بررسی دلبستگی به مکان در میان کودکان (نمونه موردی: محله بازارچه قصردشت شیراز)
بررسی دلبستگی به مکان در میان کودکان (نمونه موردی: محله بازارچه قصردشت شیراز)

مصطفی آزادی؛ ملیحه تقی پور؛ صدیقه نسیبی

دوره 8، شماره 1 ، مرداد 1396، ، صفحه 165-179

http://dx.doi.org/10.30475/isau.2018.62055

چکیده
  محله های شهری افراد را در خود در بر می گیرند و زندگی افراد در فضای محله ها تعریف و تنظیم می گردد. همچنین به عنوان بخشی از فضاهای عمومی در شهرها، نقش مهمی در رفع نیازهای کودکان ایفا می کنند. بنابراین به منظور ...  بیشتر
ارتقاء حس تعلق به مکان ازطریق نوسازی بافت فرسوده با توجه به فضای واسط (نمونه موردی: محله باغ شاطر تهران)
ارتقاء حس تعلق به مکان ازطریق نوسازی بافت فرسوده با توجه به فضای واسط (نمونه موردی: محله باغ شاطر تهران)

زهرا صدریان؛ سید باقر حسینی؛ سعید نوروزیان ملکی

دوره 5، شماره 1 ، تیر 1393

http://dx.doi.org/10.30475/isau.2015.61981

چکیده
  بافت های فرسوده شهری به دلیل ارزشهای تاریخی-فرهنگی نیازمند حفظ، احترام و بازآفرینی است. امروزه احیای این بافتها با اصل قرار دادن نیاز ساکنین در برقراری ارتباط با فضای کالبدی و مباحثی چون تعلق به مکان ...  بیشتر