نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری شهرسازی، گروه شهرسازی، واحدشهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استاد، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.

3 دانشیار، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا همدان، همدان، ایران

چکیده

< p>بسیاری از مطالعات نشان داد‌ه‌اند که تخریب دالان‌های دروازه­ای طبیعی یکی از مشکلات توسعه شهری کنونی ایران است. در جریان توسعه­ ی نابسامان شهرهای کشور دالان‌های دید طبیعی رو به تخریب نهادند که شهر همدان یکی از این نمونه­ ها است. با این وجود، ادبیات موضوع و نظریات صاحبنظران کمتر حول موضوع دالان‌های طبیعی شهری به­ عنوان راهکاری برای ایجاد سلامت روانی در شهروندان مورد مطالعه قرار گرفته است.‌‌‌‌‌‌ به نظر می­ رسد عدم وجود ضوابط و راهکارهای نظری و فضا محور به عنوان شکافی دانشی در این موضوع وجود دارد. درواقع، می­توان بیان کرد که در تیین سیاست­های طرح ­های شهری اعم از جامع، موضعی و موضوعی، عدم وجود خط مشی­ هایی در جهت دالان‌های دید می­ تواند به عنوان مسئله در نظر گرفته شود.در همین راستا، پژوهش حاضر در پی مطالعه رابطه بین دالان‌های دید طبیعی در شهرها با سلامت روانی شهروندان بوده است. دو دالان دید طبیعی در شهر همدان که روبه سمت الوند کشیده شد‌ه‌اند، به­ عنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب شدند. در ادامه تحقیق تلاش شد تا میزان نقش این دو دالان در سلامت روانی شهروندان همدانی مورد بررسی قرار گیرد. برای رسیدن به این هدف از پرسشنامه پنج گزینه­ ای لیکرت و تحلیل رگرسیونی در نرم افزار‌‌‌‌‌‌ SPSS19 استفاده شد. نتایج نشان داد که معیارهای زیست محیطی، ادراک منظر ذهنی، ادراک منظر عینی، اکولوژی فرهنگی اجتماعی و سازگاری با الزامات حیاتی روزمره در قالب دو دالان‌های دید طبیعی شهری در همدان اثرگذاری معناداری را بر سلامت روان شهروندان این شهر داشته ­اند.

چکیده تصویری

ساز و کار اثرگذاری دالان های دید طبیعی شهری در شهر همدان بر میزان سلامت روان شهروندان، مورد کاوی شهر همدان

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of Urban Natural View Corridors of Hamadan City on the Citizens’ Mental Health

نویسندگان [English]

  • Atieh Asgari 1
  • Mostafa Behzadfar 2
  • Asadollah Naghdi 3

1 Ph.D. in Urbanism, Department of Urbanism, Shahr-e-Qods Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2 Professor, School of Architecture and environmental Design, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.

3 Associate Professor, Department of Social Science, Bu Ali Sina University, Hamedan, Iran.

چکیده [English]

Extended Abstract
Objective and Background: Fundamentally, the urban landscape is the level of human and “urban phenomenon” contact; consequently, it is a dynamic concept and a substantial part of citizens’ knowledge, and emotions. Environmental behavior is also formed under its influence. The importance of urban landscape as an intermediary between human and urban phenomenon is that, it has sometimes been mentioned that “urban design” is the management of the urban landscape (objective and subjective landscape).” Meanwhile, the interaction of man and the urban phenomenon has been formed through the urban landscape, and the urban landscape position is very important in the multifaceted human-environmental relationship.
View corridors are passages of public spaces to view environmental qualities. View corridors are formed along linear openings and are placed in front of signs or strategic landscapes or excellent urban vital points. View corridors may be used on different scales and for various functional or formal objectives in urban design. Since urban corridors allow an optimal and enjoyable view of the urban landmarks and visual and natural values, they can create a desired mental memory and a coherent mental image of urban public arenas that strengthens citizens’ sense of orientation in the city. Urban thinkers and experts have always considered the interaction between natural and human ecosystems; however, the range of ideas and theoretical foundations of views has been different in dealing with and intervening with them. Regarding the eras and the occurrence of events, the progression of technology and the expansion of cities, different perspectives, theories, and approaches to ecological issues, the coexistence of city and nature, and their interaction have been shaped. Inspection of life quality indicators showed that mental health is one of the main components of life quality. On the other hand, the results show a meaningful relationship between the dimensions of life quality and the concept of mental health. Summarizing the studies and opinions of experts in line with the role of visual and natural urban corridors reveals that view corridors along with natural and urban green infrastructure can provide a healthy environment and deliver physical and mental health for residents. A healthy environment can also bring about socio-economic benefits to the communities in which people live.
Methods: Nowadays, many studies have revealed that the destruction of the natural gateway corridors is one of Iran’s current urban development problems. The natural view corridors were destroyed during the unorganized development of Iran cities, including Hamedan city. The literature and the subjects of natural urban corridors are less studied in this city as a way to create mental health in citizens. There seems to be a lack of theoretical and spatial-oriented rules and solutions as a knowledge gap in this regard. It can be argued that in the context of a comprehensive, local, and thematic urban plan policy, the lack of policies for view corridors can be considered a problem. Without a comprehensive and accurate understanding of the city and urban spaces as it is to its citizens, it is difficult to explain why people interact with a particular place and how it benefits them. It is almost impossible to know how to modify and change the desired location to make it a matter of personal preference without a complete understanding of the city.
Findings: Consequently, in the current research, based on some sensitive theories obtained from the study and review of theories and investigations, an attempt was made to ask people and the main users of spaces about their preference of specific places in people’s lives in a qualitative research method. Therefore, people’s level of mental health and well-being attributed to or perceived from the place must be identified to understand people’s preferences. Thus, based on the analysis and combination of the results, a conceptual framework was formed to better understand people’s interaction with the environment and the role of urban natural corridors, and the meanings of production and reception in improving citizens’ mental health. Due to the lack of research in this field, it can be said that the findings of this study have strengthened the existing knowledge by establishing a connection between reading the text of urban corridors and receiving their meaning and also interacting with the environment. Regarding this research approach, this issue is also important in the context of our society and the role of social and physical background in the formation of such a mechanism. In this regard, two natural view corridors in Hamedan, which continued towards Alvand, were selected as case studies. In the current research, the role of these two corridors in Hamedan citizens’ mental health was examined. A five-point Likert scale questionnaire and regression analysis were used in SPSS19 software to achieve this goal. The results revealed that environmental criteria, mental landscape perception, objective landscape perception, socio-cultural ecology, and adaptation to daily vital requirements had a significant impact on citizens’ mental health in the form of two urban natural view corridors in Hamedan.
Conclusion: In terms of practicality, it can be said that the most important finding of this research for experts of urban management, planning, and urban design, especially managers of Hamedan city is that, in changing and developing natural corridors, they should have a complete understanding of the meanings of place and its effect on the health of individuals and for the interested groups in the natural urban corridors. Given the importance of meaning, urban managers should apply the environmental changes regarding the individuals’ multifaceted interaction with space.

کلیدواژه‌ها [English]

  • View Corridor
  • Objective Landscape
  • Subjective Landscape
  • Urban Ecology
  • Mental Health
بحرینی، سید حسین؛ بلوکی، بهناز؛ تقاین، سوده، (۱۳۸۹)، تحلیل مبانی ظنری طراحی شهری معاصر جلد اول: اواخر قرن ۱۹ تا دهه هفتم قرن ۲۰ میلادی، تهران: دانشگاه تهران.
پورجعفر، محمدرضا و دیگران، (۱۳۸۵)، مبانی طراحی محورهای شاخص شهری، نشریه آبادی، شماره ۵۳(۱۸).
پورجعفر، محمدرضا؛ صادقی، علی رضا، (۱۳۸۷)، اصول حاکم بر طراحی هدفمند محورهای دید شاخص شهری، نشریه هویت شهر، سال دوم، شماره ۳، صص ۹۵-۱۰۷.
کابلی فرشچی، سیدامیر؛ رضویان، محمدتقی؛ مبهوت، محمدرضا؛ احمدی رستگار، علی، (۱۳۹۲)، شناساییمولفههایارتقاءدالان‌های بصریدرشریآن‌هایشهرینمونهموردی: خیابانامامرضا (ع)مشهد، همایش ملی معماری شهرسازی و توسعه پایدار با محوریت از معماری بومی تا شهر پایدار.
گلکار، کوروش، (۱۳۹۰)، آفرینش مکان پایدار، تاملاتی در باب نظریه طراحی شهری، تهران: مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
صرافی‌‌‌‌‌‌، مظفر؛ عبدالهی، مجید، (۱۳۸۷)، تحلیل مفهوم شهروندی و ارزیابی جایگاه آن در قوانین، مقررات و مدیریت شهری کشور، دوره ۴۰، شماره ۶۳، صص ۱۱۵-۱۳۴.
کرلینجر، فرد ان (۱۳۷۴)، مبانی پژوهش در علوم رفتاری، مترجم: حســن پاشاشریفی، جعفر نجفی زند، انتشارات آوای نور، تهران.
صرافی، مظفر؛ محمدیان مصمم، حسن. (۱۳۹۱). امکان‌‌سنجی پیاده‌‌راه‌‌سازی خیابان‌‌های شهر همدان. فصلنامۀ آمایش محیط، شمارۀ ۲۱، صص ۱۱۱-۱۳۸.
عسگری، عطیه، (۱۳۹۷). اثرگذاری کریدرهای دید طبیعی شهری بر سلامت روان شهروندان، رسالهنامه دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس.
مهندسان مشاور نقش پیراوش. (۱۳۸۶). مرحله دوم طراحی شهری میدان مرکزی همدان. بهار شهر. مدیریت فناوری اطلاعات و مرکز اسناد، مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران‌‌‌‌‌‌. دانش شهر، شماره ۱۲۳‌‌‌‌‌‌. 
هاشمی دیزج، یعقوب، (۱۳۹۲)، اکولوژی شهری.
Bunge, M., & Ardila, R. (n.d.). Philosophy of Psychology.
Dang, M. (2017). Designing Green Corridors Network Within Cities: A Case Study in Vienna. Rooftop Urban Agriculture, 291-306.
Demircioglu, A. (2014). A Comparison of the Views of Ibn Khaldun and Montesquieu in Terms of the Effect of Climate Conditions on Human Life. The Anthropologist, 17(3), 725-733.
Farahani, L. M., Motamed, B., & Jamei, E. (2016). Persian Gardens: Meanings, Symbolism, and Design. Landscape Online, 1-19.
Hacıgüzeller, P., & Thaler, U. (2014). Three tales of two cities? A comparative analysis of topological, visual and metric properties of archaeological space in Malia and Pylos. THE EXCELLENCE CLUSTER TOPOI, 203–262.
Jung, H. S., & Jung, H.-S. (2013). Survey of Korean pedestrians'' natural preference for walking directions. Applied Ergonomics, 44(6), 1015-1023.
Kluiving, S. J., Bebermeier, W., Howard, A., & Heyvaert, V. (2017). Human-environment interactions in the Holocene. CATENA, 149, 447-448.
Logan, A. C., & Mantler, A. (2015). Natural environments and mental health. Advances in Integrative Medicine, 2(1), 5-12.
MacBride-Stewart, S., Gong, Y., & Antell, J. (2016).‌‌‌‌‌‌ Exploring the interconnections between gender, health and nature. Public Health, 141, 279-286.
Maller, C., Townsend, M., Pryor, A., Brown, P., & Leger, L. S. (2006). Healthy nature healthy people: ‘contact with nature’ as an upstream health promotion intervention for populations. Health promotion International, 21(1), 45–54.
Mason, G. J., & Ross, M. (2017). The effects of preferred natural stimuli on humans'' affective states, physiological stress and mental health, and the potential implications for well-being in captive animals. Neuroscience & Biobehavioral Review, 83, 46-62.
Morton, T. A., Bles, A. M., & Haslam, A. (2017). Seeing our self reflected in the world around us: The role of identity in making (natural) environments restorative. Journal of Environmental Psychology, 49, 65-77.
Omar, D. B., Ibrahim, F. L., & Mohamad, N. H. (2015). Human Interaction in Open Spaces. Social and Behavioral Sciences, 201, 352-359.
Peña-García, A., Hurtado, A., & Luzónd, M. A. (2015). Impact of public lighting on pedestrians’ perception of safety and well-being. Safety Science, 78, 78.
Parsaee, M., Parva, M., & Karimi, B. (2015). Space and place concept analysis based on semiology approach in residential architecture The case study of traditional city of Bushehr, Iran. Housing and Building National Research Center, 368-383.
Sakhaeifar, A., & Ghoddusifar, H. (2016). Impact of Location-Behaviour on Sense of Belonging to Place. Modern Applied Science, 10.
Sandifar, P. A., Sutton-Grier, A., & Ward, B. (2015). Exploring connections among nature, biodiversity, ecosystem services, and human health and well-being: Opportunities to enhance health and biodiversity conservation. Ecosystem Services, 12, 1-15.
Sang, A. O., & Bosch, M. V. (2017). Urban natural environments as nature-based solutions for improved public health - A systematic review of reviews. Environmental Research, 158, 373-384.
Santosa, H. (2018). Visual quality evaluation of urban commercial streetscape for the development of landscape visual planning system in provincial street corridors in Malang, Indonesia. Earth and Environmental Science.
Thomas, F. (2018). Climate Change and Health. Encyclopedia of the Anthropocene, 2, 429-434.
Triguero-Mas, M., Dadvand, P., Cirach, M., Martinez, D., Medina, A., Mompart, A.,‌‌‌‌‌‌... Nieuwenhuijsen, M. (2015). Natural outdoor environments and metal and physical health: Relationships and mechanisms. Environment International, 77, 35-41.
Vliert, E. V. (2007). Climate Create Culture. Social and Personality Psychology Compass.
Vujcic, M., Dubljevic, J. T., Grbic, M., Tosevski, D. L., Vukovic, O., & Toskovic, O. (2017). Nature based solution for improving mental health and well-being in urban areas. Environmental Research, 158, 385-392.
Noorbala, A. A., Bagheri Yazdi, S. A., Asadi Lari, M., & Vaez Mahdavi, M. R. (2011). Survey of mental health of adult population in Tehran in 2009. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology, 16(4), 479-483. (Persian)
Wood, L., Hooper, P., Foster, S., & Bull, F. (2017). Public green spaces and positive mental health- investigating the relationship between access, quantity and types of parks and mental wellbeing. Health & Place, 48, 63-71.
Zelenski, J. M., Capaldi, C., & Dopko, R. (2014). The relationship between nature connectedness and happiness: a meta-analysis. Front Psychology.
Ziyaee, M. (2018). Assessment of urban identity through a matrix of cultural landscape. Cities, 74, 21-31.