نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه پیام نور ، ایران.

2 استاد، گروه مهندسی معماری، دانشکده معماری و شهرسازی،دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران.

3 استادیار، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.

4 استادیار، گروه مهندسی معماری، دانشکده معماری و شهرسازی،دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران.

چکیده

تأمین انرژی الکتریکی مورد ‏نیاز در ساختمان‏‌های انرژی‌کارا توسط خودِ بنا یکی از راهبردهای توصیه‏ شده در کاهش سهم عمده بخش ساختمان در کل سرانه مصرف انرژی است؛ در این ‌بین سامانه‌های پیل‌خورشیدی یکپارچه با پوسته بنا به دلیل قرارگیری در سطح بیرونی ساختمان موقعیت ممتازی در تولید الکتریسیته دارند اما تغییرات زیاد شدت و جهت تابش نور خورشید در طی فصول و در طول روز باعث کاهش بازده این سامانه‌‏ها می‌‏شود. این پژوهش که بستر مطالعاتی آن اقلیم سرد ایران است، نشان می‌دهد که طراحی الگوریتمیک یک پوسته تلفیقی از ترکیب بازتابنده تخت و پیل‌خورشیدی بر اساس الگوی تابش راهکاری کارآمد درافزایش بازده الکتریکی پوسته به‌ویژه در فصل تابستان است. پژوهش از منظر ماهیت در دسته تحقیقات کمّی از بُعد هدف، کاربردی و از جهت روش در زمره پژوهش‌های توصیفی- شبیه‌‏سازی قرار دارد. در این تحقیق از افزونه گرس‌‏هاپر برای پیاده‌‏سازی الگوی مولد پوسته و از الگوریتم ژنتیک درروند بهینه‏‌سازی استفاده‌شده و روند رسیدن از سؤال به جواب با روش استدلال منطقی انجام‌شده است. در این پژوهش افزایش بازده سامانه پیشنهادی به میزان 87.38 درصد در ابتدای فصل تابستان، 33/63 درصد در شروع فصل بهار و 17.83 درصد در آغاز فصل زمستان با میانگین 46.44 درصد در طول سال محاسبه شد. یافته‌های پژوهش شش مؤلفه اصلی سازنده پوسته تلفیقی را در تعیین بازده آن مؤثر دانست که به ترتیب تأثیر عبارت‌اند از زاویه شیب عرضی بازتابنده‌های طرفینی، زاویه شیب عرضی بازتابنده‌های زیرین، عمق افقی بازتابنده‌های کناری، تعداد تقسیمات پوسته در امتداد قائم، شیب طولی بازتابنده‌های کناری و درنهایت کمترین تأثیر  که مربوط به  شیب طولی بازتابنده‌های زیرین است؛ به‌طوری‌که درصد تأثیر مهم‌ترین مؤلفه بر افزایش شدت تابش 64.14 درصد و بر افزایش سطح بازتابش 62.21 درصد به دست آمد و برای کم اثرترین مؤلفه بر بازده این مقادیر به ترتیب 15.85 و 15.90 درصد محاسبه گردید.

چکیده تصویری

الگوی طراحی پوسته تلفیقی بهینه در تولید برق خورشیدی با بهره‌‏گیری از الگوریتم ژنتیک در اقلیم سرد ایران

تازه های تحقیق

- پوسته تلفیقی مرکب از صفحات پیل خورشیدی و بازتابنده تخت قابلیت افزایش کارایی نمای ساختمان در تولید الکتریسیته مورد نیاز را دارا است.
- استفاده از هندسه پارامتریک در روند شبیه‎سازی الگوریتمیک پوسته، امکان ارزیابی قابلیت‌های پوسته تلفیقی را در هر ساعت از سال فراهم خواهد کرد.
از شش مؤلفه اصلی سازنده پوسته تلفیقی، سه مولفه یعنی زاویه شیب عرضی بازتابنده‌های طرفینی، زاویه شیب عرضی بازتابنده‌های زیرین و عمق افقی بازتابنده‌های کناری بیشترین تاثیر را در بازده سامانه دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Design Pattern of Optimal Combined Envelope in Generating Solar Electricity Using Genetic Algorithm in Iran's Cold Climate

نویسندگان [English]

 • Alireza Farhangi Khanghah 1
 • Yousef Gorji Mahlabani 2
 • Seyed Majid Mofidi Shemirani 3
 • Hossein Medi 4

1 Assistant Professor, Department of Architecture and Urbanism, Payam-Noor University, Iran.

2 Professor, Department of Architectural Engineering. Faculty of Architecture and Urbanism,, Imam Khomeini International University(IKIU), Qazvin, Iran.

3 Assistant Professor, School of Architecture and environmental Design, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.

4 Assistant Professor, Department of Architectural Engineering. Faculty of Architecture and Urbanism,, Imam Khomeini International University(IKIU), Qazvin, Iran.

چکیده [English]

Extended Abstract
Objective and Background: According to the International Energy Agency, the construction sector accounts for more than 33 percent of total energy consumption per capita as the largest energy consumer globally, while in Iran, the share is accounting for 40 percent. Meanwhile, the loss of nearly 11 percent of electrical energy while transmitting it through grid lines to cities has led to the rapid growth of a decentralized generation of electricity at end-use through building integrated photovoltaic (BIPV) systems over the past fifteen years. Exposing to the Sun, façades have great potential to supply the electricity needs of energy-efficient buildings using photovoltaic panels. However, the improper orientation to the radiation direction, especially in summer, reduces the efficiency of PV panels integrated into the facades. Aiming to increase the efficiency of the southern BIPV’s facade, this research introduces an optimal combined pattern of PV panels and flat reflectors as an integrated system capable of improving both the intensity and the area of solar irradiation on panels.
Methods: The research has an applied approach, and the method of the research is founded on experimental and simulation models. Research tools used in the study process include descriptive geometry to analyze solar radiation and reflection on the panels, study models to consider the reflections, and Grasshopper plugin in Rhino software environment as a parametric tool to simulate the proposed integrated envelope. Ladybug plugin has also been used to extract solar radiation properties from the climate information file generated by Meteonorm software. At first, the experimental and analytical method was used to find the best concept for the combination, and then the logical reasoning method was applied to select the best pattern among the possible alternatives for a combined, concentrated photovoltaic facade. At the second stage, defining the constructing parameters, the proposed envelope is simulated aiding Grasshopper software. The parameters are optimized using the genetic algorithm through the Octopus plugin. At the third and final stage, input data, related to the index days, entered to the algorithm and optimization process was done so that the best values have been introduced for each input data to fulfill the research objectives. Then through a comparative process the best setting for each month, and finally for the entire year was selected and introduced.   
Findings: Having determined the optimum constructing parameters, the study calculated the proposed geometry output efficacy. The results showed significant increase in output power up to 87.38% in summer (June 21), 36.33% in spring (March 21), and 17.83% in winter (December 21) with an average of 46.44% during the year. The findings of the study addressed the six main parameters of the combined envelope influencing the efficiency. These parameters can be divided into two groups based on their effect. The first group includes lateral angle of side mirrors, lateral angle of underneath mirrors, horizontal depth of side mirrors with 52.75, 47.75, and 39.25 percent impact on "surface area of radiation" and with 64.5, 39.33, and 51.75 percent effect on the "increase in radiation intensity" respectively. The second group, meant, the number of panels in the vertical direction, side mirrors slope angle and the underneath mirrors ‘slope angle with 34.75, 23.25 and 18.75 percent of the impact on “the area of radiation" respectively, and 10.5, 15, and 13.7 percent of the effect on the "increase in radiation intensity" are at the fourth to sixth order of influence on the proposed envelope- efficiency. It’s proved that changing the most vital parameters affect the amount of “increase in radiation” up to 64.14% and cause 62.21% variation on “increasing the area of reflection” values while for the least influencing parameters, these items were calculated 15.85% and 15.90%, respectively.
Conclusion: Facades integrated photovoltaic panels have low efficiencies due to the non-optimal angle of the building envelope to the radiation, especially in summer. On the other hand, the need to design openings, particularly in the southern facade of the building, reduces the solar system’s efficiency by reducing the area of installable panels. In this study, the strategy of combining a flat reflector with PV panels in the form of a novel geometry was used to form the main idea to increase the efficiency of BIPVs. In this research, the two main criteria meant, radiation intensity and the area of ​​reflection, were considered as objective functions in optimization. The results showed that using the proposed integrated system during the year will increase the radiation intensity by an average of 38.8% and the reflection area by 46.70%. However, they will improve, in order, up to 71.41% and 100.53% in summer. In other words, using the proposed model, about 30% of the southern facade surface can be allocated to openings, and at the same time, the irradiated surface during the year is considered equal to the total facade surface. The study showed that the electrical output power in summer, using the proposed model, will increase to 88%, and for the two seasons of winter and spring, it will be 17.84 and 34.36%, respectively. The study showed that the proposed geometry could be introduced as a practical solution to enhance the façade integrated photovoltaic efficiency. So, it is capable of generating more electricity, especially in the cold climate of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Facade Integrated Photovoltaic
 • Combined Envelope
 • Flat Reflector
 • Genetic Algorithm
 • Electrical Efficiency
 1. Abu-Bakar, S., Muhammad-Suki, F., Ramirez-Iniguez, R., Freier, D., Mallick, T., Munir, A., . . . Bani, N. (2016). Novel Opticalc Concentrator Technology for Building Integrated Photovoltaic Systems. 2016 World Conference on Innovation, Engineering and Technology (pp. 1-11). Sapporo,Japan: OpenAIR@ RGU. Retrieved from http://openair.rgu.ac.uk
 2. Ahmad, G., & Hussein, H. (2001). Comparative study of PV modules with and without a titled plane reflector. Energy Conversion and Management, 42, 1327-1333.
 3. Alhamadany, A. H., Ali, J., & Zain Al-Abideen, F. S. (2016). Effect of angle orientatioin of flat Mirror Concentrator on solar panel system output. IOSR Journal of Computer Engineering, 18(1), 16-23.
 4. Arshad, R., Tariq, S., Niaz, M. U., & Jamil, M. (2014). Improvement in Solar Panel Efficiency Useing Solar Concentration by Simple Mirrors and by Cooling. (pp. 292-295). Islamabad: International Conference on Robotics and Emerging Allied Technology in Engineering.
 5. Barman, J. (2011). Design and feasibility study of PV Systems in Kenya. Master's Thesis within the Sustainable Energy System programme. Gotenberg, Sweden: Chalmers University of Technology.
 6. Bilal, M., Arbab, M. N., Zain, M., Afridi, A., & Khattak, A. (2017). Increasing the output power and efficiency of solar panel by using concentrator Photovoltaics (CPV). International Journal of Engineering Works, 3(12), 98-102.
 7. BP-P.L.C. (2019). BP Statistal Review of World Energy. London.
 8. Delisle, V., & Kummert, M. (2014). A novel approach to compare building-integrated photovoltaics/thermal air collectors to side-by-side PV modules and solar thermal collectors. Solar Energy, 100, 50-65.
 9. DPEA, D. f. (2016). Energy Balance - Part One. Tehran: Power and Energy Deputy Department, Iran Ministrey of Energy (In Persian).
 10. Farhangi-Khanghah, A., Gorji-Mahlabani, Y., & Mofidi-Shemirani, M. (2017). Improving the Efficiency of Electricity-Generating Building Envelopes Using a Hybrid System of Flat Concentrator & Photovoltaic Panels (FCPV) in South Facade. Journal of Iranian Architecture& Urbanism, 47-61 (In persian).
 11. Fraas, L., & Partain, L. (Eds.). (2010). Solar Cells and Their Applications. New Jercy, USA: John Wiley& Sons Inc.
 12. Gan, G. (2009). Effect of air gap on the aerformance of building Integrated Photovoltaics. Energy, 14, 913-921.
 13. Hegger, M., Fuchs, M., Stark, T., & Zeumer, M. (2008). Energy Manual; Sustainable Architecture. Basel, Switzerland: Kosel GmbH& Co.KG,Altusreid-krugzell.
 14. Heidari, S. (2012). Architecture and Lighing. Tehran, Iran: University of Tehran (In Persian).
 15. Helmy, M. A., Khalifa, E., Oksha, A., & Elhaddad, A. (2014). Effect of reflector application on PV panel performance under Egyptian condition. Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Developement, 14(3), 103-106.
 16. IGMC. (1398). Monitoring and analysis of the Iranian electricity market. Tehran: Iran Grid Management Company (In Persian).
 17. Kumar, R., Kaushik, S., & Garg, H. (1995). Analytical Study Of Collector Solar-Gain Enhancement by Multiple ereflectors. Energy, 511-522.
 18. Matsushima, T., T. Setaka, & Muroyama, S. (2003). Concentrating Solar Module with horizental reflectors. Solar Energy Materials and Solar Cells, 75, 603-612.
 19. PVLighthouse. (2020, 06 14). Solar Spectrum Calculator. Retrieved from PVLighthouse: www.PVLighthouse.com.au
 20. PVSol, C. (2015). PV*SOL help. Retrieved 11 02, 2019, from http://help.valentin-software.com/pvsol/calculation/pv-modules/module-temperature/
 21. Ronnelid, M., Karlsson, B., Krohn, P., & Wennerberg, J. (2000). Booster reflectors for PV modules in Sweden. Progress in Photovoltaics: Research and Applications, 8, 279-291.
 22. Sathyanarayana, P., Ballal, R., kumar, G., & Laksmi sagar, P. (2014). Effect of light concentration by flat mirror reflectors on electrical power output of the photovoltaic panel. Carbon-Science and Technology, 6(1), 356-363.
 23. Seitel, s. C. (1975). Collector Performance Enhancement With Flat Reflectors. Solar Energy, 17, 291-295.
 24. Siahaan, Y., & Siswono , H. (2019). Analysis the effect of reflector (flat mirror, convex mirror, and concave mirror) on solar panel. ernational Journal of Power Electronics and Drive System (IJPEDS), 943-952.
 25. Soria, B., Gerritsen, E., Leffillaster, P., & Broquin, J.-E. (2016). A study of annual performance of bifacial photovoltaic modules in the case of vertical facade integration. 52-68.
 26. Tabaei, H., & Ameri, M. (2015). Improving The Effectiveness Of Photovoltaic Water Pumping System By Using Booster Reflector and Cooling Array Surface By A Film Of Water. Transactions of Meccchanical Engineering, 39, 51-60.
 27. Tabakovic, M., Fechner, H., Sark, W. V., Louwen, A., Georghiou, G., Makrides, G., . . . Betz, S. (2017). Status and outlook for building integrated photovoltaics (BIPV) in relation to educational needs in the BIPV sector. Energy Procedia, 993-999.
 28. Tabor, H. (1958). Stationary mirror systems for solar collectors. Solar Energy, 2, 27-33.