نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری معماری،دانشکده معماری و شهرسازی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

2 استاد، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.

3 استادیار، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

4 استاد، گروه مهندسی طراحی محیط، دانشکده محیط‌زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

این پژوهش نیاز به تغییر و توسعه طراحی بیمارستان‌ها را برای ایفای نقش ملموس در معالجه بیماران اثبات می‌کند. پژوهش‌های بسیار در خصوص تاثیرات طبیعت بر سلامت حاکی از آن است که ارتباط با طبیعت در فضای مصنوع تاثیر بسزایی بر کاهش مدت زمان بهبودی بیماران دارد. لذا فرض شده است که؛ اجرایی‌کردن اصول طراحی بیوفیلیک در بیمارستان‌ها بر درمان و مدت زمان بهبودی تاثیرگذار است. در این پژوهش بر اساس هدف، روش تحقیق کاربردی، و شیوه مطالعه توصیفی‌- ‌تحلیلی است. ابتدا با روش بازبینی سیستماتیک منابع مربوط به زمینه طراحی بیوفیلیک و سلامت، تحلیل و بررسی شده‌، سپس مرتبط‌ترین مقالات در حوزه طبیعت و سلامت، انتخاب‌ شده و تئوری‌ها و شاخصه‌های سلامتی تاثیر‌پذیر از ارتباط با طبیعت ارائه‌شده‌اند. در ادامه پژوهش، 14 الگوی طراحی بیوفیلیک در 5 بیمارستان، استرا سوئد، خو‌تک‌پوآت سنگاپور، ان‌جی‌تنگ‌فونگ‌و‌جورنگ سنگاپور، دل آستین تگزاس و رویال ملبورن در 3 سطح کلیت مجموعه، سازماندهی بنا و طراحی داخلی اتاق بیماران مورد مقایسه تطبیقی و ارزیابی قرار‌گرفته‌اند. در نتیجه بر اساس یافته‌های مبتنی بر شواهد، مدل طراحی بیمارستان بیوفیلیک و کاربردی‌ترین راهبردهای طراحی بیوفیلیک در هر یک از بخش‌های بیمارستان، برای استفاده جامعه طراحان و ارتقای کیفیت شفابخشی فصاهای درمانی بدست آمدند. با این حال همچنان ارزیابی تجربی و عملی تاثیر الگوهای بیوفیلیک و توسعه مستمر آنها مورد نیاز است.

چکیده تصویری

تبیین راهبردهای طراحی بیوفیلیک موثر بر سلامت بیماران بستری در بیمارستان‌ها

تازه های تحقیق

- ارتباط با طبیعت در فضای مصنوع تاثیر بسزایی بر سلامت انسان و کاهش مدت زمان بهبودی بیماران دارد.
- از آنجا که طراحی بیوفیلیک به دنبال ایجاد ارتباط بین انسان و طبیعت در محیط مصنوع است، می‌تواند راهکارهای شفابخشی را برای طراحی معماری بیمارستان‌ها ارائه دهد و بر درمان و مدت زمان بهبودی بیماران تاثیرگذار باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Determination of biophilic design strategies that affecting the patients’ health in hospitals

نویسندگان [English]

  • Ghazaal Zare 1
  • Mohsen Faizi 2
  • Mohammad Baharvand 3
  • Mohammad Reza Masnavi 4

1 Ph.D. Candidate in Architecture, Department of Architecture, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.

2 Professor, Faculty of Architecture and Environmental Design, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.

3 Assistant Professor, Department of Architecture, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.

4 Professor, Department of Environmental Design Engineering, Faculty of Environment, University of Tehran, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Extended Abstract
Objective and background: This research proves the need to modify and develop the design of hospitals to play a perceptible role in treating and accelerating the recovery of patients. Many investigations on the influences of nature on health reveal that the relationship with nature in built environment  has a noteworthy effect on the treatment and reduction of the recovery time of patients. One of the solutions suggested in this field is biophilic approach in architectural design, which has been offered by Kellert and states that humans require linking with nature in the man-made environment to preserve and promote their health and well-being. Hence, it is supposed that employing the principles of biophilic design in hospitals influences treatment and recovery time. In the study procedure of this paper, two questions were answered; Are biophilic design approaches efficient for therapeutic spaces to be healing? and What are the practical approaches for efficient biophilic design in health care spaces?
Methods: In this study, according to the purpose, the research method is applied, and the study method is descriptive-analytical. First, literature related to biophilic design and health were analyzed and reviewed with a systematic review technique. Then, the most relevant papers in the field of nature and health were selected, and theories and features of health influenced by the association with nature were presented.
Findings: Connection with nature influences the physical, psychological (mental and emotional), social, and spiritual dimensions of health. The most significant theories in this field are stress reduction theory (SRT) and attention restoration theory (ART). According to stress reduction theory, the amount of stress decreases subconsciously and spontaneously in people facing nature and being in nature, and as stress is the reason for many diseases and abnormalities, it plays a starring role in people's health, especially emotional health. Attention restoration theory reveals the ability to link with nature in subconsciously renewing and restoring attention by promoting cognitive function, which improves individuals’ productivity and mental ability, and has positive impact on the mental health of individuals and on diseases related to this field such as Autism, Alzheimer's, Parkinson's, Obesity, Schizophrenia, Blood pressure, Hyperactivity (ADHD) in children, etc. In the continuation of the research, 14 biophilic design patterns in 5 hospitals, Östra Hospital in Sweden, Khoo Teck Puat Hospital in Singapore, Ng Teng Fong Jurong Hospital in Singapore, Dell Children Hospital in Austin Texas, and The Royal Children Hospital in Melbourne Australia, are compared and assessed in 3 levels of the general aspects of building and its site plan, building organization and planning, and finally interior design of patients' rooms.
Conclusion: As a result, according to the evidence-based results, the design model of the biophilic hospital and the most practical biophilic design approaches in each of the hospital wards were obtained for the use of the design community and to improve the healing quality of the therapeutic spaces. Based on the recommended model, in the eight main internal wards of the hospital including hospitalization, intensive care, medical emergency, surgery, medical diagnostic laboratories, clinics, waiting area of patient companions and services, due to high stress and overcrowding, as well as no need to comply with certain health standards associated with other spaces, the waiting space of patient companions have the greatest potential to apply biophilic strategies. In fact, 12 of the 14 patterns of biophilic design can be applied in this area, and meaningfully can decrease anxiety and stress, increase social interactions, satisfaction, and peace of individuals. Hospitalization rooms can accelerate patients recovery and treatment time by applying 8 biophilic design patterns included patterns number 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, and 11. Surgery, intensive care and emergency areas should obey some special design standards, so only some biophilic design patterns such as; visual connection with nature, dynamic and diffused light and material connection to nature, are compatible with these zones design. Also, in general level using different courtyards and view to nature are the main design principles in architectural planning of biophilic hospitals, and in interior level view of nature, presence of natural light, natural air and natural materials are the most practical strategies in biophilic rooms of healthcare spaces. Nevertheless, empirical and practical assessment of the influence of biophilic patterns and their continuous development is still required.


کلیدواژه‌ها [English]

  • Health and Well-being
  • Biophilia Hypothesis
  • Biophilic Design
  • Therapeutic Space
شاهچراغی، آزاده و بندرآباد، علیرضا؛ (۱۳۹۴) محاط در محیط: کاربرد روانشناسی محیطی در معماری و شهرسازی. سازمان جهاد دانشگاهی. تهران.
Arvay, C. G. (2018). The Biophilia Effect: A Scientific and Spiritual Exploration of the Healing Bond Between Humans and Nature. Sound True. Boulder. Colorado.
Beatley, T. (2017). Biophilic Cities and Healthy Societies. Urban Planning. 2(4): 1-4.
Bowler, D. E., Buyung-Ali, L. M., Knight, T. M., Pullin, A. S. (2010). A systematic review of evidence for the added benefits of health of exposure to natural environments. BMC Public Health. 10: 456.
Bratman, G. N., Daily, G. C., Levy, B. J., Gross, J. J. (2015). The benefits of nature experience: Improved affect and cognition. Landscape and Urban Planning. 138: 41-50.
Bratman, G. N., Hamilton, J. , Daily, G. C. (2012). The impact of nature experience on human cognitive function and mental health. Ann. N.Y. Acad. 1249: 118-136.
Browning, W., Ryan, C., Clancy, J. (2014). 14 Patterns of Biophilic Design: Improving Health, Well-being in The Built Environment. Terrapin Bright Green, LLC. www.TerapinBrightGreen.com
Brymer, Eric., Cuddihy, T. F., Sharma-Brymer V. (2010). The Role of Nature-Based Experiences in the Development and Maintenance of Wellness. Institute of Health and Biomedical Innovation and School of Human Movement. Queensland University of Technology.
Cox, D. T., Gaston, K. J. (2018). Human-nature interactions and the consequences and drivers of provisioning wildlife. Phil. Trans. R. Soc. B 373: 20170092. http://dx.doi.org/10.1098/rstb.2017.0092.
Cox, D. T., Hudson, H. L., Shanahan, D. F., Fuller, R. A. (2017). The rarity of direct experiences of nature in an urban population. Landscape and Urban Planning. 150: 79-84.
Cox, D. T., Shanahan, D. F., Hudson, H. L., Fuller, R. A., Gaston, K. J. (2018). The impact of urbanization on nature dose and the implications for human health. Landscape and Urban Planning. http://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2018.07.013.
Depledge, M. H., Stone, R. J., Bird, W. J. (2011). Can natural and Virtual Environments Be Used To Promote Improved Human Health and Wellbeing? Environmental Science, Technology. 45: 4660-4665.
From, L., Lundin S. (2017). Ostra hospital Case Study. http://www.terrapinbg.com.17.03.2018
Fromm. E. (1963). War Within Man: A Psychological Enquiry into the Roots of Destructiveness. National Peace Literature Service (AFSC). Philadelphia. Pennsylvania.
Frumkin, H. (2008). Nature Contact and Human Health: Building the Evidence Base. 7: 107-118. In Kellert, S. R., Heerwagen, J. H. (2008). Biophilic Design: The Theory, Science, and Practice of Bringing Building to Life. John Wiely, Sons. Inc. Hoboken. New Jersey.
Frumkin, H., Bratman, G. N., Breslow, S. J., Cochran, B., Kahn,  H., Lawler, J. J., Levin,  S., Tandon,  S., Varanasi, U., Wolf, K. L., Wood, S. A. (2017). Nature Contact and Human Health: A Research Agenda. Environmental Health Perspectives. http://doi.org/10.1289/EHP1663. 075001: 1-18.
Gillis, K., Gatersleben, B. (2015). A Review of Psychological Literature on the Health and Wellbeing Benefits of Biophilic Design. Buildings. www.mdpi.com/journal/buildings/. 5: 948-963.
Gray, T., Birrell, C. (2014). Are Biophilic-Designed Site Office Buildings Linked to Health Benefits and High Performing Occupants? International Journal of Environmental Research and Public Health. 11: 12204-12222.
Grinde, B. (2009). Can the concept of discords help us find the causes of mental diseases? Med Hypothesis. 73: 106-109.
Grinde, B., Patil, G. G. (2009). Biophilia: Does Visual Contact with Nature Impact on Health and Well-Being? International Journal of Environmental Research and Public Health. 6: 2332-2343.
Hartig, T., et al. (2011). Health Benefits of Nature Experience: Psychological, Social and Cultural Processes. Chapter 5 in: Nilsson, k., Sangster, M., Gallis, C., Hartig, T., Vries, S., Seeland, K., Schipperijin, J. (2011). Forests, Trees and Human Health. Springer New York Dordrecht Heidelberg London.
Hartig, T., Mitchell, R., Vries, S., Frumkin, H. (2014). Nature and Health. Annu. Rev. Public Health. 35: 207-228.
Hettler, B. (1976). The Six Dimensions of Wellness Model. National Wellness Institute, Inc. 1-2.
Janssen, I., LeBlanc, AG. (2010). Systematic review of the health benefits of physical activity and fitness in school-aged children and youth. International Journal of Behavior Nutr. Phys. Act. 7:40.
Kellert, S. R. (2004). Beyond LEED: From Low Environmental Impact to Restorative Environmental design. Greening Rooftops for Sustainable Communities Conference. Sponsored by Green Roofs for Healthy Cities. Toronto. CA. and City of Portland.
Kellert, S. R. (2005). Building for Life: Designing and Understanding the Human-Nature Connection. Island Press. United States of America.
Kellert, S. R. (2012). Birthright: people and nature in the modern world. Yale University Press. United States of America.
Kellert, S. R. (2018). Nature by Design: The Practice of Biophilic Design. Yale University Press. New Haven, London.
Kellert, S. R., Calabrese, E. F. (2015). The practice of Biophilic Design. www.biophilic-design.com.
Kellert, S. R., Heerwagen, J. H. (2008). Biophilic Design: The Theory, Science, and Practice of Bringing Building to Life. John Wiley, Sons. Inc. Hoboken. New Jersey.
Keniger, L. E., Gaston, K. J., Irvine, K. N., Fuller, R. A. (2013). What are the Benefits of Interacting with Nature? International Journal of Environmental Research and Public Health. 10:913-935.
Kishnani, N. (2017). Singapore’s Khoo Teck Puat Hospital: Biophilic Design in Action. http://blog.interface.com/khoo-teck-puat-hospital-singapore-biophilic-design/ 21.01.2018
Li, Q., Kobayashi M., Wakayama, Y., Inagaki, H., Katsumata, M., Hirata, Y., Shimizu, T., Kawad, T., Park, Bj., Ohira, T., Kagawa, T., Miyazaki, Y. (2009). Effect of Phytoncide from Trees on Human Natural Killer Cell Function. International Journal of Immunopathology. 22(4):951-959.
Mazuch, R. (2017). Salutogenic and Biophilic Design as Therapeutic Approaches to Sustainable Architecture. IBI Grou 42-47.
Mcsweeney, J., Rainham, D., Johanson, S. A., Sherry, S. B., Singleton, J. (2014). Indoor nature exposure (INE): a health-promotion framework. Health Promotion International. 30(1): 126-139.
Nilsson, k., Sangster, M., Gallis, C., Hartig, T., Vries, S., Seeland, K., Schipperijin, J. (2011). Forests, Trees and Human Health. Springer New York Dordrecht Heidelberg London.
Ottosson, J., Lavesson, L., Pinzke, S., Grahn,  (2015). The Significance of Experiences of Nature for People with Parkinson’s Diseases, with Special Focus on Freezing of Gait-The Necessity for a Biophilic Environment. A Multi-Method Single Subject Study. International Journal of Environmental Research and Public Health. 12: 7274-7299.
Oxforddictionaries. (2009). Retrived from http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/bio- on 25.02.2015
Ryan, C. O., Browning, W. D., Clancy, J. O., Andrews, S. L., Kallianpurkar, N. B. (2014). Biophilic Design Patterns: Emerging Nature-Based Parameters for Health and Well-Being in the Built Environment. International Journal of Architectural Research. 8(2): 62-76.
Salingaros, N. A. (2015). Biophilia, Healing Environments. Terrapin Bright Green. 1-44.
Seymour, V. (2016). The Human-Nature Relationship and Its Impact on Health: A Critical Review. Frontiers in Public Health. 4: 1-12.
Shanahan, D. F., Bush, R., Gatson, K. J., Lin, B. B., Dean, J., Barber, E., Fuller, R. A. (2016). Health Benefits from Nature Experiences Depend on Dose. Scientific Reports. www.nature.com/scientificreports. 6: 28551.
Siu Yu Lau, S., Gou, Z., Liu, Y. (2014). Healthy Campus by open space design: Approaches and guidelines. Frontiers of Architectural Research. http://dx.doi.org/10.1016/j.foar.2014.06.006.
Soderlund, J., Newman,  (2015). Biophilic Architecture: a review of the rationale and outcomes. AIMS Environmental Science. 2(4): 950-969.
Soderlund, J., Newman,  (2017). Improving Mental Health in Prisons Through Biophilic Design. The Prison Journal. 97(6): 750-772.
Soga, M., Gaston, K. J. (2016). Extinction of experience: the loss of human-nature interactions. The Ecological Society of America. 14(2): 94-101.
Svalastog, A. L., Donev, D., Kristoffersen, N. J., Gajovic, S. (2017). Concepts and definitions of health and health-related values in the knowledge landscapes of the digital society. Croat Med Journal, 58:431-435.
Williams, F. (2018). The Nature Fix: Why Nature Makes Us Happier, Healthier, and More creative. W. W. Norton, company. New York | London.
Wilson, E. O. (1984). Biophilia: The human bond with other species. Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, and London, England.
Wilson, E. O., Kellert, S. R. (1993). The Biophilia Hypothesis. Island Press. United States of America.
Yin, J., Zhu, S., MacNaughton, , Allen, J. G., Spengler, J. D. (2018). Physiological and cognitive performance of exposure to biophilic indoor environment. Building and Environment. doi: 10.1016/j.buildenv.2018.01.006.
Yoong, Y. (2012). Designing for health and well-being. New Straits Times. Fri. Nov. 16:6-7.