نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه یزد

2 شهرسازی دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد

3 مربی گروه شهرسازی دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد

چکیده

دلبستگی مکانی حاصل پیوند انسان‌ها با محیط اطرافشان است و با زندگی کردن افراد در محیط به وجود می‌آید. مراکز محلات شاخص‌ترین جزء محلات محسوب شده و نقش بسزایی در زنده نگه داشتن آن‌ها دارند. مرکز محله کوی اساتید شهر یزد با مسائلی از قبیل افول روابط اجتماعی و امنیت در پی کاهش حضور پذیری، از بین رفتن یکپارچگی فضایی و پایین آمدن دلبستگی مکانی ساکنین به آن روبه‌رو است. هدف این پژوهش تعیین عامل‌های مؤثر بر ارتقاء دلبستگی مکانی ساکنین و میزان شدت تأثیر هر یک از این عوامل می‌باشد. روش پژوهش از نوع روش پیمایشی و همبستگی بوده و به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها و تعیین عامل‌های تعیین‌کننده از روش تحلیل عاملی اکتشافی بهره گرفته شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که از میان عامل‌های مستخرج از 181 پرسشنامه، عوامل کالبدی- بصری (بار عاملی تجمعی 769/20)، ویژگی‌های فردی (بار عاملی تجمعی 645/36)، خاطرات و ارزش‌های شخصی و جمعی (بار عاملی تجمعی 760/45)، تسهیلات فضایی (بار عاملی تجمعی 184/54( و فاصله از مرکز محله (بار عاملی تجمعی 900/58) به ترتیب دارای بیشترین شدت تأثیر بر دلبستگی مکانی ساکنین کوی اساتید هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Determining the Factors Affecting Promoting of Resident’s "Place Attachment" in the Contemporary Neighborhood Centers (Case study: Kooye Asatid Neighborhood of Yazd)

نویسندگان [English]

  • Ali Riahi Dehkordi 1
  • Mahdi Montazerolhodjah 2
  • Mojtaba Sharifnejad 3

1 Univercity of Yazd

2 Assistant Professor, Department of Urban Planning, School of Art & Architecture, Yazd University

3 Instructor, Department of Urban Planning, School of Art & Architecture, Yazd University

چکیده [English]

Attachment is the result of human- environment and is created by living people in the environment. Neighborhood centers are the most prominent part of neighborhoods and play an important role in keeping them alive. The Kooye-e- Asatid’s neighborhood center of Yazd is facing some issues such as: social relations declining and security decreasing,wich are following attendance declining, loss of spatial integrity, and resident’s place attachment declining. The aim of this study is to determine the affecting factors on promoting of resident’s place attachment and the severity of the impact of each of these factors. The research method is a survey and correlation method and exploratory factor analysis method has been used in order to analyze the data and determine the factors. The results of the research indicate that among the extracted factors from 181 questionnaires, physical-visual factors (cumulative factor 20/769), individual characteristics (cumulative factor 36/465), personal and collective memories and values (cumulative factor 45/760), Spatial facilities (cumulative factor 54/184) and distance from the neighborhood center (cumulative cumulative 58/900), respectively, have the greatest intensity of impact on the resident’s place attachment of Kooye Asatid neighborhood center.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Place Attachment
  • exploratory factor analysis
  • neighborhood center
  • Yazd