نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه معماری، مرکز قصرشیرین، دانشگاه آزاد اسلامی، قصرشیرین، ایران

2 گروه معماری، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

3 گروه معماری، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی ، همدان، ایران

چکیده

پیاده مداری یکی از قابلیت های شهرها و فضاهای شهری سنتی بوده که علاوه بر ابعاد اجتماعی و ایجاد کیفیات حسی ر فضاهای شهری، موجب کاهش اثرات سو زیست محیطی ناشی از زندگی ماشینی می گردید. هر چند این قابلیت پس از نفوذ و سلطه زندگی ماشینی در شهرها به دست فراموشی سپرده شد. اما در چند دهه اخیر به دلیل بروز مشکلات زیست محیطی و اجتماعی در فضاهای شهری این موضوع مجددا به یکی از رویکردهای اصلی برنامه ریزی شهری تبدیل شده است، این پژوهش به بررسی تاثیر برخی عوامل کالبدی و فعالیتی یک فضای شهری در توسعه و ارتقای سطح کیفیات حسی برای استفاده کنندگان از یک فضای پیاده مدار شهری می پردازد به همین منظور در ابتدا با استفاده از شیوه های تحلیلی و توصیفی و با ارائه یک مدل مفهومی، برگرفته از ادبیات نظری تحقیق، چهارچوب کلی عوامل کالبدی و فعالیتی و آثار آنها بر ایجاد کیفیت حسی محیط تبیین شده است، سپس به منظور سنجش معیارهای استخراج شده و با استفاده از روش تحقیق پیمایشی اقدام به طراحی پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت برای هر یک از معیارها گردیده است تعداد پرسشنامه ها نیز بر اساس حجم نمونه گیری با روش جدول مورگان و بر اساس مشاهدات تعداد استفاده کنندگان از فضا در یک ساعت از روز در یک مقطع خاص از فضا و به تعداد کل 220 عدد در نظر گرفته شد. تا با روش تحلیل آمار استنباطی، به تحلیل داده ها و امتیازات نمونه ها پرداخته شود.
بر اساس تحلیل نتایج حاصل از تحلیل پرسشنامه‌ها در نرم افزار اس پی اس اس، معیارهای فعالیتی محیط با ضریب همبستگی 81/0 سپس معیارهای امکانات و تسهیلات محیطی با ضریب همبستگی 78/0 بیشترین تاثیر را در توسعه و ارتقای کیفیات حسی محیط را داشته اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of physical and activity factors on sensory quality in urban pedestrians                                       (Case Study: Kermanshah Taq Botan Walkway)

نویسندگان [English]

  • mohammadmahdi moghadasi 1
  • Baharak Babridehmajnoni 2
  • omid Dezhdar 3

1 Department of Architecture, Qasr e Shirin Center, Islamic Azad University, Qasr e Shirin, Iran

2 Department of Architecture, Hamadan Branch, Islamic Azad University, Hamadan, Iran

3 Department of Architecture, Hamadan Branch, Islamic Azad University, Hamadan, Iran

چکیده [English]

This study examines the impact of some of the physical and functional factors of an urban space on creating and enhancing the level of sensory qualities for space users. First, by presenting a conceptual model, derived from the theories of prominent urban space researchers, the general framework of factors Physical and activity and their effects on the creation of sensory quality of the environment are explained, then these factors are investigated in order to measure the sensory status of an urban space using descriptive, analytical and survey research methods. In this regard, on the pedestrian sidewalk of Taqobestan Blvd Kermanshah as the research context, these criteria were explained in the form of the above model and then adjusted by a questionnaire within the Likert spectrum and completed by a statistical population of 220 space users. Based on the results of the questionnaires, in the activity criterion, the index of diversity of different activities in space with average below average was highest and in physical criterion, the quality and quantity of urban furniture with average mean obtained the lowest mean of each criterion and the least satisfaction of people and As a result, they had the least impact on the sensory quality of the environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • urban space
  • sensory qualities
  • urban pedestrian
  • archway