نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای معماری اسلامی، گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران.

2 دانشیار، گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران.

3 استاد، گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران.

چکیده

رسانه‌ها به یکی از بخش‌های جدایی‌ناپذیر زندگی انسان ‌در عصر تکنولوژی تبدیل‌شده‌اند. از سویی معماری نیز به‌عنوان عاملی رسانه‌ای معرفی می‌شود که در سطوح مختلف قابل‌تحلیل است؛ اما با این تفاسیر هنوز الگویی روشن از تعاملات میان معماری و رسانه تبیین نشده است. این پژوهش با هدف شناسایی شاخص‌های مؤثر بر ماهیت رسانه بودن معماری و اولویت‌بندی آن‌ها و نهایتاً ارائه مدلی از عوامل اثرگذار بر کیفیت رسانه‌ای معماری در دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسلامی تبریز، به دنبال پاسخ به این سؤالات است که ابتدا شاخص‌های مؤثر بر ارتقای کیفیت رسانه‌ای معماری کدام‌اند و سپس چگونه می‌توان در نمونه استفاده مجدد تطبیقی مدلی از این شاخص‌ها را تدوین کرد. پژوهش حاضر ازنظر هدف بنیادی-تجربی، و ازنظر ماهیت و روش توصیفی-پیمایشی در مطالعه موردی است. پس از مطالعات کتابخانه‌ای، 21 نفر از اعضای هیئت‌علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسلامی تبریز به‌عنوان متخصصین پانل دلفی انتخاب شدند و ایده‌پردازی شاخص‌ها با مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته انجام شد. سپس با ادغام شاخص‌های مبانی نظری و شاخص‌های حاصل از تحلیل محتوای مصاحبه‌ها، 43 شاخص مؤثر بر ارتقای کیفیت رسانه‌ای معماری در چهار دسته استخراج گردید. پس از تائید روایی و پایایی ابزار پژوهش، خبرگان در پرسشنامه‌های بسته و طیف 5 درجه‌ای لیکرت به امتیازدهی شاخص‌ها پرداختند و داده‌ها با تکنیک تاپسیس مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان می‌دهد که شاخص‌های «اشاره‌کننده به هنر ساخت و تکنولوژی زمان»، «بازتاب‌دهنده فرهنگ مردم جامعه» و «به وجود آورنده ادراکات حسی جدید» دارای بالاترین اولویت‌ها بودند و دسته «شاخص‌های مربوط به کاربردهای رسانه» نیز مؤثرترین دسته معرفی شد. معماری اگر نقش رسانه‌ای نداشته باشد دیگر معماری نیست. معماری به‌عنوان یک میانجی در ظرف رسانه‌ای خود انتقال‌دهنده ایده‌ها و پیام‌ها به آیندگان است و کیفیت رسانه‌ای آن باعث باز زایش‌های گوناگون فضایی در بسترهای ذهنی طیف‌های مخاطبان می‌شود.

چکیده تصویری

شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های مؤثر بر ارتقای کیفیت رسانه‌ای معماری؛ مطالعه موردی: دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسلامی تبریز

تازه های تحقیق

- تعداد 34 شاخص مؤثر بر ارتقای کیفیت رسانه‌ای معماری در 4 دسته طبقه‌بندی شدند.
- شاخص اشاره‌کننده به هنر ساخت و تکنولوژی زمان و دسته شاخص‌های مربوط به کاربردهای رسانه، مؤثرترین عوامل رسانه‌ای انتخاب گردیدند.
- معماری به‌عنوان یک رسانه فیزیکی، انتقال‌دهنده مفاهیم و پیام‌ها است و کیفیت رسانه‌ای آن باعث درک‌ متفاوت کاربران از فضاها می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying and prioritizing the affecting factors on enhancing the mediating quality of architecture (Case study: Faculty of Architecture and Urbanism, Tabriz Islamic Art University)

نویسندگان [English]

 • Ali Pourahmad Ghalejough 1
 • Farzin Haghparast 2
 • Mohammad Taghi Pirbabaei 3

1 Ph.D. Candidate in Islamic Architecture, Department of Architecture, Faculty of Architecture and Urbanism, Tabriz Islamic Art University, Tabriz, Iran.

2 Associate Professor, Department of Architecture, Faculty of Architecture and Urbanism, Tabriz Islamic Art University, Tabriz, Iran.

3 Professor, Department of Architecture, Faculty of Architecture and Urbanism, Tabriz Islamic Art University, Tabriz, Iran.

چکیده [English]

Extended Abstract
Background and Objectives: Media has always been a platform for activities related to the human intellect. It has become an integral part of human life in various forms and contexts by the supporting role of technology. On the other hand, many thinkers and theorists have introduced architecture as a physical media that can be perceived and analyzed at different theoretical levels. Despite these interpretations that recognize buildings with intrinsic mediating factors, a clear theoretical framework of such relationships and the interaction between architecture and media has not yet been identified. This study seeks to answer two main questions: what indicators affect the procedure in which architecture turns into a media? And, how can a model of the affecting factors and categories be identified to explain the connection between architecture and media clearly? Therefore, this study aims to identify and prioritize the effective factors for mediating the quality of architecture. Finally, it tries to present a model for recognizing architecture as media based on a case study, the historical building of the Faculty of Architecture and Urbanism at Tabriz Islamic Art University, as an example of adaptive reuse in historic buildings.
Methods: This research is fundamental-experimental in terms of purpose, and descriptive survey in terms of entity and method, using a case study. According to the related literature, 12 faculty members of the Faculty of Architecture and Urbanism at Tabriz Islamic Art University constituted the Delphi panel of experts. All the panel members were among the recognized experts in specific fields of architecture. In the first round of Delphi, indicators and brainstorming were conceptualized through semi-structured interviews with panel members in person and virtually. After analyzing the content of the interviews, by combining the factors obtained from the literature and the achieved indicators from experts’ opinions, 34 indicators effective in improving the mediating quality of architecture were extracted in four categories. In the second round of Delphi, the validity and reliability of the research tools were approved by the faculty members and the Cronbach’s alpha coefficient. Then, the experts scored the factors in close-ended questionnaires and 5-point Likert scale, and the data were analyzed using TOPSIS technique. Kendall’s coefficient of concordance was used to assess the consensus among the experts, and the prioritized factors were also introduced along with the descriptive statistics components such as the average indices presented in tables and plots. Finally, by comparing the results of the TOPSIS technique with the results extracted from the descriptive statistics, the accuracy of the results and their validity were ensured.
Findings: The ratings and findings obtained from the average index differed slightly from the results extracted from the TOPSIS technique. The reason can be stated in the higher accuracy of this technique in prioritizing and presenting rankings and closeness indeces of each factor in the research. The factors of “Indicator of the art of technology and crafting in time” with the closeness index of 0.610652, “Reflector of the culture of people in the society” with the closeness index of 0.579874, “Creator of new sensory perceptions” with the closeness index of 0.561471, “Being a benchmark in the city context” with the closeness index of 0.560705, and “Represents the evolution of history” with the closeness index of 0.558936 were among the highest priorities in the factors affecting the mediating quality in architecture. Also, the factors of “A communicator” with the closeness index of 0.436028, and “The presence of a power in creating the message” with the closeness index of 0.457395 were recognized as the minor priorities. By calculating the averages of closeness indeces in each category, the most effective categories in improving the mediating quality in architecture are “Factors relating to the application of media”, “Factors relating to the impacts of media”, “Factors relating to the message”, and “Factors relating to the intrinsic characteristics of media”, that were introduced with the mean averages of 0.544508, 0.503928, 0.495541 and 0.491413, respectively.
Conclusion: The final model of architecture as a media and factors affecting the enhancement of mediating quality were presented as the research conclusion. Hence, if architecture is not considered a  physical media and does not have a mediating role, it can no longer be called architecture and will no longer differentiate its nature from a structure. Architecture continuously transmits its character, ideas, thoughts, mindsets, approaches, history, time, and specifically its message to the future and performs as a meta-media concept. Also, the body and audience of architecture change its media nature, and its mediating quality causes various spatial reproductions in the minds of the people and a wide range of users.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Media
 • Architecture
 • Adaptive Reuse
 • Delphi Method
 • TOPSIS Technique
 • Tabriz Islamic Art University

این مقاله برگرفته از رساله دکتری نویسنده نخست با عنوان «نقش معماری به عنوان رسانه و فرارسانه در بناهای شاخص شهر تبریز»، می‌باشد که به راهنمایی نویسنده دوم و مشاوره نویسنده سوم در دانشگاه هنر اسلامی تبریز انجام گرفته است.

This article is derived from the first author`s doctoral thesis entitled “The Role of Architecture as Media and Metamedia in Significant Buildings of Tabriz ”, supervised by the second author and advised by the third, at Tabriz Islamic Art University.

 1. Aigwi, Itohan Esther, Ingham, Jason, Phipps, Robyn, & Filippova, Olga. (2020). Identifying Parameters for Performance-Based Framework: Towards Prioritising Underutilised Historical Buildings for Adaptive Reuse in New Zealand. Cities, 102.
 2. Akins, Ralista B., Tolson, Homer, & Cole, Bryan R. (2005). Stability of Response Characteristics of a Delphi Panel: Application of Bootstrap Data Expansion. BMC Medical Research Methodology5(1), 37.
 3. Andreotti, Libero. (2005). Architecture as Media Event: Mario Sironi and the Exhibition of the Fascist Revolution, 1932. Built Environment, 31(1), 9–20.
 4. Avella, Jay R. (2016). Delphi panels: Research design, procedures, advantages, and challenges. International Journal of Doctoral Studies11(1), 305-321.
 5. Ball, Rick M. (2002). Re-use Potential and Vacant Industrial Premises: Revisiting the Regeneration Issue in Stoke-on-Trent. Journal of Property Research, 19(2), 93–110.
 6. Baudrillard, Jean, & Foss, Paul. (1983). Simulations. New York: Semiotext (e).
 7. Baudrillard, Jean. (2018). Simulacra and Simulation (P. Izadi, Trans.). Tehran: Sales. (Original work published 1981).
 8. Cantell, Sophie Francesca. (2005). The Adaptive Reuse of Historic Industrial Buildings: Regulation Barriers, Best Practices and Case Studies. Submitted in partial fulfillment of the requirement for the degree Master of Urban and Regional Planning, Virginia Polytechnic Institute and State University, USA.
 9. Colomina, Beatriz. (1996). Privacy and Publicity: Modern Architecture as Mass Media. Cambridge: The MIT Press.
 10. Damme, Sylvie van. (2018). In Search of Landscape as a Medium for Integration: The Potentials of Landscape Narratives in the Practice of Landscape Architecture. Landscape Journal: design, planning, and management of the land, 37(2), 101–122.
 11. Debray, Régis. (1999). What is Medology? Transl. by Martin Irvane of Regis Debray Qu’est-ce que la médiologie. Le Monde Diplomatique, 32.
 12. Dibaji, Seyyed Mohammad Ali, & Reismirzai, Zahra. (2012). Discussing the Philosophy of Media. Interdisciplinary Studies in Media and Culture, 1(2), 49-65.
 13. Forghani, Mohammad Mehdi. (2005). A Glance at the Position and Functions of Traditional and Electronic Journalism Interaction between Technology and Tradition in the Information Society. Social Sciences. 12(28-29), 57-87.
 14. Gibbins, John R., Reimer, Bo. (2002). The Politics of Postmodernity: An Introduction to Contemporary Politics and Culture (M. Ansari, Trans.). Tehran: Game No. (Original work published 1999).
 15. Güzel, Merve. (2018). Istanbul: A Landscape in-between Virtual and Real. A|Z ITU Journal of the Faculty of Architecture, 15(2), 61–68.
 16. Haghparast, Farzin, & Farahinia, Amirhossein. (2006). Investigation of Buildings’ Efficiency in Case of Adaptive Reuse. International Symposium Toward the Formation of Theory in the Built Environment, The University of Salford.
 17. Johnson, Jeffrey L. (1976). A Ten-year Delphi Forecast in the Electronics Industry. Industrial Marketing Management5(1), 45-55.
 18. Keynejad, Mohammad-Ali, & Shirazi, Mohammadreza. (2010). Tabriz Old Houses, Academy of Arts.
 19. Langston, Craig, Wong, Francis. K. W., Hui, Eddie C. M., & Shen, Li-Yin. (2008). Strategic Assessment of Building Adaptive Reuse Opportunities in Hong Kong. Building and Environment, 43(10), 1709–1718.
 20. Lu, Fangqing. (2016). Architecture as Spatial–Textile Storytelling: Metamorphosis of Frieze as a Narrative Medium Mediating the Panathenaia Festival. Frontiers of Architectural Research, 5(4), 489–498.
 21. Lyu, Fangqing. (2019). Architecture as Spatial Storytelling: Mediating Human Knowledge of the World, Humans and Architecture. Frontiers of Architectural Research, 8(3), 275–283.
 22. McLuhan, Marshal, & Fiore, Quentin. (2001). The Medium is the Message. Berkeley: Gingko Press.
 23. Mohsenzadeh, Marjan, Aliabadi, Mohamad, Ghanbari, Javid, & Zakeri, Mohamad Hosein. (2020). Ranking Meaning Determining Factors in the Process of Environmental Perceptions via TOPSIS Technique for Developing the Meaning Cause and Effect Model. Journal of Iranian Architecture & Urbanism. 11(2), 93-110.
 24. Narula, Uma. (2006). Communication Models. New Delhi: Atlantic Publishers & Dist.
 25. Nöth, Winfred. (1997). Semiotics of the Media: State of the Art, Projects, and Perspectives (127). Berlin: Walter de Gruyter.
 26. Nöth, Winfred. (1998). Handbook of semiotics. Bloomington: Indiana University Press.
 27. Paliwoda, Stanley J. (1983). Predicting the Future Using Delphi. Management Decision21(1), 31-38.
 28. Payande, Hossein. (2013). The Reflection of War in the Media: Jean Baudrillard’s Postmodern Approach to Media Analysis. Quarterly of Cultural Studies & Communication. 9(33), 11-30.
 29. Proto, Francesco. (2006). Mass Identity Architecture: Architectural Writings of Jean Baudrillard. Cambridge: Academy Press.
 30. Ritchie, Ian. (2019). The Public Role of the Architect: Architecture is the Medium – What is the Message? Architectural Design, 89(6), 122–127.
 31. Sandbothe, Mike. (2005). Pragmatic Media Philosophy. On-line publica.
 32. Shehata, Waleed Tarek Ali, Moustafa, Yasser, Sherif, Lobna, & Botros, Ashraf. (2015). Towards the Comprehensive and Systematic Assessment of the Adaptive Reuse of Islamic Architectural Heritage in Cairo: A Conceptual Framework. Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development, 5(1), 14–29.
 33. Shieh, Esmaeil, Daneshpour, Seyed Abdolhadi, & Roosta, Maryam. (2017). Designing a Model of Social Sustainability Place Indicators Using Delphi Method and Shannon Technique. Armanshahr Architecture & Urban Development. 10(19), 119-129.
 34. Smith, Michael. (2014). Exposed Pedagogy: Architecture as (a) Medium (of communication). Submitted to the Faculty of Architecture and Design, Victoria University of Wellington, in the fulfilment of the requirements for the degree of Masters of Architecture.
 35. Speranza, Philip. (2016). Time as a Medium: Early Work of Miralles. Architectural Design, 86(1), 60–65.
 36. Tajik, Mohammadreza. (2008). Media and the Crisis in the Age of Hyperreality (with the Emphasis on Identity Crisis). Communication Research, 15 (56), 69-95.
 37. Turoff, Murray, & Linstone, Harold A. (2002). The Delphi Method-Techniques and Applications. Available from: http://is.njit.edu/pubs/delphibook
 38. von Fischer, Sabine, & Touloumi, Olga. (2018). Sound Modernities: Histories of Media and Modern Architecture. The Journal of Architecture, 23(6), 873–880.
 39. Windover, Michael. (2018). Building Radio Publics in Post-War Canada. The Journal of Architecture, 23(6), 1046–1074.
 40. Yıldırım, Mücahit, & Turan, Gizem. (2012). Sustainable Development in Historic Areas: Adaptive Re-use Challenges in Traditional Houses in Sanliurfa, Turkey. Habitat International, 36(4), 493–5.