نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری معماری، گروه معماری، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران.

2 دانشیار، گروه معماری، دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استادیار، گروه معماری، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

4 استادیار گروه معماری، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران.

چکیده

نما یکی از عناصر تأثیرگذار بر کیفیت بصری یک بنا می‌باشد و شناخت اولیه هر فرد از بنا از این طریق صورت می‌گیرد. تابحال ادراک معانی نماها بیشتر در حوزه شهرسازی مورد توجه قرار گرفته و معانی نماها در مقیاس معماری کمتر مورد پژوهش متخصصان عرصه معماری قرار گرفته است. لذا پژوهش حاضر به شناسایی مؤلفه‌های معنای نماهای آپارتمان‌های مسکونی اردبیل از دیدگاه شهروندان پرداخته است. از همین‌رو در پژوهش حاضر تلاش شده است که به این پرسش پاسخ دهد که مؤلفه‌های معنای نماهای آپارتمان‌های مسکونی از دیدگاه شهروندان چیست؟ این پژوهش دارای رویکردی ترکیبی بوده است. بخش کیفی با استفاده از روش گراندد تئوری و بخش کمی با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری انجام گرفته است. ابزار جمع‌آوری اطلاعات در بخش کیفی مصاحبه‌های عمیق و نیمه‌ساختار‌یافته با شهروندان اردبیل بوده است و در بخش کمی، پرسشنامه محقق‌ساخت بوده که روایی و پایایی آن بررسی شده است. برای تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار مکس‌کیودا و روش مقایسه مداوم در طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که مؤلفه‌های تأثیرگذار بر معنای نما، شامل نه مؤلفه: عوامل فرهنگی اجتماعی، سبک زندگی، عوامل اقتصادی، عوامل محیطی، قوانین شهری، کیفیت بصری، سابقه ذهنی، رسانه‌ها، وضعیت اجرا می‌باشد.

چکیده تصویری

شناسایی مؤلفه‌های معنای نماهای آپارتمان‌های مسکونی از دیدگاه شهروندان؛ مطالعه موردی: آپارتمان‌های شهر اردبیل

تازه های تحقیق

- مؤلفه‌های تأثیرگذار بر معنای نما، شامل: عوامل فرهنگی اجتماعی، اقتصادی، محیطی، سبک زندگی، قوانین شهری، کیفیت بصری، سابقه ذهنی، رسانه‌ها، وضعیت اجرا می‌‌‌‌باشد.
- شناخت این مؤلفه‌‌‌‌ها منجر به آگاهی معماران از دریافت‌‌‌‌های ذهنی مردم در خصوص نماها شده و به دریافت‌‌‌‌های شخصی خود اکتفا نخواهند کرد. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identification of facade semantic components of residential buildings from the perspective of the citizens (Case study: Ardabil city)

نویسندگان [English]

 • Masumeh Alamrasi 1
 • Ghasem Motalebi 2
 • Manouchehr Foroutan 3
 • Sara Jalalian 4

1 Ph.D Candidate in Aechitecture, Department of Architecture, Hamedan Branch, Islamic Azad Univercity, Hamedan, Iran

2 Associate Professor, Department of Architecture, Fine Arts College, Tehran University, Tehran, Iran.

3 Assistant Professor, Department of Architecture, Hamedan Branch, Islamic Azad Univercity, Hamedan, Iran

4 Assistant Professor, Department of Architecture, Hamedan Branch, Islamic Azad University, Hamedan, Iran.

چکیده [English]

Extended Abstract
Background and Objectives: Facades can significantly affect the visual quality of buildings. The initial impression that a building has on a viewer occurs via its facade. A building facade can be the most important element of its design. Considering that the facade of a building is the first visual component of that building and the first component that connects the building to the surrounding environment, it plays a significant role in the viewer’s evaluation. Perception of the meaning of facades has been mainly explored in urban planning, but architectural experts have paid little attention to this subject from the architectural point of view. Residential buildings were selected among the different types of buildings since paying attention to different components, and their meaning is more important than the function in designing residential environments. Nowadays, residential land uses constitute a large portion of urban land uses. Almost all members of a society are in direct contact with them and look at different facades on a daily basis. Therefore, this study attempted to identify the components of the meaning of residential apartments in Ardabil from the perspective of the citizens. The main question of this study is as follows: What are the semantic components of the facades in residential apartments from the perspective of the citizens?
Methods: This research had a mixed-method approach. The qualitative section was conducted using the grounded theory, while the quantitative section was performed using structural equation modeling (SEM). In the qualitative part, the required data were collected via in-depth semi-structured interviews with citizens of Ardabil City. Since the researcher’s deep understanding of the subject and the possibility of conducting in-depth interviews are major factors in any qualitative study, the main criterion for selecting the sample was the possibility of the author’s continuous presence in the area and interviewing the citizens. A total number of 25 residential apartments in Ardabil City were selected as the sample in this study. The southern and southwestern sections of Ardabil have a relatively new urban fabric. Most apartments in these sections have 3 to 6 stories. In terms of socio-cultural and economic status, these areas have a high, medium, medium-to-low, and medium-to-high status. Therefore, they were suitable for in-depth study and would provide generalizable results. For this reason, the geographical expanse consisting of the south and southwest of Ardabil City was selected as the study area. MAXQDA software and constant comparisons during the three stages of open, axial, and selective coding were used to analyze the collected data. After the interviews were transcribed, the collected data were scrutinized via the coding method and classified via open, axial, and selective coding. Each interview was perused several times, and the basic concepts were extracted via content analysis. In the second coding stage, one of the categories was selected as the core concept, which was then studied as the pivotal phenomenon in the explained process. The relationships of the other categories with the core concept were then determined and expressed in the form of a paradigm model. Selective coding was the last stage of the coding procedure in which the core category was selected, and its links to other categories were identified. The author designed a questionnaire in the quantitative section, and its validity and reliability were examined. SEM and SmartPLS software were used in this section of the research. The questionnaire consisted of 31 items designed in a structured manner based on the Likert 5-point scale and developed according to the conceptual model of the research. Four items directly inquired about the meaning of facades. Using targeted cluster sampling, the authors distributed the questionnaires among individuals who were familiar with the samples. Analysis of the collected data via SEM in SmartPLS confirmed the significance of the relationships and the identified components.
Findings: The components and details of building facades have meaningful integrity. Identifying the meanings of facades helps determine their constituent factors. In this study, the context and intervening factors, in some cases, have affected the meaning of the selected facades. The analysis showed that nine components affect the meaning of building facades: socio-cultural factors, lifestyle, economic factors, environmental factors, urban laws, visual quality, mental history, media, and construction quality.
Conclusion: The results showed that different factors affect how participants describe their residential apartment appearance. The participants used terms such as regular, expensive, identity, etc., when describing the appearance of residential apartments. The meanings of facades are affected by various factors. These meanings are formed in the context of structural factors (facade components, physical characteristics, stylistic features, and apartment properties), context factors, and intervening factors. Based on the achieved results, certain solutions have been proposed to improve the semantic status of the facades of residential apartments. By determining the components affecting the facade meaning, one can identify the physical properties and other influential underlying factors that would lead to desired visual quality, thereby helping the patterns and designs of the facade. Understanding these components helps architects comprehend people’s mental perceptions of the façade, while not preoccupying with their personal perceptions.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Facade
 • Affective Components of Meaning
 • Grounded Theory
 • Residential Apartments

این مقاله برگرفته از رساله دکتری نویسنده نخست با عنوان «تبیین مدلی جهت ارزیابی معنای نماهای آپارتمان‌های مسکونی از دیدگاه ساکنان و شهروندان (مطالعه موردی: آپارتمان‌های شهر اردبیل)»، می‌باشد که به راهنمایی نویسنده دوم و سوم و مشاوره نویسنده چهارم در دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان انجام گرفته است.

This article is derived from the first author`s doctorsl thesis entitled “Explanation of a Model of Meaning for Evaluating of Residential Apartments from the Residents and Citizens Persperctive (case study: Apartments in Ardabil city)”, supervised by the second and third authors and advised by the fourth, at Islamic Azad University Hamedan Branch.

 1. Abdollahi, M. & Qasemzadeh, B. & Rahbari Pour, K. (2013). The effect of the appearance of historical buildings on the mental image of the citizens of Tabriz (Case study: the passage of the historical street of Tarbiat). Iranian Journal of Islamic City Studies. (11), 65 - 70.
 2. Azar, A. & Qanavati, M. & Gholamzadeh, R. (2016). Structural path modeling in management: Application of Smart Pls software, Tehran: Negah Danesh Publications.
 3. Bentley, I. & Alcock, A. & Murrain, P. & McGlynn, S. & Smith, G. (2016). Responsive Environments, Translation by Mostafa Behzadfar. Tehran: Elm va Sanat Press.
 4. Carmona, M. & Heath, T. & Oc, T. & Tiesdell, S. (2015). Public places urban spaces. Tehran: Art University Publication.
 5. Dariani, M. (2014). Principles of facade design, Tehran: Aval va Akhar publication.
 6. Dehkhoda, A. (1966). Dehkhoda Dictionary. Tehran: Institute of Publishing, University of Tehran.
 7. Flamaki, M. (2012). The formation of architecture in the experiences of Iran and the West. Tehran: Faza Publishing.
 8. Fornell, Claes. and Larcker, David.F. (1981). “Evaluating Structural Equation Models with unobservable variables and management error” Journal of Marketing Research 18 (1), 39-50.
 9. Gifford, Robert. Hine, Donald. Muller-Clemm, Werner. & Reynolds J. R, D'Arcy. J. (2000), Decoding Modern Architecture A Lens Model Approach for Understanding the Aesthetic Differences of Architects and Laypersons, Journal of Environment and Behavior, 32, 163- 187.
 10. Grout, L. & Wang, D. (2015). Architectural research methods. Translation by Alireza Einifar. Tehran: University of Tehran Press.
 11. Grutter, J. K. (2001). Aesthetics in architecture. Translated by Jahanshah Pakzad, Abdolreza Homayun. Tehran: Shahid Beheshti University Press.
 12. Hair, Joseph. F., Risher, Jeffrey. J., Sarstedt, Marko., & Ringle, Christian. M., (2019). When to use and how to report the results of PLS-SEM. European Business Review. 31, 1, 1-25
 13. Harris, C.M. (2014). Descriptive culture of architecture and building. (Translation by Mohammad Reza Afzali, Mehrdad Hashemzadeh Homayouni). Tehran: Associate Professor Publications.
 14. Hershberger, Robert. (1980), A study of  meaning and architecture. Institue for Environmental Studies. Pennsylvania, University
 15. Hooman, H. (2018). Structural Equation Modeling Using LISREL Software. Tehran: Organization for the Study and Compilation of University Humanities Books.
 16. Imamoglo, Cagri. (2000). Complexity, preference and familiarity: Architecture and nonarchitecture Turkish students assessments of traditional and modern house facades. Journal of Environmental Psychology, 20, 1, 5-16.
 17. Karimi Azari, AR. & Safarnejad, M. (2016). Identifying the objective and mental components effective in designing the facade in order to promote the identity of the urban landscape and increase the sense of belonging of the citizens. Bi-Quarterly Journal of Urban Landscape Research, 6, 89 – 106.
 18. Krier, R. (1997). Architectural composition. Translation by Zahra Ahari. Tehran: Road, Housing and Urban Development Research Center.
 19. Lang, J. (2007). Creating architectural theory: the role of the behavioral sciences in environmental design. Translation by Alireza Einifar. Tehran: University of Tehran Press.
 20. Lynch, K. (2016). The city image and its elements. Translation by Manouchehr Mazini. Tehran: University of Tehran Press.
 21. Mehrabian, Albert. Russell, James A. (1974). An Approach to Environmental Psychology. MA, MIT Press, Cambridge.
 22. Moughtin, JC. Taner, Oc. Tiesdell, Steve. (1995). Urban design: green dimensions. Butterworth Architecture Press, Great Britain.
 23. Nesbitt, K. (2015). Theorizing a new agenda for architecture: an anthology of architectural theory 1965 - 1995. Translation by Mohammadreza Shirazi. Tehran: Ney Press.
 24. Norberg-Schulz, C. (2016). Architecture, meaning and place. Translation by Vida Norouz Borazjani. Tehran: Parham Naqsh Press.
 25. Pakzad, J. (2003). Phenomenology of residential building facades and the development course of expectations from them. Journal of Honarhaei Zibe, 14, 51-62.
 26. Philik, Ove. (2015). An introduction to qualitative research methods. Translated by Hadi Jalili. Tehran: Ney Publications.
 27. Pourjafar, M. & Alavi Belman’i, M. (2012). Video-ecology: visual ecology in architecture and urban design. Tehran: Armanshahr Press.
 28. Rapoport, A. (2013). The Meaning of the Built Environment: a nonverbal communication approach, Translation by Farah Habib. Tehran: Information Technology and Commutation Center of Tehran Municipality.-
 29. Rezazadeh, R. & Behzadfar, M. (2006). Principles and criteria of organization and rules and regulations of the city's appearance in construction . Tehran: Research project of University of Science and Technology.
 30. Russell James, A. Ward Lawrence, M. and Pratt. Geraldine. (1981). Affective quality attributed to environments; A factor analysis study, Journal of Environment and Behavior, 3, 259 - 288.
 31. Sadri Afshar, Gh. & Hakami, N. & Hakami, N. (2004). Contemporary Persian Culture One Volume. Tehran: Contemporary Culture Publications.
 32. Sanoff, Henry. (1991). Visual reseaech methods in design. New York. John Wiley and Sons Ltd.
 33. Scannell, Leila. Gifford, Robert. (2010). Defining place attachment: A tripartite organizing framework, Journal of Environmental Psychology, 30, 1 - 10.
 34. Strauss, A. & Corbin, J. (2014). Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures Techniques and Procedures for Developing Grounded. Translation by Boyouk Mohammadi. Tehran: Institute for Humanities and Cultural Studies.
 35. Tavasoli, M. (1997). Principles and methods of urban and residential spaces design in Iran. 1st vol. Tehran: Iranian Urban Planning, Architecture Studies and Research Center.
 36. Tribe, Michael. (1974)., Stadtgestaltung Theorie and Praxis. English Edition. Bertelsmann.
 37. Wang, Jichuan. Wang, Xiaoqian. (2019). Structural equation modeling: Applications using Mplus. John Wiley & Sons.
 38. Whyte, William. (2006). How Do Buildings Mean. Some Issues of Interpretation In The History of Architecture. Journal of History and Theory, 45, 153 - 177.