نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری معماری، گروه معماری، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی ، مشهد، ایران.

2 استادیار، گروه معماری، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی ، مشهد، ایران.

3 دانشیار، گروه معماری، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی ، مشهد، ایران.

4 دانشیار، گروه شهرسازی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی ، مشهد، ایران.

چکیده

بافت‌های فرسوده شهری با قشر متفاوتی از ساکنان در آن، امروزه در محاصره توسعه جدید قرار گرفته است و از نظر ساختاری و عملکردی دچار کمبودهایی می‌باشد. این بافت‌ها به سبب مشخصه‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و کالبدی خود نیازمند توجه بیشتر در طراحی مسکن می‌باشند. در اتخاذ هر گونه تصمیم در تامین مسکن بافت فرسوده علاوه بر جامعیت در تدوین معیارها، توجه به خواست و تمایلات ساکنان اهمیت می‌یابد و پذیرش و تطبیق ویژگی‌های تصمیم ارایه شده با آداب و رسوم و شیوه زندگی افراد، اقتصاد حاکم بر خانواده‌ها و مسائل محیطی و حقوقی از دلایل موفقیت این طرح‌ها می‌باشد. این پژوهش سعی بر آن شده است تا با رویکردی تحلیلی پیمایشی و با استفاده از مطالعات اسنادی و میدانی در کنار تدوین معیارهای جامع مسکن مطلوب در ابعاد کالبدی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، محیطی و حقوقی، مسائل آشکار و پنهان بافت‌های فرسوده شهری منطقه 6 مشهد شناسایی شود و از طریق مشارکت ساکنان به تبیین چارچوبی که می‌تواند پایه طراحی هر واحد مسکونی در بافت‌های فرسوده باشد، دست یافت. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که در بین معیارهای مطلوبیت مسکن، بعد اجتماعی به عنوان پر اهمیت‌ترین و بعد حقوقی به عنوان کم اهمیت‌ترین معیارها محسوب می‌شوند. همچنین تفاوت زیادی بین ویژگی‌های مسکن مطلوب در بافت فرسوده و الگوهای عام ارایه شده در ساخت و سازهای جدید می‌باشد.

چکیده تصویری

تدوین چارچوب طراحی مسکن مطلوب در بافت‌های فرسوده شهری؛ نمونه موردی: بافت فرسوده منطقه6 مشهد

تازه های تحقیق

- جامعیت در تدوین معیارهای مسکن مطلوب بافت‌های فرسوده شهری در سه مقیاس شهر، بنا و عناصر و اجزاء به صورت همزمان و هم‌مکان درون یک شبکه فضایی، سازماندهی آگاهانه فضای خانه و واحدهای مسکونی را تضمین می‌کند.
- استفاده از دو نوع پرسشنامه برای برداشت میدانی و کسب نظر ساکنان جهت سنجش وضعیت معیارها و شناسایی میزان مطلوبیت معیارها از دید ساکنان.
- سیاست‌گذاری در قالب رهنمودهای طراحی مسکن در بافت فرسوده شهری می‌تواند در کنار اقدام‌های تشویقی اعطایی از سوی مدیریت شهری مورد استفاده قرار گیرد و ضمن صرف هزینه‌های مشخص، بیشترین بازدهی برای مدیریت شهری اتفاق افتد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Development of a Framework for Suitable Housing Design in Deteriorated Urban Fabrics; A Case Study of Deteriorated Fabrics in District 6, Mashhad

نویسندگان [English]

 • Neda Rafati Sokhangoo 1
 • Vahid Ahmadi 2
 • Mohsen Tabassi 3
 • Seyed Moslem Seyedalhosseini 4

1 Ph.D. Candidate in Architecture, Department of Architecture, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Architecture, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran.

3 Associate Professor, Department of Architecture, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran.

4 Associate Professor, Department of Urban Planning, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran.

چکیده [English]

Extended Abstract
Background and Objectives: In today’s deteriorated urban fabric, many urban areas with weak physical and operational structures are surrounded by new construction. These regions require more significant consideration for the residential building due to their unique economic, cultural, social, and physical qualities. In addition to comprehensiveness in developing criteria, it is crucial to consider the residents’ priorities and aspirations when deciding on the supply of housing in deteriorated areas. Moreover, the effectiveness of proposed plans relies on how well they align with people’s habits, lifestyles, family finances, and environmental and legal considerations. Acceptance and compatibility with these factors play a crucial role in the success of these plans. The research’s primary goals included identifying the most crucial elements of desirable housing, examining the characteristics of deteriorated urban fabric, identifying these elements from the residents’ viewpoint, and developing a framework for building in deteriorated urban fabric in District 6 of Mashhad city.
Methods: This study used an analytical survey technique, complemented by documentary and field research, to identify the visible and invisible issues of deteriorated urban fabric in District 6, Mashhad. In this regard, the full physical, economic, social, cultural, environmental, and legal criteria of suitable housing were established and applied. Excel and SPSS statistical tools were utilized to facilitate and ensure the precision of the research analysis. In addition, this research employed GIS software for graphical and spatial analysis. The statistical population of this study consists of 34,497 units in the deteriorated urban fabric in District 6 of Mashhad Municipality. Based on Cochran’s methodology, there are 380 samples. Given the size of the statistical population and the regionalization of the area, cluster sampling was employed. Each neighborhood in the statistical population is treated as a cluster, and a sample is drawn from each cluster (neighborhood) depending on the proportion of its residential units. The Cronbach’s alpha method was utilized to determine the questionnaire’s reliability (Part 3 of the questionnaire: Neighborhood resident survey). 
Findings: The study’s findings include a characterization of Mashhad and criteria for appropriate housing in the deteriorated urban fabric. The requirements include general characteristics of the parts, characteristics of the residential environment, building architecture, as well as detailed legal and economic aspects. Finally, the relationship between these components has been examined. In addition to the physical dimension and general features of the residential plots as one of the primary criteria, the inhabitants have identified the appropriate size of the land lots as the essential factor in obtaining the desired housing in deteriorated fabrics. When it comes to designing fair housing, the most critical economic factor is ensuring that the rent is affordable. In terms of the social dimension, the most important factor in creating an optimal housing model is ensuring that the housing unit is suitable for the number of people living there. The compatibility of building designs with the social and cultural characteristics of the population is one of the most crucial concepts for producing a viable housing model in the city, particularly in deteriorated urban areas with particular and delicate social characteristics. The cleanliness of the surroundings, which is currently in a state of disorder, is the most crucial factor in building a suitable housing model in the environmental dimension. Finally, it could be argued from a legal standpoint that the misuse of promissory notes can undermine the residents’ feeling of ownership over their property.
Conclusion: Based on the research data evaluation, the social aspect is considered the most important among the housing desirability factors, while the legal aspect is considered the least significant. Based on the inhabitants’ perspective, the issue of ownership is considered to be one of the most significant factors in the development of the housing model. The size of the units, the number of rooms in each unit, and the residential unit’s infrastructure are all directly correlated with household income in deteriorated urban fabric. In these fabrics, the level of residential occupancy deviates from typical patterns and development standards. Residential plots are often subdivided into smaller units in deteriorated urban areas. This is one of the characteristic features of such urban fabrics. To clarify, in deteriorated urban areas, it is common for residential buildings to violate construction codes by having more than one apartment per floor. As the number of floors in these buildings increases, there is also a trend to construct toilets within each residential unit. The greater the area of residential lots, the greater the proportion of units with parking spaces. The access method to residential units is a crucial aspect of the design of residential units in deteriorated urban areas. It is reasonable to design the reception and living rooms as a single space in residential units located in deteriorated urban areas because it helps to reduce housing costs and overcome limitations in the size and dimensions of living areas.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Housing Model
 • Low-Income Class Housing
 • Deteriorated Urban Fabric
 • District 6 of Mashhad

این مقاله برگرفته از رساله دکتری نویسنده نخست با عنوان «تدوین الگوی طراحی مسکن در بافت فرسوده شهری با تاکید بر مشارکت ساکنان(نمونه موردی: منطقه 6 مشهد)» می‌باشد که به راهنمایی نویسنده دوم و سوم و مشاوره نویسنده چهارم، در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد انجام گرفته است.

This article is derived from the first author`s doctoral thesis entitled “Formulation of housing design model in worn-out urban context with emphasis on residents’ participation (Case study: District 6 of Mashhad)”, supervised by the second and third authors and advised by the fourth, at Islamic Azad University Mashhad branch.

 1. Ajilian Mumtaz, Shiva and Rafiyan, Mojtabi. (2015). “Investigating Factors Affecting Residential Satisfaction Of Low-income Housing Projects. Scientific Association of Architecture and Urban Planning of Iran”, (13), 247-257.[in persian]
 2. Alpopi, C., & Manole, C. (2013). Integrated urban regeneration–solution for cities revitalize. Procedia Economics and Finance, 6, 178-185.‏
 3. Ananhad, Mahmoud And Gholam Alizadeh, Hamzeh And Hadi Malek Jahan, Farzaneh. (2018). Measuring the Sense Of Belonging To The Place And Preserving The Identity Of Residential Units In The Urban Neighborhood. Ecology Research, 10(1), 73-88. [in persian]
 4. Asdian, Faride And Sayahi, Zohre. (2011). The Role Of The Public Participation Model In The Improvement And Renovation Of Worn-Out Urban Tissues Using The Geographic Information System, A case study: Ameri Neighborhood Of Ahvaz, Amish Mohit, 4(12), 139-163. [in persian]
 5. Ayini Mohammad, Ardestani Zahra Sadat (2008), pyramid of regeneration and people's participation, evaluation criteria of endogenous urban development programs (case example: the approach of the law of organizing and supporting the production and supply of housing to the improvement and renovation of worn-out urban tissues.) City identity, 58-47. [in persian]
 6. Barghi, Hamid And Amrai, Ali Agha And Shayan, Mohsen. (2015). Analysis And Investigation Of Housing Sustainability Indicators In Rural Areas, Geographical Research, 31(12). 64-57[in persian]
 7. Bashaq, Mohammad Reza And Taghdisi, Ahmed And Agha Amraei, Ali. (2013). Survey And Evaluation Of The Sustainability Of Rural Housing. Geographical Research, 29(114), 129-146. [in persian]
 8. Bromley, Rosemary DF., & Tallon, Andrew R., & Thomas, Colin J. (2005). City Centre regeneration through residential development: Contributing to sustainability. Urban studies, 42, 2407-2429
 9. Fathi Roghieh, Shafaqi Siros, Beyk Mohammadi Hassan, (2021), Analysis of the physical structure of worn-out urban fabrics with sustainable development approach (case example: worn-out fabric of Amol city), Amish Mohit, 83-100
 10. Gaber, J. (2020). Qualitative analysis for planning & policy: Beyond the numbers. Routledge.‏
 11. Ghafurian, Mitra. (2017). Identifying types of flexibility in apartment housing design in Iran. Iranian Association of Architecture and Urban Planning, 9(15), 63-73. [in persian]
 12. Golmakani, Mohammad and Akbarpour, Atiyeh and Seyedardabadi, Alireza. (2019). Assessing assets and socio-economic capacities of dilapidated urban contexts on the participation rate of residents (case example: Chizar neighborhood of Tehran). Urban Economics and Management, 8(32), 102-79. [in persian]
 13. Haghighi Jalal, Zarabadi Zahra Sadat, Behzadi Far Mostafa, Rafiyan Mojtabi (2019), Presenting a decision-making assessment model in urban regeneration (a case study of inefficient areas of Qom), Journal of Applied Research in Geographical Sciences, 477-459.                                             [in persian]
 14. Hekmat Nia, Hassan ; Pak Gohar, Alireza ; Kashkouli, Ali. (2019). Achieving Sustainable Housing With The Approach Of Analyzing physical, Social And Economic Indicators. Urban Ecology Research, 12(2), 13-30. [in persian]
 15. Hosseini, S. Sustainable participation of the people in the renovation and reconstruction of worn-out urban structures. Mashhad, Sokhon Gostar Publications, first edition, 32. [in persian]
 16. Jangjoo, Shahram. (2012). Summary Of The Basic Topics Of Master's Degree In Urban And Regional Planning And Urban Design (2nd edition), Tehran: Pardazesh. [in persian]
 17. Maqimi, Mohammad Reza.( 2015). Re-creating the housing model in the worn-out context of neighborhoods (case example: investigating the social identity of people in Atabek neighborhood of Tehran). Master's thesis, Tarbiat Modares University, Faculty of Arts, Department of Architecture. [in persian]
 18. Melki, Maryam and Navabakhsh, Mehrdad And Mousai, Maitham And Sarabi, Ali Baghai. (2019). Sociological Study Of people's Sustainable Participation In The Renovation And Reconstruction Of Dilapidated Urban Tissues (the case of the dilapidated tissue of Tehran), Urban Sociological Studies, 10(34), 120-154. [in persian]
 19. Memarian, Gholamhossein & Dehghani Tafti, Mohsen. (2017). In Search Of A New Meaning For The Concept Of Species And Typology In Architecture, Housing And Village Environment, 37(162), 21-38. [in persian]
 20. Memarian, Gholamhossein & Tabarsa, Mohammad Ali. (2012). Type And Typology Of Architecture. Scientific Association Of Architecture And Urban Planning Of Iran, 4(6), 114-103. [in persian]
 21. Mete, S and Xue, J., (2020), Integrating environmental sustainability and social justice in housing development: two contrasting scenarios, Progress in Planning, 1-16.
 22. Oktay, M., & Dincyurek, O., (2007), An investigation on sustainability indicators of vernacular environments: the case of Cyprus, WIT Transactions on Ecology and the Environment, 106, 155-164.
 23. Ovisi Kikha, Venus. (2012). The interaction of climatic and social factors in the formation of open and closed spaces in native rural settlements of Iran. PhD thesis, Tarbiat Modares University, Faculty of Arts, Department of Architecture. [in persian]
 24. Pearce, J., Witten, K., Hiscock, R., & Blakely, T. (2008). Regional and urban–rural variations in the association of neighborhood deprivation with community resource access: a national study. Environment and planning A, 40(10), 2469-2489.
 25. Rahab, Ghazal. (2013). Typology of housing formation zones in rural settlements of Iran in interaction with environmental factors. Fine Arts-Architecture and Urban Planning, 19(4), 100-87. [in persian]
 26. Sabri Far, Rostam And Jangi, Hossein. (2016). Investigating The Indicators Of Suitable Housing Pattern From The Perspective Of The Residents Of The Marginalized Groups Of Mashhad City. Applied Research In Geographical Sciences, 17(46), 157-139. [in persian]
 27. Sanoff, H. (1999). Community participation methods in design and planning. John Wiley & Sons.‏
 28. Shefai, Mino. (2017). Design pattern of rural housing (case example, Henjan village). Housing and Village Environment, 7(163), 33-46. [in persian]
 29. Soltanzadeh, Hossein and Ghaseminia, Maziar. (2011). Typology of physical-functional structure of residential architecture in Golestan province. Arman Shahr Architecture and Urbanism Journal, 4(7), 1-15. [in persian]
 30. Tahani, Asadollah and Dehmardeh Pahlan, Mahdi and Rezaei Rahimi, Mohammad and Tahani, Hojjat Elah. (2018). Strategic development planning of worn-out urban fabric with emphasis on public participation (case example, worn-out fabric of Shahreza). Restoration and Architecture of Iran, 9(17), 62-53. [in persian]
 31. Taqvi Zanjani Taghi, Ebrahimi Leila, (2021), explanation of the pattern of renewal of the worn-out fabric in the order of the approach of Salem city (case example: the worn-out neighborhoods of Qaimshahr), Amish Mohit, 195-214.
 32. Ten Have, H., & Neves, M. D. C. P. (2021). Dictionary of Global Bioethics. Springer.‏
 33. Yazdanfar, Seyyed Abbas and Naser Dost, Zohra. (2018). Changes In The Way Of life And The Physical Pattern Of The House And Their Mutual Effects From The Zandiyeh Period Until Today. Scientific Association of Architecture and Urban Planning of Iran, 10(17), 36-60[in persian]
 34. Yip, N. M., Mohamad, J., & Ching, G. H. (2017). Indicators of sustainable housing development (SHD): a review and conceptual framework. International Journal of Scientific & Engineering Research, 8(9), 1-9.