نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشکده معماری پردیس مجتمع بین المللی دانشگاه آزاد اسلامی خراسان

2 استادیارگروه معماری،واحد مشهد، دانشگاهﺁزاداسلامی،مشهد،ایران

3 رئیس دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد

4 عضو هیات علمی و دانشیار گروه شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده

چکیده
بافت های فرسوده شهری با قشر متفاوتی از ساکنین در آن، امروزه در محاصره توسعه جدید قرار گرفته است و از نظر ساختاری و عملکردی دچار کمبودهایی می باشد. این بافت ها به سبب مشخصه های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و کالبدی خود نیازمند توجه بیشتر در طراحی مسکن می باشند. در اتخاذ هر گونه تصمیم در تامین مسکن بافت فرسوده علاوه بر جامعیت در تدوین معیارها، توجه به خواست و تمایلات ساکنین اهمیت می یابد و پذیرش و تطبیق ویژگی های تصمیم ارایه شده با آداب و رسوم و شیوه زندگی افراد، اقتصاد حاکم بر خانواده ها و مسائل محیطی و حقوقی از دلایل موفقیت طرح ها می باشد.
در این پژوهش سعی بر آن بوده است تا با رویکردی تحلیلی پیمایشی و با استفاده از مطالعات اسنادی و میدانی در کنار تدوین معیارهای جامع مسکن مطلوب در ابعاد کالبدی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، محیطی و حقوقی، مسائل آشکار و پنهان بافت های فرسوده شهری منطقه6 مشهد شناسایی شود و از طریق مشارکت ساکنین به تبیین چارچوبی که می تواند پایه طراحی هر واحد مسکونی در بافت های فرسوده باشد، دست یافت. نتایج این پژوهش نشان می دهد که در بین معیارهای مطلوبیت مسکن، بعد اجتماعی به عنوان پر اهمیت ترین و بعد حقوقی به عنوان کم اهمیت ترین معیارها محسوب می شود. همچنین تفاوت زیادی بین ویژگی های مسکن مطلوب در بافت فرسوده و الگوهای عام ارایه شده در ساخت و سازهای جدید می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Development of a Framework for Suitable Housing Design in Worn-out Urban Fabrics, Case Study: Worn-out Fabrics in District 6, Mashhad

نویسندگان [English]

  • Neda rafati sokhangoo 1
  • Vahid Ahmadi 2
  • Mohsen Tabassi 3
  • seyed moslem seyedalhosseini 4

1 A student of the Faculty of Architecture of the International Complex Campus of Khorasan Islamic Azad University

2 Assistant Professor.Department of Architecture, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran

3 Dean of Faculyu of Art & Architecture; Islamic Azad University, Mashhad Branch

4 Academic staff member and associate professor of urban planning department of Islamic Azad University, Mashhad branch

چکیده [English]

Abstract
Worn-our urban fabrics with their distinct class of inhabitants have recently become confined by a new type of development and suffer shortcomings in terms of structure and performance. These fabrics require more attention in housing design due to their economic, cultural, physical, and social properties. Aside from the comprehensiveness of criteria compilation, any decision regarding housing supply in worn-out fabrics must take the residents’ preferences into account. The acceptance and adaptation of the decision with traditions lifestyle of inhabitants, economy governing households, and environmental and legal issues are among the reasons behind the success of such programs.
The present study seeks to adopt a survey-analytical approach and take advantage of field and desk research alongside the compilation of appropriate and comprehensive housing design criteria in social, economic, physical, and cultural dimensions, identify the sensible and latent issues in worn-out urban fabrics of urban district 6, Mashhad, and develop a framework used as a design foundation for every housing unit in worn-out fabrics through the participation of residents. Results of the present study indicated that the social and legal dimensions were the most and least significant dimensions among the housing favorability criteria, respectively. Moreover, significant differences were observed between favorable housing properties and the conventional models presented in new constructions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Housing Model
  • Low-Income Class Housing
  • Worn-Out Urban Fabric
  • District 6
  • Mashhad