نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران

2 استادیار گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران،تهران،ایران

چکیده

موضوع عملیاتی‌سازی و تحقق‌پذیری طرح‌های توسعه شهری یکی از مهمترین موضوعات مورد بررسی در ادبیات نوین برنامه‌ریزی شهری جهانی است. زیرا اگر برنامه‌ای به بهترین شکل ممکن هم تهیه شود اما اجرا نشود، انگار که اصلا تهیه نشده‌است. نیاز به این موضوع کاملا حتی برای افراد غیر متخصص در این حوزه مشخص است. در همین راستا‌ در این تحقیق برای ارائه یک نظام پیشنهادی اولیه به مرور ادبیات جهانی این حوزه پرداخته شده‌است. هدف اصلی این پژوهش بررسی ادبیات جهانی این موضوع و جمع‌بندی آن تحت ارائه یک الگو عملیاتی‌سازی و مدیریت اجرای طرح‌های شهری بر اساس ادبیات جهانی است. این پژوهش یک پژوهش توصیفی – تحلیلی است که در آن با بررسی اسناد و ادبیات جهانی حوزه مورد بررسی عملیاتی‌سازی و اجرای طرح‌های شهری به جمع آوری شاخص ها، نظام و ارکان این موضوع در ادبیات جهانی پرداخته شده‌است و سپس با کمک متخصصان و بررسی ارتباطات اسناد به ارائه یک چهارچوب نهایی پیشنهادی تحت عنوان الگوی فرآیندی مدیریت اجرایی و عملیاتی‌سازی طرح‌های شهری بر اساس ادبیات جهانی پرداخته شده‌است. در نهایت در این مطالعه با بررسی‌های انجام شده تعداد 74 شاخص، 21 آسیب، 17 رکن و یک الگویی عملیاتی‌سازی ارائه شده‌است. یافته اصلی و نهایی این پژوهش شامل یک فرآیند 8 مرحله‌ای برای پیاده‌سازی طرح های توسعه شهری است. مراحل اصلی چهارچوب کلی ۸ مرحله‌ای که برای مدیریت اجرایی طرح‌های توسعه شهری در این پژوهش ارائه شده‌است به ترتیب عبارتند از؛ بررسی اولیه کلیت اجرا طرح، بررسی شرایط اجرایی، مسئولیت و قوانین، زمان و منابع، برنامه عملیاتی‌سازی، اثربخشی، اجرا و ارزیابی و اصلاح که تمامی این مراحل خود شامل زیر مجموعه های اجرایی خاص می‌باشند که به توضیح کامل آن‌ها در این پژوهش پرداخته شده‌است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Conceptualization and presentation of the proposed model of implementation of urban development plans in the world literature

نویسندگان [English]

  • amirhousein bakhshi 1
  • ahmad khalili 2

1 MA student of Urban Planning, Department of Urbanism, Iran University of Science and Technology

2 Assistant professor, Department of Urban and Regional Planning,, Faculty of Architecture and Urbanism, Iran University of Science and Technology(lUST), Tehran, Iran

چکیده [English]

The issue of implementation and realization of city development plans is one of the most important issues investigated in the modern literature of global urban planning. Because if a program is prepared in the best possible way but is not implemented, it is as if it was not prepared at all. The need for this issue is clear even to non-experts in this field. In this regard, in this research, to provide an initially proposed system, the world literature of this field has been reviewed. The main goal of this research is to review the global literature on this topic and summarize it under the provision of a model of implementation and management of the implementation of urban plans based on global literature. This research is a descriptive-analytical research in which, by examining the documents and international literature of the field of implementation of urban plans, the indicators, system, and pillars of this issue have been collected in the international literature, and then with the help of experts and statistical analysis The documents are devoted to presenting a final proposed system under the title of the proposed model of executive management and implementation of urban plans in Iran based on international literature. Finally, in this study, 74 indicators, 21 injuries, 17 pillars, and an operational model have been presented. The main and final finding of this study includes an 8-step process for implementing urban development plans. The main stages of the 8-step general framework presented for the executive management of urban development projects in this study are Initial review of the totality of the project implementation, Review of executive conditions, Responsibility and Rules, Time and Resources, Implementation Plan, Effectiveness, Run and Evaluation and modification that all these steps themselves include specific executive subsets that have been explained in this research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • City development plans
  • Implementation
  • Realization
  • Proposed model