نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران.

2 استادیار، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران.

3 استادیار، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران.

چکیده

نیاز انسان به حضور در فضاهای باز و نقش تأثیرگذار اقلیم در فعالیت‌ها و رفتارهای شهری، توجه به آسایش حرارتی بیرونی را ضروری می‌سازد. در فضاهای باز شهری بویژه در اقلیم‌های گرم، کاربران بارهای حرارتی زیادی را تجربه می‌کنند، که باعث عدم آسایش حرارتی می‌شود. با کنترل تابش و سایه‌اندازی می‌توان آسایش حرارتی در فضای باز را بهبود بخشید. مسئله، ایجاد سایه و محافظت فضاهای باز از تنش‌های ناشی از افزایش بیش از حد دمای سطح زمین و محیط است. اهمیت سایه و کاهش تابش در دستیابی به آسایش حرارتی در فضاهای باز شهری جهت افزایش حضور انسان، ایجاد خرد اقلیم و افزایش شرایط آسایش است. با شناخت عوامل ایجاد سایه مانند سایه‌بان‌ها می‌توان فضای باز مطلوبی ایجاد کرد. بدین منظور سازه‌های پارچه‌ای جدید برای مناطق با آب و هوای گرم بواسطه ایجاد سایه‌بان و تهویه طبیعی بسیار مناسبند. پژوهش حاضر با مطالعات کتابخانه‌ای و شبیه‌سازی در نرم‌افزارهای انویمت و انسیس تأثیر سایه‌بان غشایی سبک بر ایجاد آسایش حرارتی بیرونی در شهر سمنان با اقلیم گرم و خشک را بررسی می‌کند. طبق یافته‌ها وجود سایه‌بان غشایی در تابستان، تا 4.7 درجه سلسیوس اختلاف درجه حرارت ایجاد می‌کند و شرایط آسایش حرارتی را بهبود می‌دهد. سایه‌بان غشایی سبب خنکی فضای زیرین خود شده و از گرمای بیش از حد زمین جلوگیری می‌کند. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که سایه‌بان غشایی در اقلیم گرم و خشک سبب ایجاد اختلاف درجه حرارت می‌شود. از میان چهار مدل سایه‌بان غشاییِ ساده، مخروطی، چتری و زین‌اسبی، سایه‌بان زین اسبی با 43.15% تأثیرگذاری در محیط دارای عملکرد مناسبی بوده و فضای خنک‌تری زیر سایه‌بان ایجاد می‌کند و مدل مناسب سایه‌بان غشایی است.

چکیده تصویری

شبیه‌سازی و ارزیابی تأثیر سایه‌بان غشایی بر آسایش حرارتی فضای بیرونی در شهر سمنان

تازه های تحقیق

- تاثیرگذاری سایه‌بان غشایی بر ایجاد آسایش حرارتی در اقلیم گرم و خشک.
- استفاده از شبیه‌سازی نرم‌افزاری برای بررسی تاثیر سایه‌بان غشایی.
- بررسی عملکرد چهار مدل سایه‌بان غشایی سبک.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Simulation and evaluation of the effect of membrane canopy on outdoor thermal comfort in Semnan city

نویسندگان [English]

 • Sepideh Jafarian 1
 • Elham Sarkardehee 2
 • Danial Monsefi Parapari 2
 • Mohammad Reza Mojahedi 3

1 M.A. in Architecture, Faculty of Architectural Engineering and Urbanism, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran.

2 ssistant Professor, Faculty of Architectural Engineering and Urbanism, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran.

3 Associate Professor, Faculty of Architecture and Urbanism, Shahrood Branch, Islamic Azad University, Shahrood, Iran.

چکیده [English]

Extended Abstract
Background and Objectives: Given the significance of human presence in open spaces and the influence of climate on urban activities and behaviors, this study addresses the crucial aspect of outdoor thermal comfort. Urban open spaces, especially in hot climates, make users experience high thermal loads leading to thermal discomfort. Outdoor thermal comfort can be improved by controlling radiation and shading to mitigate stresses induced by surface overheating and environmental factors. This research underscores the importance of shading and radiation reduction to promote human presence, create a micro-climate, and improve comfort conditions in urban open spaces. Recognizing shade-producing factors, such as canopies, can contribute to creating desirable outdoor environments. In this context, fabric membrane structures are suitable solutions for hot climates, offering shade and natural ventilation. In hot and arid climates like Semnan, outdoor thermal comfort is not met due to factors such as intense heat, clear skies, strong sunlight, limited vegetation, and a lack of shade. Consequently, outdoor spaces are usable for only limited hours and only for specific seasons. However, by controlling the temperatures and introducing shading, a key factor in cooling the environment and reducing air temperatures during hot periods, thermal comfort conditions can be provided to some extent. Membrane canopies, with their unique properties, are suitable for outdoor spaces, particularly in hot and arid climates, offering users enhanced thermal comfort.
Methods: This study investigates the effect of lightweight membrane canopies on outdoor thermal comfort in Semnan, characterized by a hot and dry climate, through a combination of bibliographic research and simulations using ENVI-met and ANSYS software. The bibliographic research is conducted through scrutinizing the sources and documents and analyzing Persian and non-Persian materials related to outdoor thermal comfort and lightweight membrane structures, employing both descriptive and analytical information analysis methods. Simulations are run using ENVI-met to assess the influence of shade on the environment and ANSYS software to simulate various common shade models, assessing their effects on thermal comfort. The simulation analysis follows a comparative research data analysis and review approach.
Findings: The findings indicate that installing a membrane canopy during summer results in a temperature reduction of up to 4.7 °C, substantially improving thermal comfort conditions. Lightweight membrane canopies effectively cool the space beneath them and prevent ground overheating. According to previous researches and considering that there are two factors of high temperature and low humidity in the hot and dry climate of Semnan, the combined use of shade to reduce temperature and vegetation to increase humidity has a significant effect on thermal comfort in the hot and dry climate of the Semnan. This discrepancy is attributed to real-world conditions where wind, surrounding objects, and natural elements around the canopies disperse heat, and the flat plate strongly absorbs heat; however, in real conditions there are other objects around the canopies that reduce the intensity of heat. Although shade does not cool the ground, it effectively mitigates excessive heating. In the current simulations, the ground surrounding the canopy heats up to 70-80 °C, but temperatures are cooler under the canopy. If the lowest temperature under the canopy is the criterion, the saddle canopy is more suitable, and if the cooling capacity of the shade is important, the saddle canopy has performed better.
Conclusion: Lightweight membrane canopies cause temperature differences in hot and dry climates. The Ansys simulation results with the aim of investigating the effect of the membrane shade and determining the suitable form for the light membrane shade confirm that the membrane canopy cool the space under and prevent excessive ground overheating. Out of the four membrane canopy models available, namely the Simple, Conical, Umbrella, and Saddle designs, the Saddle canopy stands out with an effectiveness rate of 43.15% in the environment, demonstrating strong performance in creating a cooler space beneath it and can be considered the most suitable choice among the canopy models.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Membrane Structure
 • Outdoor Thermal Comfort
 • Simulation
 • Ansys Software

 این مقاله برگرفته از پایان‌نامه کارشناسی ارشد نویسنده نخست با عنوان «طراحی سایه بان غشایی سبک انعطاف پذیر با هدف ایجاد آسایش حرارتی در اقلیم گرم و خشک» می‌باشد که به راهنمایی نویسنده دوم و سوم مشاوره نویسنده چهارم در دانشگاه صنعتی شاهرود انجام گرفته است.

This article is derived from the first author`s master thesis entitled “The flexible lightweight membrane canopy design in order to provide thermal comfort in hot and dry climate ”, supervised by the second and third authors and advised by the fourth, at Shahrood University of Technology.

 1. Ahmadpourkolahroudi, Narges; Pourjafar, Mohammadreza; Mahdavinejad, Mohammad Javad; Yousefian, Samira. (2017). "The role and effect of design elements on the quality of thermal comfort of urban open spaces, a case study: the design of the Tamkachi footpath in Kashan". University of Arts, Volume 9, Number 18. [in persian]
 2. B.N. Bridgens, P.D. Gosling, M.J.S Birchall. (2005). Tensile fabric structures: concepts, practice and developments. The structural engineers; pp 21-28.
 3. Beer, Ann. R; Higgins, Catherine. (2002). Environmental planning for land development. Hossein Bahraini, Keyvan Karimi. Tehran University Publications. Tehran. [in persian]
 4. Cao X, Onishi A, Chen J, Imura H. (2010). Quantifying the cool island intensity of urban parks using ASTER and IKONOS data. Landscape and Urban Planning; 96(4), pp. 224-231.
 5. Cheng V, Ng E, Chan C, Givoni B. (2011). Outdoor thermal comfort study in sub-tropical climate: a longitudinal study based in Hong Kong. Int J Biometeorol; 56(1).
 6. Forester B, Mollaert M. (2004). European Design Guide for Tensile Surface structures. Brussels: Tensinet publisher.
 7. Givoni B, Noguchi M, Saaroni H, Pochter O, Feller N, et al. (2003). Outdoor comfort research issues. Energy and Building; 35(1), 77-86.
 8. Golabchi, Mahmoud; Mujahidi, Mohammadreza; Leader, inspiration. (2011). Stretch fabric structures. Tehran University Publications. Tehran. [in persian]
 9. Golabchi, Mahmoud; Taghizadeh, Ketayoun; Gulabchi, Mohammadreza. (2015). Building systems. Pars University Press, Tehran. [in persian]
 10. Halabian, Amir Hossein. (2008). "Analysis of climatic comfort of Isfahan". Geographical thought, year 2, number 3. [in persian]
 11.  He J, Hoyano A. (2009).  Measurement and simulation of the thermal environment in the built space under a membrane structure. Building and environment; 44(6).
 12. He J, Hoyano A. (2010). Measurement and evaluation of the summer microclimate in the semi-enclosed space under a membrane structure. Building and environment; 45(1).
 13. Heydari, Shahin (2012). "The interaction of air flow, temperature and comfort in urban open spaces, a case study: Iran's hot and dry climate". Fine Arts, No. 47, pp. 37-42. [in persian]
 14. Heydari, Shahin; Monaam, Alireza (2013). "Evaluation of thermal comfort indicators in open space". Geography and Regional Development, No. 20, pp. 197-216. [in persian]
 15. Jafari, Maryam. Taban, Mohsen. (2017). "Evaluation of thermal comfort in open urban space (a case study of Kermanshah Nobahar Park"). The first international conference on civil engineering, architecture and sustainable green city. Hamadan. [in persian]
 16. Karamirad, Sina; Aliabadi, Mohammad; Habibi, Amin; Vakilnejad, Roza. (2017). "Measuring the effect of vegetation on the external thermal comfort conditions of pedestrians (example: Goldasht residential complex, Shiraz)". Scientific Association of Architecture and Urban Planning of Iran, No. 14, 185-196. [in persian]
 17. Kasmaee, Morteza. (2000). Zoning and climatic design guide, hot and dry climate (Semnan province). Building and housing research center. Tehran. [in persian]
 18. Khaki Qasr, Azade. (2016). "Patterns of temporary additional covering for open spaces that need covering in the historical context of Yazd". Architecture of hot and dry climate, year 4, number 4. [in persian]
 19. Kostic D, Milosevic V, Bogdanovic V, Vucur A. (2018). Influence of Single and Double Membrane Roofs on Thermal Behaviour of Enclosed Space. Technical Gazette; 25.
 20. Lenzholzer S. (2012). Research and design for thermal comfort in Dutch urban squares. Resources, Conservation and Recycling; 64, pp. 39-48.
 21. Lin, Tzu-ping. Matzarakis, Andreas & Hwang, Ruey-lung. (2010). Shading effect on long-term outdoor thermal comfort. Building and Environment; 45(1). pp 213-221.
 22. Mahmoudi, Seyyed Amir Saeed; Ghazizadeh, Seyedeh Neda; Monaam, Alireza (2010). "The effect of design on the thermal comfort of the open space of residential complexes (Study example: phase three of Ekbatan residential complex)". Fine Arts, No. 42, pp. 59-70. [in persian]
 23. Mohammadi, Zahra; Asadollahi, Hamed. (2015). "Investigation of membrane structures and new technology in these structures". International Conference on Architecture, Urban Planning, Civil Engineering, Art and Environment; Future horizons, looking back. Tehran. [in persian]
 24. Monam, Alireza. (2011). Phd thesis: "Environmental comfort in urban open spaces, evaluation of thermal comfort in selected parks in Tehran". Faculty of Architecture and Urban Planning, University of Science and Technology. [in persian]
 25. Moore, Fuller. (2013). Understanding the behavior of structures. Gulabchi, Mahmoud. Tehran University Press, Tehran, p. 50. [in persian]
 26. Motaghipisheh, Samaneh. (2013). Master's thesis: "Shade and comfort in an Iranian garden (investigating the role of shade in creating climatic comfort in Shiraz gardens)". Faculty of Architecture and Urban Planning, Shahid Beheshti University. [in persian]
 27. Nardecchia, Fabio; Di Bernardino, Annalisa; Pagliaro, Francesca; Monti, Paolo; Leuzzi, Giovanni; Gugliermetti, Luca. (2018). CFD Analysis of Urban Canopy Flows Employing the V2F Model: Impact of Different Aspect Ratios and Relative Heights. Advances in Meteorology.
 28. Perini K, Magliocco A. (2014). Effects of vegetation, urban density, building height, and atmospheric conditions on local temperatures and thermal comfort. Urban Forestry & Urban Greening; 13(3).
 29. Qiyabaklo, Zahra. (2015). Basics of building physics 2 (adjustment of environmental conditions). Academic Jihad Publications of Amirkabir Industrial Unit. Tehran. [in persian]
 30. Ranjbaran, Hadis. (2014). Master's Thesis: "Investigation of the role of humidity and shade in achieving thermal comfort, a case study: Redesigning Dialogue Park". Faculty of Art and Architecture, Tarbiat Modares University. [in persian]
 31. Román-Roldán, Nicolás-Iván; López-Ortiz, Anabel; Ituna-Yudonago, Jean-Fulbert; García-Valladares, Octavio; Pilatowsky-Figueroa, Isaac. (2018). Computational fluid dynamics analysis of heat transfer in a greenhouse solar dryer “chapel-type” coupled to an air solar heating system. Energy Science and engineering.
 32. Salvadori, Mario. (2014). Structure in architecture. Mahmoud Gulabchi. Tehran: Tehran University Press. [in persian]
 33. Sultana L, Bari N. (2019). A Study on the Impact of Tensile Fabric Structure in Semi-Outdoor Spaces of Tropical Cities. International Journal of New Innovations in Engineering and Technology; 10(4).
 34. Taban, Mohsen; Pourjafar, Mohammadreza; Bemanian, Mohammadreza; Heidari; Shahin. (2012). "The effect of climate on the shape of architectural decorations based on the analysis of the amount of shading of the bricks of the historic texture of Dezful". Naqsh Jahan, Volume 2, Number 2. [in persian]
 35. Taban, Zohre. Majidi, Mohsen. (2018). "Evaluating the effect of thermal comfort on people's behavior in the urban environment (case example of Bushehr city)". International Conference on Civil Engineering, Architecture and Urban Development Management in Iran. Tehran: University of Tehran. [in persian]
 36. Tahbaz, Mansoure. (2007). "Outdoor Shade Design". Fine Arts Journal, No. 31, p. 28. [in persian]
 37. Tahbaz, Mansoure; Nozari Ferdowsia, Ahmad; Amin Eslami, Mohammad. (2014). "Climatic design solutions for outdoor walkways (case study: sidewalks of Kashan University)". City identity, year 10, number 26. [in persian]
 38. Targhi, M. Z & Van Dessel, S. (2015). Potential Contribution of Urban Developments to Outdoor Thermal Comfort Conditions: The Influence of Urban Geometry and Form in Worcester, Massachusetts, USA. Procedia Engineering; 118. pp 1153-1161.
 39. Vakilnezhad, Roza. (2020). "Comparative comparison of thermal comfort simulation tools in urban environment". Journal of the Scientific Association of Architecture and Urban Planning of Iran. [in persian]
 40. Wilson R, Devulder T, Chilton J. (2007). The thermal behaviour of buildings incorporating single skin tensile membrane structures. International Journal of Low-Carbon Technologies; 2(20).
 41. ANSYS., (2020), Retrieved from WWW.ANSYS.Com , 10.03.2020; 11:25 AM.