نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه رازی

2 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران

3 گروه مهندسی برق، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران

4 دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران

چکیده

یکی از چالش‌های طراحی حوزه‌های صنعتی، بی‌توجهی پیرامون دستیابی به طرح بهینه برای واحدهای صنعتی در راستای ارتقای رضایت شغلی کارکنان است. این پژوهش مبین ضعف ادبیات نظری مدون موجود، پیرامون طراحی فضاهای باز در واحدهای نیروگاهی ذیل مباحثی مانند: رضایت کالبدی و رضایت شغلی می‌باشد. در پژوهش: 1- تحلیل همبستگی رضایت کالبدی و رضایت شغلی،2- تحلیل همبستگی شاخصه‌های فضای باز و رضایت شغلی‌، 3- استخراج و تدوین رتبه‌بندی پارامترهایِ موثرِ طراحی فضاهای باز در راستای رضایت کالبدی، در واحدهای صنعتی نیروگاهی، مورد نظر بوده است. ماهیت پژوهش، توصیفی- تحلیلی و بر اساس هدف، کاربردی بوده و با شناخت و تحلیل واحدهای نیروگاهی موجود(با بهره گیری از مشاهده، مصاحبه عمیق و پرسشنامه)، پارامترهای برجسته در طراحی فضاهای باز نیروگاهی، بازیابی می‌شود. یافته‌های پژوهش به شرح ذیل می‌باشد: - تبیین و رتبه‌بندی پارامترهای مهم فضای باز و تاثیر آنها در رضایت شغلیِ کارکنان اتاق فرمان نیروگاه گازی. - امکان وصول دستاوردهای " رضایت از محیط کالبدی فضای کار" و " رضایت شغلی" در کارکنان اتاق فرمان نیروگاه گازی. تائید فرضیه پژوهش، که مبتنی بر همبستگی رضایت کالبدی و رضایت شغلی کارکنان اتاق فرمان نیروگاه گازی(ضریب همبستگی (390/0) و سطح معناداری (001/0 )) و همبستگی شاخصه‌های فضای باز و رضایت شغلی کارکنان اتاق فرمان در فضای باز نیروگاه گازی(ضریب همبستگی (393/0) و سطح معناداری(001/0 )) است، از نتایج تحقیق می‌باشد(تحلیل ضریب همبستگی پیرسون، در نرم افزار spss نسخه 26، صورت گرفته است).مهمترین نتیجه این پژوهش، استخراج پارامترهای مهم از نظر کارکنان اتاق فرمان نیروگاه‌های مورد مطالعه در طراحی فضای باز نیروگاهی در راستای رضایت کالبدی کارکنان اتاق فرمان نیروگاه گازی و تدوین رتبه‌بندی و اهمیت آنها با استفاده از روش دلفی بصورت تجمیعی و همچنین تفکیک شده در هر نیروگاه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Correlation analysis of physical satisfaction and job satisfaction of control room staff & prioritization of open space design parameters in gas power plants (Case study: gas power plants in Kermanshah province)

نویسندگان [English]

  • Sadegh Koulivandi 1
  • Mahdi Zandieh 2
  • Karim Afshar 3
  • Naser Barati 4

2 Associate Professor, Faculty of Architecture and Urban Planning, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran

3 Department of Electrical Engineering, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran

4 Department of Electrical Engineering, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran

چکیده [English]

One of the challenges of designing industrial areas is neglecting to achieve the optimal design for industrial units in order to promote employee job satisfaction. This study shows the weakness of the existing theoretical literature on the design of open spaces in power plants under the following topics such as: physical satisfaction and job satisfaction.
The nature of the research is descriptive-analytical and based on the purpose, it is applied and by recognizing and analyzing the existing power plant units (using observation, in-depth interviews and questionnaires), outstanding parameters in the design of open power plant spaces are retrieved. Findings of the research are as follows:
- Explain the important parameters of open space and their impact on job satisfaction of the staff of the control room of the gas power plant.
- The possibility of receiving the achievements of "satisfaction with the physical environment of the workplace" and "job satisfaction" in the staff of the control room of the gas power plant.
Confirmation of the research hypothesis, which is based on the correlation between physical satisfaction and job satisfaction of gas power plant control room staff (correlation coefficient (0.390) and significance level (0.001)) and correlation of outdoor characteristics and job satisfaction of outdoor power plant staff Gas (correlation coefficient (0.393) and significance level (0.001)) is one of the research results (Pearson correlation coefficient analysis has been done in SPSS software version 26).
The most important result of this study is extracting important parameters from the control room staff of the studied power plants in designing the open space of the power plant in order to physically satisfy the control room staff of the gas power plant and compiling their rankings and importance using Delphi method collectively and separately in each power plant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Architecture
  • Power Plant Industrial Units
  • open space
  • Physical Satisfaction
  • Job Satisfaction