نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری معماری، گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

2 دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، همدان، ایران

3 استادیار گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

چکیده

در فرایند آموزش دانشجویان در کارگاه مقدمات طراحی، باید مطالعه، تشکیل ‌طرح‌واره، تبدیل ‌ایده‌ به معماری، و مهارت‌های اجتماعی توسعه یابد. فعالیت‌های حرفه‌ای و آموزشی پشتیبان رشد دانشجویان است لذا آموزش موثر جهت تسهیل یادگیری و ارتقاء همزمان توانایی طراحی و مشارکت برای ساختنِ دانش، توسط دانشجو در کارگاه مقدمات طراحی معماری اهمیت دارد و ضرورت تبیین مدل آموزش مشارکتی به‌عنوان پشتیبان فعالیت‌ها و اهداف معماری مشخص می‌شود. پرسش، ‌مدل آموزش مشارکتی معماری در کارگاه‌های مقدمات طراحی شامل چه روش‌های آموزشی است؟، و هدف، تبیین مدل آموزش مشارکتی در کارگاه‌های مقدمات طراحی معماری است. راهبرد تحقیق کیفی و روش اقدام‌پژوهی انتخاب شده‌است. فرایند تحقیق شامل چرخه‌یِ شناخت‌ و تشخیص، پیشنهاد مدل، کاربست مدل، مشاهدهِ اجرا، و تبیین مدل آموزش مشارکتی درکارگاه طراحی معماری است. تکنیک‌های گردآوری داده‌ها تحلیل اسناد و مشاهده است. مدل نهایی در چهار بخش طوفان‌ذهنی، بحث‌گروهی، جیگسا به‌منظور مشارکت همه برای یادگیری و تقسیم فعالیت‌ها برای ساخت و در نهایت ارزیابی تبیین شده‌است. یادگیری در سه مرحله، پیشآزمون (تست خلاقیت و طراحی)، آزمون میانی (تست خلاقیت و تحلیل بنا)، آزمون نهایی (طراحی و ساخت مشارکتی نمایشگاه) ارزیابی می‌شود. پساز آموزش به شیوه‌های مشارکتی، از نتایج و مشاهدات مشخص می‌شود، مشارکت در تست خلاقیت و ساخت فضای معماری ۸۲٪ افزایش یافت. ۶۱٪ دانشجویان در آزمون تشریحی کل بناهای مورد پرسش را تحلیل کردند. ۷۹٪ دانشجویان در طراحی، ارایه و ساخت نمایشگاه مشارکت داشتند. با اشتراک دانش‌ و ارایه فردی‌ و گروهی، دانشجویان در ‌‌آموزش و تولید محصول ‌شریک هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Explanation the Collaborative Education Model in Architectural Basic Design Studios (Action Research in Basic Design Studio3)

نویسندگان [English]

  • Arezo Zandimoheb 1
  • Omid Derjdar 2
  • Gholamreza Talischi 3

1 Ph.D. candidate in Architecture, Department of Architecture, Hamedan Branch, Islamic Azad University, Hamedan, Iran

2 Department of Architecture, Hamedan Branch, Islamic Azad University, Hamedan, Iran

3 Assistant Professor of Architecture Faculty of Art and Architecture, BU-ALI SINA University, Hamedan, Iran

چکیده [English]

Professional and educational activities are formed in the architectural design studio with the collaboration, exploration, and discussion of students and teachers. The need to design a collaborative education model as a scaffolding for architectural activities and goals is determined. It seems that participation students for a design goal, in addition to promoting design ability, they learn creativity and social interaction. The goal is explaining the collaborative education model in architecture design studios for novice students. The qualitative research strategy and the action research method are selected. The research cycle includes five steps, recognition and detection, explain the proposed model, application of the model, research findings and observing the feedback of the model, and explain the model of collaborative education in the architectural basic design studio3. For data collection, documents and observation have been used. The final model has been explained in the social constructivist and collaboration education with general and flexible goals in the four categories of collaborative brainstorm, group discussion, jigsaw methods and assessment. Learning is assessed in three stages, pre-test, intermediate test, and Final exam.In the creativity test, in the pre-test, 10% of the students and in the intermediate test,86% of the students created a thought-provoking space. In intermediate assessment61% of students analyzed the entire building and other students analyzed75% of the building.The final exam was conducted with the participation of 96% of students in presentation and construction. Creativity in brainstorming, critique, study, and schema formation in group discussion, and collaborate, eliminating competition, and turning ideas into architecture in jigsaw is enhanced.

کلیدواژه‌ها [English]

  • architectural education
  • architectural design studios
  • brainstorming
  • group discussion
  • jigsaw