نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری معماری، دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران.

2 دانشیار، دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و دسته‌بندی دیدگاه‌های متخصصین به منظور تأمین حرکت پیاده در مجموعه‌های مسکونی در منطقه 22 تهران انجام گرفته است. از آنجایی که پژوهشی در رابطه با بررسی تجربی دیدگاه‌های متخصصین به منظور حرکت پیاده ساکنین در مجموعه‌های مسکونی در منطقه 22 تهران صورت نگرفته است، تحقیق از نوع اکتشافی و جدید است. بر حسب هدف بنیادی، به لحاظ ماهیت پژوهش اکتشافی و از حیث گردآوری داده‌ها، توصیفی- پیمایشی است. از روش تحقیق دلفی برای شناسایی دیدگاه‌های متخصصین و از روش تحلیل عامل کیو برای طبقه‌بندی دیدگاه‌های متخصصین استفاده شده است. در پیمایش دلفی، متخصصین به شیوه هدفمند و غیر احتمالی انتخاب گردید که حجم نمونه از طریق اشباع نظری در دستیابی به عوامل به دست آمده است. پرسشنامه‌ای براساس مقیاس لیکرت طرح شده در میان 20 نفر از متخصصین مربوطه توزیع گردید. داده‌های بدست آمده از پرسشنامه تحلیل عامل به روش کیو  صورت گرفته است. براساس نتایج به دست آمده، تا میزان 70.77% از عوامل مؤثر در حرکت پیاده ساکنین در مجموعه‌های مسکونی در منطقه 22 تهران براساس مصاحبه با متخصصین با قطعیت شناسایی شده است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که متخصصین بر اساس دیدگاه‏های فکری‏شان به هفت گروه یا عامل تقسیم می‏شوند که شش عامل آن دارای متغیرها و مفاهیم مشترک بوده است. این شش عامل بر اساس متغیرهای تشکیل دهنده‏شان، نام‏گذاری شده‏اند. که شامل پاسخدهی، قلمروگرایی، پویایی، نشاط، نفوذپذیری و خوانش‌پذیری در تبیین قضاوت متخصصین به منظور تشخیص وجود حرکت پیاده در فضاهای مسکونی مشاهده شده‌اند. براساس میزان بزرگی واریانس به ترتیب عامل‌های مؤثر عبارتند از: پاسخدهی 56/15%، قلمروگرایی 15.07%، پویایی 13.61%، نشاط‌بخشی 9.59%، خوانش‌پذیری 9.45% و نفوذپذیری 7.52% می‌باشد. براساس این نتیجه‌گیری، در حرکت پیاده ساکنین مجموعه‌های مسکونی توجه جدی به این شش عامل مؤثر خواهد بود.

چکیده تصویری

بررسی الگوواره‌های قضاوت ذهنی معماران در تأمین حرکت پیاده ساکنین مجموعه‌های مسکونی؛ نمونه موردی: منطقه 22 تهران

تازه های تحقیق

- تأمین حرکت ساکنان در مجموعه‌های مسکونی یکی از ضروریات یک مسکن سرزنده است.
- عوامل: کالبدی، عملکردی و معنایی سه الگوی مرکب متصل و مستقل در حوزه تحقق حرکت ساکنان هستند.
- عامل پاسخدهی در حوزۀ محیط کالبدی یکی از عوامل مهم در برآوردن نیاز به حرکت برای سرزندگی ساکنان می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the mental judgment patterns of architects in facilitating pedestrian mobility in residential complexes; Case study: district 22 Tehran

نویسندگان [English]

 • Seyyedeh Ashraf Sadat 1
 • Mohammad Sadegh Taher Tolou Del 2

1 Ph.D. Candidate in Architecture, School of Architecture and Urban Design Engineering, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran.

2 Associate Professor, School of Architecture and Urban Design Engineering, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Extended Abstract
Background and Objectives: The aim of this study is to identify and categorize the views of experts in order to facilitate pedestrian movement in residential complexes in District 22 Tehran. Given the absence of prior studies specifically focusing on empirically investigating expert perspectives on improving pedestrian mobility in residential complexes within District 22, Tehran, this research is deemed exploratory and pioneering.
Methods: Due to the absence of established theoretical foundations for identifying key factors influencing pedestrian movement within residential complexes, this research is considered exploratory. The Delphi method was employed to uncover expert viewpoints, and Q-type factor analysis was used for expert opinion categorization. In the initial stage, an open-ended questionnaire was administered to generate ideas. Subsequent stages utilized structured questionnaires where participants rated each item on a Likert scale, quantifying their opinions. A nine-choice Likert scale questionnaire was designed to measure participants’ perspectives in the second and third stages. After collecting data in these stages, Q factor analysis was applied. In the third stage, participants were given the opportunity to review and revise their responses as needed. Following the completion of the Delphi process and Q factor analysis, including factor extraction and rotation, the factors were detailed and interpreted. To interpret each factor, emphasis was placed on variables with exceptionally high or low scores that were common among participants within each factor, indicating strong opinions. The selection of participants was purposeful and non-probabilistic, comprising 20 experts, primarily university professors from prominent institutions such as the Department of Architecture at the University of Science and Technology, Shahid Beheshti University, Tarbiat Modares University, and Shahid Rajaee Teacher Training University, many of whom have designed renowned residential complexes in the Tehran region. The study’s geographic focus is Zone 22 of Tehran Municipality. Sampling adequacy was assessed using the Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) test, which confirmed adequacy with a KMO measure of 0.564. The research tool was developed through an initial phase of document analysis, starting with a review of relevant literature and employing a descriptive-analytical approach and logical reasoning. In the realm of residential architecture, this research introduces a fundamental component that influences the movement and dynamics of residents. 
Findings: In the first stage of the Delphi method, a total of 40 physical, functional, and semantic variables were initially identified and presented to experts. Following the results of this initial stage, in addition to the existing variables, two new variables, namely spatial coherence and location, were discovered and incorporated into the variable list. Ultimately, a questionnaire for the second stage of Delphi was formulated and administered, encompassing a total of 42 variables. The second stage data underwent Q factor analysis, revealing the presence of six factors. These factors were derived from 28 common variables that received either notably high or low scores among the experts. Consequently, 14 variables were eliminated during the second stage of Delphi. The remaining six factors are considered acceptable due to the presence of shared variables exhibiting very high or low scores among the experts. These six discerned factors align with the six distinct cognitive patterns. In essence, expert opinions were classified into six clearly interpretable categories. These six patterns, namely legibility, permeability, happiness, mobility, responsiveness, and territoriality, emerged from the theoretical consensus among experts. They collectively influence cognition, meaning generation, and the physical impact on space, forming three interconnected composite patterns, each maintaining its unique identity within the subject matter. This conceptual model not only provides insights into the path of knowledge but also fosters an adaptable insight that shifts from “method within the environment” to “method within research,” possessing the potential for growth and evolution over time. 
Conclusion: The data derived from the Delphi process were analyzed by the Q factor, leading to the categorization of architecture experts based on their common views. Notably, 28 variables exhibited commonality, with experts assigning either very high or low scores. In essence, this implies that 14 variables were excluded during the second stage of Delphi. Subsequently, the findings were presented to the experts for controlled feedback. Based on these results, a total of 76.70% of the influential factors pertaining to pedestrian movement within residential complexes in District 22 Tehran could be confidently identified and subsequently interpreted through expert interviews. It is noteworthy that nearly 80% of respondents concurred on this topic. The primary intellectual trend can be attributed to the first group of experts, represented by the first factor, which accounted for 15.56% of the overall variance. In the context of general categorization, these patterns can be divided into responsiveness (15.56%), territoriality (15.00%), mobility (13.60%), happiness (9.60%), legibility (9.45%), and permeability (7.55%).

کلیدواژه‌ها [English]

 • Mobility Facilitation
 • Residential Complex
 • Mental Model
 • Specialized Factor Analysis

این مقاله برگرفته از رساله دکتری نویسنده نخست با عنوان «سرزندگی در فضاهای جمعی مجموعه‌های مسکونی میان مرتبه با رویکرد حرکت‌آفرینی» می‌باشد که به راهنمایی نویسنده دوم در دانشگاه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران انجام گرفته است.

This article is derived from the first author`s doctoral thesis entitled “Vitality in the Public spaces in mid-rise residential complexes by the move-genic approach”, supervised by the second author, at Shahid Rajaee Teacher Training University.

 1. Abdollahi, Ali Asghar., Sharafi, Hojatollah & Solaymani Damaneh, Mojtaba. (2019). Evaluation of Desirability of Walking-Orientation Based on Quality Factors of Walking (Case Study: Commercial Center of Kerman cCity). Journal of Geography and Planning, 23(67), 197-221. [in Persian]
 2. Adib Haj Bagheri, Mohsen., Ruizi, sarvar & Salasali, Mahosh. (2003). Qualitative Methods. Tehran: Bushra Publications. [in Persian]
 3. Akbari, Ali., Soleimanipak, Saharnaz & Kolivand, Diba. (2017). Feasibility of Pedestrian Design in the Urban Axis from Quds Square to Tajrish Square based on Physical, User, and Perceptual Factors. Tabriz: The Third International Conference on Civil Engineering, Architecture and Urban Design. [in Persian]
 4. Ali, A. K. (2005). Using the Delphi Technique to Search for Empirical Measures of Local Planning Agency Power. The Qualitative Report, 10(4), 718-744.‏
 5. Alizadehmoghadam, Samira.,  Zakerian, Malihe & Tashakori Bafghi, Babak. (2018). Redesigned Pedestrian Path with the Approach to Improving the Quality of the Presence of Citizens, A Case study: Pavement in Farrokhi Street in Yazd. Research and Urban Planning, 9(34), 134- 148. [in Persian]
 6. Annamoradnejad, Rahimberdi.,  Razeghi, farzaneh & Arvin, Mahmood. (2016). Evaluation of Components of Space Quality in Urban Walkways (Case Study: Cultural Walkway in Rasht). Journal of Geography and Planning, 23(69), 19-40. [in Persian]
 7. Asadollahi, Shiva. (2004). Necessity to Move on Foot in Urban Centers. Municipalities Monthly, 6(66). [in Persian]
 8. Asghari, Mohammad & Hajizadeh, Ebrahim. (2017). Statistical Methods and Analyzes with a View to Research Methods in Biological and Health Sciences (with SPSS guide). Tehran: Academic Jihad Publications. [in Persian]
 9. Askari, Mohsen & Behzadfar, Mostafa. (2016). Towards a Model Typology in Architecture and Urban Planning. Quarterly Journal of Humanities Methodology, 20(89), 228-195. [in Persian]
 10. Aslanifar, Fardin., Shakour, Ali & Abdoullahzadeh Fard, Alireza. (2016). Strategies for Turning Urban Tracks to Pedestrian to Promote Urban Vitality (Case Study: Shiraz Zand Flyover Axis). Haft Hesar Journal of Environmental Studies, 6(21), 43-56. [in Persian]
 11. Bayramzadeh, Nima., Omidvar Far, Sajjad., Mousavi, Mirabrahim & Dashti, Farnaz. (2017). Investigating the Vitality of Urban Sidewalks after Redesigning (a Case Study of Khayyam Sidewalk in Orumieh). Journal of Architecture, 1(5), 1-9. [in Persian]
 12. Beretta, R. (1996). A Critical Review of the Delphi Technique. Nurse Researcher, 3(4), 79-89.‏
 13. Bornioli, A., Parkhurst, G.P., & Parkhurst, M. P. (2018).  The Psychological Wellbeing Benefits of Place Engagement During Walking in Urban Environments: A Qualitative Photo-Elicitation Study,  Health & Place, (53), 228-236.
 14. Bowles N. (1999). The Delphi Technique. Nursing Standard (Royal College of Nursing (Great Britain) : 1987), 13(45), 32–36.
 15. Bramwell, L., & Hykawy, E. (1974). The Delphi Technique: a Possible Tool for Predicting Future Events in Nursing Education. Canadian Journal of Nursing Research Archive, 23-32.‏
 16. Chu, H. C., & Hwang, G. J. (2008). A Delphi-Based Approach to Developing Expert Systems with the Cooperation of Multiple Experts. Expert Systems with Applications, 34(4), 2826-2840.‏
 17. Dempsey, P. A., & Dempsey, A. D. (2000). Using Nursing Research: Process. Critical Evaluation, and Utilization. Lippincott Williams & Wilkins.‏
 18. Diefenbach, M. A., Weinstein, N. D., & O'reilly, J. (1993). Scales for Assessing Perceptions of Health Hazard Susceptibility. Health Education Research, 8(2), 181-192.‏
 19. Dunham, R. B. (1998). The Delphi Technique. Retrieved on November, (5).
 20. Emadi, Abdoul Rasoul. (2013). "Spatial mobility" according to Ibn Sina and Abu al-Barakat al-Baghdadi. Journal of Mirror of Wisdom, 4(41), 33-53. [in Persian]
 21. Farley, C. L. (2005). Midwifery’s Research Heritage: A Delphi survey of Midwife Scholars. Journal of Midwifery & Women's Health, 50(2), 122-128.‏
 22. Gibson, J. M. (1998). Using the Delphi Technique to Identify the Content and Context of Nurses' Continuing Professional Development Needs. Journal of Clinical Nursing, 7(5), 451-459.‏
 23. Gonçalves, J., Gomes, M., & Ezequiel, S. (2017). Defining Mobility Patterns in Peri-Urban Areas: a Contribution for Spatial and Transport Planning Policy, Case Studies on Transport Policy, 5(4), 643-655.
 24. Habibi, Kioumars & Haghi, Mohammad Reza. (2018). The Comparison of Iranian and Foreign Footpaths Based on ANP Method. Journal of Iranian Architecture and Urbanism, 9(1), 5-19. [in Persian]
 25.  Kalantari Khalilabad, Hossein., Soltan-Mohamadloo Saeideh & Soltan-Mohamadloo, Nazi. (2016). Impact of Pedestrian Ways on Life in the Historical Urban Contexts Case Study: Tarbiyat Pedestrian in Tabriz. Journal of Iranian Architecture Studies, 5(9), 159-174. [in Persian]
 26. Kashani Jou, Khashayar. (2014). Sidewalks from Design Basics to Functional Features. Second edition, Azarakhsh Publications. [in Persian]
 27. Kochakpour, Shabnam & Safavi, Seyyed Ali. (2015). Urban Sidewalks are a Factor for Increasing Vitality (Case Example: Salman Farsi Street). Istanbul: International Conference on Civil Engineering, Architecture and Urban Landscape. [in Persian]
 28. Landeta, J. (2006). Current Validity of the Delphi Method in Social Sciences. Technological Forecasting and Social Change, 73(5), 467-482.‏
 29. Marvi, Asefeh & Afshari, Mohsen. (2016). The Effect of Walking on Selective and Social Activities in Pedestrian Malls (Based on Yan Gol's Theories, with the Approach of Strengthening Social Sustainability). The 7th International Conference on Sustainable Development and Urban Development, Isfahan: Higher Education Institute of Advanced Scholars - Dortmund University of Technology, Germany - Isfahan Provincial Road and Urban Development Department - Isfahan Municipality and Iran Urban Development and Improvement Company. [in Persian]
 30. McKeown, B., & Thomas, D. B. (2013). Q Methodology, Sage publications, (66).
 31. Memarian, Gholam Hossein & Tabarsa, Mohammad Ali. (2012). Type and Typology of Architecture, Journal of Iranian Architecture and Urbanism. 4(2), 103-114. [in Persian]
 32. Moeni, Seyyed Mehdi. (2011). Pedestrian Cities. Tehran: Azarakhsh Publications. [in Persian]
 33. Mohammadzadeh, Rahmat & Fallahnejad, Hossein. (2016).  Survey of Pedestrian Network Development Patterns and Feasibility of Theirs Development in the Central District of Tabriz City. Journal of Geography and Planning, 20(58), 237-258. [in Persian]
 34. Mozos-Blanco, M.A., Pozo-Menéndez, E., Arce-Ruiz, R., & Baucells-Aletà, N. (2018). The Way to Sustainable Mobility, a Comparative Analysis of Sustainable Mobility Plans in Spain, Transport Policy, 72, 45-54.
 35. Oranga, H. M., & Nordberg, E. (1993). The Delphi Panel Method for Generating Health Information. Health Policy and Planning, 8(4), 405-412.‏
 36. Pakzad, Jahanshah. (2003). Qualitative measures of Space Measurement. Abadi Quarterly. [in Persian]
 37. Patrizia, S., Manley, Ed., Zhong, Ch., & Batty, M. (2018). Using Mobility Data as Proxy for Measuring Urban Vitality, Journal of Spatial Information Science, (16), 137-162.
 38. Powell, C. (2003). The Delphi Technique: Myths and Realities. Journal of Advanced Nursing, 41(4), 376-382.‏
 39. Shahabian, Pooyan. (2019). Combined Use of a Few Different Methods in Measuring the Walkability Potential of Urban Pathways. Journal of Iranian Architecture and Urbanism, 10(1), 141-158. [in Persian]
 40. Takane, Y., Ferguson, G.N. (2011). Statistical Analysis in Psychology and Behavioral Sciences. Translated into Persian by Ali Delaware & Siavash Naghshbandi. Tehran: Arasbaran Publications.
 41. Tielen, M., van Staa, A.L., & Susan, J., Weimar,W. (2008). Q-methodology to Identify Young Adult Renal Transplant Recipients at Risk for Nonadherence. Transplantation. 85(5), 700.
 42. Vossugh, Samar & Safavi, Ali. (2017). Pedestrian Axis Organization with Emphasis on Human-Centered Principles, a Case Study of Pedestrian Bridge Design in the Second Floor of Sadeghieh. Tehran: The 6th National Conference on Sustainable Development in Geography and Planning, Architecture and Urban Planning. [in Persian]
 43. Wicramasinghe, V., & Dissanayake, S. (2017). Evaluation of Pedestrians’ Sidewalk Behavior in Developing Countries. Journal of the Transportation Research Procedia, (25), 4068–4078.
 44. Windle, P. E. (2004). Delphi Technique: Assessing Component Needs. Journal of Perianesthesia nursing: official journal of the American Society of PeriAnesthesia Nurses, 19(1), 46.