نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 استادیار گروه شهرسازی دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

3 استاد دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

طرح‌های توسعه شهری به عنوان مهم‌ترین و جامع‌ترین سند توسعه شهرها به لحاظ محتوایی، روش‌شناسی و اجرایی دوره‌های مختلفی را پشت سر گذاشته که این امر از یک‌ طرف ناشی از اهمیت طرح‌ها در توسعه شهری و از طرف دیگر ناشی از ناکامی در تحقق اهداف آن‌ها است و زمینه‌ساز مطالعات و پژوهش‌های مختلفی توسط متخصصان شده است. در مقاله حاضر با استفاده از روش فرا تحلیل به بررسی شاخصه های روش شناسی مقالات مرتبط با آسیب‌شناسی طرح‌های توسعه شهری در بازه زمانی 1371 تا 1399 پرداخته شده است. نتایج حاصله نشان می‌دهد که از سوی روند رشد تعداد مطالعات آسیب شناسی در تناسب با روند رشد تعداد شهرها و دانش‌آموختگان این حوزه در کشور نیست و از سوی دیگر پراکندگی و توزیع جغرافیایی نشان می دهد که بیش از دو سوم استان‌های کشور فاقد مطالعه مشخص و یا تنها به یک تحقیق بسنده نموده‌اند.
در زمینه رشته های تخصصی 80 درصد مطالعات توسط دانش‌آموختگان و پژوهشگران رشته‌های شهرسازی و علوم جغرافیایی صورت گرفته است و محققین علوم اقتصادی و اجتماعی کمترین توجه را به ورود به حوزه طرح های شهری داشته‌اند. همچنین نبود روش‌شناسی مناسب و مرتبط و وابستگی زیاد به شیوه پدیدارشناسی و مطالعه اسنادی به‌ رغم پیمایشی و میدانی بودن حوزه پژوهش و عدم استفاده از روش‌های ترکیبی را می توان در این مقاله‌ها مشاهده کرد. در مجموع یافته‌های بیانگر آن است که 6 درصد مقالات با بررسی میدانی میزان تحقق اهداف طرح ها به نتایج مملوس رسیده اند و نزدیک به 94 درصد مستقیم و بر اساس تجربیات نگارندگان علل ناکارآمدی طرح‌های توسعه شهری را مطرح نموده‌اند که این امر ناشی از تحت تأثیر بودن مطالعات به روش پدیداری شناسی و تقدم شناخت علت بیش از شناخت معلول است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Meta-analysis of pathology articles of urban development plans in Iran

نویسندگان [English]

  • hojat kolivand 1
  • Morteza Talachian 2
  • Hamid Majedi 3

1 PhD Student, Faculty of Art and Architecture, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Department of Urban Planning, Faculty of Art and Architecture, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran

3 Professor, Faculty of Art and Architecture, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran

چکیده [English]

Urban development plans as the most comprehensive document of urban development in terms of content, methodology and implementation have gone through different periods, which on the one hand due to the importance of plans in urban development and on the other hand due to failure to achieve their goals and It has been the basis of various studies by experts. In the present article ، using the meta-analysis method the methodological Indicators of articles related to the pathology in the period1992 to 2020have been studied. The results show that the growth trend in the number of pathology studies is not commensurate with the growth trend in the number of cities and graduates and On the other hand, dispersion and geographical distribution show that more than two thirds of the provinces do not have a specific study or are satisfied with only one research.
In the field of specialized fields, 80% of the studies have been done by researchers in the fields of urban planning and geographical sciences and researchers in economic and social sciences have paid the least attention to entering the field of urban planning. Also the lack of appropriate and relevant methodology and high dependence on the method of phenomenology and study of documents, despite the fact that it is survey and field and the use of combined methods can be seen in these articles. Overall, the findings indicate that 6% of the articles have reached tangible results by field study of the extent to which the goals of the projects have been achieved And about 94% directly and based on the experiences of the authors have mentioned the causes of inefficiency of urban development plans that This is due to the influence of phenomenological studies and the primacy of cognition of cause over cognition of Effect.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Articles of urban development plans
  • meta-analysis
  • pathology
  • Iran