نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری شهرسازی، گروه شهرسازی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه شهرسازی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 استاد، گروه شهرسازی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

طرح‌های توسعه شهری به عنوان مهم‌ترین و جامع‌ترین سند توسعه شهرها به لحاظ محتوایی، روش‌شناسی و اجرایی دوره‌های مختلفی را پشت سر گذاشته است. این امر از یک‌ طرف ناشی از اهمیت طرح‌ها در توسعه شهری و از طرف دیگر ناشی از ناکامی در تحقق اهداف آن‌ها است که زمینه‌ساز مطالعات و پژوهش‌های مختلفی توسط متخصصان شده است. در مقاله حاضر با استفاده از روش فرا تحلیل به بررسی شاخصه‌های روش‌شناسی مقالات مرتبط با آسیب‌شناسی طرح‌های توسعه شهری در بازه زمانی 1371 تا 1399 پرداخته شده است. نتایج حاصله نشان می‌دهد که روند رشد تعداد مطالعات آسیب‌شناسی در تناسب با روند رشد تعداد شهرها و دانش‌آموختگان این حوزه در کشور نیست و از سوی دیگر پراکندگی و توزیع جغرافیایی نشان می‌دهد که بیش از دو سوم استان‌های کشور فاقد مطالعه مشخص و یا تنها به یک تحقیق بسنده نموده‌اند. در زمینه رشته‌های تخصصی 80 درصد مطالعات توسط دانش‌آموختگان و پژوهشگران رشته‌های شهرسازی و علوم جغرافیایی صورت گرفته است و محققین علوم اقتصادی و اجتماعی کمترین توجه را به ورود به حوزه طرح‌های شهری داشته‌اند. همچنین نبود روش‌شناسی مناسب و مرتبط و وابستگی زیاد به شیوه پدیدارشناسی و مطالعه اسنادی به‌ رغم پیمایشی و میدانی بودن حوزه پژوهش و عدم استفاده از روش‌های ترکیبی را می‌توان در این مقاله‌ها مشاهده کرد. در مجموع یافته‌ها بیانگر آن است که 6 درصد مقالات با بررسی میدانی میزان تحقق اهداف طرح‌ها به نتایج مملوس رسیده‌اند و نزدیک به 94 درصد مستقیم و بر اساس تجربیات نگارندگان علل ناکارآمدی طرح‌های توسعه شهری را مطرح نموده‌اند که این امر ناشی از تحت تأثیر بودن مطالعات به روش پدیدارشناسی و تقدم شناخت علت بیش از شناخت معلول است.

چکیده تصویری

ارزیابی فرا تحلیل مقالات آسیب‌شناسی طرح‌های توسعه شهری در ایران

تازه های تحقیق

- بر خلاف تصورات، مطالعات مربوط به آسیب‌شناسی طرح‌های توسعه شهری در کشور اندک و از توزیع جغرافیایی ناهمگون برخوردار است. 
- مطالعات آسیب‌شناسی طرح‌های توسعه شهری عموماً به صورت پدیدار شناسی و بر اساس تجربیات صاحبنظران است و مطالعات پیمایشی در این خصوص اندک می‌باشد. 
- علم شهرسازی به لحاظ روش‌شناسی ضمن استفاده از سایر علوم، نیازمند تولید محتوا و شیوه‌های مستقل و منحصر بفرد می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Meta-study of pathology articles on urban development plans in Iran

نویسندگان [English]

 • Hojjatollah Kolivand 1
 • Morteza Talachian 2
 • Hamid Majedi 3

1 Ph.D. Candidate in Urban Planning, Department of Urban Planning, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Urban Planning, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

3 rofessor, Department of Urban Planning, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Extended Abstract
Background and Objectives: Urban development plans, the most important and comprehensive document of the development of cities, have passed different periods in terms of content, methodology and implementation. This is due to the importance of plans in urban development and to the failure to implement them. The experiences of preparing urban development plans show that these plans, despite their positive and constructive aspects, have not always solved urban problems, and may have been an important factor in the formation of problems in some cases. This subject has been the basis of many studies in the form of articles, books and reports by experts or consulting companies, Organization, the Ministry of Roads and Urban Development and the Ministry of Interior. Despite new theoretical concepts, including strategic-structural plans, the ineffectiveness of these plans is still evident. Therefore, any kind of research in order to identify and diagnose urban development plans, considering the complexity of urban issues is necessary. The aim of the article is to analyze urban development plans through the structure of studies and the methodology and content of these plans. 
Methods: The dominant methodological approach of articles related to the pathology of urban development plans has been the meta-analysis method. Meta-analysis involves a systematic study of previous research findings pertaining to a particular subject, providing the opportunity to derive conclusions that may not be readily evident from the original data within those prior studies. First, related articles have been collected in the period from 1992 to 2020; then, by selecting the number of 85 articles related to the pathology of urban development plans, using the basics and extracting the investigated indicators in the form of a checklist of related data, including study trends, geographical distribution, research approaches and types, research environment, strategies, the methods of data collection and the general approach of the content have been extracted and analyzed quantitatively.
Findings: The trend of studies in the investigated period of time shows the fluctuation of studies by researchers regarding the pathology of urban development plans did not increase in different periods. More than 50% of the studies were conducted without case samples. The geographical distribution of studies shows the lack of proper and uniform distribution in the country. In a large number of provinces, despite the increase in the number of cities, no study has been done. The most researchers are related to the field of urban planning with 41% and the second place is geographical sciences with 38% of all researchers. This shows the lack of attention of other sciences related to the city and urban development plans. Based on the research findings, from a methodological perspective, there is a relatively good balance in prescriptive research, with various approaches (comparative and inductive) being utilized in the applied studies. The majority of studies have a qualitative nature and focus on macro-level urban development schemes. More than three-fourths of the research was conducted in bibliographic method and nearly 65% of the articles were descriptive and phenomenological in terms of research methods. It is clear that pathology studies of urban development plans notably lack the incorporation of alternative research methods, such as parametric and non-parametric approaches. According to the results of this article, more than 75% of studies have been based on documentary methods, which is on the one hand due to the documentation of comprehensive urban plans and the necessity of document review, and on the other hand, it shows the weakness and lack of attention to other methods of data collection in case studies.
Conclusion: The findings indicate that the increase in the quantity of pathology studies does not correspond proportionally to the increase in the number of cities and graduates of this field in the country, and on the other hand, the geographical distribution shows that more than two-thirds of the country’s provinces have no specific study or only they are satisfied with one research. In the specialized fields, 80% of studies are done by graduates of urban planning and geographical sciences, and researchers of economic and social sciences have paid the least attention to the field of urban planning. Therefore, it seems necessary that the authorities take measures for the purposeful collaboration of other researchers related to the city. Also, the lack of appropriate and relevant methodology and high dependence on phenomenology and document study, despite the survey and field nature of the research field and the lack of combined methods, can be seen in these articles. Therefore, it is necessary to consider the objective and operational aspects of urban development plans; move more towards mixed (quantitative-qualitative) research. Overall, the findings indicate that studies related to urban development plans have a fundamental weakness in terms of methodology. The methodological content analysis of the studied articles indicates two distinct types of urban development plan pathology studies. The first group, with 6% of the articles, has investigated the level of realization and the reasons for the non-realization of the goals in the samples, and nearly 94% based on the experiences of the authors have raised the causes of the inefficiency of urban development plans, which is due to the influence of studies on the phenomenological method and the priority of knowing the cause is more than the knowing the effect, and it indicates the lack of investigations with an inductive approach in urban development plans. In conclusion, it is suggested that the Supreme Council of Urban Planning and Architecture of Iran, considering its mission in this regard using the capacity of numerous and related scientific centers throughout the provinces of the country, according to the periods of monitoring and revision of plans, provide the field for targeted studies by researchers. This can balance between the time periods of studies, the optimal distribution of studies according to issues and problems and the dispersion of cities and the use of different researchers in this field.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Urban Development Plan Articles
 • Meta-Analysis
 • Pathology

این مقاله برگرفته از رساله دکتری نویسنده نخست با عنوان «تبیین رویکرد آمایشی در تهیه طرح‌های توسعه شهری» می‌باشد که به راهنمایی نویسنده دوم و مشاوره نویسنده سوم در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران انجام گرفته است.

This article is derived from the first author`s doctoral thesis entitled “Explain the planning approach in preparing urban development plans”, supervised by the second author and advised by the third, at Islamic Azad University Science and Research Branch.

 

 1. Abdidanshpour, Zahra. (2011). An introduction to planning theories with special emphasis on urban planning. Tehran: Shahid Beheshti University. [In Persian]
 2. Ali Akbari, Esmail, Rahmanei, Mohammad Taghi, Ebrahimi Bozani, Mehdi. (2012). Studying the methodology of urban development projects in Iran. Geography, (11-37). [In Persian]
 3. Asadi, Iraj, : Saidnia, Ahmad. (2010). Theories of planning and their formative contexts: from the early 20th century to the mid-1970s. Nameh Memarari va Shahrzazi, 2(4).[In Persian]
 4. Azizi, Mohammad Mahdi, Aboui Ardakan, Mohammad: Nouri, Nasreen. (2011). Investigating the role of actors and urban management tools in the integrity of Tehran metropolis management. The identity of the city, (6-10). [In Persian]
 5. Beauregard, Robert A. (2009). Between modernity and postmodernity: the ambiguous state of planning in the United States of America (edited by Scott Campbell, Suzanne Feinstein and translated by Aref Ohoy Moghadam), a collection of theoretical articles on urban planning in the 20th century (341-370), Tehran: Azarakhsh Publications. [In Persian]
 6. Behzadfar, Mostafa. (2009). Urban plans and programs: concepts, trends and requirements of comprehensive and detailed plans in Iran, with an emphasis on the situation in Tehran. Tehran: Nashahr Shahr. [In Persian]
 7. Berke, Philip, : Godschalk, David. (2009). Searching for the Good Plan:A Meta-Analysis of Plan Quality Studies. Journal of Planning Literature, 23(3), 227-240.
 8. Borenstein, Michael, Hedges, Larry V, Higgins, Julian PT, : Rothstein, Hannah R. (2009). Publication bias. Introduction to meta-analysis, 277, 292.
 9. Brady Anamradanjad, Rahim. (2015). Meta-analysis of scientific-research articles in Iran's geographical journals in the period from 1388 to 1392 (studied publications: "Geography and Development", "Geographic Research" and "Geographic Space"). Spatial planning, 6(3) (series 22). [In Persian]
 10. Buchani, Mohammad Hossein. (2005). Strategic-structural plans are on the way. Municipalities Magazine, No. 63, p. 91. [In Persian]
 11. Chaway, Francois. (2016). Urbanization: imaginations and realities (translated by Seyyed Mohsen Habibi). Tehran: University of Tehran Printing and Publishing Institute. [In Persian]
 12. Danaeifard, Hassan, Elwani, Seyed Mehdi, Azar, Adel. (2014). Quantitative research methodology in management: a comprehensive approach. Tehran: Safar Publications. [In Persian]
 13. Eftekhari, Abdolreza Ruknuddin, Khalifa, Ebrahim, Portahari, Mehdi, Rahmani Fazli, Abdolreza. (2018). Meta-analytical evaluation of articles on rural leadership projects in Iran. Rural Research, 9(1), 26-41. [In Persian]
 14. Faludi, Andreas. (1973). A Reader in Planning Theory: Oxford: Pergamon.
 15. Farivar Sadri, Bahram. (2013). Developments of urban planning in Iran in the contemporary era. Tehran: Azarakhsh Publications. [In Persian]
 16. Gegenfurtner, Andreas. (2011). Comparing Two Handbooks of Meta-Analysis: Review of Hunter : Schmidt, Methods of Meta-Analysis: Correcting Error and Bias in Research Findings, and Borenstein, Hedges, Higgins, and Rothstein, Introduction to Meta-Analysis: Springer.
 17. Habib, Farah (2011). Essays on urbanism (first edition). Tehran: Dynamic Movement. [In Persian]
 18. Hall, Peter, Pfeiffer, Ulrich. (2009). The urban future of the 21st century: a global plan for the cities of the 21st century (Nahid Safaei: Esmail Sadeghi, translated by Hamid Khademi: Marjan Zakai. Tehran: Society of Consulting Engineers of Iran. [In Persian]
 19. Hojjati, Hamid, Pourmohammadi, Mohammad Reza, Ghorbani, Rasool. (2018). A critique on the comprehensive planning process of Rasht city with a comparative approach (triple comprehensive plans of the city). Danesh Shahrzazi, 2(1), 1-22. [In Persian]
 20. Kolivand, Hojat, Talachian, Morteza, Majedi, Hamid. (2020). Grounded Theory Analysis on the Pathology of Urban Development Plans in Iran. The Journal of Spatial Planning, 24(4), 153-175.
 21. Logan, JR, : Molotch, HL. (1987): Urban fortunes: the political economy of place. Berkeley, CA: University of California Press.
 22. Majdi, Hamid. (2015). Theory of urban and regional structural-strategic plans, Tehran: Islamic Azad University, Science and Research Unit. [In Persian]
 23. Mashhoudi, Sohrab. (2007). Basics of urban fluid plans. Tehran: Urban Processing and Planning Company.
 24. McConnell, Shean. (1981). Theories of Urban Planning: London: Heinemann.
 25. Mehdizadeh, Javad., (2003). Strategic planning of urban development. Tehran: Iranian Urban Planning and Architecture Studies and Research Center. [In Persian]
 26. Mousavi, Seyed Ali, Rafiyan, Mojtabi. (2004). Evaluation of the degree of realization of comprehensive and detailed plans of the cities of East Azarbaijan province. Geography and Planning, 17(10), 177-202. [In Persian]
 27. Pourahmad, Ahmed, Hataminejad, Hossein, Hosseini, Seyedhadi. (2006). Pathology of urban development plans in the country. Geographical researches, (58-38). [In Persian]
 28. Qian, Zhu. (2013). Master plan, plan adjustment and urban development reality under China’s market: A case study of Nanjing. Cities, 30, 77-88.
 29. Rahnama, Mohammad Rahim. (2008). Research about detailed urban plans. Mashhad: University Jihad of Mashhad. [In Persian]
 30. Saeednia, Ahmed. (2004). The Green Book (Manual of Municipalities), Volume 5 (Urban Design in Iran). Tehran: Publications of the Organization of Municipalities and Villages of the country. [In Persian]
 31. Safari, Hossein. (2004). Methodological meta-analysis of survey-social research available in the Ministry of Interior. University of Tehran, Tehran. [In Persian]
 32. Schon, DA. (1983). 1983, The reflective practitioner: How professionals think in action. New York: Basic Books.
 33. Shafia, Saeed, Shafia, Mohammad Ali, Kazemian, Gholamreza. (2013). Meta-analysis of methods and results of urban life quality research in Iran. Applied Sociology, 24(2), 21-40. [In Persian]
 34. Sharmand Consulting engineers. (2000). Ways of realizing urban development plans: Reviewing the experiences of preparing and implementing urban development plans in Iran (Volume 2): Ministry of Interior, Center for Urban Planning Studies. [In Persian]
 35. Sharmand Consulting Engineers. (2003). Ways of realizing urban development plans: Compilation of the appropriate method of preparation of urban plans in Iran  third volume. Tehran: Ministry of Interior, Center for Urban Studies, Organization of Municipalities. [In Persian]
 36. Vahidi Borji, Goldis, Noorian, Farshad, Azizi, Mohammad Mahdi. (2016). Identifying the causes of non-realization of proposed uses in Iran's urban development plans using contextual theory. Journal of Fine Arts - Architecture and Urbanism, 22(1), 5-14. [In Persian]
 37. Wilson, William H. (2009). The rise, descent and concept of the beautiful city movement (Arif Ohoyy Moghadam, trans.). In Scott Campbell: Suzanne Feinstein (Eds.), A Collection of Twentieth Century Urban Planning Theory Articles (166-118). Tehran: Azarakhsh Publications. [In Persian]
 38. Zangiabadi, Ali, Abdullahi, Mehdi, Salek Qahfarkhi, Ruqieh, Qasimzadeh, Behnam. (2014). Evaluation of factors affecting the unrealization of comprehensive urban plans in Iran and related challenges (case study: historical-cultural axis of the 6th district of Tabriz city). Scientific-research quarterly of research and urban planning, 5(18), 41-58. [In Persian]
 39. Zista Consulting Engineers. (1993). Evaluation of comprehensive urban plans in Iran. Tehran: Program and Budget Organization. [In Persian]