نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه معماری، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.

2 دانشجوی دکتری معماری، گروه معماری، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.

چکیده

آسایش حرارتی، شرایط ذهنی است که رضایت‌مندی از محیط حرارتی را بیان می‌کند. مناسب بودن داخل ساختمان از لحاظ حرارتی، نه‌‌تنها آسایش را برای ساکنان فراهم می‌آورد، بلکه باعث صرفه‌جویی در مصرف انرژی، سلامت، بالا رفتن میزان بهره‌وری و بهبود روحیه ساکنان خواهد شد. با توجه به آن‌که گشودگی یا بازشو به‌عنوان یکی از شاخص‌های کنترل شرایط آسایش و جریان هوا در فضای داخلی نقش مؤثری خواهد داشت، بررسی قابلیت‌ها و مقایسه آسایش حرارتی درونی ساختمان‌های مسکونی تحت تأثیر گشودگی‌های ساختمانی مورد توجه موضوع پژوهش قرار گرفته است. در پژوهش حاضر نحوه تغییرات آسایش حرارتی درونی خانه‌های سنتی و مدرن شهری تحت تأثیر گشودگی‌های ساختمانی در فصل گرم بررسی شده، سپس میزان نارضایتی1 PPD در دو حالت گشودگی باز و بسته در خانه‌های مدرن و سنتی مقایسه شده و در نهایت مؤثرترین عامل در کاهش میزان نارضایتی PPD برآورد شده است. جهت بررسی عملکرد بازشوها در اقلیم نیمه گرم و خشک شیراز میزان دما، رطوبت و باد با دستگاه دیتالاگر برداشت شد و با کمک سنجش میزان نارضایتی PPD، شاخص متوسط محدوده آسایش حرارتی2 PMV استخراج شد. دو نمونه موردی خانه سنتی صالحی و آپارتمان مدرن نور و تأثیر بازشو در دو حالت باز و بسته مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که میزان نارضایتی از آسایش حرارتی درونی در فصل گرم در خانه سنتی، حالت گشودگی باز 18% و حالت گشودگی بسته 59% و در آپارتمان با بازشوی باز61% و حالت بازشوی بسته 91% است. گشودگی مورد مطالعه در خانه سنتی پنج‌دری بوده، بنابراین در ایجاد آسایش حرارتی فضای داخلی نقش مؤثرتری داشت. به‌طور کلی می‌توان چنین برداشت نمود که گشودگی و بازشو نقش مؤثری در سرمایش و تهویه هوای داخلی خواهد داشت. امری که امروزه در طراحی پایدار بسیار مورد توجه است و در اصول معماری ایرانی با عنوان مردم‌واری در فضاهای ساختمان نمایان می‌شود.

چکیده تصویری

سنجش آسایش حرارتی درونی فصل گرم تحت تأثیر گشودگی‌ها با کمک روش PMV در خانه‌های سنتی و آپارتمانی شهر شیراز

تازه های تحقیق

- سنجش آسایش حرارتی درونی فصل گرم تحت تاثیر گشودگی‌ها.
- محاسبه میزان نارضایتی حرارتی بر اساس عملکرد حرارتی فضاهای داخلی خانه در ارتفاع‌های مختلف.
- ارزیابی کارکرد گشودگی و بازشو به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های کنترل شرایط آسایش در فضای داخلی.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analogy of thermal comfort with the influence of openings by PMV method in traditional houses and apartments in Shiraz

نویسندگان [English]

 • Zahra Barzegar 1
 • Khatereh Sajjadi 2

1 Assistant Professor, Department of Architecture, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran.

2 Ph.D. Candidate in Architecture, Department of Architecture, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran.

چکیده [English]

Extended Abstract
Background and Objectives: Humans have always tried to build shelters in nature that are compatible with the climate to provide the best conditions for their survival. Exploiting the climate and weather conditions of each region in architecture is one of the important issues that has attracted the attention of Iranian and foreign researchers in architecture and urban planning research, and it has even influenced the quality of domestic architecture. In addition, in today’s science, it is proven that design will be a very costly process without considering the features and climatic factors. One of the most important factors that is effective in improving the quality of the indoor environment is the concept of thermal comfort. Thermal comfort is a mental condition that expresses satisfaction with the thermal environment. According to the important role of the openness as an index of control of comfort conditions and air flow in the interior, it will play an important role. Investigating the capabilities and comparing the internal thermal comfort of residents under the influence of construction openings are studied the present research.
Methods: The current research method is quantitative and thermal comfort is calculated by PMV method. At first, the thermal comfort of the traditional and modern houses changed under the influence of construction openings in the hot season is investigated, then the Percentage People Dissatisfied (PPD) was compared in both open and closed openings in modern and traditional houses and ultimately the most effective factor in reducing the amount PPD dissatisfaction is estimated. In order to investigate the performance of openings in the semi-hot and dry climate of Shiraz, temperature, humidity and wind were measured by a data logger and, with the help of estimation of dissatisfaction and PPD, PMV was extracted. Therefore, in the process of research, a comparison was made between the internal thermal comfort of a traditional house and a modern apartment, and the analyzes were made under the influence of openness in two different states; The first opening mode is fully open and the second opening mode is closed. Opening windows has a great effect on thermal comfort as well as reducing energy consumption, so its correct evaluation is important and accordingly, the newly developed opening model is designed based on the activity pattern and density of people.
Findings: In examining the results of field observations and comparing internal thermal comfort under the influence of openings in a traditional house and a modern apartment in Shiraz through PMV calculation, the effect of each of the factors of temperature, humidity and wind speed on the amount of PMV was analyzed. The results of the research indicate that the predicted percentage of dissatisfaction with the predicted mean vote in open window mode at traditional house is 18% and close mode is 59%. This index in open window at apartment is 61% and close mode is 91%. The opening studied in the traditional house was the five-door opening; therefore, it played a more significant role in creating indoor thermal comfort. 
Conclusion: The thermal suitability of the indoor environment of the building, in addition to providing comfort for the residents, will save energy, enhance health and productivity and also improve the morale of the residents. In the present research, openness and opening of the most important indicators of comfort conditions in the interior space were investigated and functionally evaluated. Therefore, the five-door of the traditional house played an effective role in creating thermal comfort. The analysis of the research shows that the design of the types of openings, the dimensions and sizes of the openings in traditional buildings are such that the opening of the interior spaces are within the comfort range during most of the hot season. The noteworthy point of the opening dimensions is the approximate equality of the opening area with the total area of transparent surfaces, their frequency and repetition, as well as the optimal fit of the opening dimensions with the dimensions of the interior space. In general, it can be assumed that opening will play an effective role in indoor cooling and ventilation. What is so much considered today in sustainable design is featured in the principles of Iranian architecture, which is known as an amenity in building spaces. Subsequently, the quality of the indoor environment depends on other factors, such as the quality of light, visibility and scenery, in addition to thermal comfort.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Thermal Comfort
 • Openness
 • PMV
 • Traditional House
 • Hot and Dry
 1. Adl, A. H. (1960). The climatic divisions and plants of Iran. Tehran: Tehran University Publications. [In Persian]
 2. Atrvash, A., Fayaz, R. (2014). The effect of sashes on indoor air flow. The Scientific and Research Journal of the Scientific Association of Architecture and Urban Planning of Iran. Vol. 9, pp. 19-26. [In Persian]
 3. Aynsley, R. M. (1989). Politics of pedestrian level urban wind control. Building and Environment, Vol. 24, No. 4, pp. 291-295.
 4. Baetens, R. & Saelens D. (2016). Modelling uncertainty in district energy simulations by stochastic residential occupant behaviour. Journal of Building Performance Simulation, Vol. 9(4), pp. 431–47.
 5. Bahadorinezhad, M. (2007). Cooling and heating in Iranian native architecture. Keyhan Farhangi, Vol. 468, pp. 5-16. [In Persian]
 6. Baqaei, P., Ansari, M., Bamanian, M. R., Fayaz, R. (2012). The variety of temperature levels within the traditional residential open space of Yazd city. Identity of city magazine, Vol. 23, pp. 59-72. [In Persian]
 7. Barzegar, Z., Rasayipoor, M., Bandgale, N., Mansouri, S. (2015). Comparison of the thermal comfort of the old and new market from the perspective of solar radiation with a questionnaire and simulation of Ecotect case study in Shiraz city. Iranian energy magazine, Vol. 19, No. 2, pp. 191-206. [In Persian]
 8. Beccali, M., Strazzeri, V., Germania, M. L., Melluso, V., Galatioto, A. (2018). Vernacular and bioclimatic architecture and indoor thermal comfort implications in hot-humid climates. Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 82 (2), pp. 1726-1736.
 9. Dubrul, C. (1988). Inhabitant Behaviour with Respect to Ventilation.
 10. Fanger, P. O. (1970). Thermal Comfort Copenhagen. Denmark: Danish Technical Press.
 11. Fanger, P. O., Ipsen, B. M., Langkide, G., Olesen, B. W., Christensen N. K., Tanabe, S. (1985). Comfort Limits for Asymmetric Thermal Radiation. Energy and Buildings, Vol. 8, pp. 225 –236.
 12. Fernandes, J., Pimenta, C., Mateus, R., Silva, S. M., Braganca, L. (2015). Contribution of portuguese vernacular building strategies to indoor thermal comfort and occupants’ perception. Buildings, Vol. 5, pp. 1242-1264.
 13. Foruzanmehr, A. (2012). Summer-time thermal comfort in vernacular earth dwellings in Yazd Iran. Sustainable Design Journal, Vol. 2(1), pp. 46-63.
 14. Garcia, J. R., Melchor, F. F. (2014). Application of combined passive cooling and passive heating techniques to achieve thermal comfort in a hot dry climate. Energy Procedia, 2013 ISES Solar World Congress, Vol. 57, pp. 1669-1676.
 15. Henson, J. L. M. (1990). Literature Review on Thermal Comfort in Transient Conditions. Building and Environment, Vol. 25, No. 4, pp. 309-316.
 16. Heydari, Sh., Ghaffari, Sh. (2009). Determine the time range of thermal comfort for Tabriz. Scientific and research journal of mechanical engineering of Modarres, Vol. 10, No. 4, pp. 37-44. [In Persian]
 17. Himpe, E., Janssens, A., Rebollar, J. E. (2015). Energy and comfort performance assessment of monitored low energy buildings connected to low-temperature district heating, Energy Procedia, 6th International Building Physics Conference.
 18. Konya, A. R. (1980). Design primer for hot climates. London: The Architectural Press, pp. 33-62.
 19. Mahdavinejad, M., Matoor, S. (2012). The Quality of Light Openings in Iranian Domes. Naqshejahan. 2(2), 2012, pp. 31-42.
 20. Mashhoudi, S. (1996). Planning and designing of openings. Architecture and Urbanism. Vol. 6, No. 5. [In Persian]
 21. Memarian, GH. (1997). Introduction to Iranian residential architecture: extroverted typology. Tehran: Iran University of Science & Technology. [In Persian]
 22. Moonen, P., Defraeye, T., Dorer, V., Blocken, B., Carmeliet, J. (2012). Effect of the micro-climate on comfort health and energy demand. Frontiers of architectural research, Vol. 1, pp. 197-228.
 23. Nicol, J. F., Humphreys, M. A. (2002). Adaptive Thermal Comfort and Sustainable Thermal Standards for Buildings. Energy and Buildings, Vol. 34, pp. 563-572.
 24. Olgyay, V. (1978). Design with Climate: Bioclimatic Approach to Architectural Regionalism. New Jersey: Princeton University Press.
 25. Parsa, M. A. (2010). The origin of window architecture, focused on the concept of window in Persian language and Iranian culture. Scientific and research journal dedicated to housing and village environments, Vol. 134, pp. 73-95. [In Persian]
 26. Peel, M. C., Finlayson, B. L., and McMahon, T. A. (2007). Updated world map of the Koppen-Geiger climate classification. Hydrol. Earth Syst. Sci. 11, pp. 1633-1644.
 27. Qiyabaklo, Z. (2007). Acquaintance with Ecotect software. Tehran: Jahad University Publications, Amirkabir Industrial Unit. [In Persian]
 28. Ryu, Y., Kim, S., Lee, D. (2009). The influence of wind flows on thermal comfort in the Daechung of a traditional Korean house. Build. Environ, Vol. 44, pp. 18–26.
 29. Sajjadzadeh, H., Moatari, M., SafarAlikhani, F. (2014). The relationship between building form and traditional architectural elements with thermal comfort in Gilan houses. The national civil engineering and architecture conference aims to address sustainable development issues. [In Persian]
 30. Shaeri, J., Yaghoubi, M., Aflaki, A., Habibi, A. (2018). Evaluation of thermal comfort in traditional houses in a tropical climate. Buildings, Vol. 8, p. 126.
 31. Tavoosi, T., Abdolahi, A. (2008). Evaluation of temperature comfort indicators and architecture compatible with Ravansar climate. Scientific and research journal of geography and planning, Vol. 32, pp. 125-150. [In Persian]
 32. Van Hoof, J., Mazej, M. & Hensen, J. (2010). Thermal comfort: research and practice. Frontiers in bioscience. A journal and virtual library. (15), pp. 765-788.
 33. Verbruggen, S., Delghust, M., Laverge, J., Janssens, A. (2019). Impact of an occupancy and activity based window use model on the prediction of the residential energy use and thermal comfort. From energy crisis to sustainable indoor climate, 40th AIVC- 8th TightVent- 6th venticool Conference, pp. 912-919.
 34. Zare, A., Shahcheraghi, A., Heydari, Sh. (2015). Investigating the environmental quality of indoor spaces with emphasis on thermal comfort in traditional houses, case examples of two Qajar houses in Shiraz. Two Quarterly Journals of Iranian Architectural Studies, Vol. 9, pp. 85-100. [In Persian]