نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

2 کارشناسی ارشد معماری، گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

چکیده

پس از انقلاب صنعتی، تغییرات بسیاری در نظام مسکن به وجود آمده است. محله‌های مسکونی تا حد زیادی منسوخ شده و جای خود را با مجموعه‌های مسکونی عوض کردند. آنچه که در به وجود آمدن مجموعه‌های مسکونی و همچنین در فرآیند طراحی آن‌ها در نظر گرفته می‌شود غالبا مسائل کلانی مانند شرایط اقتصادی، ارزش اراضی و ...، هستند. بدین ترتیب این‌گونه نیروهای خارجی بر سیاست‌های کلان مسکن و در نهایت بر کیفیت زندگی انسان تاثیر می‌گذارند. از آن جا که خانه یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین مکان‌های حضور انسان است، بیشترین وظیفه را نیز در تامین نیازهای حداقلی فردی و اجتماعی انسان برعهده دارد. پژوهش حاضر قصد دارد که بر اساس نظریه یان‌گل، به بررسی تفاوت‌های موجود در میزان و شیوه تعاملات اجتماعی در دو گونه مجموعه مسکونی، یعنی آپارتمان ‌میان‌مرتبه و شهرک ویلایی بپردازد. نتایج حاصل از این پژوهش می‌تواند طراحان و برنامه‌ریزان را در جهت رفع نقایص موجود و کاربران را در جهت انتخاب مسکن متناسب با نیاز‌های اجتماعی خود سوق دهد. برای انجام پژوهش، اطلاعات موردنیاز از دو طریق کتابخانه‌ای و میدانی جمع‌آوری شده است. بدین منظور مصاحبه‌ای با 14 نفر از ساکنین دو مجموعه صورت گرفت و با روش تحلیل محتوا، تحلیل شده‌ است. نتایج حاکی از آن است که اساسی‌ترین تفاوت موجود در دو گونه مجموعه مسکونی مذکور، ناشی از فعالیت‌های ضروری است و نرخ وقوع آن در آپارتمان‌های میان‌مرتبه بیشتر از شهرک‌های ویلایی است. این در حالی است که مجموعه‌های ویلایی با در اختیار داشتن فضای میانی فراخ‌تر و محدودیت‌های کمتر در طراحی آن، می‌توانند قابلیت محیطی مناسبی جهت افزایش تعاملات اجتماعی ایجاد کنند. 

چکیده تصویری

ارزیابی رابطه گونه‌های همسایگی در مجموعه‌های مسکونی با شیوه تعاملات اجتماعی؛ مطالعه موردی: آپارتمان سیب و شهرک ساحلی، شهرستان نور

تازه های تحقیق

- افزایش تعاملات اجتماعی در مجموعه‌های مسکونی، می‌واند مسائلی همچون احساس امنیت و حس‌ تعلق خاطر به مکان را افزایش دهد و منجر به بهبود کیفیت زندگی در آن مجموعه‌ها گردد.
- نتایج پژوهش نشان می‌دهد که اساسی‌ترین تفاوت موجود در عوامل به وجود آورنده تعاملات اجتماعی در دو مجموعه مورد بررسی ناشی از فعالیت‌های ضروری بوده ‌است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Assessing the relationship between neighborhood types and social interaction patterns in villa complexes and mid-rise apartment; Case study: Sib apartment complex and Saheli villas, Noor city

نویسندگان [English]

 • Seyed Mohsen Moosavi 1
 • Rouhollah Rahimi 1
 • Sogand Vosooghi 2

1 Assistant Professor, Department of Architecture, University of Mazandaran, Babolsar, Iran.

2 M.A. in Architecture, Department of Architecture, University of Mazandaran, Babolsar, Iran.

چکیده [English]

Extended Abstract
Background and Objectives: After the industrial revolution, many changes have taken place in the housing system. Residential neighborhoods have become largely obsolete and have been replaced by residential complexes. What is considered in the creation of residential complexes in their design process; often there are big issues such as economic conditions, land value and etc. Thus, such foreign forces affect housing policies and ultimately the quality of human life. Since the house is one of the most important and main places of human presence, it has the most duty in provide the individual and social needs of humans. This study intends to investigate the differences of social interactions in two types of residential complexes, mid-rise apartment and villa complexes, based on Jan Gehl‘s theory. According to this theory, activities that can be performed among residents of residential complexes lead to the creation of social interactions among them. These activities can be categorized into three categories: necessary activities, optional activities, and social activities. Necessary activities which are some kind of activities that residents definitely do, such as entering and leaving the complex. Optional activities are activities that take place if suitable conditions and personal preferences exist, such as children playing or exercising in public spaces of residential complexes. Finally, social activities are activities that depend more than anything else on the presence of other residents in public spaces. Jan Gehl also emphasizes the design process should be: “First life, then spaces, then buildings - the other way around never works.” Therefore, this research discovers the level of social interactions resulting from these activities by examining the possibility of the occurrence of three categories of activities in two types of residential complexes.
Methods: Considering the research objective, the desired studies and investigations focus on identifying the factors and activities that lead to social interactions. In this regard, in the first step, through library studies and examining previous research, the activities that lead to the formation of social interaction among individuals were extracted. Then, to investigate the occurrence of these activities with residents of the two residential complexes of “Sib” and “Saheli”, interviews were conducted. To this end, interviews were conducted with 14 residents of the complex, 57% of whom were male and 43% were female. In the next step, the information obtained from the interviews was interpreted using content analysis. In addition to answering the interview questions, the interviewees also expressed their satisfaction or dissatisfaction with interacting with some neighbors. For analysis, the dialogues were carefully examined, and significant points were discovered. Then, the significant points were categorized, and their commonalities were discovered. 
Findings: The results indicate that the occurrence of social interactions resulting from necessary activities in middle-class apartments is significantly higher than in villa complexes. The reason for this is the greater dependence of residential units on each other. This dependence is due to common spaces and dealing with common affairs and financial issues. It is worth mentioning that the presence of a guard in villa complexes is one influential factor in increasing social interactions. Regarding optional activities, it can be stated that familiarity and acquaintance among individuals in middle-class apartments occur more frequently, which is due to more face-to-face encounters between residents. This is while villa complexes, with wider central spaces and fewer design constraints compared to apartments, can create a more suitable spatial capacity for social interactions. Social activities also occur to a lesser extent in both types of complexes. Finally, it can be said that the most fundamental difference in creating social interactions in the two types of residential complexes, middle-class apartments and villa complexes, is related to necessary activities. Considering these differences, it is possible to take steps towards optimal design and increasing desirable social interactions in residential complexes. 
Conclusion: The The results show that the main difference between the two types of residential complexes is due to the necessary activities and its incidence rate in mid-rise apartment is higher than villa complexes. However, villa complexes with a wider middle space and less limitations in its design can create a suitable environment to increase social interactions. The results of study can lead designers and planners to eliminate existing deficiencies and users to choose housing tailored to their social needs.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Residential Complex
 • Social Interactions
 • Neighborhood
 • Villa Complexes
 • Mid-Rise Apartment
 1. Abdollahzadeh Fard, A., & Shamsoldini, A. (2020). The Role of Neighborhood Environmental Quality in the Mental Health of Residents: A Case Study of Sang-e Siah Neighborhood, Shiraz Metropolis. Journal of Urbanism, 4(2), 95-114. [In Persian]
 2. Aeinehfar, A. (2007). The Role of Dominant Primary Patterns in the Design of Contemporary Residential Neighborhoods. Fine Arts, 22, 39-50. [In Persian]
 3. Azizi, M. M., & Malek Mohammadi, S. (2007). Comparative Study of Two Residential Complex Models (Traditional and High-rise). Fine Arts, 32, 27-38. [In Persian]
 4. Bouma, J T., Poelman, W A., Voorbij, A I M. (2010). Supporting social contact design principles in common areas of cohousing communitie.
 5. Ebrahimnia, V., Shahbazi, T., & Rahimi, R. (2022). The Analysis of Spatial Environment Influencing Social Capital in Neighborhoods of Sari City. Geography and Urban Space Development, 9(3), 121-140. doi: 10.22067/jgusd.2022.67168.0. [In Persian]
 6. Farida, N. (2013). Social interaction in communal outdoor spaces of residential housing estates in biskara-algeria. International Journal of Environment, Ecology, Family and Urban Studies, 3(2): 45-58.
 7. Gehl, J. (2008). Life Between Buildings: Using Public Space (Shima Shasti, Trans.). Tehran: Jahad Daneshgahi Publications. [In Persian]
 8. Ghafourian, M., Afshinmehr, V., & Noroozi Zadeh, Z. (2017). Revisiting the Components of Social Sustainability Effective in Increasing Social Interactions in Residential Complexes (Case Study: Abazar Neighborhood, Tehran). Identity in the City, 11(30), 31-44. [In Persian]
 9. Hashempour, P., & Sami, Z. (2018). The Role of the Physical Environment of Residential Complexes in Social Sustainability (Case Study: Imam (RA) Residential Complex, Chamran, and Aseman, Tabriz). Journal of Urban Development Planning, 3(7), 68-78. [In Persian]
 10. Hosseini, A., Salehi-Nia, M., Shafaei, M., & Saleh Sadegh-Pour, B. (2021). Stimulating children's play environments: effective factors on children's play motivation in middle-scale gated residential complexes. Iranian Journal of Architecture and Urbanism, 9(1), 13-26. [In Persian]
 11. Hosseini, S. F., & Soltani, M. (2018). Comparative analysis of the neighborhood concept in traditional Iranian cities with similar (alternative) patterns in contemporary era. Bagh-e Nazar, 15(60), 15-28. [In Persian]
 12. Jomehpour, M., & Ebrahimi, A. (2015). Measurement and evaluation of social sustainability principles in residential complexes. Sociological Studies of Urban and Regional, 5(16), 1-30.  [In Persian]
 13. Lang, J. (2009). Creating Architectural Theory (A. Aeinehfar, Trans.). Tehran: Jahad Daneshgahi Publications. [In Persian]
 14. Machielsea, Anja & Van der Vaartb, Wander. (2020). Improving Social Quality in Housing Complexes for Older Adults: Professional Support as a Necessary Condition. Jornal of Aging and Environment, 34(4), 375-388.
 15. Mahmoudi, A. S., & Mansourpour, M. (2017). The Position of Physical Factors in the Social Interactions of Residential Neighborhoods (Case Study: Kharazan-e Dezful Neighborhood). Identity in the City, 11(31), 5-16. [In Persian]
 16. Matlabi, G., Zarghami, E., & Saadat Vakhar, P. (2018). The Role of Open Space Legibility in Creating Social Interactions in Residential Complexes. Iranian Architecture and Urbanism, 9(16), 139-156. [In Persian]
 17. Molaei Hashjin, M., Karimi Azari, A., Karimi, B., & Mahdinejad, J. (2021). Analysis of Livability in Residential Complex Spaces (Concept, Components, and Effective Indicators). Journal of Urbanism, 5(1), 113-129. [In Persian]
 18. Pirmohammadi, Sahar. (2021). Investigating the approach of socialization and strengthening social interactions for designing residential town of engineers. Preprints, 4(554).
 19. Rafieian, M., & Hosseinpour, A. (2012). Theory, city, space, urban management. Tehran: Tahran. [In Persian]
 20. Rahimi R, Heidar Nattaj V, Najjari Alamoti Y, Anvarifar S. (2022).  Investigating Green Tourism and Cultural Development of Local Communities with Emphasis on Contemporization of Mazandaran Industrial Heritage. Naqshejahan, 12 (1) :84-104. [In Persian]
 21. Rahimi R, Moosavi M, Beyshami M, Amini Goharrizi S. (2021). Investigating privacy in the open spaces of traditional houses in Mazandaran using space syntax technique. Iranian Islamic city studies, 44 (11) :65-74. [In Persian]
 22. Rahimi, R., & Razani, F. (2022). Assessing the Relationship between Physical Healing Components of Educational Environments and Mental Health of Users (Case Study: Students of University of Mazandaran). Journal of Environmental Science and Technology, 24(8), 115-132. doi: 10.30495/jest.2022.61216.5410.
 23. Rahimi, R., Ansari, M. (2020). Recreating Place in Iranian Monuments Case Study: Hafez Garden-Tomb (1452-1936 A.D.). Iranian Journal of Archaeological Studies, 10(1): 62-82.doi: 10.22111/IJAS.2020.6627.
 24. Rahimi, R., Ansari, M., Bemanian, M., & Mahdavinejad, M. (2020). Evaluation of the Effect of Physical Components on Place Attachment in Communal Spaces of Selected Residential Complexes in Tehran. The Monthly Scientific Journal of Bagh-e Nazar, 17(83), 15-30. doi: 10.22034/bagh.2020.185425.4107. [In Persian]
 25. Royan, K., & Kohzadi Saifabad, E. (2018). Recognition of the neighborhood concept in residential fabrics. Architecture and Urbanism, 1(5). [In Persian]
 26. Sajadi Ghaemi, P. A., Pourdeihimi, S., & Zarghami, E. (2010). Social sustainability principles in Iranian residential complexes from the perspective of experts and specialists. Soffeh, 20(51), 75-87. [In Persian]
 27. Shie, E. (2019). An introduction to the fundamentals of urban planning. Tehran: Iran University of Science and Technology Press. [In Persian]
 28. Soltanzadeh Zarandi, M. (2020). The relationship between social capital and the physical environment of residential neighborhoods with an emphasis on open and public spaces (case study: two neighborhoods in Tabriz). Islamic Architecture and Urbanism, 5(2), 76-90. [In Persian]
 29. Taheri, S., & Taheri, J. (2019). Evaluation of Environmental Factors Affecting Mental Health in Residential Complexes: Case Study of 512 and 600 Residential Complexes in Mashhad. Identity in the City, 13(40), 57-74. [In Persian]
 30. Yazdanfar, S. A., Hosseini, B., & Zaroudi, M. (2013). Public Spaces and Increasing Social Interactions: A Case Study of Kowsar Residential Complex and Phase Two of Ekbatan Residential Complex. Urban Management, 32, 7-21. [In Persian]
 31.  Youssefzadeh Farrokhi, S., & Musavi, M. S. (2018). The Relationship Between Some Social Factors and the Level of Satisfaction with the Quality of Life in Residential Complexes (Case Study: Aftab and Taban Towers, Vali-e-Asr Town, Tabriz). Sociological Studies, 10(44), 101-117. [In Persian]
 32. Zerouati, W., Bellal, T. (2019). Evaluating the impact of mass housings' in-between spaces' spatial configuration on users' social interaction. Frontiers of Architectural Research, 3(1), 34-53.