نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده معماری و شهرسازی

چکیده

زمینه و هدف: سندرم ساختمان بیمار یک بیماری ناشی از ساختمان است که افراد حاضر درمحیط بسته، وضعیت جسمی و روحی مناسبی را تجربه نکرده، وعلائم عصبی، تحریک مخاطی، تنفسی وپوستی را بروز می دهند. چنین وضعیتی می تواند در هرمحیط بسته که افراد زمان زیادی را در آن حضور دارند، تجربه شود. خوابگاه های دانشجویی یکی از اینگونه فضاهاست، که دانشجویان در طول مدت تحصیل، اوقاتی طولانی را در این فضا می گذرانند. از همین رو پژوهش حاضر با هدف تعیین نشانگان و علل این سندورم درخوابگاه دانشجویی انجام شد.
روش تحقیق: مطالعه حاضربه صورت مقطعی و توصیفی-تحلیلی در بازه ی دوماهه آبان و آذر1398 درخوابگاه های دانشگاه صنعتی شاهرود و بین 302نفر انجام پذیرفت. جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد MM040EA مرتبط با سندروم ساختمان بیمار و کیفیت هوای داخل استفاده شده، که به صورت آنلاین در اختیار دانشجویان قرار گرفته و داده ها جمع آوری گردید. آنالیز داده ها نیز از طریق آزمون دوجمله ای و آزمون مجذورکای انجام شد.
یافته ها: بررسی ها حاکی از آن است که از بین علائم سندروم ساختمان، خستگی (64.24%)، مشکل تمرکز(58.28%)، وسردرد (53.48%) از سایر علائم شایع تر است. همچنین موثرترین علل این سندروم به ترتیب شامل سروصدا، هوای سنگین، دمای بسیار بالای اتاق و هوای خشک می باشد، و بین میزان شیوع سندروم ساختمان با تمام عوامل مربوط به شرایط آسایشی خوابگاه و محیط فیزیکی و شرایط روانی اجتماعی خوابگاه ارتباط معنادار برقرار است.
نتیجه گیری: مطالعه حاضر نشان داد که 80.4% دانشجویان در زمره افراد مبتلا به سندروم ساختمان قرار دارند، که رقم بالا و نگران کننده ای است. از آنجا که این علائم با شرایط فیزیکی اتاق محل اقامت افراد در ارتباط است، لذا بازنگری شرایط حضور دانشجویان درخوابگاه ضروری بوده، که با کاهش تراکم حضور افراد، و افزایش سرانه فضای اقامت، شیوع این مساله کاهش یابد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Symptoms and Causes of Sick Building Syndrome(SBS) in Student Dormitories (Case Study: The Dormitories of Shahroud University of Technology)

نویسنده [English]

  • Matin Bastanfard

, Lecturer, Faculty of Architectural Engineering and Urbanism shahrood University of Technology

چکیده [English]

Background and Objective: Sick Building Syndrome is a disease in which occupants suffer physically and mentally after spending time within some buildings. University dormitories are home to a large number of displaced students. Thus, the determination of the outbreak of sick building signs in the dormitory environment is of a great importance. The present study aims at determination of the outbreak of sick building syndrome amongst the university students residing in dormitories.
Materials and Methods: the present study is a cross-sectional and descriptive-analytical research conducted during November and December 2019, in two boy and girl dormitories of Shahrood University of Technology on 302 students. MM040EA standard questionnaire was used in an online form and the required data were subsequently collected. Data analysis was carried out through binomial test and chi-square test.
Findings: the investigations indicated that fatigue (64.24%), concentration problem (58.28%) and headache (53.48%) are more prevalent than the other symptoms of sick building syndrome. Furthermore, the most effective causes of this syndrome were noise, heavy air, high ambient temperature and dry air. Also, a significant relationship was found between SBS outbreak and all of the factors related to the dormitories’ comfort conditions as well as physical environment.
Conclusion: the present study indicated that 80.4% of the students are inflicted with SBS. Since these signs are associated with the physical conditions of the room wherein the individuals live, it is necessary to revise the living conditions in the dormitory and the outbreak of this problem can be reduced by decreasing the density of the individuals’ presence and increasing the per capita of the residence space.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sick Building Syndrome
  • Architecture
  • Student Dormitories
  • Environmental Factors