نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری معماری، گروه معماری، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.

2 دانشیار، گروه معماری، بخش معماری و شهر پایدار، دانشگاه UDC، واشنگتن، آمریکا.

3 استاد، دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران.

4 دانشیار، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران.

چکیده

روان‌شناسان در بررسی مسائل آموزشی، معماری یا فضای فیزیکی مدرسه را به‌عنوان عاملی زنده و پویا در کیفیت فعالیت‌های آموزشی و تربیتی دانش آموزان مؤثر می‌دانند. به علاوه مقطع متوسطه سن بحران رشدی است و همراه با افزایش انواع استرس‌ها و آسیب‌پذیری به فشارهای روانی، اجتماعی و زیستی و کاهش مهارت‌های مقابله‌ای در برابر این آسیب‌ها همراه است. لذا بررسی و شناسایی استرس دانش‌آموزان در این دوره، از اهمیت خاصی برخوردار است. هدف اصلی پژوهش حاضر ارتقا کیفیت فضاهای آموزشی (مدارس مقطع متوسطه دوم متناظر با مقطع تحصیلی دبیرستان در نظام آموزشی قبل) است که با شناسایی متغیرهای کالبدی و محیطی موثر بر کاهش استرس دانش آموزان قابل دستیابی است. در این پژوهش از روش پژوهش ترکیبی (کیفی- کمی) استفاده شده‌است. جامعه مورد مطالعه متخصصین رشته معماری و روانشناسی بوده که از طریق روش نمونه‌گیری شبکه‌ای (گلوله برفی)، نمونه مورد نظر انتخاب گردید و حجم نمونه از طریق اشباع نظری که از عوامل استخراج شده است، به ‌دست آمد. همچنین پس از مصاحبه‌ی بازپاسخ با متخصصین از تکنیک کدگذاری باز و محوری استفاده شد و از روش اکتشافی دلفی توسط 20 نفر از اساتید معماری و روانشناسی دانشگاه‌ها در شهر شیراز و تهران بهره گرفته شد. بعد از آن نتایج از طریق جدول هدف محتوا به پرسشنامه تبدیل و طی دو مرحله تکمیل گردید. برای تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده از پرسشنامه متخصصین، به جهت دسته‌بندی تفکر آن‌ها از تحلیل عامل Q که پاسخ دهندگان را دسته‌بندی می‌کند، استفاده شد و در نهایت اثرگذارترین عوامل بر کاهش استرس و افزایش سازگاری دانش آموزان در فضاهای آموزشی مشخص شد. نتایج این پژوهش بیانگر آن است که ابعاد اجتماعی، آسایش کالبدی، طراحی معماری، روانشناسی محیط، آسایش محیطی و امنیت محیطی بر کاهش استرس دانش آموزان در فضاهای آموزشی اثرگذار است.

چکیده تصویری

عوامل کالبدی و محیطی موثر بر کاهش استرس دانش آموزان در فضاهای آموزشی از دیدگاه متخصصان

تازه های تحقیق

- سنجش اثر مستقیم معماری فضاهای آموزشی بر کاهش استرس دانش‌آموزان.
- ارائه یک مدل نظری مشتمل بر عوامل کالبدی و محیطی موثر بر استرس دانش‌آموزان بر پایه ادبیات موضوع.
- طبقه‌بندی نتایج حاصل از تحلیل پرسشنامه متخصصین در قالب شش بعد طراحی معماری و تبیین شاخصه‌های این ابعاد به جهت افزایش سازگاری (کاهش استرس) دانش‌آموزان در فضاهای آموزشی.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Physical and environmental factors reducing students’ stress in educational spaces from experts’ point of view

نویسندگان [English]

 • Fatemeh Imani 1
 • Khosro Movahed 2
 • Hamidreza Azemati 3
 • Bahram Saleh Sedghpoor 4

1 Ph.D. in Architecture, Department of Architecture, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran.

2 Associated Professor, Department of Architecture and Urban Sustainability, University of the District of Columbia, Washington, USA.

3 Professor, School of Architecture and Urban Design, Shahid Rajaei Teacher Training University, Tehran, Iran.

4 Assistant Professor, Faculty of Humanities, Shahid Rajaei Teacher trainingUniversity, Tehran, Iran

چکیده [English]

Extended Abstract
Background and Objectives: The problem of stress is one of the most significant research subjects in this century. Schools play an essential role in shaping the quality of life and enhancing the mental well-being of teenagers. The school environment is a crucial aspect of adolescents’ quality of life, particularly in relation to their health. Research indicates that adolescents who share a positive bond with their school environment (even if their familial relationships are less favorable) tend to experience lower rates of behavioral and psychological disorders, including stress. Psychologists consider the architecture and physical layout of a school as dynamic elements that significantly impact the quality of educational experiences for students. Furthermore, the middle school years coincide with a period of growth-related challenges, characterized by heightened stress levels and increased susceptibility to psychological, social, and biological pressures, along with a reduced capacity to cope with these challenges. Therefore, investigating and identifying students’ stress in this course is of particular importance. The primary objective of the current research is to improve the quality of educational spaces (secondary schools corresponding to high school education in the previous educational system), by identifying physical and environmental variables effective in reducing students’ stress. Therefore, the main question of this research is what are the physical and environmental factors that reduce the students’ stress in educational spaces? The target group in this research is the female students aged between 15-17 years. 
Methods: A hybrid research method (qualitative-quantitative) was used due to the exploratory nature of the research topic. Three steps were followed in the research process. The first step is to the bibliographic review; the second step is to select the top concepts; and the third step is to use the Delphi method. The purpose of the first step is to collect the list of criteria and concepts related to stress, and lack of student adaptability to the environment, which can affect the educational spaces. Related internet searches that focused on qualitative research were utilized (descriptive-analytical and logical reasoning) to achieve this goal. It was important to select and categorize the criteria and concepts collected from the literature review in the second step. The content analysis method was used in this stage. The aim of this research is to categorize the physical concepts and criteria found in the literature based on their importance. However, as the investigation of the topic’s background revealed a lack of such categorization, the Delphi method was employed to gather expert opinions. To ensure an adequate level of precision, the Delphi process was conducted through three successive rounds. In the first round, an open-ended interview was conducted with experts. In the second round, open coding was done with the answers. In the third round, surveys and continuums were formed through axial coding of both ends of the spectrum of components, and a special title was considered for each continuum. After that, the results were converted into a questionnaire through the content objective table and completed in two stages.
Findings: Based on the experts’ questionnaire results, the Q factor was analyzed. This approach relies on categorizing individuals based on their interrelationships rather than focusing on variables. In fact, each factor includes a set of experts who have common thoughts on the subject. The data variance suggests that among the nineteen individuals surveyed, six distinct factors can be discerned. The combined cumulative percentage for these six factors stands at 76.8%, signifying that approximately 76% of the participants shared common perspectives, while the remaining 24% held individual viewpoints. This divergence in opinions could be attributed to personal awareness, inclinations, and individual preferences. It implies that there exists an external reality that managed to resonate with 76% of the experts’ minds, influencing the formation of shared ideas.
Conclusion: The research results indicate that students’ stress can increase or decrease under the influence of the environment. The qualities of the environment can influence whether an individual adapts to it or not. Experts consider the shaping of the classroom space, the existence of places for group sitting and rest, the existence of places for conversation, and the existence of places for doing group work in the social dimension category. The experts also consider security (type and materials of stairs, etc.), the flexibility of spatial layouts, solitude, territory, suitable perspective, depth, level of visibility, control over climate, level of light, having a view from inside the classroom to the corridor, openness, and the space around the building in the environmental security category. Furthermore, they consider adequate space, having a view from the classroom to the green space, the amount of vegetation in the educational space, the brightness of all spaces, the shape and form of the classroom, the health status of the school, the complexity and non-mystery of the space, the appropriate density of spatial patterns, the proper orientation, privacy, and color in the physical comfort category. The experts also classified sound pollution (noise), crowding, temperature (heat and cold), ventilation, humidity, unpleasant smells, and light in the environmental comfort category. They recognized clarity and comprehensibility of forms, elements, parts and components of the building, predictability of the environment, no sudden change in size, color and texture, type of floor coverings, and use of appropriate and suitable signs in the architectural category. Finally, the experts categorized the feeling of being comfortable, like being at home, having a sense of belonging to the space, crowding in the educational space, creating a sense of solitude and territory, and having a sense of place as the psychological dimension of the environment.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Educational Spaces
 • Students
 • Stress
 • Physical and Environmental Factors

این مقاله برگرفته از رساله دکتری نویسنده نخست با عنوان «اصول طراحی فضاهای آموزشی مبتنی بر کاهش استرس دانش‌آموزان در شیراز» می‌باشد که به راهنمایی نویسنده دوم و مشاوره نویسنده سوم و چهارم در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز انجام گرفته است.

This article is derived from the first author`s doctoral thesis entitled “Physical and environmental factors affecting the students’ stress reduction in educational spaces from the point of view of experts”, supervised by the second author and advised by the third and fourth, at Islamic Azad University Shiraz Branch.

 1. Alipour, M., Yaseri, M., Maheri, A., & Garmaroudi, GH., (2017). Health-Related Quality of Life of High School Students in Tehran, Iran, Scientific Journal of School of Public Health and Institute of Public Health Research, 14(4).
 2. Altman, I. (1975). The Environment and Social Behavior: Privacy, Personal Space, Territory, Crowding. Brooks:Cole Publishing Company.
 3. Asghari, M., Nassiri, P., Monazzam, M., Golbabaei, F., Arabalibeik, H., & Shamsipour, A. (2017). The Development of an Empirical Model for Estimation of the Sensitivity to Heat Stress in the Outdoor Workers at Risk. Annals of Medical and Health Sciences Research.
 4. Azemati, H., Pourbagher, S., & Bahrami, M. (2018). Architecture Based on Reducing Stress and Promoting the Academic Vitality of Female Students, The 1st International and the 5th National Conference on Sustainable Architecture and City, Tehran, Iran. [In Persian]
 5. Bardi Haqnia, H., & Bardi Haqnia, R. (2015). Solutions for Optimizing the Educational Spaces of Iran Schools. Social Science Studies Quarterly, 2 (2), 55-50. [In Persian]
 6. Belojevic, G., Evans, G. W., Paunovic, K. & Jakovljevic, B. (2012). Traffic noise and executive functioning in urban primary school children: The moderating role of gender, Journal of Environmental Psychology, 32, PP: 337-341.
 7. Binesh, M., Keshti Arai, N., Yousefi, A, & Yarmohamedian, M. H. (2013). Recognizing the Concept of School from the Perspective of Neo-conceptualists and its Relationship with Mental Health, Sabzevar University of Medical Sciences Journal, 21 (1), 43-52. [In Persian]
 8. Cannon, W. B. (1932). The wisdom of the body. New York, NY: Norton.
 9. Coates JK, Pimlott‐Wilson H. (2019). Learning while playing: Children's Forest School experiences in the UK. British Educational Research Journal. 45(1): 21-40.
 10. Cohen, S., Evans, G. W., Stokols, D. & Krantz, D. S. (1986). Behavior, Health, and Environmental Stress. NewYork:Plenum.
 11. Davis, K. & Newstorm, J.W. (1970). Organizational Behavior: Human Behavior at Work. Subsequent edition.
 12. Davison G.C. & Neale J.M. (1998). Abnormal psychology. 7th ed. New York: Wiley.
 13. Ebrahimi Azad, N., & Esfandiarifard, E. (2019). Investigating the Interior Design of Active and Inactive Spaces in Elementary Schools with a Flexibility Approach. The Second National Conference on Sustainable Development in Civil Engineering, Architecture and Urban Planning of Iran, Tehran, Iran. [In Persian]
 14. Evans, G.W. & Cohen, S. (1987). Environmental stress. In: Stokols D, Altman I, editors, Handbook of environmental psychology, New York, evaluation, Health Care Management Review, 15, 43 – 50.
 15. Evans, G.W. & McCoy, J. M. (1998). When Buildings Don’t Work: The Role of Architecture in Human Health. Journal of Environmental Physiology, 18, 85-94.
 16. Evans, G.W. (2003). The Built Environment and Mental Health. Journal of Urban Health: Bulletin of the NewYork Academy of Medicine, 80(4), 536-555.
 17. Ganzel, B. L., Morris, P. A., & Wethington, E. (2010). Allostasis and the human brain: integrating  models of stress from the social and life sciences. Psychological Review, 117, 134-174.
 18. Hsu, c. c. & sandford, B. A. (2012). The Delphi Technique: Use, Considerations, and Applications in the Conventional, Policy, and On-Line Environments. Source Title: Online Research Methods in Urban and Planning Studies: Design and Outcomes.
 19. Iravani, S. (2010). School of Life: Effective Architecture. Journal of the growth of secondary education, 16 (1). [In Persian]
 20. Ivancevich, J.M.& Matteson, M.T. (1980). Stress and Work. Illinois: Scott, Foresman.
 21. Kaplan, R. & Kaplan, S. (1982). Cognition and Environment. New York: Praeger.
 22. Kaplan, R. & Kaplan, S. (1989). The Experience of Nature. New York: Cambridge.
 23. Kazemizadeh, Z. & Bakshi, H. (2011). Dental Environment Stress and Students’ Personality in Rafsanjan Dentistry School. Iranian Journal of Medical Education, 11 (5), 477-467. [In Persian]
 24. Kordi, M., Mohamadirizi, S., Shakri, M., Modarres Gharavi, M., & Salehi Fadardi, J. (2013). The Relationship Between Depression, Anxiety, Stress and Health Behaviors in High School Girl Students in Mashhad in year 2011-2012. The Journal of Toloo-e-Behesht, 13 (5), 56-67. [In Persian]
 25. Lazarus, R. S. (1966). Psychological stress and the coping process. New York: McGraw-Hill.
 26. Lazarus, R. S., & Folkman, S. (1984). Stress, Appraisal, and Coping. New York: Springer.
 27. Lazarus, R. S., & Folkman, S. (1987). Transactional theory and research on emotions and coping. European Journal of Personality, 1, 141-170.
 28. Li, D. & Sullivan, W. C. (2016). Impact of views to school landscapes on recovery from stress and mental fatigue, Landscape and Urban Planning, 148, pp: 149-158.
 29. Lotfata, A. (2008). The Effect of Environmental Factors on Learning and Behavior in Learning Environments (Primary Level) in the City. Urban Management Quarterly, (21), 73-90. [In Persian]
 30. Luthans, F. (1985). Organization Behavior. N. Y. McGrw-Hill.
 31. Lynch, K. (1960). the Image of the City. MIT Press.
 32. McEwen, B. S. (1998). Stress, adaptation, and disease: Allostasis and allostatic load. In S. M. McCann, et al.(Eds.), Annals of the New York Academy of Sciences, Vol. 840: New York: New York Academy of Sciences, pp: 33-44.
 33. Melikov, A., Skwarczynski, M., Kaczmarczyk, J., & Zabecky, J. (2013). Use of personalized ventilation for improving health, comfort, and performance at high room temperature and humidity. Indoor Air, 23(3), 250-263.
 34. Mofidi Shemirani, S. M. & Pournaseri, Sh. (2011). Modelling the Measure and Effect of Window Physical Variables on Daylighting in Tehran Guidance Schools. Education Technology, 6 (1), 29-44. [In Persian]
 35. Najafi, N., Movahed, K., Barzegar, Z., Samani, S., & Ikaga, T. (2018). Environmental Factors Affecting Students’ Stress in the Educational Environment: A Case Study of Shiraz Schools. International  Journal of School Health, 5(2).
 36. Naserpur, M. (2012). Evaluation of the Combined Effect of Heat and Noise Stress on the Cognitive Functions of Master's Students (Unpublished Master's Thesis). Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran. [In Persian]
 37. Noury, R., Kelishadi, R., &  Ziauddini, H. (2010). Study of Common Stresses Among Students in Tehran. Journal of Isfahan Medical School. 28 (105), 1-12. [In Persian]
 38. Nurbala, A. A., Mohammad, K., & Bagheri Yazdi, S. A. (1999). Examining the Prevalence of Psychiatric Disorders. Hakim Journal, 2 (4), 223-212. [In Persian]
 39. Park, B.-J., Furuya, K., Kasetani, T., Takayama, N., Kagawa, T., & Miyazaki, Y. (2011). Relationship between psychological responses and physical environments in forest settings. Landscape and Urban Planning, 102(1), 24-32.
 40. Pourbagher, S., Azemati, H. R., & Saleh Sedghpour, B. (2020). Classroom wall color: a multiple variance analysis on social stress and concentration in learning environments. International Journal of Educational Management.
 41. Pourbagher, S., Azemati, H. R., & Saleh Sedghpour, B. (2021). Acceptance and challenging analysis of Factors Affecting Users' Stress in University Learning Environments, Journal of Architectural Thought, 5(9).
 42. Pourbagher, S., Azemati, H., & Saleh Sedghpour, B. (2020). The Viewpoint of Specialists on the Architecture of Iranian-Islamic Schools as a Philosophy of Eternity of Peace. Ontological Researches, 8 (16), 121-144. [In Persian]
 43. Sadigh Akbari, S., & Noori, R. (2014). The Status of Light and Color in Environmental Psychology in Designing Child-Focused Treatment Spaces (Case Study: Mofid Pediatrics Hospital). Armanshahr Architecture & Urban Development, 7 (1), 45-53. [In Persian]
 44. Selye, H. (1956). The stress of life. New York: McGraw-Hill.
 45. Selye, H. (1974). Stress without distress. New York: Harper & Row.
 46. stora (1998). Tension or Stress: A New Disease of Civilization, translation by Dadestan, P., Roshd Publication.[In Persian]
 47. Syahril S, Hadiyanto H. (2019). Improving school climate for better quality educational management. Journal of Educational and Learning Studies, 1(1):16-22.
 48. Tabatabaian, M., & Tamannaee, M. (2012). Investigation the Effect of Built Environments on Psychological Health. Armanshahr Architecture & Urban Development, (11), 101-109. [In Persian]
 49. Tahara, Y., Morito, N., Nishimiya, H., Yamagishi, H., & Yamaguchi, M. (2009). Evaluation of environmental and physiological factors of a whole ceiling-type air conditioner using a salivary biomarker. Building and Environment, 44(6), 1156-1161.
 50. Topf, M. (2000). Hospital noise pollution: an environmental stress model to guide research and clinical interventions, Journal of Advanced Nursing, 31, 520 – 528.