نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 استادیارگروه معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران

3 دانشیار گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران

4 استادیار گروه معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

امروزه فضاهای تجاری معاصر از جمله فضاهای شبه عمومی هستند که تنها کارکرد تجاریِ خرید ندارند و با چرخشی فرهنگی به مکانی برای تفریح و فراغت جوانان و بستری اجتماعی برای شکل گیری هویت و رفتار آنان تبدیل شده اند. از این رو، جوانان یکی از گروه های با اهمیت در فضاهای عمومی و شبه عمومی هستند که باید به عنوان منبع بزرگی در برنامه ریزی ها لحاظ شوند. عدم توجه به این گروه سنی جوان می تواند پیامدهایی چون افزایش فردیت و هویت زدایی را در پی داشته باشد و حتی در مواردی، آن ها را با طرد از این گونه فضاها مواجه کند. پژوهش حاضر به دنبال دستیابی به ارزشیابی ویژگی های محیطی مراکز خرید معاصر از منظر جوانان با مورد پژوهی مجموعه سیتی سنتر اصفهان است. روش پژوهش در این مقاله توصیفی-ارزیابانه است. این پژوهش همچنین از پژوهش موردی و رویکرد کیفی بهره می گیرد. گردآوری داده های پژوهش در دو بخش کلی انجام شده است. در بخش اول از خودسنجی در قالب مصاحبه نیمه ساختار یافته با سؤالات باز و نمونه گیری ِهدفمند استفاده شده است. همچنین مصاحبه ها تا رسیدن به اشباع نظری، با 20 نفر از جوانان 20 تا 30 سال بازدیدکننده از مجموعه سیتی سنتر اصفهان در چند مرحله ادامه یافته است. به منظور تامین روایی و پایایی پژوهش از سه سویه سازی یعنی استفاده توامان از مطالعات کتابخانه ای و مشاهدات میدانی با شیوه نقشه برداری رفتاری استفاده شده است. تحلیل داده های مصاحبه با تکنیک تحلیل مضمون و نرم افزار اطلس تی آی 8 و تحلیل داده های حاصل از مشاهدات با آمار توصیفی ساده انجام گرفته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که چهار بعد کالبدی-فضایی، اجتماعی-فرهنگی، کارکردی-فعالیتی و بعد فردی، در چگونگی ارزشیابی جوانان از مجموعه سیتی سنتر اصفهان مؤثر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluating the environmental features of contemporary commercial spaces through Youth`s perspective (case study: Isfahan City Center Complex)

نویسندگان [English]

  • sara sadeghi 1
  • Bahram Shahedi 2
  • Bahador Zamani 3
  • Samar haghighi boroojeni 4

1 Ph.D student of Architecture, Department of Architecture, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran

2 Assistant Professor, Department of Architecture, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran

3 Associate Professor, Department of Urban Planning, Faculty of Architecture and Urban Planning, Art University of Isfahan, Isfahan, Iran

4 Assistant Professor, Department of Architecture, Isfahan(Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Nowadays, contemporary commercial spaces are considered Quasi-public spaces that are not limited to the commercial function and with a cultural turn have converted to recreations and free time places for youth and as a social ground for forming their behavior and identity. That is why youth are one the important group in public spaces and quasi-public spaces that should be consider as main source in planning. Don’t pay attention to youth will can have consequences for them, such as increasing individuality and disidentification and even face them with exclusion from public space. The present study aimed to evaluate the environmental features of contemporary commercial spaces through youth perspective by the case study of Isfahan City Center Complex. The study enjoys the descriptive-evaluative method and regarding the objective of the study, it is applied research. It also utilizes the case strategy research design and qualitative approach. Data collection was conducted in two main sections. In the first section, the self-examination was used in the form of semi-structured interviews with open questions and purposive sampling. To get a theoretical saturation, the interviews continued in several phases from 20 participants aging from 20 to 30 visiting Isfahan City Center Complex. To satisfy the reliability and validity of the study, triangulation was used; that is, library research together with field observation by applying behavioral mapping. Data obtained from the interview were analyzed by thematic analysis technique, Atlas ti.8 Software, and the data from observations were analyzed by descriptive statistics. The findings revealed that physical-spatial, social-cultural, functional-activity and individual dimensions are effective in evaluating youth 's perspectives on Isfahan City Center Complex.

کلیدواژه‌ها [English]

  • (Mental) Evaluative Image
  • environmental features
  • contemporary commercial spaces
  • youth
  • Isfahan City Center Complex