نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه شهید رجایی، دانشکده معماری

2 دانشجو

چکیده

مشاهدات نشان می دهند که عمده ی گاوداری‌های ساخته شده در ایران به صورت سوله بوده و در فرایند طراحی آنها، چندان توجهی به وضعیت تهویه (با وجود نیاز فراوان) و الگوی گردش جریان هوای داخل سوله ها نمی شود و این امر مشکلات فراوانی در زمینه آسایش دامها بدنبال خواهد داشت. هدف اصلی مقاله، بهبود وضعیت تهویه داخلی سوله‌های نگهداری گاو، از طریق معماری است به نحوی که جریان هوای مطلوب و یکنواختی در سراسر محیط گاوداری در تراز دامها برقرار شود. با توجه به ماهیت موضوع، پژوهش حاضر یک پژوهش میان رشته ای بوده و روش تحقیق آن ترکیبی است و راهبردهای تحقیق تجربی، شبیه سازی و پژوهش موردی را مورد استفاده قرار می دهد. در مرحله اول پس از مشخص شدن جامعه آماری (گاوداری های منطقه سرد) وضعیت موجود آنها به صورت تجربی مورد بررسی قرار گرفت و پس از اثبات مسئله و یافتن متغیرهای تحقیق، اقدام به پیشنهاد طرح اولیه (نمونه موردی) و مدل نمودن آن شد. مدل موردنظر، ابتدا با پیش پردازشگر گامبیت (Gambit) شبکه‌بندی و سپس با استفاده از نرم‌افزار فلوئنت (FLUENT) به روش CFD شبیه سازی شد و مداخلاتی در معماری آن صورت گرفت و سپس اقدام به تحلیل و نتیجه گیری شد. نتایج نشان می دهند که با مداخلاتی مختصر در معماری سوله و موقعیت بازشوها، می توان الگوی جریان هوای داخل آن را چنان بهبود داد تا ضمن برقراری موثر جریان هوای داخلی و کاهش اختلاف دمای میان نقاط مختلف سوله و نیز کاهش نوسانات دمایی، مصرف انرژی را نیز کاهش داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

analizing the air flow pattern inside the cattle farms of Selmas city through intervention in architecture with the aim of improving the ventilation situation

نویسندگان [English]

  • omid rahaei 1
  • Mehri barahoon 2

1 professor assistant in SRTTU/ department of architecture

2 University student

چکیده [English]

Abstract: Observations show that most of the cattle farms built in Iran are in the form of sheds, and in their design process, not much attention is paid to the condition of ventilation (despite the great need) and the pattern of air circulation inside the sheds, and this causes many problems in the field. The comfort of the animals will follow. The main goal of the article is to improve the internal ventilation of cow sheds, through architecture, in such a way that the optimal and uniform air flow is established throughout the cattle environment at the level of the animals. According to the nature of the subject, the current research is an interdisciplinary research and its research method is hybrid and uses experimental research strategies, simulation and case research. In the first stage, after identifying the statistical population (cattle farms in the cold region), their current situation was investigated empirically, and after proving the problem and finding the research variables, the initial plan (case sample) was proposed and modeled. The desired model was first meshed with Gambit preprocessor and then simulated using FLUENT software using CFD method and interventions were made in its architecture and then analysis and conclusions were made.
The results show that with brief interventions in the architecture of the shed and the position of the openings, it is possible to improve the air flow pattern inside it so as to effectively establish internal air flow and reduce the temperature difference between different parts of the shed, as well as reduce temperature fluctuations, and reduce energy consumption.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ventilation
  • cattle breeding
  • shed architecture
  • indoor air flow