نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه شهرسازی، دانشکده معماری و هنر، دانشگاه گیلان

2 گروه شهرسازی دانشگاه گیلان

چکیده

رشد بی رویه جمعیت و گسترش نامتوازن شهرها در قرن اخیر موجب بروز مشکلات زیست محیطی و کالبدی فراوانی شده است که همین امر موجب تاکید بیشتر برنامه ریزان شهری بر مبحث شهرسالم شده است. در همین راستا پژوهش حاضر با هدف ارزیابی شاخص های شهر سالم در شهر رشت و سپس بررسی روابط میان شاخص های شهر سالم می باشد. روش پژوهش از نوع توصیفی- کمی بوده و جهت جمع آوری اطلاعات تعداد 384 پرسشنامه در میان ساکنین شهر رشت توزیع و تکمیل گردیده است. داده های به دست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. جهت تحلیل داده ها از آزمون ‌های دو جمله‌ای، همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی گام به گام استفاده گردید. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که میانگین کلی گویه ها برابر مقدار 86/2 می باشد که نشان از وضعیت نامطلوب شاخص های شهر سالم در شهر رشت می باشد. همچنین براساس میانگین تک تک شاخص ها، به جز دو شاخص "کیفیت مسکن" و " سلامتی و بهداشتی" میانگین چهار شاخص دیگر پایینتر از حد متوسط بوده و وضعیت نامطلوبی در این شهر دارند. و در نهایت مشخص گردید که شاخص"مدیریتی و سازمانی" که نمود مدیریت شهری در این شهر می باشد، بیشترین تاثیر و همبستگی را بر وضعیت سلامتی و بهداشتی شهروندان دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis and evaluation of effective indicators on the realization of healthy city (Rasht case study)

نویسندگان [English]

  • Saber Mohammadpour 1
  • Arman Hamidi 2
  • hamidreza sabouri, 2

1 Urban Planning Department

2 Department of Urban Planning, University of Guilan

چکیده [English]

The uncontrolled population growth and unbalanced expansion of cities in the last century has caused many environmental and physical problems, which has led to more emphasis by urban planners on the issue of healthy cities. In this regard, the present study aims to evaluate the indicators of a healthy city in the city of Rasht and then to examine the relationships between the indicators of a healthy city. The research method is descriptive-quantitative and 384 questionnaires have been distributed and completed among Rasht residents to collect information. The obtained data were analyzed using SPSS software. To analyze the data, binomial tests, Pearson correlation and stepwise linear regression were used. The results of data analysis showed that the overall average of items is equal to 2.86, which indicates the unfavorable situation of healthy city indicators in Rasht. Also, based on the average of each indicator, except for the two indicators "housing quality" and "health and hygiene", the average of the other four indicators is below average and has an unfavorable situation in this city. Finally, it was found that the "managerial and organizational" index, which is a manifestation of urban management in this city, has the greatest impact and correlation on the health status of citizens.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Healthy city
  • urban management
  • citizens' health
  • Rasht city