نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری معماری، گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار، گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 استاد، گروه فناوری معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر تهران، تهران، ایران.

4 دانشیار،گروه فناوری معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر تهران، تهران، ایران.

چکیده

از آنجایی که دریافت روشنایی طبیعی در مکان‌های مختلف با توجه به مسیر حرکت خورشید و شرایط مختلف آسمان در طول روز، فصل و سال متمایز است، می‌توان با استفاده از نمای کینتیک میزان روشنایی طبیعی در فضای داخل را متعادل و بهینه کرد. از این رو پژوهش حاضر بهره‌گیری از روشنایی طبیعی را با استفاده از دو نمای کینتیک با الگوی هندسی مثلثی همسان و الگوهای حرکتی تاشو و چرخش ناهمسان در جداره جنوبی یک ساختمان اداری در تهران بررسی می‌کند. با ارزیابی شاخص روشنایی در دو نمای کینتیک می‌توان دریافت که الگوی حرکتی نما چه تاثیری در روشنایی یک فضای اداری دارد. به منظور ارزیابی دریافت نور روز، شاخص‌های نور روز پویا و دو الگوی حرکتی نمای کینتیک با استفاده از روش کمی و ابزار شبیه‌سازی گرسهاپر و پلاگین هانیبی پلاس نسخه 06 و لیدی باگ البیتی نسخه 1.5.0مورد سنجش قرار گرفته‌اند. نتایج حاصل از شبیه‌سازی با استفاده از روش مطالعه تطبیقی موردبررسی و تحلیل قرارگرفته است. در این پژوهش ابتدا به معرفی نمای کینتیک و ساختارهای حرکتی نما، سپس شاخص‌های روشنایی نور روز و مقدار روشنایی مورد نیاز یک فضای اداری پرداخته شده است. با توجه به داده‌های موجود دو نمای برگرفته از برج البحر با الگوی حرکتی تاشو و دیوار کاپرا با الگوی حرکتی چرخشی مورد شبیه‌سازی قرارگرفته است. در نهایت نتایج شبیه‌سازی مورد مقایسه و تحلیل قرار گرفته و متناسب با داده‌ها پارامترهای متغیر برای بهبود وضعیت روشنایی در نظر گرفته شده است. در مقایسه نتایج نما، الگوی حرکتی تاشو مشخص شد که در هر سه ماه تیر، فروردین و دی احتمال خیرگی و عدم آسایش بصری در فضا ایجاد شده است همچنین در ساعت 12 ظهر ماه‌های تیر و فروردین با نور کم در فضا مواجه است. اما نما با الگوی حرکتی چرخشی فقط با مسئله نور کم در فضا مواجه است. که این مقادیر در هر دو نما با تغییر پارامترها برطرف شده است. در نتیجه‌ی پارامترهای متغیر در درجه اول تغییر زاویه نما یا میزان گشودگی آن با عملکرد نما با موقعیت خورشید از اهمیت بیشتری نسبت به ضریب انعکاس سطوح و انتقال بصری شیشه برخوردار هستند، در نهایت الگوی حرکتی چرخشی نسبت به الگوی حرکتی تاشو در پاسخگویی به روشنایی طبیعی عملکرد بهتری دارد.

چکیده تصویری

مطالعه تطبیقی الگوی حرکتی نماهای کینتیک با الگوی هندسی مثلثی با توجه به دریافت روشنایی طبیعی در ساختمان اداری در شهر تهران

تازه های تحقیق

- تبیین نمای کینتیک و تاثیر آن بر روشنایی طبیعی. 
- تأثیر الگوی حرکتی و هندسی نمای کینتیک بر روشنایی طبیعی در ساختمان اداری تهران.
- تأثیر خواص نوری و حرارتی بر آنالیز روشنایی طبیعی.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A comparative study of the kinetic movement pattern of a triangular geometric facade regarding natural lighting in an office building in Tehran

نویسندگان [English]

 • Fataneh Sangtarash 1
 • Niloufar Nikghadam 2
 • Rima Fayaz 3
 • Mohammad Reza Matini 4

1 Ph.D. in Architecture, Department of Architecture, Faculty of Art and Architecture, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2 Associate Professor, Department of Architecture, Faculty of Art and Architecture, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

3 Professor, Architectural Technology Department, Faculty of Architecture and Urban Planning, Tehran University of Art, Tehran, Iran.

4 Associate Professor, Architectural Technology Department, Faculty of Architecture and Urban Planning, Tehran University of Art, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Extended Abstract
Background and Objectives: Since the reception of natural lighting in different places is different regarding the sun path and the different sky conditions during the day, season, and year, employing a kinetic facade allows for the adjustment and enhancement of interior natural lighting levels. The geometric pattern and the movement pattern are critical issues in the design of kinetic facades. One of the strategies use in this facade is the control of light entering the space. Another advantage of their efficacy in enhancing the quality of daylight is the improvement in visual quality, particularly in office and public areas. Hence, this present study explores natural lighting by employing two kinetic facades. These facades feature a comparable triangular geometric model but differ in their non-symmetrical folding and rotating kinetic design on the south wall of an office building in Tehran. Consequently, the dissimilarities in kinetic models are compared based on the utilization of natural lighting, and their similarities are identified and analyzed to determine the most suitable option.
Methods: To assess natural lighting, the quantitative method and simulation tools utilized were Grasshopper and Honeybee Plus plugin version 06, along with Ladybug lbt version 1.5.0. Subsequently, the simulation results were scrutinized employing the comparative study method. Initially, the simulation involves defining the geometry of a room with specific dimensions: a width of 4 meters, a length of 6 meters, and a height of 3 meters, resulting in a total area of 24 square meters, intended for four employees. The simulated model is located in Tehran, with no shading obstacles. The facades will open and close with the position of the sun and the perpendicular vector on the triangular geometric model. The simulation is run for three days of the year: the 21st of March (spring equinox), the 21st of June (summer solstice), and the 21st of December (winter solstice) (due to the similarity of the autumn equinox with the spring equinox, the latter is not considered) and working hour is from 8 a.m. to 4 p.m.
Findings: When comparing the facades, it is observed that the folding kinetic model presents a potential issue of glare and visual discomfort in the space during the months of June, March, and April. This concern is particularly notable at 12 noon in both June and March, coinciding with low light conditions in the space. However, the facade with a rotating kinetic model is only faced with the issue of insufficient light in the space. In order to address these issues, various parameters have been modified. To enhance UDI (Useful Daylight Illuminance) indices with a rotational kinetic model, adjustments were made to ASE (Annual Sunlight Exposure), sDA (Spatial Daylight Autonomy), and UDI indicators with a folding motion model. Variable parameters included alterations in facade size, modifications to the visual transmission coefficient of glass, adjustments to the reflection coefficient of interior walls (ceiling and wall), and changes in the angle or degree of openness for these indicators.
Conclusion: In conclusion, it can be said that a kinetic facade with a triangular geometric pattern and asynchronous motion patterns exhibit different performances in response to natural lighting, considering daylight performance indicators. The facade with a rotating pattern demonstrates a notable impact on the UDI (Useful Daylight Illuminance) daylight indicator, and this effect can be mitigated by adjusting the angle. However, in the kinetic facade, the fluctuation of ASE (Annual Sunlight Exposure) and UDI (Useful Daylight Illuminance) indicators is less influenced. This is attributed not only to the shifting position of the sun in relation to the facade but also to the simultaneous necessity of altering both the extent of the facade opening and the reflection coefficient of the window and glass. The response of both facades, influenced by the variable parameters, places greater emphasis on the degree of facade opening and its correlation with the sun’s position, rather than on the reflection coefficient of the surfaces and the visual transmission coefficient of the glass. Finally, the rotational motion pattern performs better in response to natural lighting.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Kinetic Pattern
 • Dynamic Daylight
 • Kinetic Facade
 • Office Building
 • Simulation

این مقاله برگرفته از رساله دکتری نویسنده نخست با عنوان «تبیین الگوی هندسی و حرکتی نمای کینتیک برای پاسخگویی بهینه به روشنایی طبیعی، نمونه موردی: ساختمان اداری در اقلیم گرم و خشک تهران» می‌باشد که به راهنمایی نویسنده دوم و سوم و مشاوره نویسنده چهارم در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب انجام گرفته است.

This article is derived from the first author`s doctoral thesis entitled “The explanation of the Geometric and movement pattern of the Kinetic façade for optimal response to natural light Case study: Office building in “hot and dry” climate of Tehran”, supervised by the second  and third authors and advised by the fourth, at Islamic Azad University, South Tehran Branch.

 1. Ahmed Bahaa El-Dabaa, R. (2016). The Use of Kinetic Facades in Enhancing Daylight Performance for Office Buildings. Cairo Campus: master of science, Faculty of Engineering and Technology Department of Architectural Engineering and Environmental Design.
 2. Başar, C. “. (2014). Topolojik Ve Deneyimsel Bağlamlar Üzerinden İncelenmesi”. Istanbul, Turkey: Master Thesis, Istanbul Technical University.
 3. Ben bacha, C., & Bourbia, F. (2016). Effect of kinetic façades on energy efficiency in office buildings - hot dry climates. https://www.researchgate.net/publication/310883656.
 4. BS EN-12464-1. (2021). Light and lighting. Lighting of work places Indoor work places. BSI standards.
 5. Bastan fard, M., Hedayat nazari, F., & Bani ansari, H. (2012). The potential of kinetic architecture in creating new forms of space. The first national conference of new ideas and technologies in architecture, Tabriz. (In Persian)
 6. Compilation and promotion of national building regulations. (2017). Iran's national building regulations, topic 13, design and implementation of electrical installations of buildings. Tehran: Iran Development Publishing. (In Persian)
 7. Christoph F, R., Alstan Jakubiec, J., & Ibarra, D. (2013). Definition of a reference office for standardized evaluations of dynamic façade and lighting technologies. 13th Conference of International Building Performance Simulation Association, Chambéry, France, 26-28.
 8. Elkhayat, Y. (2014). Interactive Movement In Kinetic Architecture. Journal of Engineering Sciences Assiut University Faculty of Engineering, 816-845.
 9. Ernst, and Peter Neufert. (2011). Neufert architectural information. (Hossein Mozafari Tarshizi, Al-Martermoun) Tehran: Azadeh Publications. (In Persian)
 10. Elghazi, Y., Wagdy, A., & Abdalwahab, S. (2015). Simulation driven design for kinetic system; optimize kaleidocycle façade configuration for daylighting adequacy in hot arid climates. 14th Conference of International Building Performance Simulation Association, Hyderabad, India, 7-9.
 11. Elghazi, Y., Wagdy, A., Mohamed, S., & Hassan, A. (2014). Daylighting driven design: optimizing kaleidocycle facade for hot arid climate. Fifth German-Austrian IBPSA Conference RWTH Aachen University, 314-321.
 12. Erlendsson, Ö. (2014). Daylight Optimization-A Parametric Study of Atrium Design: Early Stage Design Guidelines of Atria for Optimization of Daylight Autonomy. Sweden: School of Architecture and the Built Environment.
 13. Fox. (2009). Interactive Architecture. New York,: Princeton Architectural Press.
 14. Fox, M., & p.yeh, B. (2012). intelligent kinetic systems. kinetic design group ,http://kdg.mit.edu, 5-6.
 15. Fedai Ardestani, M. A., Naseri Mubaraki, H., Ayatollahi, M., & Zamardian, Z. S. (2018). Evaluation of daylight and glare in classrooms using dynamic index, case study: Faculty of Architecture and Urban Planning, Shahid Beheshti University. Scientific and Research Quarterly of Architecture and Urban Planning, Year 28, Number 83, 25-40. (In Persian)
 16. Gezer, H. (2012). “The Contribution of Potential Forces of Materials to Architecture”,. İstanbul Commerce University Journal of Science, 97-118.
 17. Herzog, T., Krippner, R., & Lang, W. (2017). Facade Construction MANUAL. Munich: DETAIL Business Information GmbH.
 18. Hornby. (2010). In: Weheier (ed.) Oxford Advanced Learner's Dictionary. 7th ed. oxford: oxford university press.
 19. Hosseini, N., & HeiraniPour, M. (2020). The Role of Orosi’s Islamic Geometric Patterns in the Building Façade Design for Improving Occupants’ Daylight Performance. Published by solarlits.com. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)., 201-221.
 20. Hosseini, S., Hosseini, S., & HeiraniPour, M. (2020). The Role of Orosi’s Islamic Geometric Patterns in the Building Façade Design for Improving Occupants’ Daylight Performance. Journal of Daylighting, 201-221. Retrieved from https://solarlits.com/jd
 21. Hosseini, S., Mohammadi, M., & Guerra-Santin, O. (2019). Interactive kinetic façade: Improving visual comfort based on dynamic daylight and occupant's positions by 2D and 3D shape changes. Building and Environment 165, 106396. Retrieved from www.elsevier.com/locate/buildenv
 22. Jusl´en, H., & Tenner, A. (2005). Mechanisms Involved in Enhancing Human Performance by Changing the Lighting in the Industrial Workplace. International Journal of Industrial Ergonomics 35, 843–855.
 23. Katabaro , J., & Yonghong , Y. (2019). Effects of Lighting Quality on Working Efficiency of Workers in Office Building in Tanzania. Journal of Environmental and Public Health, 1-12.
 24. Kensek, K., & Hansanuwat, R. (2011). Environment Control Systems for Sustainable Design: A Methodology for Testing, Simulating and Comparing Kinetic Facade Systems. Journal of Creative Sustainable Architecture & Built Environment, CSABE Vol. 1, https://www.researchgate.net/publication/266421560, 27-46.
 25. Korkmaz, K. (2004). An Analytical Study of the Design Potentials in Kinetic Architecture. Istanbul. İzmir : Institute of Technology.
 26. LEED v4. (2019). LEED v4 Building Design and Construction Addenda.
 27. Li, Y., Chenyu, H., Gengjia, Z., & Yao, J. (2022). Machine Learning Modeling And Genetic Optimization Of Adaptive Building Facade Towards The Light Environment. Proceedings of the 27th International Conference of the Association for ComputerAided Architectural Design Research in Asia (CAADRIA), 141-150.
 28. LM-83-12, I. (2012). Approved Method: IES Spatial Daylight Autonomy (sDA) and Annual Sunlight Exposure (ASE). North America: the Illuminating Engineering Society .
 29. Loonen, R. T. (2013). Climate adaptive building shells: State-of-the-art and future challenges, Renewable and Sustainable Energy Reviews. 483-493.
 30. Mohaghegh, H., Falah Zavareh, Z., Turkashund, A., & Faizi, M. (2021). The application of the geometry of Islamic motifs in improving the function of light in moving scenes. Islamic Architecture Research Quarterly / Number 32 /Autumn / Year 9, 171-192. (In Persian)
 31. Mohamed Abd El-Hady Fouad, S. (2012). Design Methodology:Kinetic Architecture. Alexandria University In Partial Fulfillment : A THESIS Presented to the Graduate School, Master of Science in Architectural Engineering.
 32. Moloney, J. (2011). Designing kinetics for architectural facades: state change. USA: Taylor & Francis, 7-8.
 33. Moutiris, V. (2011). Interactive Architecture through Kinetic systems & Computation”. University of Nicosia Architecture Research Center.
 34. Nabil, A., & Mardaljevic, J. (2006). Useful daylight illuminances: A replacement for daylight factors. Energy Build., 38, 905–913.
 35. Office of technical affairs and compilation of budget program organization criteria. (1998). Design criteria for office buildings. tehran: Zahul edition Institute. (In Persian)
 36. Oldham, G., & Rotchford, N. (1983). Relationships between Office Characteristics and Employee Reactions: A Study of the Physical Environment. Administrative Science Quarterly 28, 542-556.
 37. Pauley, S. (2004). Lighting for the Human Circadian Clock: Recent Research Indicates That Lighting Has Become a Public Health Issue. Medical Hypotheses 63, 588–596.
 38. Pourahmadi, M., Khan Mohammadi, M. A., & Muzaffar, F. (2020). Analytical investigation of the effect of the physical parameters of the shell in creating visual comfort in the traditional houses of the hot and dry climate of Iran (case example: five-door rooms in the traditional houses of Yazd). Architectural Thought Quarterly, Scientific Journal, 4th year, 8th issue., 153-135. (In Persian)
 39. Reinhart, C. F. (2006). Dynamic Daylight Performance Metrics for Sustainable Building Design. Leukos, 3(1), 7-31.
 40. Reinhart, C., & Walkenhorst, O. (2001). Validation of dynamic RADIANCE-based daylight simulations for a test office with external blinds. Energy Build, 683-697.
 41. Rostamzadeh, S., Faizi, M., Sanyayan, H., & Khakzand, M. (2021). Parametric design of moving facade with the aim of improving lighting efficiency and visual comfort, case study: office buildings in Tehran. Architecture and Urbanism Letter, 13th year, number 31, 85- 100.(In Persian)
 42. Rasouli, M., Shahbazi, Y., & Matini, M. (2019). The performance of horizontal and vertical mobile shutter shades in the twolayer façade of office buildings; evaluation and parametric simulation. Naqsh Jahan Scientific-Research Quarterly, Volume 9, Number 1, 24-31. (In Persian)
 43. Resolution of the Supreme Administrative Council. (2011). Organization of the administrative spaces of the executive bodies of the country. Deputy for compiling, revising and publishing laws and regulations. (In Persian)
 44. Rogers, Z. (2006). Daylighting Metric Development Using Daylight Autonomy Calculations in the Sensor Placement Optimization Tool; Archit. Energy Corp.: Boulder, CO, USA Available online:http://www.daylightinginnovations.com/system/public_assets/original/SPOT_Daylight% 20Autonomy%20Report.pdf (accessed on 8 March 2022).
 45. Schumacher, M. S. (2010). Move: Architecture in motion-Dynamic Components and Elements . Basel: Birkhduser.
 46. Schumacher, M., Marcus, M., Luis A, V., & Krumme, C. (2019). Architektur in Bewegung – Neue dynamische Komponenten und Bauteile. German: Birkhäuser.
 47. Sharaidin, K. (2014). Kinetic facades: towards design for environmental performance. RMIT University: Thesis Doctor of Philosophy (PhD).
 48. Suk, J. Y. (2016). Investigation of existing discomfort glare indices using human subject study data. Building and Environment,Sol Energy78,, 15–28.
 49. Valitabar, M., & GhaffarianHoseini, A. (2022). Advanced control strategy to maximize view and control discomforting glare: a complex adaptive façade. Architectural Engineering and Design Management. Retrieved from https://www.tandfonline.com/loi/taem20
 50. Veitch, J., Farley , K., & Newsham, G. (2002). Environmental Satisfaction in Open-plan Environments: 1. Scale Validation and Method. NRC/IRC Research Report IR-844, National Research Council Canada, Institute for Research in Construction, Ottawa, Ontario, Canada.
 51. Wanas, A., Aly, S., Farghal, A., & EL-dabaa, R. (2015). Use of kinetic facades to enhance daylight performance in office buildings with emphasis on egypt climate. Journal of Engineering and Applied Science, 2-23.
 52. Wang, J. L. (2012). From Statc to Kinetc: A Review of Acclimated Kinetc Building Envelopes. in Proceedings for American Solar Energy Society, vol. 2012, 1-8.
 53. Zuk, w. (1970). Kinetic Architecture. New York: Van Nostrand Reinhold Company.
 54. climate.onebuilding.org: https://climate.onebuilding.org/WMO_Region_2_Asia/IRN_Iran/index.html, at march, 2022; 16:30 pm.