نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده معماری، گروه معماری،دانشکده معماری و شهرسازی،واحد قزوین دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

2 دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی گروه معماری،دانشگاه علم و صنعت ایران

3 استاد دانشکده معماری، گروه معماری،دانشکده معماری و شهرسازی،واحد قزوین دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

چکیده

ساختار دیاگرام عملکردی فضای سکونتگاه‌های دانشجویی به واسطه جمعی بودن آن‌ها و اینکه خانه دوم محسوب می‌شود از اهمیت بسیاری برخوردار است. ساکنان این مجموعه، دانشجویانی هستند که عمدتا دارای سطوح رفتاری مختلف از نظر اجتماعی هستند و مواجهه با محیط جدید و افراد با فرهنگ‌ها و روحیات متفاوت موجب ایجاد نوعی اختلال در تامین یکی از مهم‌ترین نیازهای فردی از جمله خلوت مطلوب بخصوص در ماه‌های اولیه اسکان برای این افراد می‌گردد. این پژوهش به سنجش رابطه ساختار دیاگرام عملکردی این مکان سکونتی خاص با معیارهای تامین خلوت ساکنان سکونتگاه توجه دارد. برای نیل به این امر ابتدا ساختار سکونتگاه بر اساس مولفه‌های کالبدی ، عملکردی و ادراکی با استنباط از نظریه مکان دیوید کانتر مورد بررسی قرار می‌گیرد. نمونه‌های مورد ارزیابی هدف تحقیق، سکونتگاه دانشجویی در مجتمع سکونتگاهی دانشگاه بین‌المللی امام‌خمینی و دانشگاه آزاد اسلامی قزوین با دو نوع ساختار متمرکز و خطی بوده است. پرسشنامه این پژوهش در دو بخش اصلی سازماندهی شده است که بر پایه مقیاس 5 گزینه‌ای لیکرت پاسخ ساکنان را در رابطه با رفتار خلوت در مکان سکونتی دسته‌بندی می‌کند. به منظور ارزیابی نهایی الگوهای نظری پژوهش و تعیین رابطه وابستگی متغیرهای مستقل و وابسته به طور همزمان از روش چند متغیره الگوسازی معادلات ساختاری استفاده گردید که به صورت ترکیبی از تحلیل عاملی و تحلیل مسیر بهره می‌گیرد و در نهایت استدلال منطقی به جمع‌بندی داده‌های حاصل از شیوه پیمایش و معادلات ساختاری می‌انجامد. نشان می‌دهد که ویژگی‌های کالبدی بیشترین تاثیر بر سازمان فضایی را دارد و به همین ترتیب ویژگی های عملکردی در رتبه دوم و ویژگی‌های ادراکیدر رتبه سوم قراردارند. نتایج نشانگر برتری معیارهای خلوت ساکنان در سکونتگاه های متمرکز بر اساس رابطه سازماندهی با ساز و کارهای تامین خلوت نسبت به نمونه مشابه خطی و افزایش رضایتمندی سکونتی در اینگونه سکونتگاه‌ها اشاره دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluation of privacy criteria in the structure of the functional diagram of Student residence hall (Case study of student residence halls in Qazvin city)

نویسندگان [English]

  • Sara Shariati 1
  • Mehdi Khakzand 2
  • Mahsa Mirsalami 3

1 Assistant Professor, Department of Architecture, Faculty of Architecture and Urban Planning, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran

2 Associate professor, school of architecture and environmental design, Iran University of science and technology

3 AssistantProfessor, Department of Architecture, Faculty of Architecture and Urban Planning, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran .

چکیده [English]

The structure of the functional diagram of the student residence is very important because it is collective and is considered a second home. The residents of this complex are students that, they mostly have different levels of social behavior and exposure to new environments and people with different cultures causes a kind of disruption in the provision of one of the most important individual needs Including favorable privacy in the early months .
This study assesses the relationship between the structure of the functional diagram of this residence, Pays attention to the criteria of securing the privacy of the residents, To achieve this, first the structure of the settlement based on physical, functional and perceptual components is examined by inference from Canter's theory of place .Examples to be evaluated the purpose of the research Student accommodation in the residential complex of Imam Khomeini International University and the Islamic Azad University of Qazvin It has been centralized and linear with two types of structures.
The questionnaire of this research is organized in two main parts that based on a 5-point Likert scale. That, evaluate the theoretical models of research and determine the relationship between the dependence of independent and dependent variables simultaneously multivariate method of structural equation modeling was used, which uses a combination of factor analysis and path analysis. And finally logical reasoning leads to the conclusion of the data from the survey and structural equation.
It shows that physical characteristics have the greatest impact on the spatial organization, and thus functional characteristics are in the second place and perceptual characteristics are in the third place. Results Indicate the superiority of residents' privacy criteria in centralized settlements based on the relationship between organization and privacy mechanisms over a similar linear sample and increase residential satisfaction in such settlements

کلیدواژه‌ها [English]

  • Functional diagram structure
  • place
  • privacy
  • student residences