نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری معماری، گروه معماری، واحد پروفسور حسابی، دانشگاه آزاد اسلامی، تفرش، ایران.

2 استادیار، گروه معماری، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.

3 استادیار، گروه معماری، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

4 استادیار، گروه معماری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

معماری خاک، یکی از فنون ساخت در معماری با غنای تاریخی چندهزارساله است که ردپای آن در معماری ملل مختلف جهان ازجمله کشور ایران نمایان است. علی‌رغم پیشینه و ظرفیت‌های غنی موجود؛ روند استفاده فراگیر و مقبولیت معماری خاک در دوره معاصر بنا بر رشد فناوری در مصالح رقیب صنعتی و تغییرات فرهنگی ساخت‌وساز با افول محسوسی همراه بوده است. هدف از این پژوهش، شناخت تنگناها و راه‌های ارتقای معماری خاک با تأکید بر بستر شهر تاریخی یزد است. روش این پژوهش، کیفی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه‌ای و همراه با استدلال قیاسی همراه با ماهیت دوگانه نظری - کاربردی است. ابزارهای جمع‌آوری داده‌های پژوهش؛ تحلیل محتوای ادبیات نظری تحقیق و یک پرسش‌نامه خبره محور با رجوع به ده کارشناس خبره معماری و شهرسازی شهر یزد است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد معماری خاک علی‌رغم برخورداری از مجموعه‌ای از مزایا و معایب همانند دیگر فنون و سبک‌ها در معماری؛ دارای مجموعه‌ای از چالش‌ها، موانع و پیش‌ران‌هایی است. گروه‌بندی و اولویت‌بندی چالش‌ها، موانع و پیش‌ران‌های معماری خاک در بخش ادبیات تحقیق و خبرگان شهر یزد نشان‌دهنده شباهت‌ها و تفاوت‌هایی است که نشانگر «مکان‌مند» بودن دامنه مقبولیت عمومی معماری خاک است. براین‌اساس، «پذیرش اجتماعی معماری خاک»؛ «برنامه‌ها و دوره‌های کم دانشگاهی» و دو مقوله «نوآوری و فناوری» و «تدوین استاندارد و معیارهای کنترلی» به ترتیب چالش‌ها، موانع و پیش‌ران‌های اولویت مند شهر یزد می‌باشند. این اولویت‌بندی می‌تواند در بسترهای معین کالبدی به‌صورت تجمیعی به‌منظور اعمال سیاست‌گذاری معمارانه مورد شناسایی و کاربرد واقع شود. همچنین، این سیاست‌گذاری جدید زمینه‌ساز توجه عام بیشتر به مقوله «مقبولیت عمومی» بوده و می‌تواند به‌صورت عملی و خاص نیز در ارتقای مقبولیت عمومی معماری خاک در شهر یزد تأثیرگذار باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

An analysis on Promoting the Public Acceptability of Earth architecture in Yazd City

نویسندگان [English]

  • Amirreza Sadeghian 1
  • Roxana Abdollahi 2
  • Ali Akbari 3
  • ,Mehrdad Javidinejad 4

1 Ph.D. Candidate in Architecture, Department of Architecture, Professor Hesabi Branch, Islamic Azad University, Tafresh, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Architecture, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran

3 Assistant Professor, Department of Architecture, Yadegar-e-Imam Khomeini (RAH) Shahre Rey Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

4 Assistant Professor, Department of Architecture, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Earth architecture is one of the construction techniques in architecture with a rich history of several thousand years, whose traces are visible in the architecture of different nations of the world, including the country of Iran. Despite the rich background and existing capacities; The trend of widespread use and acceptability of earthen architecture due to the growth of technology in competing industrial materials and cultural changes in construction has been accompanied by a noticeable decline in the contemporary period.The purpose of this research is to know the bottlenecks and ways to improve earth architecture with an emphasis on the context of the historical city of Yazd. The method of this research is qualitative and based on library studies and deductive reasoning along with the dual nature of theory and application. The research data collection tools are content analysis of theoretical literature and an expert-oriented questionnaire with reference to ten architectural and urban planning experts in Yazd city. The findings of the research show that “earth architecture”, despite having a set of advantages and disadvantages like other techniques and styles in architecture. The grouping and prioritization of the challenges, obstacles and drivers of earth architecture in the research literature and experts of Yazd shows the similarities and differences that indicate the place-based of the public acceptability of earth architecture. Therefore, “public acceptance of earth architecture"; "Non-university programs and courses" and the two categories "Innovation and Technology" and "Development of Standards and Control Criteria" are the priority challenges, obstacles and drivers of Yazd city, respectively. This prioritization can be identified and used collectively in certain physical contexts in order to implement architectural policies. Also, this new policy is the basis for more general attention to the category of "public acceptance" and can be effective in promoting the general acceptance of earth architecture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • earth architecture
  • content analysis
  • architectural policy
  • Yazd