نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.

2 استاد، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.

3 استادیار شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.

چکیده

استرس شهری به عنوان عامل مهم ایجاد بیماری‌های جسمی و روانی در شهرها و اختلاط کاربری به عنوان یکی از اصول مهم شهرسازی، بسیار مهم بوده و لازم است برنامه‌ریزان و طراحان شهری در برنامه‌ها و طرح‌های خود به آنها توجه ویژه داشته باشند. اما با وجود مطالعه مجزا این دو موضوع، تاکنون هیچ مطالعه‌ای در راستای تبیین رابطه آنها انجام نشده است. در حالی که شناسایی این رابطه می‌تواند در طراحی و برنامه‌ریزی شهری درمانگر استرس و برنامه‌ریزی کاربری اراضی بسیار موثر باشد. به همین منظور این پژوهش با هدف تبیین رابطه استرس شهری و اختلاط کاربری در ناحیه 8 منطقه 1 شهرداری تهران انجام شده است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و برمبنای هدف از تحقیقات کاربردی محسوب می‌شود. برای جمع‌آوری اطلاعات از روش‌های کمی و کیفی مانند پرسشنامه و مطالعات کتابخانه‌ای و برای تحلیل آنها از روش تحلیل رگرسیونی استفاده شده است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که مقدار ضریب همبستگی بین متغیر مستقل و وابسته 0.738 می‌باشد که نشان می‌دهد بین اختلاط کاربری و استرس شهری همبستگی بالایی وجود دارد. همچنین ضریب تعیین تعدیل شده و یا اصلاح شده نشان می‌دهد 54 درصد از کل تغییرات میزان استرس‌‌زا بودن محیط زندگی افراد وابسته به اختلاط کاربری محدوده زندگی آنهاست. همچنین این دو متغیر رابطه عکس با یکدیگر دارند. در نتیجه هرچه اختلاط کاربری بیشتر باشد استرس شهری کاهش پیدا می‌کند. پس با ارتقا آن می‌توان استرس شهری را تا حد چشمگیری کاهش و سلامت روانی شهروندان را ارتقا داد.

چکیده تصویری

تبیین رابطه اختلاط کاربری و استرس شهری؛ نمونه مطالعاتی: ناحیه 8 منطقه 1 شهرداری تهران

تازه های تحقیق

- استرس شهری به عنوان عامل مهم ایجاد بیماری‌های جسمی و روانی در شهرها.
- اختلاط کاربری به عنوان یکی از اصول مهم شهرسازی.
- همبستگی بالا بین اختلاط کاربری و استرس شهری.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Explaining the relationship between land use mixing and urban stress; Case study: Zone 8, Municipal District 1, Tehran

نویسندگان [English]

 • Khatereh Moghani Rahimi 1
 • Mostafa Behzadfar 2
 • Samaneh Jalilisadrabad 3

1 M.A. Student in Urban Planning, School of Architecture and Environmental Design, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.

2 Professor, School of Architecture and Environmental Design, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.

3 Assistant Professor, Department of Urban & Regional Planning, School of Architecture and Environmental Design, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Extended Abstract
Background and Objectives: Urbanization is growing rapidly in this world (Evans et al., 2020a, 1). In 2007, half of the world’s population lived in cities (Chinomnso, 2014, 4). This ratio will reach 70% in 2050 (Adli & Schondorf, 2020, 2). Cities are exposed to many issues and problems due to the many advantages they have (Mahmoudzadeh and Harishchian, 2017, 60). For example, urban life affects mental health (Kyriakou & Resch, 2019, 1) and exposure to stress is the most important factor in increasing mental disorders in cities (Streit et al., 2014, 352). In fact, the stress of modern urban life or urban stress can be a basis for mental disorders (Kennedy & Adolphs, 2011, 452). Urban stress is one of the important causes of physical and mental diseases, moral anomalies, reduction of security and waste of human capital in cities. For this reason, it is necessary for urban planners and designers to pay special attention to this issue in their plans and projects. The location of land uses also has a great impact on the quality of life and the efficiency of related services, and one of the basic tasks of urban planners is to allocate land to different uses (Javadi et al., 2013, 23, 24). Today, with the expansion of new urbanism, smart growth and sustainable development approaches, the application of land use mixing as one of the important principles of these approaches in urban planning in advanced countries has increased (Pourmohammadi et al., 2014, 34) and land use mixing has become one of the important cases in the model Spatial planning has become. which includes many benefits such as reducing intra-city trips and reducing dependence on cars, increasing productivity in land use, strengthening the efficiency of land use and increasing social relations of citizens (Javadi et al., 2013, 25). Also, mixing of uses reduces the cost of providing infrastructure in the city (Zarafshan et al., 2019, 175) and improves the sense of belonging of citizens (Kotharkar & Bahadure, 2012, 1). But even though in recent years, many studies have separately dealt with urban stress and mixed use, no study has been done to explain the relationship between the two. For this purpose, this research has been conducted with the aim of explaining the relationship between urban stress and land use mix in district 8 of district 1 of Tehran municipality, which is the most stressful district of this district based on the conditions of Tehran city and the opinion of experts. Considering the importance of the subject, this research has been done with the aim of measuring the amount of mixed use and urban stress in the studied sample and explaining the relationship between these two subjects.
Methods: The research method in this research is descriptive-analytical and based on the purpose of applied research. Quantitative and qualitative methods were used to collect data and regression analysis method was used to analyze them. First, in order to select the sample to be studied, Delphi method was used and by summarizing the opinions of a group of experts in district 8 of one district of Tehran municipality, it was selected as the sample to be studied. For the overall analysis of the research, 37 urban stress indicators have been identified, of which information on 15 cases has been collected through questionnaires and surveys from area residents, and others through quantitative methods such as field sampling, spatial analysis, and library studies. Also, the information related to the mix of uses has been obtained through the entropy coefficient method. According to the population of the area in the last census (59,429) and Cochran’s formula (with a confidence level of 95%, an error of 0.05% and a normal variable rate of 1.96), the minimum number of questionnaires was 381, and finally 413 questionnaires that provided information about It questions 20 measures, distributed in blocks as a simple random sampling. Cronbach’s alpha coefficient was used to measure the reliability of the questionnaire, which was calculated as 0.73. Finally, in order to measure the relationship between mixed use and urban stress reported by citizens, regression analysis has been done. In fact, the analysis used in this article is a simple linear regression analysis. In this analysis, the degree of dependence and the direction of the influence of the independent variable on the dependent variable are examined.
Findings: The findings of the research indicate that the value of the correlation coefficient between the independent and dependent variable is 0.738, which shows that there is a high correlation between mixed use and urban stress. Also, the adjusted or modified coefficient of determination shows that 54% of the total changes in the stressfulness of people’s living environment are related to the mix of uses of their living areas, and the remaining 46% of the changes are related to other variables. In other words, the mix of uses predicts 54% of the variance of the dependent variable. These two variables have an inverse relationship with each other, and the greater the mix of uses in a block, the less urban stress. In fact, it can be said that the user mix index is able to predict changes in citizens’ stress.
Conclusion: As a result, by improving the mix of uses in urban blocks, urban stress can be significantly reduced and the mental health of citizens can be improved. In order to improve the mix of users, effective solutions can be used such as: 24-hour users, or the placement of compatible users in floors, etc. Also, conducting this study in other study samples can be very effective. Considering that the measurement of mixed use and stress in this study was investigated in one area, it seems that conducting this study in other areas or at the city level will clarify the hidden aspects of the relationship between these two variables.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Urban Stress
 • Land Use Mix
 • Entropy
 • Regression Analysis

این مقاله برگرفته از پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد نویسنده نخست با عنوان «برنامه‌ریزی شهری درمانگر استرس (نمونه مطالعاتی: ناحیه 8 منطقه 1 شهرداری تهران)» می‌باشد که به راهنمایی نویسنده دوم و مشاوره نویسنده سوم در دانشگاه علم و صنعت ایران انجام گرفته است.

This article is derived from the first author`s master thesis entitled “Explaining the relationship between land use mixing and urban stress (case study: Zone 8, Municipal District 1, Tehran)”, supervised by the second author and advised by the third, at Iran University of Science and Technology.

 1. Abrahamyan Empson, L., Baumann, P. S., Söderström, O., Codeluppi, Z., Söderström, D., Conus, P. (2020). Urbanicity: The need for new avenues to explore the link between urban living and psychosis. Early intervention in psychiatry, 14(4), 398–409. Doi.org/10.1111/eip.12861.
 2. Adli, M. (2011). Urban stress and mental health (November 2011), accessed 17th July 2021 https://LSECiti.es/u246d12b2.
 3. Adli, M., Schondorf, J. (2020). Macht uns die Stadt krank. Wirkung von Stadtstress auf Emotionen, Verhalten und psychische Gesundheit; Does the city make us ill? The effect of urban stress on emotions, behavior, and mental health. Bundesgesundheitsbl 63, 979–986. Doi: 10.1007/s00103-020-03185-w.
 4. Ahadanjadroshti, M., Piri, E., Shami, F. (2016). Investigating the indicators of the mix of uses in the worn-out fabric of Zanjan city with the approach of smart urban growth. The first conference of new ideas and technologies in geographic sciences. https://civilica.com/doc/679554/ . [In Persian]
 5. Ahmed, N. Abd Eldayem, G. E. (2015), Influence of mixed land use on realizing the social capital”, HBRC Journal, 11, 285-298.
 6. Akins, N. (2022). Stress and the City: The Impacts of City Living and Urbanization on Mental Health. Scripps Senior Theses. 1892.
 7. Amanpour, S., & Hasnpour, S. (2017). The Study of the Spatial Distribution of Urban Land Use in Semnan. Journal of Urban Social Geography, 4(1), 1-22. doi: 10.22103/juas.2017.1938. [In Persian]
 8. Bray, I., Reece, R. Sinnett, D., Martin, F., Hayward, R. (2022). Exploring the role of exposure to green and blue spaces in preventing anxiety and depression among young people aged 14–24 years living in urban settings: A systematic review and conceptual framework. Environmental Research, 214(4).
 9. Brown, Barbara B. Ikuho, Yamada, Ken R. Smith, Cathleen D. Zick, Lori Kowaleski-Jessie X. Fan (2009), “Mixed land use and walkability: Variations in land use measures and relationships with BMI, overweight, and obesity”, Health & Place, 15, 1130-1141.
 10. Burton, I. (1990). Factors in urban stress. Journal of Sociology and Social Welfare, 17(1), 79–92.
 11. Cappon, D. (1977) Urban stress, CMA JOURNAL, 8(116).
 12. Chelleri, L. Olazabal, M. (2012). Multidisciplinary Perspectives on Urban Resilience. Spain: Basque Centerfor Climate Change. 9788469560259.
 13. Chinomnso C., Echendu D. Queencallista N. (2014). Urbanization and Health. Orient Journal of Medicine, 26, 1-2.
 14. Chrisinger, B. W. King, A. C. (2018). Stress experiences in neighborhood and social environments (SENSE): a pilot study to integrate the quantified self with citizen science to improve the built environment and health. International Journal of Health Geographics, 17(1), doi:10.1186/s12942-018-0140-1.
 15. Elsamahy, E. M.  Abd EL-Fattah, R. (2018). DESIGNING NON-STRESSED PSYCHOLOGICAL PUBLIC SPACES, BAU Journal: Health & Well-Being, special edition, 121-132.
 16. Evans, B. E., Huizink, Anja C., Greaves-Lord, Kirstin, Tulen, Joke H. M., Roelofs, Karin, van der Ende, J., Santana, Geilson Lima. (2020b). Urbanicity, biological stress system functioning and mental health in adolescents. Plos one, 15(3), 1-24. Doi: 10.1371/journal.pone.0228659.
 17. Evans, Brittany E.; Huizink, Anja C.; Greaves-Lord, Kirstin; Tulen, Joke H. M.; Roelofs, Karin; van der Ende, Jan; Santana, Geilson Lima (2020a). Urbanicity, biological stress system functioning and mental health in adolescents. PLOS ONE, 15(3). doi:10.1371/journal.pone.0228659. 
 18. Evans, G. W.; Wells, N. M.; Moch, A. (2003). Housing and Mental Health: A Review of the Evidence and a Methodological and Conceptual Critique. 59(3), 475–500. doi:10.1111/1540-4560.00074 
 19. Fett, Anne-Kathrin J.; Lemmers-Jansen, Imke L.J.; Krabbendam, Lydia (2019). Psychosis and urbanicity. Current Opinion in Psychiatry, 32(3), 232–241. doi:10.1097/yco.0000000000000486.
 20. Fink, G. (2010). Stress: Definition and history. Encyclopedia of Neuroscience, (January 2010), 549–555. Doi: 10.1016/B978-008045046-9.00076-0.
 21. Freeman, Daniel; Emsley, Richard; Dunn, Graham; Fowler, David; Bebbington, Paul; Kuipers, Elizabeth; Jolley, Suzanne; Waller, Helen; Hardy, Amy; Garety, Philippa (2015). The Stress of the Street for Patients with Persecutory Delusions: A Test of the Symptomatic and Psychological Effects of Going Outside in to a Busy Urban Area. Schizophrenia Bulletin, 41(4), 971–979. doi:10.1093/schbul/sbu173. 
 22. Gholamian Moghaddam, I., & Saeidi Mofrad, S. (2020). Explaining Environmental Characteristics affecting Citizens’ Stress in Urban Spaces (Case Study: Sabzevar Sirdeh Neighborhood). Geography and Urban Space Development, 7(1), 98-79. doi: 10.22067/jgusd.v7i1.82399. [In Persian]
 23. Haines, M., Stansfeld, S., Job, R., Berglund, B., Head, J. (2001). Chronic aircraft noise exposure, stress responses, mental health and cognitive performance in school children. Psychological Medicine, 31(2), 265-277. Doi:10.1017/S0033291701003282.
 24. Haqbin, M., Daryabari, S. J. (2016). Investigating the change of urban land use (case study of the 1st district of Tehran). Scientific Research Quarterly of New Attitudes in Human Geography, 9(4), 111-119. https://sanad.iau.ir/journal/geography/Article/536329?jid=536329. [In Persian]
 25. Hernandez, Daphne C.; Daundasekara, Sajeevika S.; Zvolensky, Michael J.; Reitzel, Lorraine R.; Maria, Diane Santa; Alexander, Adam C.; Kendzor, Darla E.; Businelle, Michael S. (2020). Urban Stress Indirectly Influences Psychological Symptoms through Its Association with Distress Tolerance and Perceived Social Support among Adults Experiencing Homelessness. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(15), 5301–. doi:10.3390/ijerph17155301.
 26. Ho, M., Chiu, Y. (2022). Evaluating Stress Relief from Architecture: A Case Study Based on Buildings in Taiwan, China and Japan. Sustainability, 13, 7899. https://doi.org/10.3390/su13147899
 27. Hosseini, H. (2021). Exploring the Impacts of Urban Built Environments Characteristics on the Public Health of Citizens with an Emphasis on Land Use Mix (Case Study: Mashhad City). Geography and Urban Space Development, 8(1), 1-18. doi: 10.22067/jgusd.2021.47924.0. [In Persian]
 28. Interdisciplinary Forum Neurourbanism. (2018). Charta of Neurourbanism. Retrieved 23 September 2021, from https://neurourbanistik.de
 29. Jafari, F., Moazzeni, M., & Badali, A. (2020). Futures Study of Urban Land Use Change in Tabriz Metropolis. Spatial Planning, 10(2), 1-22. doi: 10.22108/sppl.2019.114581.1329. [In Persian]
 30. Jaffee, K. D., Liu, G. C., Canty-Mitchell, J., Qi, R. A., Austin, J.,  Swigonski, N. (2005). Race, urban community stressors, and behavioral and emotional problems of children with special health care needs. Psychiatric services (Washington, D.C.), 56(1), 63–69. Doi.org/10.1176/appi.ps.56.1.63.
 31. Karimi, M., Taleai, M., & Javadi, G. (2013). Evaluating various criteria for determining diversity of urban Mixed Land Use via GIS (Case Study: neighborhoods and districts of Tehran Municipality No.7). Journal of Urban - Regional Studies and Research, 4(16), 23-46. [In Persian]
 32. Kennedy, Daniel P.; Adolphs, Ralph (2011). Social neuroscience: Stress and the city. Nature, 474(7352), 452–453. doi:10.1038/474452a.
 33. Knöll, Martin; Neuheuser, Katrin; Cleff, Thomas; Rudolph-Cleff, Annette (2017). A tool to predict perceived urban stress in open public spaces. Environment and Planning B: Urban Analytics and City Science, 026581351668697–. doi:10.1177/0265813516686971.
 34. Knox city council. (2021). Knox Mental Health Action Plan 2021– 2025. https://www.knox.vic.gov.au.
 35. Kotharkar, R., Bahadure, S. (2012). Mixed Landuse and Sustainable Urban Development, A Case Study of Nagpur, PLEA2012 - 28th Conference, Opportunities, Limits & Needs Towards an environmentally responsible architecture Lima, Perú 7-9 November 2012.
 36. Kyriakou, K. Resch, B. (2019). Spatial Analysis of Moments of Stress Derived from Wearable Sensor Data, Adv. Cartogr. GIScience Int. Cartogr. Assoc., 2(9), Doi.org/10.5194/ica-adv-2-9-2019.
 37. Lederbogen, F., Haddad, L., Meyer-Lindenberg, A. (2013). Urban social stress – Risk factor for mental disorders. The case of schizophrenia. Environmental Pollution, 183, 2–6. Doi:10.1016/j.envpol.2013.05.046.
 38. Lederbogen, F., Kirsch, P., Haddad, L. et al. (2011). City living and urban upbringing affect neural social stress processing in humans. Nature, 474(7352), 498–501. Doi: 10.1038/nature10190.
 39. Li, J., Liu, Z. (2018). Housing stress and mental health of migrant populations in urban China. Cities, 81, 172-179. Doi:10.1016/j.cities.2018.04.006.
 40. Litman, T.A. (2021). Urban Sanity Understanding Urban Mental Health Impacts and How to Create Saner, Happier Cities. https://vtpi.org/urban-sanity.pdf
 41. Lotfi, S., Ghadami, M., & Hosseinpour Asgar, M. (2017). Studying the impact of land use distribution on citizen’s health (A case study of Babolsar). Geography and Urban Space Development, 4(1), 139-154. doi: 10.22067/gusd.v4i1.56282. [In Persian]
 42. Mahmodzadeh, H., & herischian, M. (2018). Measurement and Prioritization of Resilience Indicators by Using Structural Equation and Fuzzy Multivariate Analysis (A Case study: Region 1 of Tabriz Metropolitan), 9(34), 59-74. [In Persian]
 43. Meloni, A., Fornara, F., Carrus, G. (2019). Predicting pro-environmental behaviors in the urban context: The direct or moderated effect of urban stress, city identity, and worldviews. Cities, 88, 83–90. Doi:10.1016/j.cities.2019.01.001.
 44. Miles, R.; Coutts, C.; Mohamadi, A. (2012). Neighborhood Urban Form, Social Environment, and Depression, 89(1), 1–18. Doi:10.1007/s11524-011-9621-2.
 45. Milgram, S. (1970). The Experience of Living in Cities. Science, 167(3924), 1461–1468. Doi:10.1126/science.167.3924.1461. 
 46. Miller, K. M., Phillips, M. H. (2005). Correlates of Urban Stress and Mental Health: The Impact of Social Context on Resilience. Journal of Social Distress and the Homeless, 14(1-2), 46–64. Doi:10.1179/105307805807066301.
 47. Mohamadi J, Akbari M. (2012). Spatial analysis and urban land use planning in Dogonbadan (Gachsaran). GeoRes, 27(2), 19-36. URL: http://georesearch.ir/article-1-577-fa.html. [In Persian]
 48. Movahedi S, Taleai M, Karimi M. (2015). Development of a GIS-based model for Locating Urban Neighbourhood and District Centres based on Mixed Land Use Concepts. Jgit, 3 (3):1-20. URL: http://jgit.kntu.ac.ir/article-1-289-fa.html. [In Persian]
 49. Mubi Brighenti, A., Pavoni, A. (2017). City of unpleasant feelings. Stress, comfort and animosity in urban life. Social & Cultural Geography, 20(2), 137-156. Doi:10.1080/14649365.2017.1355065.
 50. Pour Mohammadi, M. R., Sadr Mousavi, M. S., & Hossein Abadi, S. (2022). Evaluation of land use mixture in neighborhoods of Sabzevar city. Journal of Arid Regions Geographic Studies, 6(22), 34-53. [In Persian]
 51. Prindle, R. A. (1968). Health Aspects of the Urban Environment. Public Health Reports, 83(7), 617-621. Doi:10.2307/4593367.
 52. Pykett, J., Osborne, T., Resch, B. (2020). From Urban Stress to Neurourbanism: How Should We Research City Well-Being? Annals of the American Association of Geographers, 110(6), 1–16. Doi:10.1080/24694452.2020.1736982. 
 53. Quinn, K., Kaufman, J. S., Siddiqi, A., Yeatts, K. B. (2010). Stress and the city: housing stressors are associated with respiratory health among low socioeconomic status Chicago children. Journal of urban health: bulletin of the New York Academy of Medicine87(4), 688–702. Doi.org/10.1007/s11524-010-9465-1.
 54. Rishi, P., Khuntia, G. (2012). Urban Environmental Stress and Behavioural Adaptation in Bhopal City of India. Urban Studies Research, 2012, 1-9. Doi:10.1155/2012/635061.
 55. Saidi, M., Behzadfar, M., & Mofidi Shemirani, S. M. (2021). Analysis of the Satisfaction Rate Affected by Environmental Indicators of Neighborhood Greenway; Case Study: Greenway of Nezami Ganjavi Neighborhood of Tehran. Armanshahr Architecture & Urban Development, 14(34), 235-247. doi: 10.22034/aaud.2021.192118.1923. [In Persian]
 56. Seth, P., Murray, C. C., Braxton, N. D., DiClemente, R. J. (2012). The Concrete Jungle: City Stress and Substance Abuse among Young Adult African American Men. Journal of Urban Health, 90(2), 307–313. Doi:10.1007/s11524-012-9716-4.
 57. Shannon, Megan M.; Clougherty, Jane E.; McCarthy, Clare; Elovitz, Michal A.; Nguemeni Tiako, Max Jordan; Melly, Steven J.; Burris, Heather H. (2020). Neighborhood Violent Crime and Perceived Stress in Pregnancy. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(15). doi:10.3390/ijerph17155585.
 58. Shu, Y., Wu, C., & Zhai, Y. (2022). Impacts of Landscape Type, Viewing Distance, and Permeability on Anxiety, Depression, and Stress. International journal of environmental research and public health19(16), 9867. https://doi.org/10.3390/ijerph19169867
 59. Simmel, j. (1903). The Metropolis and Mental Life. Section 7 of the people, place, and space reader, 223-226.
 60. Steinheuser, Vera; Ackermann, Karina; Schönfeld, Pia; Schwabe, Lars (2014). Stress and the City. Psychosomatic Medicine, 76(9), 678–685. doi:10.1097/PSY.0000000000000113.
 61. Streit, Fabian; Haddad, Leila; Paul, Torsten; Frank, Josef; Schäfer, Axel; Nikitopoulos, Jörg; Akdeniz, Ceren; Lederbogen, Florian; Treutlein, Jens; Witt, Stephanie; Meyer-Lindenberg, Andreas; Rietschel, Marcella; Kirsch, Peter; Wüst, Stefan (2014). A functional variant in the neuropeptide S receptor 1 gene moderates the influence of urban upbringing on stress processing in the amygdala. Stress, 17(4), 352–361. doi:10.3109/10253890.2014.921903. 
 62. Tehran Region 1 Municipality (2015). Birth certificate of District 8, District 1. [In Persian]
 63. Ventriglio, Antonio; Torales, Julio; Castaldelli-Maia, João M.; De Berardis, Domenico; Bhugra, Dinesh (2020). Urbanization and emerging mental health issues. CNS Spectrums, (), 1–8. doi:10.1017/S1092852920001236 
 64. Vojnovic, I., Pearson, A., Asiki, G., Allen, A., & DeVerteuil, G. (Eds.). (2019). Handbook of Global Urban Health (1st ed.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315465456.
 65. Zarafshan, A., Pourmohammadi, M., Nasiri, E., & Moasa Kazemi, S. M. (2020). Comparative study of human-oriented neighborhoods with an emphasis on Walkability and mixed land use: a case study of traditional, Modern, and unplanned fabric s in Tabriz. Journal of Geography and Planning, 24(71), 173-199. doi: 10.22034/gp.2020.10536. [In Persian]