نویسندگان

دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

تعاملات اجتماعی و اجتماع‎پذیری در فضای‎شهری به علت تعامل فرمال، معنایی و عملکردی انسان با محیط، یکی از نخستین گام‏ های درک خوشایندی فضا توسط شهروندان می‏ باشد. اهمیت آن در فضای ‎شهری از آن روست که کلیت شهر را به مثابۀ یک متن آشکار ساخته و امکان قرائت و خوانش این متن را فراهم می‏ آورد. تنها در آینه تعاملات اجتماعی فضای‎شهری است که ابعاد ناملموس حیات مدنی از طریق نظامی از نشانه‏ ها امکان تجلی و بروز خارجی یافته و ارزیابی مثبت یا منفی را میسر می‏سازد. چرا که انجام فعالیت‏ های گوناگون در فضای‏‎شهری توسط مردم، جزئی از فرهنگ آنان به حساب می‏ آید. پژوهش حاضر با هدف سنجش ‎مؤلفه‏ های مؤثر بر ارتقای تعاملات اجتماعی و اجتماع پذیری در فضای‏ شهری انجام گرفته است. جامعه مورد پژوهش را کارشناسان و مردم، تشکیل داده؛ که بر این اساس جهت پاسخگویی به سؤالات پرسشنامه، افراد از روش تصادفی ساده، و کارشناسان با روش خوشه‏ ای انتخاب شدند. به منظور تجزیه و تحلیل داده‏ ها با توجه به نتایج فرآیند SWOT، از تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)و در قالب نرم‏ افزار EXPERT CHOICE، استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان داد که مؤلفه‏ هایی از جمله؛ پیاده‏ راه، ارتباط غیرکلامی و تعامل فضا و مکان؛ مؤلفه‎های مؤثر بر ارتقای تعاملات اجتماعی و اجتماع‎پذیری در فضای‎شهری را موجب می‎شوند. جهت دستیابی علمی و عملی به مؤلفه‎های مورد نظر در طراحی فضای شهری، استفاده از شاخص‎هایی مانند؛ سرزنده بودن، امکان مراوده بین انسان‏ها، عمومی و خصوصی بودن فضا و غنی کردن تجربیات شهروندان، مورد نظر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Factors affecting the measurement of promoting social interaction and socialization in the Urban Space (Case Study: Kermanshah Modares Street)

نویسندگان [English]

  • سید تاج الدین منصوری
  • حیدر جهانبخش

چکیده [English]

Social interaction and socialization in urban spacedue to the interaction between the formal, semantic and functional human environment, one of the first steps towards understanding by citizens is a pleasant space.Its importancelies in the urban spaceofthe city as a whole and the possibility of a clear text reading and reading this text provides. Social interactions in urban space is the mirror of the intangible aspects of civic life through a system of signs and occurrence of possible manifestations of foreign and provides a positive or negative assessment. Why various activities in the urban area by population do, is considered part of their culture. This study aims to assess the effectiveness of initiatives to promote social interaction and socialization is carried out in the urban area. The research community and the people of experts, set up, which based on the response to the questionnaire, subjects randomly, and experts were selected by cluster sampling. In order to analyze the data according to the results of the SWOT, the technique of analytic hierarchy process (AHP) and the application form EXPERT CHOICE, is used. The results showed that components such as walk, non-verbal communication and interaction space; components affecting social interaction and socialization to promotethe cause of urban space. Access to scientific and practical components in the design of urban space, using indicators such as vitality, the possibility of interactions between people, private and public space and enrich the experiences of citizens is concerned.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Interaction and Socialization
  • Urban Space
  • KermanshahModaresStreet