نویسندگان

دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

یکی از عوامل کلیدی در برآورد میزان موفقیت طرح­ های مسکن در زمینه پایداری، سنجش میزان رضایت مندی مردمی است که در یک منطقه یا محله مسکونی زندگی می­ کنند. آخرین برنامه و طرح دولت در زمینه مسکن برای اقشارکم درآمد، اجرای طرح­ های مسکن مهر بود؛ ولی با این حال برآورد نیاز ساکنان در هاله­ ای از ابهام قرار دارد. ازاین رو هدف این مقاله سنجش میزان رضایت مندی ساکنان از کیفیت محیط مسکونی با مورد نمونه مجتمع­ های مسکن مهر شهر کوهدشت می­ باشد. روش پژوهش در این مقاله از لحاظ ماهیت و روش توصیفی وتحلیلی و از لحاظ هدف کاربردی است. روش جمع­ آوری داده­ ها و اطلاعات از نوع اسنادی و پیمایشی از طریق توزیع پرسشنامه بین ساکنان بوده است. جامعه آماری این پژوهش ساکنان مسکن مهر شهر کوهدشت می­ باشد که تعداد ۲۰۴۸ سرپرست خانوار را شامل می ­شود. حجم نمونه براساس فرمول کوکران ٣٢٣ سرپرست خانوار برآورد شد و به روش تصادفی منظم، تقریبا از هر شش خانه یک خانه (سرپرست خانواده)، به وسیله پرسشنامه رضایت­مندی مورد سنجش قرار گرفت. بهمنظور تجزیه و تحلیل داده­ ها و اطلاعات نیز از نرم افزار تحلیل آماری SPSS استفاده شده است.یافته ­های حاصل از آزمون کای­اسکوئر نشان می­ دهد که بین متغیرهای مستقل از قبیل: جنسیت، اشتغال و وضعیت تأهل افراد با رضایت مندی از واحدهای مسکونی رابطه معنی­ داری وجود دارد. علاوه بر این، نتایج حاصل از تحلیل همبستگی پیرسون نشان می­ دهد که بین متغیرهای سن و درآمد ماهیانه با رضایت از مجتمع مسکونی رابطه معنی­ دار وجود دارد. همچنین، نتایج مستخرج از آزمونt نشان می­ دهد که رضایت مندی ساکنان از مجتمع مسکن مهر کوهدشت با توجه به میانگین کلی حاصل از 31 زیرمعیار، کمتر از حد متوسط (2/84) است، که این نتایج در سطح 95 درصد معنی­ دار می­ باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Measuring satisfaction Mehr housing residents of the residential environment quality (Case study: Koohdasht Mehr Housing)

نویسندگان [English]

  • محمدحسن یزدانی
  • لیلا گراوند
  • اصغر پاشازاده

چکیده [English]

One of the key factors in estimating the success of housing is degree of the inhabitant’s satisfaction. The final program governmental housing for the people with low income was Mehr settlements project. However, providing the inhabitants needs don’t seem to be fulfilled. Based on these purposes of this research was to evaluate the satisfaction degree of inhabitants from the residential environment quality in Mehr housing in Koohdasht. The study method was descriptive-analytical and the data collection method was documentary and survey using questionnaires. To analyze of data with SPSS software was used. The research society consisted of 2048 husbandmen who were living in the settlements with their families. According to Cochrane formula sample size was estimated to be 323. Descriptive findings of chi-square test showed that there is a meaningful relation between independent variables such as gender, occupation, and marital status and the degree of satisfaction. Furthermore, the results of analyzing spearman correlation showed that is meaningful relation between age,education, and income and satisfaction. The results of the research exploited from T test shows that the inhabitants are dissatisfied with the environmental conditions in the complex and their satisfaction from security, lighting, verification, and skeletal characteristics and other research factors were average. Considering all of the factors the inhabitants’ average satisfaction was (2.84) that this result is meaningful to 95 percent level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Satisfaction
  • quality of settlement
  • Mehr housing
  • Koohdasht city