نویسندگان

1 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

2 دانشگاه تهران

3 دانشگاه بین المللی امام خمینی

چکیده

در مراحل طراحی، تولید و ساخت ساختمان های صنعتی موارد بسیاری دخیل هستند از جمله موارد غالب در این زمینه، محاسبات تأسیسات و سازه می باشد، معماری به عنوان پیوند دهنده ی این موارد در راستای تأمین نیازهای اکولوژیک، انسانی، اقتصادی، امنیتی و ... الزاماتی را پیشنهاد می دهد، استفاده از یک روش کاربردی و هدفمند که نقاط قوت خود را در سطح ساخت و طراحی این گونه ساختمان ها به منظور تأمین نیازهای فوق در جهان به اثبات رسانیده است، لازم می آید BIM، روشی کاربردی بر پایه ی اطلاعات ساختمان یکی از این روش ها می باشد که در ایران دارای شبهاتی در عدم اجرای آن در روند طراحی ساختمان های صنعتی است. پژوهش حاضر با هدف تأکید و بازشناخت موانع اجرای بیم، در جهت تأکید در برطرف نمودن آن ها از جوانب مختلف به صورت اولویت بندی، کاربردی بوده و با فرض این که با افزایش دامنه اطلاعات و همچنین پیچیدگی های آن، در طراحی ساختمان های صنعتی، ضرورت بر مدیریت یکپارچه از طریق بیم وجود دارد، به توصیف موانع اجرای این سیستم مدیریتی در پروژه های صنعتی کشور اعم از نیروگاهی و غیره پرداخته و با مخاطب قرار دادن مدیران ارشد، مشاوران و همچنین پیمانکاران، مواردی را با مشاوره متخصصان به صورت لیست ارائه نموده است و در مرحله ی دوم با استفاده از پرسشنامه و نظرسنجی از کارشناسان اعم از مدیران شرکت های مشاور، پیمانکاران و اساتید ؛ چهار معیار اصلی اقتصادی، پشتیبانی، فنی و مدیریتی با زیر معیارهایشان را با روش سلسله مراتبی (AHP) و تحلیل نرم افزاری  Expert Choice مورد بررسی قرار داده، در نهایت پشتیبانی با وزن نهایی 0/464 در رتبه ی اول تعیین شد و زیر معیار تأخیر در فرهنگ پذیرش جامعه متخصصین که ناشی از عدم بروزرسانی سریع توسط دانشگاه و پشتیبانی دولت در ورود روش های موفق در دنیا در صنعت ساختمان است را با وزن نهایی 0/265 در اولویت کلی می شمارد و عدم تخصص که از زیرمعیارهای فنی است را با وزن نهایی 0/132  در اولویت دوم بیان می نماید، بدین ترتیب اولویت توجه به رفع این نواقص و موانع را با روش فوق دارای اولویت می سازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of Implementation Barriers of BIM in Iran's Industrial Buildings

نویسندگان [English]

  • Mehdi Zandiyeh 1
  • Iraj Mahmood Zadeh Kani 2
  • Pedram Hesari 3

1

2

3

چکیده [English]

در مراحل طراحی، تولید و ساخت ساختمان های صنعتی موارد بسیاری دخیل هستند از جمله موارد غالب در این زمینه، محاسبات تأسیسات و سازه می باشد، معماری به عنوان پیوند دهنده ی این موارد در راستای تأمین نیازهای اکولوژیک، انسانی، اقتصادی، امنیتی و ... الزاماتی را پیشنهاد می دهد، استفاده از یک روش کاربردی و هدفمند که نقاط قوت خود را در سطح ساخت و طراحی این گونه ساختمان ها به منظور تأمین نیازهای فوق در جهان به اثبات رسانیده است، لازم می آید BIM، روشی کاربردی بر پایه ی اطلاعات ساختمان یکی از این روش ها می باشد که در ایران دارای شبهاتی در عدم اجرای آن در روند طراحی ساختمان های صنعتی است. پژوهش حاضر با هدف تأکید و بازشناخت موانع اجرای بیم، در جهت تأکید در برطرف نمودن آن ها از جوانب مختلف به صورت اولویت بندی، کاربردی بوده و با فرض این که با افزایش دامنه اطلاعات و همچنین پیچیدگی های آن، در طراحی ساختمان های صنعتی، ضرورت بر مدیریت یکپارچه از طریق بیم وجود دارد، به توصیف موانع اجرای این سیستم مدیریتی در پروژه های صنعتی کشور اعم از نیروگاهی و غیره پرداخته و با مخاطب قرار دادن مدیران ارشد، مشاوران و همچنین پیمانکاران، مواردی را با مشاوره متخصصان به صورت لیست ارائه نموده است و در مرحله ی دوم با استفاده از پرسشنامه و نظرسنجی از کارشناسان اعم از مدیران شرکت های مشاور، پیمانکاران و اساتید ؛ چهار معیار اصلی اقتصادی، پشتیبانی، فنی و مدیریتی با زیر معیارهایشان را با روش سلسله مراتبی (AHP) و تحلیل نرم افزاری  Expert Choice مورد بررسی قرار داده، در نهایت پشتیبانی با وزن نهایی 0/464 در رتبه ی اول تعیین شد و زیر معیار تأخیر در فرهنگ پذیرش جامعه متخصصین که ناشی از عدم بروزرسانی سریع توسط دانشگاه و پشتیبانی دولت در ورود روش های موفق در دنیا در صنعت ساختمان است را با وزن نهایی 0/265 در اولویت کلی می شمارد و عدم تخصص که از زیرمعیارهای فنی است را با وزن نهایی 0/132  در اولویت دوم بیان می نماید، بدین ترتیب اولویت توجه به رفع این نواقص و موانع را با روش فوق دارای اولویت می سازد.

کلیدواژه‌ها [English]

  • مدل اطلاعات ساختمان (BIM)
  • ساختمان های صنعتی
  • طراحی
  • سلسله مراتبی (AHP).  

تهران: انتشارات نگاه دانش. ،MADM - آذر، عادل و رجب زاده، علی ( 1389 ). تصمیم گیری کاربردی رویکرد
در رتبه بندی شاخص های ارزیابی جاذبه های AHP 
دلبری، سید علی و داوودی، سید علی رضا ( 1391 ). کاربرد تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
.57- توریستی، مجله تحقیق در عملیات و کاربردهای آن، شماره 2، صص. 79
 
 کریگیل، ادی و نیس، بردلی ( 1393 ). مدلسازی اطلاعات ساختمان سبز، مترجمین: مهدی روانشادنیا و مهران قنبری مطلق، تهران: انتشارات سیمای دانش.
 
گرجی مهلبانی، یوسف؛ هاشمی فشارکی، سید جواد؛ فرهمندیان، مجتبی ( 1394 ). روش های بهینه طراحی معماری ساختمان های صنعتی بر اساس
.133- آراء صاحب نظرات حوزه طراحی معماری، نشریه انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران، شماره 10 ، صص. 147
فصلنامه آموزش مهندسی ،AHP
 
شاهین، آرش؛ کلیج، یاسر ( 1387 ). ارزیابی نمایندگی های فروش با استفاده از روش تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی
.151- ایران، شماره 40 ، صص. 171
 
مؤمنی، منصور؛ شریفی سلیم، علیرضا ( 1390 ). مدل ها و نرم افزارهای چند شاخصه، تهران: انتشارات مولفین.
مطالعه موردی سهر مهاباد)، نشریه فضای جغرافیایی، دانشگاه آزاد ) ،AHP - هوشیار، حسن ( 1390 ). مکان یابی کاربری های درمانی با استفاده از روش
.131- اسلامی اهر، شماره 36 ، صص. 150