نویسندگان

هنر اصفهان

چکیده

تئوری ترجیحات محیطی، یکی از تئوری‌های پایه در روانشناسیمحیطیاست که تاکنون پژوهش‌های زیادی براساس آن انجام شده است. آنچه که تاکنون بر اساس این تئوری رایج بوده، بررسی متغیرهای آن به عنوان معانی صریح بوده درحالی که در این پژوهش متغیرهای این تئوری به عنوان معانی ضمنی مورد مطالعه قرار گرفته اند. در این پژوهش هدف آن است که ارتباط بین چهار متغیر این تئوری (انسجام، پیچیدگی، خوانایی، رمزآلودی) و نظم بلوک‌های شهری مورد مطالعه قرار گیرد. برای رسیدن به این هدف دو محله خانه اصفهان و مرداویج شهر اصفهان به عنوان محدوده‌های پژوهش انتخاب شده اند. جامعه آماری مورد بررسی افراد ساکن دو محله نام برده هستند که طبق روش‌های آماری، حجم نمونه مورد بررسی 200 نفر (100 نفر در هر محله) هست. روش مورد استفاده در این پژوهش همبستگی بوده و رابطه متغیرهای تئوری ترجیحات محیطی و نظم بلوک‌های شهری با آزمون خی دو و فیشر بررسی شده و به این نتیجه می‌رسد که محدوده‌ها با نظم ساده دارای انسجام و خوانایی بیشتر بوده و محدوده‌ها با نظم پیچیده دارای رمزآلودی و پیچیدگی بیشتر بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Assessment of Environmental Preferences Theory in Relation to Urban Blocks Order (Case Study: Khaneh Isfahan Neighborhood and Mardavij Neighborhood, Isfahan, Iran)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Masoud
  • Mahmoud Ghalehnoee
  • Mahmoud Shokuhi
  اتکینسون، ریتا.ال و دیگران (1383). زمینه روانشناسی هیلگارد، ترجمه: محمد تقی براهنی و همکاران، تهران: رشد.
 
 استنبرگ، رابرت (1387). روانشناسی شناختی، ترجمه: کمال خرازی و الاهه حجازی، تهران: سمت.
 
پاکزاد، جهانشاه (1391). الفبای روانشناسی محیط برای طراحان، تهران: آرمانشهر.
 
 راپاپورت، آموس ( 1384). معنی محیط ساخته شده، ترجمه: فرح حبیب، تهران: انتشارات پردازش و برنامه‌ریزی شهری.
 
 گروتر، یورگ (1383). زیبایی‌شناسی در معماری، ترجمه: جهانشاه پاکزاد و عبدالرضا همایون، تهران: دانشگاه تهران.
 
گنجی، حمزه (1388). روانشناسی عمومی، تهران: سالاوان.
 
 لینچ، کوین (1383). سیمای شهری، ترجمه: منوچهر مزینی، تهران: دانشگاه تهران.
 
 مک اندرو ،فرانسیس تی (1990). روانشناسی محیطی، ترجمه: غلام‌رضا محمودی، تهران: زرباف اصل.