نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری معماری، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.

چکیده

یکی از موضوعات مهم در آموزش معماری، چگونگی روند یادگیری است. در آموزش معماری، استفاده معماران از رشته­ های دیگر ازجمله علوم تربیتی و پرورشی جهت نقد مطلوب آثارشان در طول ارزیابی ­ها و ارزشیابی­ ها، از نیازهای مهم در جهت بهبود کیفی طراحی محسوب شده و فقدان آن باعث شکاف میان محیط­ های پژوهشی و حرفه­ ای خواهد شد. اما آموزش و پرورش در یک نظام اجتماعی متکی بر اعتقادات اسلامی، می ­بایست با سایرین متفاوت باشد. اسلام استفاده از مزایای ناشی از کاربرد علوم و دانش به‌دست‌آمده در دیگر سرزمین­ ها را لازم و ضروری می ­داند؛ اما برای اینکه بتوان این دستاوردها را به‌گونه‌ای صحیح در هر عرصه ­ای همچون معماری وارد ساخت، باید مؤلفه­ های آن را با مفاهیم و ارزش‌های بومی و مذهبی هماهنگ ساخت. تلفیق روش‌های مختلف علمی، فلسفی و مذهبی، بهتر می­تواند پدیده­ هایی چون یادگیری را که جنبه­ های گوناگونی دارد، تبیین نماید. یکی از نظریات موردتوجه در حوزه یادگیری، نظریه یادگیری کُلب است که در حیطه علوم تربیتی بسیار مورد استناد است و مقبولیت بیشتری در بین محققان دارد. این نظریه به شیوه­ های متفاوت دریافت و پردازش اطلاعات در افراد می ­پردازد. این پژوهش با هدف نقد و ارزیابی این نظریه مبتنی بر ارزش ­ها و اصول اسلامی در آموزش معماری، انجام شده و به دنبال پاسخ به این سؤال است که آیا نظریه یادگیری کُلب با مبانی نظری اسلامی در حوزه یادگیری و آموزش معماری قرابت دارد؟ به همین منظور، یک مقایسه تطبیقی میان این نظریه با نظریه متناظر اسلامی که قابلیت کاربرد برای کلیه فرایندهای انسانی (نظیر یادگیری، آموزش و خلق آثار هنری، معماری و شهرسازی) را داراست، انجام شده است. با توجه به ماهیت میان ­رشته­ ای تحقیق، از روش‌های تحقیق ترکیبی اعم از تفسیری-تحلیلی و استدلال منطقی مبتنی بر دو منبع عقل و نقل استفاده شده است. یافته ­ها گویای آن است که اساس مدل یادگیری کُلب مبتنی بر تجربه و تفاوت‌های فردی در امر یادگیری می ­باشد که از منظر اسلامی قابل تائید بوده و بر آن تأکید شده است. لیکن به منظور استفاده از آن در آموزش صحیح و اسلامی رشته معماری با توجه به ماهیت میان ­رشته ­ای آن، مباحثی تکمیلی پیشنهاد شده است. این مدل با بخش‌هایی از مدل اسلامی مطابقت دارد؛ ولی در مباحث انسان ­شناسی دارای ضعف‌هایی می ­باشد. همچنین مدل کُلب قادر به ارزیابی مفاهیمی، همچون کشف و الهام که مربوط به سطوح بالاتر یادگیری در انسان­هاست، نیست. دستیابی به این سطوح منجر به کسب معرفت و حکمت گشته و بر ضرورت پرداختن به آن در نظام آموزش عالی کشور تأکید می­ گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Assessment of Kolb's Learning Theory in Architectural Education from Islamic View

نویسندگان [English]

  • Abdolhamid Noghrekar 1
  • Sahel dezhpasand 2

1 Associate Professor, School of Architecture and Environmental Design, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran

2 PhD student, School of Architecture and Environmental Design, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran

چکیده [English]

One of the most important issues in architectural education, is the learning process and attention to individual differences in this field. In architectural education, the architects utalize other disciplines, including education and training sciences to optimally critique their own work during assessments and evaluations. This is considered as one of the important requirements for improving design quality and the lack of it will lead to a gap between research and professional environments. However, education in a social system based on Islamic tenets, must be different from others. Islam recognizes the importance and necessity of utilizing the benefits of the science and knowledge of other lands; but in order to correctly apply these achievements in any area such as architecture, it is necessary to harmonize their components with native values and religious concepts. Combining different scientific, philosophical and religious methods can help to better explain phenomena such as learning that has different aspects. One of the noticible theories in the field of education is Kolb's learning theory, which is referred to in the field learning sciences and more accepted among researchers. This theory examines the different ways that people receive and process information. This research has been conducted with aim to review and evaluate Kolb's learning theory based on Islamic principles and values in architectural education, and to also answer the question of whether Kolb's learning theory is close to Islamic theoretical foundations in learning and teaching architecture or not? For this purpose, a comparative study has been done between this theory and the relevant Islamic structure, which has the capability of being used in all human processes (Such as learning, teaching and creating works of art, architecture and urbanism). Given the interdisciplinary nature of architecture, a combination of research methods are used in this article including logical reasoning and analytical-commentary methods based on two sources: reason and quote. The findings indicate that Kolb's learning model is based on experience and individual differences in learning, which from an Islamic view has been confirmed and emphasis on. But due to its interdisciplinary nature, in order to utilize this in a correct and Islamic education of architecture, additional topics have been suggested. This model corresponds with parts of the Islamic model, but has weaknesses in anthropological topics. Also, this model can't evaluate concepts such as Intuition and Inspiration, which are related to higher levels of learning in human beings. Achieving these levels leads to the establishment of wisdom and recognition of its necessity in the higher education system of the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Anthropology
  • Architectural education
  • Kolb's Learning Theory
  • Comparative Comparison
-      ادیب­زاده، بهمن (1381)، راه کریمان: معمار حرم(پژوهشی پیرامون تربیت فطری معماران)، رساله دکتری معماری، دانشگاه شهید بهشتی
-      اسلامی، سید غلامرضا ؛ قدسی، مهرنوش (1392) ، رویکردی اسلامی به مدل ساختارمند نظام آموزش معماری ، کیمیای هنر ، سال دوم شماره 7، صص 79-92
-    اسلامی ، سید غلامرضا ؛ جبروتی، احسان (1392)، بهبودکیفیطراحیبرپایهمدیریتبهینهعواملمؤثر، دو فصلنامه مطالعات معماری ایران، شماره 3 ، صص 67-84
-   امین خندقی، مسعود؛ رجائی، ملیحه(1392)، تأثیرسبکیادگیریدانشجویانبرسبکتدریسمرجحآنان، فصلنامه روانشناسی تربیتی، سال نهم، شماره 28، صص 15-39
-    ایرانمنش، محمد (1386)، منطق و شهود در معماری (رویکرد آموزشی)، پایان­نامه دکتری معماری، دانشگاه شهید بهشتی
-      بلخاری قهی، حسن (1392)، معماریمقدس، تجسماصلتناظرمیانعالموآدمی، فصلنامۀ کیمیای هنر، سال دوم، شمارۀ 8، صص 17-25
-      تقوی، سید محمدرضا ؛ حسینی، سید علی‌اکبر ؛ سلیمی، سید حسین ؛ ملازاده، جواد (1388)،مقدمه­ایبرمفروضاتوجایگاهکشفوالهامدرفرایندیادگیریازدیدگاهعالماناسلامی، دوفصلنامه علمی- پژوهشی تربیت اسلامی سال چهارم، شماره ۸، صص141-160
-      جوادی آملی، عبدالله (1386)، شریعت در آینه معرفت، انتشارات اسراء، قم
-      حر عاملی، محمد بن حسن(1082 ق) ، وسایل الشیعة، نشر:ناس، تهران
-      خسرو پناه عبدالحسین (1389)، چیستی و گستره علم دینی از نظرگاه آیت‌الله جوادی آملی، فصلنامه اسراء، شماره 2، صص 27-48
-      ذوالفقارزاده حسن (1384)، فقه و معماری (شیوه تعامل فقه دینی و دانش معماری)، رساله دکتری معماری، دانشگاه شهید بهشتی
-      سیف، علی‌اکبر(1386)، روانشناسیپرورشینوین، نشر دوران، تهران
-      شریف الرضی، محمد بن حسین(1415 ق)، نهج‌البلاغه، ترجمه دشتی، محمد (1379)، نشر مشهور، قم
-      صدرام، وحید (1394)، طراحی در ملاقات خلاق (وجوه آموزش تقلیدمحور در جلسات کرکسیون)، پایان­نامه دکتری معماری، دانشگاه شهید بهشتی
-     ضیائیان نوربخش، سید حمید (1386)، معماری ذکر (مدخلی بر معماری فطری)، رساله دکتری معماری، دانشگاه شهید بهشتی
-     طوسی، محمد بن حسن (1414ق)، الامالی، ترجمه حسن­زاده، صادق(1388)، نشر اندیشه هادی، قم
-    علی­آبادی، محمد (1394)، آفرینشکمال­محور:»حرکت­مندییاپویندگیفرایندمدار«و»تجربه­مداریدرهنر،معماریوشهرسازیاسلامی «، دوفصلنامه مطالعات معماری ایران، شماره 8، صص 57-72
-     فرضیان، محمد و کرباسی، عاطفه (1393)، "دست‌ساخته‌ها - تجربه شخصی" یادگیری از راه ساختن در آموزش معماری، نشریه هنرهای زیبا ( معماری و شهرسازی)، دوره۱۹، شماره 3، صص 87 - 96
-    کدیور، پروین (1392)، روان­شناسی یادگیری (از نظریه تا عمل)، انتشارات سمت، تهران
-    کریمی مشاور ، مهرداد (1391) ، رابطهسبک‌هاییادگیریوعملکرددانشجویاندرکارگاهطراحیمعماری، فصلنامه علمی- پژوهشی باغ نظر، سال نهم، شماره 20، صص 1-12
-        میرجانی، حمید (1389)، رجوع معمارانه به گذشته، پایان­نامه دکتری معماری، دانشگاه شهید بهشتی
-       نژاد ابراهیمی، احد ؛ فرشچیان، امیرحسین (1393)، رابطه اخلاق و فناوری در معماری برای جامعه اسلامی، پژوهش‌های معماری اسلامی، سال چهارم، صص 116-133
-      نقره­کار، عبدالحمید (1395)،نسبتاسلامبافرایندهایانسانیفرانظریهسلام، فصلنامه پژوهش­های معماری اسلامی، سال چهارم، شماره دوازدهم، صص 181-203
-      نقره­کار، عبدالحمید (1393)، مجموعه جزوات و فایل­های الکترونیکی ارائه‌شده در کلاس‌های مقطع دکتری، دانشگاه علم و صنعت ایران
-      نقره­کار، عبدالحمید (1387)، نسبت مکتب اسلام با فلسفه هنر و زیبایی، نشریه بین­المللی مهندسی معماری و شهرسازی، جلد 19، شماره 6، صص 111-122
-    نیک­کار، محمد؛ حجت،عیسی و ایزدی،عباسعلی (1392)، بررسی سازه هدف و کاربست آن در ایجاد انگیزش در نوآموز معماری، دو فصلنامه مطالعات معماری ایران، شماره3: 85-106
 -       Amir.R , Jelasas.ZM (2010). Teaching and Learning Styles in Higher Education  Institutions: Do They Match? Procedia Social and Behavioral Sciences, 7(C), p 680-684
-       Demirbaş.O،(2001)،The Relation of  Learning  Styles and Performance Scores of the Students in Interior Architecture Education،A Thesis for the  Degree of  Doctor of Philosophy in  Art،Design  and  Architecture، The Institute of Economics and Sochal Sciences  of  Bilkent University
-       Demirbas.O & Demirkan.H,(2003), Focus on architectural design process through learning styles,Design Studies,Vol 24,No. 5, p 437-456
-       Demirbas.O & Demirkan.H,(2007), Learning styles of design students and the relationship of academic performance and gender in design education,Learning and Instruction, No. 17, p 345-359
-       Demirkan.H & Demirbas.O ,(2008), Focus on the learning styles of freshman design students, Design Studies, Vol 29 No. 3, p 437-456
-       Demirkana.H & Demirbas.O ,(2010), The effects of learning styles and gender on the academic performance of interior architecture students, Procedia Social and Behavioral Sciences,No. 2, p 1390-1394
-       Forrest.C (2004), Kolb's Learning Cycle, Trainer, Vol.12, No.6, p 112-116
-       Heron.J (1992), Feelings and Personhood: Psychology in Another Key, founder of the Human Potential Resources Group at the University of Surrey
-       Jarvis, Peter (2012), Adult  learning in the social context, London and New York: Routledge, Taylor & Francis Group
-       Jowitt.A (2012), Stepping into the unknown: dialogical experiential learning, Journal of Management Development, Vol. 31 Iss: 3, p.221 - 230 
-       Kolb،D.A،(1984)، Experiential learning: Experience as the source of learning and development. Englewood Cliffs،NJ: Prentice Hall.
-       Kolb.A.Y (2005), Learning Styles and Learning Spaces: Enhancing Experiential Learning in Higher Education, Academy of Management Learning & Education,Vol. 4,No. 2, p 193-212
-       Kvan, T., Yunyan, J. (2005). Students learning styles and their correlation with performance in architectural design studio, Design Studies Journal, 26, p 19- 34
-       Miettinen.R (2002), The concept of experiential learning, International Journal of Lifelong Education, 19 (1), p 54-72
-       Moenikia. M & Zahed-Babelan.A.b(2010). The role of learning styles in second language learning among distance education students, Procedia Social and Behavioral Sciences,No.2, p 1169-1173
-       Roberts.A،(2006)،Cognitive styles and student progression in architectural design education،Design Studies،Vol. 27،No.2
-       Simy.J & Kolb.D (2007), Are there cultural differences in learning style? , case western reserve university