نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دانشیار، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

نیاز انسان به نظم دادن و سازمان دهی زمان و مکان، او را به استفاده از نمادها سوق داده و تاریخ معماری بشر مملو از عناصر نمادینی است که مستقل یا در ارتباط با یک بنا یا مجموعه ای از بناها ظهور می کنند.المان های شهری نیز به عنوان عناصری که در آنها غالبا نقش مفهومی و نمادین قوی تر از عملکرد کالبدی است، به عنوان گونه اصلی عناصر نمادین در سکونتگاه های انسانی درک می‌شوند.این پژوهش به بررسیرابطه بین مولفه‌های هوش هیجانی استفاده کنندگان فضا و تمایل آنان به استفاده از عناصر نمادین معماری یا شهرسازی درجوانان پرداخته است.برای بررسی این موضوع دو پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفت: در درجه اول پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی( بار – آن) برای سنجش میزان هوش هیجانی پاسخ دهندگان بکار رفته و سپس با طراحی پرسشنامه ای دیگر ترجیحات فضایی آنان مورد سنجش قرار گرفت. داده‌های بدست آمده از هر دو پرسشنامه با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل گردید. دراین پژوهش میزان تاثیرگذاری عناصرنمادین معماری به عنوان یکی از مولفه‌های کیفیت فضای شهری از منظراستفاده کننده ارزیابی گردید.براساس نتایج به دست آمده، میان مولفه‌های هوش هیجانی (شامل خودآگاهی هیجانی – خودابرازی - عزت نفس – استقلال) و همچنین میزان کل هوش هیجانی افراد و اقبال و تمایل آنان به استفاده از عناصر نمادین معماری رابطه مستقیم و معنی دار وجود دارد. بنابراین سنجش ویژگی‌های شخصیتی افراد به عنوان شاخصی در فرآیند بهبود کیفیت محیط براساس تمایلات و ترجیحات آنان، در طراحی فضای شهری حائز اهمیت بوده که بتواند عرصه‌های عمومی پاسخگو را برای شهروندان به وجود آورد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Youth Emotional Intelligence and Their Tendency Towards Urban Symbols

نویسندگان [English]

  • Nasim Najafi Zarifi 1
  • Sanaz Litkouhi 2

1 M.Sc. in Architecture, Faculty of art and Architecture, Payame Noor University, Tehran, Iran

2 Associate Professor, Faculty of art and Architecture, Payame Noor University, Tehran, Iran

چکیده [English]

"Urban elements" are parts of "urban furniture" with a variety of dimensions and features, and according to the definition, "abstract or integral 3D synthetic elements to buildings are in such a way that they can convey concepts from the environment to users of urban space." Symbols and statues commonly represent artistic reflections of memories, human beings, events, beliefs, etc. These urban elements have sometimes been referred to as a socio-cultural symbol. The origin of the urban symbols is yet unknown. The symbol as the main linguistic axis has been with humans from a long time ago and has always taken on the color or present of any occasion or situation.
Urban symbolism is a phenomenon within the city that is signified in a conventional experience. This meaning assignment or semantic load can take many different forms. That is, it can come out of a free contract and people's subconscious gradually brings something closer to one another in a biological experience, or it can fit into their minds, or this contract can be the result of power.
In the case of urban symbolism, the first point we come across is the dynamism or high flexibility of these symbols. Symbols change over time and are not understood in the same way. People's different perspectives also make this symbolism different. On the other hand, the environment contains a set of behaviors that are interconnected and have common seasons. These settings have two basic elements: (i) a behavioral indicator paradigm, and (ii) a physical setting. A physical location may be part of several behavioral settings if current behavioral paradigms occur in one behavioral setting at different times. A behavioral setting enables one to achieve satisfaction, which is different for various individuals.
A set of environmental capabilities in a particular situation creates a potential environment for human behavior in that location. However, not all of these capabilities are perceived by people. Processes of spatial perception, cognition, and behavior are influenced by individual and group competences as well as the structure of the environment. According to differences in individual competencies, some competencies are biological and some are sociocultural. These differences affect how the environment is perceived. The less qualified one is, the more pressure he will tolerate. The more qualified a person is, the more freedom he will experience and the social and physical environments limit his behavior less.
This study aims to find the relationship between emotional intelligence and urban symbols. The term emotional intelligence was first introduced as a form of social intelligence by Sullivan and Meyer (1990). However, the precise term of emotional intelligence was introduced by Daniel Goleman (1995) that ignited many arguments. Researchers identify and describe emotional intelligence by evaluating concepts such as social skills, interpersonal abilities, mental development, and awareness of one's own emotions and the ability to control emotions.
The research methodology is correlative and analytical through this study. Library resources, as well as field data, were used to collect data. The statistical population of this study consists of the young individuals in Tehran and the sampling method of research is random sampling. The data were collected through two questionnaires. The standard questionnaire "Emotional Intelligence Bar-On" was used to measure emotional intelligence and the questionnaire was designed with the help of studies and expert comments to assess environmental preferences and other required aspects. Cronbach's alpha was used to assess the validity and reliability of the questionnaires, which was 91% for the emotional intelligence questionnaire and 87% for the environmental preference questionnaire. The collected data were then analyzed quantitatively using SPSS software.
The present study concluded that there is a direct and significant correlation between the components of emotional intelligence including emotional self-awareness, self-assertiveness, self-esteem, and independence, as well as the total amount of emotional intelligence of the respondents and their desire to have symbolic elements in architecture and urbanization. According to the psychological research on emotional intelligence and its enhancement and promotion strategies, it can be promised that the symbolic architecture provides a platform for enhancing the level of emotional intelligence of users of architectural and urban spaces, improving the level of social interactions in urban spaces, and enriching activities by increasing users' emotional self-awareness and challenging their aesthetic perceptions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional intelligence
  • Symbol
  • Sign
  • Urban elements
  • Symbolic elements
-      افشین داورپناه (1391). درآمدی برمدیریت وکاربرد نمادها ونشانه‌ها در فضای شهری، انتشارات سازمان زیباسازی شهر تهران.
-      اامیری نیا، محمود (1394). رابطه بین پرسشنامه هوش هیجانی بار-آن و مکانیسم‌های دفاع روانی ، مرکز آموزش بانک ملت و بانک پارسیان.
-      بهرامی، سیروان؛ کشاورزی، شاهو (1390). پژوهشی بر نقش و جایگاه عناصر یادمانی در میدانهای شهری. همایش ملی سازه،راه و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس.
-      پاکزاد، جهانشاه (1385). "سیمای شهر آنچه کوین لینچ از آن میفهمید"نشریه آبادی، شماره 53.
-      پاکزاد، جهانشاه (1385). "مبانی نظری و فرآیند طراحی شهری"، وزارت مسکن و شهرسازی، چاپ اول.
-      حبیب پور، علی (1385). نخستین همایش بین المللی «شهر برتر، طرح برتر»، سازمان عمران شهرداری همدان.
-      خوشنویس، الهه، هوش هیجانی، روزنامه آفرینش یکشنبه ۲۹ دی ۱۳۸۷ خبرگزاری ایسنا  (www.isna.ir)
-      ساعتچی، محمود؛ کامکاری، کامبیز؛ عسکریان مهناز (۱۳۸۹). آزمونهای روان شناختی، نشر ویرایش.
-      سیروس صبری، رضا (1393). طراحی منظر شهری، تهران، هنر معماری قرن.
-      صبوری، مریم؛ مرزبان، مانی (1388). نقش مجسمه های شهری در هویت بخشیدن به شهرها (مطالعه موردی شهر فومن). فصلنامه فن و هنر، شماره 59، صص. 58-53.
-      فتحی آشتیانی، علی (1388). آزمون‌های روان شناختی - ارزشیابی شخصیت و سلامت روان، انتشارات بعثت.
-      فروم ، اریک (1355). زبان از یاد رفته،امانت ، ابراهیم ، چاپ دوم .
-      فکوهی، ناصر (1388). نگاهی به نمادهای شهری و جایگاه آنها درشهرنشینی(http://anthropology.ir/node/470) .
-      لنگ، جان (1388). آفرینش نظریه معماری، ترجمه: علیرضا عینی فر،انتشارات دانشگاه تهران، تهران.
-      محمدنژاد، مریم؛ بهزادفر، مصطفی؛ شاهی، جواد (1387). مکانیابی مبلمان شهری با استفاده ازGIS. دوماه شهرنگار، شماره 50، صص. 40-48.
-      مهندسین مشاور پارهاس و همکاران (گروه مشاوران همکار) (1383). چارچوب طراحی شهری اراضی عباس آباد، شرکت نوسازی عباس آباد.
-      ناظرزاده کرمانی، فرهاد (1368). نمادگرایی در ادبیات نمایشی، انتشارات برگ، چاپ دوم، تهران .
-      واحددوست، مهوش (1381). رویکردهای علمی به اسطوره شناسی، سروش، تهران .
-      یونگ ،کارل گوستاو (1352). انسان و سمبول هایش، صارمی، طالب، امیرکبیر، تهران .
-      Alexander C, Poyner B (1970). The atoms of environmental structure, Emerging Methods in Environmental Design and Planning, Gary T. Moore ed., The MIT Press, pp. 308-321.
-      Article (2016). Retrieved from: ReuvenBarOn.org Website provides information on the Bar-On model of emotional-social intelligence (EI) and closely-associated concepts, at September 2016; 09:25 AM.
-      Barker Roger (1968). Ecological psychology: concepts and methods for studying the environment of human behavior. Stanford, CA: Stanford University Press.
-      Burchard JE, Bush Brown A (1966). The Architecture of America, A Social and Cultural History, Boston; little, Brown.
-      Dubos R (1965). Man Adapting, New Haven: Yale University Press.
-      Ego Defensive Styles as Emotional Intelligence (Bar-On EQ i) and the Effects of Demographic Characteristics on Defensive Styles Among Bank Employees (2015). Amirinia et al, Int. J. Rev. Life. Sci., Vol. 5, No. 3, pp. 829-836, ISSN 2231-2935, Research Article.
-      Jacobs J (1965). The Death and Life of Great American Cities. Harmondsworth: Penguin
-      Kepes G (1966). Sign, Image, Symbol, New York: George Braziller.
-      Klee GD, et al (1967). An Ecological analysis of Diagnosed Mental Illness in Baltimore, in R.R.Moore et al. eds., Psychiatric Epidemiology and Mental Health Planning,Washington D.C.: American Psychiatric Association.
-      Lawton MP (1977). An ecological theory of aging applied to elderly housing, Journal of Architectural Education 31, No. 1, pp. 6-10.
-      Paul W (1971). The Pivot of the Four Quarters: A Preliminary Enquiry into the Origins and Character of the Ancient Chinese City, Aldine Publishing Company.
-      Robbinz S (2002). Cognitive Acts and Problem Solving, Journal of Cognitive, 12.191- 197Schmacher, A. (2006). Cognition andAdjustment. New York, Academic Press.
-      Whyte WH (1980). The Social life of Small Urban Spaces, Washington D.C.: The Conservation.