دوره و شماره: دوره 9، شماره 16، پاییز و زمستان 1397، صفحه 5-229 
10. ‌بهینه‌سازی فرم ستون‌های خرپایی با الهام از ساختار مارپیچ در استخوان

صفحه 157-168

10.30475/isau.2019.87939

زهرا ثابت قدم؛ بابک عالمی؛ امیر حسین صادقپور؛ علیرضا پاچناری