سنجش مؤلفه‎های مؤثر بر ارتقای تعاملات اجتماعی و اجتماع‎پذیری در فضای‎شهری (مطالعه موردی:خیابان مدرس کرمانشاه)
سنجش مؤلفه‎های مؤثر بر ارتقای تعاملات اجتماعی و اجتماع‎پذیری در فضای‎شهری (مطالعه موردی:خیابان مدرس کرمانشاه)

سید تاج الدین منصوری؛ حیدر جهانبخش

دوره 7، شماره 1 ، مرداد 1395

https://doi.org/10.30475/isau.2017.62017

چکیده
  تعاملات اجتماعی و اجتماع‎پذیری در فضای‎شهری به علت تعامل فرمال، معنایی و عملکردی انسان با محیط، یکی از نخستین گام‏ های درک خوشایندی فضا توسط شهروندان می‏ باشد. اهمیت آن در فضای ‎شهری از آن روست ...  بیشتر