مدل‌یابی فرآیند ایده‌پردازی در آموزش طراحی معماری با رویکرد نشانه‌‌شناختی (نمونه موردی: طراحی مسکن)
1. مدل‌یابی فرآیند ایده‌پردازی در آموزش طراحی معماری با رویکرد نشانه‌‌شناختی (نمونه موردی: طراحی مسکن)

مرضیه اعتمادی پور؛ جمال الدین مهدی نژاد

دوره 12، شماره 1 ، بهار و تابستان 1400، ، صفحه 23-35

http://dx.doi.org/10.30475/isau.2020.190202.1243

چکیده
  یکی از آسیب‌های معماری معاصر ایران تضعیف هویت و مولفه‌های آن مانند حس تعلق به مکان است که در نتیجه کم‌توجهی به ابعاد معناشناختی و خوانش اثر در ایده‌پردازی طراحی و آموزش ایجاد می‌شود.نشانه‌ها به عنوان ...  بیشتر