نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه معماری، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران.

2 کارشناسی ارشد معماری، گروه معماری، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران.

چکیده

کودکان به دلیل پایین بودن سطح تفکر انتزاعی، قادر به بیان هیجانات و احساسات خود نیستند، سرکوب و عدم مهارت در بیان احساسات، بهداشت روانی کودک را به مخاطره می‌اندازد. لذا اجرای سیاست‌گذاری‌های بهداشتی و روانی دقیق جهت تامین سلامت جسمانی و روانی در دوران کودکی امری ضروری می‌نماید. بازی ابزاری برای ابراز نیازها، احساسات و افکار در کودکان بوده و ارتباط صحیح کودکان با دنیا از طریق الگو‌های اجتماعی و بازی‌های جمعی بدست می‌آید. طبق مطالعات پیشین در حوزه روانشناسی کودکان، بازی درمانی تکنیکی است برای مقابله با استرس‌های هیجانی که طراحی محیطی پاسخگو به الزامات این روش از اهمیت بالایی برخوردار است و همچنین در نظریه‌های مرتبط با شناخت اجتماعی اظهار شده است که در کنار خصوصیات فردی، ویژگی‌های محیطی در سلامت رفتاری کودکان نقش دارند. از این رو هدف این نوشتار تدوین مولفه‌های محیطی بازی محوری است که بتواند در راستای درمان شناختی- رفتاری کودکان دارای اختلالات اضطرابی پاسخگو باشد. پژوهش حاضر که با روش تحلیلی- توصیفی انجام گرفته‌ است، به‌منظور دستیابی به اهداف موردنظر ابتدا به مرور نتایج تحقیقات پیشین درزمینۀ مذکور و شناسایی عوامل موثر در ارتقاء سلامت روانی کودکان دارای اختلالات اضطرابی بر اساس تکنیک‌های بازی درمانی، با تکیه بر مطالعات کتابخانه‌ای و مصاحبه باز با متخصصین روانشناسی در مراکز مشاوره پرداخته و در ادامه بر اساس اصول بازی درمانی اکسلاین ما به ازای صفت‌های فضایی بازی محور تبیین گردید. جهت تایید ارتباط معنادار اصول و مولفه‌های فضایی از تحلیل پرسشنامه متخصصین روانشناس به روش تحلیل سلسله مراتبی AHP و برای رتبه‌بندی میزان تاثیر مولفه‌های فضایی از تحلیل پرسشنامه متخصصین معمار در نرم افزار SPSS استفاده گردید. طبق نتایج مستخرج، ایجاد حس تعلق به مکان، احساس آزادی در محیط، امنیت ذهنی و ایجاد محیطی ایمن جهت آسایش فیزیکی کودک به ترتیب مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار و در مراتب بعدی عواملی همچون خوانایی، مشارکت‌پذیری، نفوذپذیری و انعطاف‌پذیری نیز درصد بالایی را به خود اختصاص دادند.

چکیده تصویری

تدوین مولفه‌های محیطی پاسخده به درمان شناختی- رفتاری اختلالات اضطرابی کودکان برمبنای اصول پایه بازی‌درمانی اکسلاین

تازه های تحقیق

- شناخت و بررسی شاخص‌های محیطی بازی انگیزی پاسخگو به الزامات رویکرد بازی درمانی به عنوان بستر فرایند درمان شناختی - رفتاری در جهت رشد و پرورش بهتر کودکان با اختلالات اضطرابی .
- ارائه مدل پیشنهادی براساس معیارهای مؤثر بر بهبود اختلالات اضطرابی کودکان در تطابق با اصول هشتگانه اکسلاین (روشی کارآمد در فرایند بازی درمانی کودک محور) و اولویت‌بندی قابلیت‌های محیطی مرتبط با هر یک از اصول هشتگانه.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Development of environmental components for cognitive-behavioral treatment response to childhood anxiety disorders based on the fundamental principles of Axline’s play therapy

نویسندگان [English]

 • Mahsa Delshad Siyahkali 1
 • Marzieh Moghimi 2

1 Assistant Professor, Department of Architecture, Lahijan Branch, Islamic Azad University, Lahijan, Iran.

2 M.A. in Architecture, Department of Architecture, Lahijan Branch, Islamic Azad University, Lahijan, Iran.

چکیده [English]

Extended Abstract
Background and Objectives: Because of their limited capacity for abstract thinking, children struggle to articulate their emotions and sentiments effectively. The act of suppressing emotions and lacking the ability to express them poses a potential threat to a child’s mental well-being. Therefore, the implementation of accurate health and mental policies to ensure physical and mental health in childhood is essential. Playing serves as a means for children to communicate their needs, emotions, and thoughts. Establishing a proper connection between children and the world is achieved through social interactions and group activities. According to previous studies in the field of child psychology, play therapy is an approach for addressing emotional stress, and it is of significant importance that the environmental design aligns with the needs of this method. It allows children and adolescents to develop motor skills, test their behavioral (social) skills, simulate different scenarios, and put the various positive and negative consequences of their behaviors in a safe and attractive context. Theories related to social cognition have also suggested that, in addition to individual traits, environmental factors play a role in the behavioral well-being of children. In order to create an integrated process in the development of children with anxiety disorders, therapeutic interventions should be planned with the help of appropriate architectural design, considering the role of environmental variables in meeting the needs of children. Therefore, recognizing the effective playful environmental components and their evaluation and prioritization in architectural design is important.  This article aims to describe the significance of environmental design in the context of play therapy and to create environmental components tailored to design spaces that align with the play therapy approach for children dealing with anxiety. The objective is to establish an environment conducive to the cognitive-behavioral therapy process, facilitating the improved growth and development of children with anxiety disorders.
Methods: The present study, which was conducted by descriptive-analytical method, in order to achieve the desired goals, first reviews the results of previous research in this field and identifies effective factors in promoting mental health in children with anxiety disorders based on play therapy techniques, relying on bibliographic studies and open interviews with psychologists in counseling centers. Accordingly, related game-centered spatial attributes were explained based on the principles of Axline game therapy. To validate the important link between spatial principles and the analysis of psychologists’ questionnaire, we utilized the Analytic Hierarchy Process (AHP). AHP is a versatile quantitative decision-making method commonly used to tackle complex multi-criteria problems across various domains. It helps select options and criteria by assessing their relative effectiveness concerning one or more criteria. A pair-wise comparison matrix was distributed among 12 psychologists and occupational therapists for this purpose. In the subsequent phase, the substantial correlation between each principle and the environmental capacity priority identified in the earlier stage was investigated. Additionally, the influence of playful spatial elements were ranked. To achieve this, we analyzed data collected from a questionnaire administered to a sample of 120 individuals using SPSS 21 software. This questionnaire, comprising 21 questions based on components and indicators derived from the initial study phase, explores the relationship between the independent variable (playful environmental capabilities) and the dependent variable (Axline’s play therapy principles).
Findings: Based on the research results, the key factors for improving children’s anxiety disorders, following Axline’s eight principles, were identified as part of an efficient child-centered play therapy process within a proposed hierarchical model consisting of eight criteria: a sense of belonging, participation, openness, adaptability, liberty, security, clarity, and safety. The priority of environmental capabilities linked to each of these eight principles was established using a hierarchical analysis method and further substantiated through statistical significance tests validating these associations. 
Conclusion: Based on the extracted results, creating a sense of belonging to the place, feeling of freedom in the environment, mental security and creating a safe environment for the physical comfort of the child are the most important influencing factors, followed by factors such as readability, participation, permeability and flexibility. This research is in line with the results of previous studies and the results of the present study show the confirmation of the proposed playful environment capabilities and how the play environment and children’s social-cognitive behavior are related in accordance with related study sources.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Children’s Play Environments
 • Play Therapy
 • Anxiety Disorders
 • Hierarchical Analysis
 1. Aarts, M. Wendel-Vos, w. van Oers, H. van de Goor, l & Schuit A, (2010). Environmental determinants of outdoor play in children: a large-scale cross-sectional study. Am J Prev Med. 39(3). 212–219.  
 2. Acer, D. Gozen, G. Firat, Z. S. Kefeli, H. & Aslan, B. (2016). Effects of a redesigned classroom on play behaviour among preschool children. Early Child Development and Care, 186(12). 1907–1925.
 3. AminzadehGoharrizi, B. &  Badr, S. (2012). Analysis of Permeability Indices in Urban Fabric. Hoviatshahr. 6(12). 39-48. [In Persian]
 4. Axline, V. (1947). Play therapy. New York, NY: Ballantine.
 5. Bazmi, N & Narci, M. (2013). The effect of play therapy techniques in reducing anxiety and increasing positive emotions and general adjustment level in 9-12 year old children with leukemia. Psychological Studies. 8(4). 107-130. [In Persian]
 6. Bernstein G. A., Layne, A. E., Egan, E. A. (2005) maternal phobic anxiety and child anxiety. Anxiety Disorder. 19(6). 658– 672.
 7. Boroushaki, S. & Malczewski, J. (2008). Implementing an Extension of the Analytical Hierarchy Process Using Ordered Weighted Averaging Operators with Fuzzy Quantifiers in ArcGIS. Computers and Geosciences. 34(4). 399-410.
 8. Bratton, S. C. Ray, D., Rhine, T. & Jones, L. (2005). The efficacy of play therapy with children: A meta-analytic review of treatment outcomes. Professional Psychology, 36(4), 376–390.
 9. Brug, J. Van Lenthe, F. (2005). Environmental determinants and interventions for physical activity, nutrition and smoking: a review. Rotterdam, Netherlands: Erasmus MC.
 10. Brussoni, M. Gibbons, R. Gray, C. Ishikawa, T. Sandseter, E. B. H. Bienenstock, A. Tremblay, M. S. (2015). What is the relationship between risky outdoor play and health in children? A systematic review. International Journal of Environmental Research. 12(6). 6423-6454.
 11. Brussoni, M. Ishikawa, T & Brunelle ,S. Herrington, S. (2017). Landscapes for play: Effects of an intervention to promote nature-based risky play in early childhood centres Journal of Environmental Psychology.54 .139-150.
 12. Bundy, A. C. Naughton, G. Tranter, P. Wyver, S., Baur, L. Schiller, W & Brentnall, J. (2011). The Sydney playground Project: Popping the bubble wrap - unleashingthe power of play: A cluster randomized controlled trial of a primary school playground-based intervention aiming to increase children's physical activity and social skills. BMC Public Health. 11(1).680.
 13. Clark, M. I. Spence,J. C. &  Holt, N. L. (2011). In the Shoes of Young Adolescent Girls: Understanding Physical Activity Experiences Through Interpretive Description. Qualitative Research in Sport, Exercise, and Health 3 (2). 193–210.
 14. Cosco, N. G. Moore, R. C. & Smith, W. R. (2014). Childcare outdoor renovation as a built environment health promotion strategy: Evaluating the preventing obesity by design intervention. American Journal of Health Promotion, 28(3).27-32.
 15. Creem-Regehr, S. H. Gagnon, K. T. Geuss, M. N. & Stefanucci, J. K. (2013). Relating spatial perspective taking to the perception of other's affordances: Providing a foundation for predicting the future behavior of others. Frontiers in Human Neuroscience. 7. 1–14.
 16. Czalczynska-Podolska, M. (2014). The impact of playground spatial features on children’s play and activity forms: An evaluation of contemporary playgrounds’ play and social value Magdalena Czalczynska-Podolska. Journal of Environmental Psychology. 38.132-142.
 17. Davison, K.K & Lawson, CT. (2006). Do attributes in the physical environment influence children’s physical activity? A review of the literature. Int J Behav Nutr Phys Act;3:19.
 18. Dong, N. Chen, J. Zhang, Sh. (2017). Safety Research of Children's Recreational Space inShanghai Urban Parks. Procedia Engineering 198. 612 – 621.
 19. Dyment, J. E. & Bell, A. C. (2008). “Our garden is colour blind, inclusive and warm”: Reflections on green school grounds and social inclusion. International Journal of Inclusive Education, 12(2). 169-183.
 20. Farhadi, V. Doostzadeh, M. Sabzi, A & Sabzi, R. (2017). Effectiveness of child- centered play therapy with approach Axline on loneliness and hopelessness in children with hearing impairment. Counseling Research. 16 (61) .150-165 [In Persian]
 21. Ferdinand, R. F. (2007). Validity of the CBCL/YSR DSM-IV scales Anxiety Problems and Affective Problems, Journal of Anxiety Disorder.22(1). 126-134.
 22. Gallagher, M.H., Rabian. A.B. & Mc closkey, S.M. (2004). A brief group cognitive-behavioral intervention for social phobia in childhood. Journal of Anxiety disorders. (18) 459- 479.
 23. Gibson, J. J. (1986). The ecological approach to visual perception. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates (Original work published 1979).
 24. Gibson, X; E. J. (1988). Exploratory behavior in the development of perceiving, acting, and the acquiring of knowledge. Annual Review of Psychology. 39. 1–42.
 25. Ginsburg, K. R. (2007). The Importance of Play in Promoting Healthy Child Development and Maintaining Strong Parent-Child Bonds. American Academy of Pediatrics. 119 (1). 182–191.
 26. Graham P. (1998). Cognitive Behavior therapy for children and families. Cambridge University, 74-75.
 27. Hall, T.M. Kaduson, H.G. & Schaefer, C.E. (2002). Fifteen effective play therapy techniques. Professional Psychology: Research and Practice, 33, 515–522.
 28. Herrington, S. & Brussoni, M. (2015). Beyond physical Activity: The importance of play and nature-based play spaces for Children's health and development. Current Obesity Reports, 4(4), 477-483.
 29. Herrington, S. (2012). An informational guide for young people's play spaces. Landscape Architecture CHINA, 2, 42-55.
 30. Holt, N.L. Lee, H. Millar, C.A & . Spence J.C. (2013). ‘Eyes on where children play’: a retrospective study of active free play. Children's Geographies. 13(1).  73–88
 31. Isenberg, J.P. Quisenberry, N. (2002) Play: Essential for all children (A position paper of the Association for Childhood Education International). Childhood Education. 79(1). 33–39.
 32. Iverson, J. M. (2010). Developing language in a developing body: The relationship between motor development and language development. Journal of Child Language. 37. 229–261.
 33. Jones, E. M. & Landreth, G. (2002). The efficacy of intensive individual play therapy for chronically ill children. International Journal of Play Therapy. 11(1).117–140.
 34. Karimi, A.R. Mehrdadi, N. Hashemian, S.J. Nabi Bidhendi, GH.R & Tavakkoli-Moghaddam, R. (2011). Using AHP for Selecting the Best Wastewater Treatment Process. Water and Wastewater. 21(4). 2-12. [In Persian]
 35. Kelly, E & Crabtree, D. (2009). Securing the built environment: an analysis crime prevention through environmental design. Ball State University. Muncie. Indiana
 36. kopaie, G. Naghi Zadeh, M & Habib, F. (2016). The impact of physical factors in playgrounds on the creativity of children 6 to 12 years in urban parks. Motaleate Shahri6(21). 39-50.
 37. Landreth, G.L. (2015). Play Therapy (The Art of the Relationship) (F. Davarpanah, Trans). Tehran: Roshd. [In Persian] 
 38. Lavrysen, A. Bertrands, E. Leyssen, L. Smets, L. Vanderspikken, A. & De Graef, P. (2015). Risky-play at school. Facilitating risk perception and competence in young children. European Early Childhood Education Research Journal. 25. 89-105.
 39. Leblanc, M. & Ritchie, M. (2001). A meta-analysis of play therapy outcomes. Counseling Psychology Quarterly. 14. 149–163.
 40. Liempd, I. H. V. Oudgenoeg, O & Leseman, P.P.M. (2020), Do spatial characteristics influence behavior and development in early childhood education and care?. the Netherlands Journal of Environmental Psychology. 67. 101-385.
 41. loeffler, M.H. (1968). The Prepared Environment and Its Relationship to Learning. Oklahoma City: Casady School. ERIC, Ed028 62U.
 42. Luchs, A. & Fikus, M. (2013). A comparative study of active play on differently designed playgrounds. Journal of Adventure Education & Outdoor Learning. 13(3). 206-222.
 43. Mashburn, A. J. (2008). Quality of social and physical environments in preschools and children's development of academic, language, and literacy skills. Applied Developmental Science. 12(3). 113–127.
 44. Maxwell, L. E. (2007). Competency in child care settings: The role of the physical environment. Environment and Behavior. 39. 229–245.
 45. Moore, R. C. Goltsman, S. M. & Iacofano, D. S. (1992). Play for all guidelines: Planning, designing and management of outdoor settings for all children. Berkeley: MIG Communications. Moore, R. & Wong.
 46. Musatti, T. & Mayer, S. (2011). Sharing attention and activities among toddlers: Thespatial dimension of the setting and the educator's role. European Early Childhood Education Research Journal, 19, 207–221.
 47. Nijhof, SL. Vinkers, Ch. Geelen, SM.  Duijff,  SN. Achterberg, E J. van der Net, J. Veltkamp, RC.  Grootenhuis, MA. van de Putte, EM.  Hillegers, MH. van der Brug, AW. Wierenga, CJ.  Benders, MJ.  Engels,  RC. van der Ent, CK. Vanderschuren, L & Lesscher, H. (2018). Healthy play, better coping: The importance of play for the development of children in health and disease, Neuroscience and Biobehavioral Reviews. 95. 421–429.
 48. Oliver, M. K. Witten, R. A. Kearns, S. Mavoa, H. M. Badland, P. Carroll, C. Drumheller. (2011). Kids in the City Study: Research Design and Methodology. BMC Public Health. 11. 587.
 49. Piaget, J. (2007) The Child’s Conception of the World. (Tomlinson, J. Tomlinson, A. trans). Lanham, MD: Rowman and Littlefield.
 50. Porter, ML. Hernandez‐Reif, M. & Jessee, P. (2009). Play therapy: a review. Early Child Development and Care. (179)8. 1025-1040.
 51. Relph, E. (1976). Place and Placelessness. London: Pion.
 52. Samborski, S. (2010). Biodiverse or barren school grounds: Their effects on children. Children, Youth and Environments, 20(2), 67-115.
 53. Sandseter, E. B. H. & Kennair, L. E. O. (2011). Children's risky play from an evolutionary perspective: The anti-phobic effects of thrilling experiences. Evolutionary Psychology. 9(2). 257-284.
 54. Shabak, M. Norouzi, N. atuzuhariah Megat A. Tareef Hayat Khan. Amin. (2015). Children’s Sense of Attachment to the Residential Common Open Space, Procedia - Social and Behavioral Sciences. 201. 39 – 48.
 55. Skelton, T. (2009). Children’s geographies/geographies of children: Play, work, mobilities and migration. Geography Compass 3(4). 1430–1448.
 56. Spence S. H. Barrett, P.M. Turner, C.M. (2003). Psychometric Properties of the Spence Children’s Anxiety Scale with Young Adolescents. Journal of Anxiety Disorder. 17(6). 605-625.
 57. Stallard, P. (2010). Cognitive Behavioural Therapy for Children and Young People. (H. Alizadeh. H.A, Roohi & A.M.Goodarzi, Trans). Tehran: Danje. [In Persian]
 58. Sturm, R. (2005). Childhood Obesity – What We Can Learn from Existing Data on Societal Trends, Part 1. Preventing Chronic Disease. 2 (1). 1–9.
 59. Torrens, P. & Griffin, W. A. (2012). Exploring the micro-social geography of children's interactions in preschool: a long-term observational study and analysis using geographic information technologies. Environment and Behavior.45. 584–614.
 60. Tuan,Y.Fu. (1974). Classics in human geography revisited. Topophillia, Englewood cliffs: Prentiss-hall.
 61. Veitch, J. Bagley, S. Ball, K. & Salmon, J. (2006). “Where do Children Usually Play? A Qualitative Study of Parents’ Perceptions of Influences on Children’s Active Free-Play. Health & Place. 12 (4).383–393.
 62. Victor, A.M. Bernat, D.H. Bernstein, GA. & Layne, A.E. (2007). Effect of parent and family characteristics on treatment outcome of anxious children. Journal of Anxiety Disorder. 835-848.
 63. Wachs, T. D. Gurkas, P. & Kontos, S. (2004). Predictors of preschool children's compliance behavior in early childhood classroom settings. Applied Developmental Psychology. 25. 439–457.
 64. Woolley, H. & Lowe, A. (2013). Exploring the relationship between design approach and play value of outdoor play spaces. Landscape Research. 38(1). 53-74.
 65. Wyver, S. Tranter, P. Naughton, G. Little, H. Sandseter, E. B. H. & Bundy, A. (2009). Ten ways to restrict children's freedom to play: The problem of surplus safety. Contemporary Issues in Early Childhood. 11(3). 263-277.
 66. Yan, Gu & Jie, Hu. (2000). Comparison research of one day work and rest system for student between 10 years before and after [J]. Chinese Journal of School Doctor. 6.410-411.
 67. Zardasht, E. (2001). Application of Hierarchical Analysis Process in Urban and Regional Planning. Journal of Honar-Ha-Ye-Ziba Memari-Va-Shahrsazi. 10. 13-21.