نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد طراحی شهری گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

2 استادیار، گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

چکیده

فضاهای عمومی معاصر به‌صورت مناسبی تمامی نیازهای انسان را پاسخ نمی‌دهند و زندگی اجتماعی در آن‌ها آن‌گونه که باید در جریان نیست. تا جایی که این فضاها صرفاً به عاملی ارتباط‌دهنده بین مبدأ و مقصد تقلیل یافته‌اند. پژوهش حاضر بر آن است که به بررسی و شناسایی عوامل تأثیرگذار در جهت تقویت کارکرد این فضاها بپردازد و نگاه ویژه‌ای دارد تا آموزه‌ها و اندیشه‌های معماری و شهرسازی را به بار نشاند. هدف این پژوهش رسیدن به تعیین چارچوب راهبردی جهت دستیابی به فضای جلوخان طبق نظریه مکان سوم‌ و ارائه طرح پیشنهادی جهت ارتقاء فضای جلوخان برای رسیدن به مفهوم مکان سوم در فضای جلوخان مسجد جامع قزوین بوده و به دنبال پاسخ به این پرسش است که اولویت‌بندی شاخص‌ها در فضاهای عمومی بناهای مذهبی از منظر نظریه مکان سوم در نمونه موردی جلوخان مسجد جامع قزوین چگونه است. این تحقیق ازنظر ماهیت ترکیبی است و بر اساس مؤلفه‌های کمی به‌دست‌آمده، استدلال کیفی صورت گرفته و سپس پیشنهاد‌ها طراحی ارائه ‌شده است. به‌منظور تبدیل عوامل به شاخص‌های قابل اثرگذار در طراحی، پرسشنامه‌ای تنظیم شد که در مرحله‌ی اول از ۲4 عامل تأثیرگذار به روش دلفی اطلاعاتی از بین 20 نفر از متخصصین جمع‌آوری شد و با تحلیل پرسشنامه‌ها در نرم‌افزار SPSS مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار استخراج شد. در مرحله‌ی دوم تحلیل پرسشنامه این عوامل به 14 عامل رسید که مهم‌ترین شاخص‌های تأثیرگذار طراحی محسوب می‌شود و اولویت‌بندی بین آن‌ها صورت گرفت. در پایان پس از واکاوی نظریه مکان سوم و بررسی شاخص‌ها، اولویت‌های طراحی در جهت ارتقاء کیفیت زندگی اجتماعی در فضای جلوخان مسجد جامع قزوین ارائه شد و قابل‌تعمیم به سایر فضاهای عمومی با ماهیت فضایی مشابه است؛ در انتها راهکارهای طراحانه در نمونه‌ی موردی معرفی گردید.

چکیده تصویری

فضاهای عمومی در بناهای مذهبی و عملکردهای آن‌ها از منظر نظریه مکان سوم؛ نمونه موردی: فضای جلوخان مسجد جامع قزوین

تازه های تحقیق

- تببین چارچوب راهبردی جهت دستیابی به مکان سوم.
- ارائه راهکارهایی در جهت ارتقا مفصل جلوخان در جهت رسیدن به مکان سوم.
- ارتقا کیفیت روایط اجتماعی در فضای واسط.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Public spaces in religious buildings and their functions from the perspective of third-place theory and design strategies; Case study: The forecourt of Jameh Mosque in Qazvin

نویسندگان [English]

 • Sahra Rahmani 1
 • Shadi Pakzad 2

1 M.A. in Urban Design, Faculty of Architecture and Urban Development, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.

2 Assistant Professor, Faculty of Architecture and Urban Development, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.

چکیده [English]

Extended Abstract
Background and Objectives: Contemporary public spaces often do not adequately meet all human needs, resulting in a deficiency in their social dynamics. They tend to be reduced to mere origin-destination places. While previous research has identified this issue to some extent, it has not yielded clear solutions. This study aims to identify the key factors for enhancing the functionality of these spaces, drawing inspiration from architectural and urban planning principles and thoughts. It prioritizes these factors within the context of religious public spaces, specifically focusing on the forecourt of Jame’ Mosque in Qazvin, using the third-place theory. The study seeks to establish a strategic framework to transform the forecourt space into a true third-place, proposing solutions to enhance its role within the forecourt of Jameh Mosque in Qazvin.
Methods: The study adapts a combination of approaches, starting with quantitative factors and subsequently incorporating qualitative reasoning to offer design recommendations. In order to translate these qualitative factors into quantifiable aspects and ensure their impact on the design process, a questionnaire was developed. This questionnaire was designed based on theoretical findings related to the spatial aspects of the forecourt and the conceptual framework of the third-place. During the initial phase, the most significant components and indicators were gathered from a pool of 24 influential factors identified through the Delphi method, involving 20 experts. After analyzing the questionnaire using SPSS software, the top 14 factors with the most design influence were extracted in the second phase. Following this, by identifying the key components and indicators for evaluating a place according to the third-place concept, the study evaluated the study area (the forecourt of Jameh Mosque in Qazvin). Ultimately, the research offers design solutions aimed at incorporating the qualities of the third-place into the shared entrance area of Jameh Mosque. 
Findings: To create a gradual change from one place to another, based on the qualities, criteria and indicators identified in the theory of “third-place” and their prioritization from the architecture and urban design experts’ view, the most important criteria to achieve the quality and nature of the third-place in public places in the theoretical field were defined. These criteria were prioritized for other studies in the field of urban design and architecture. In order to make the forecourt act as a joint according to the theory of the “third-place”, complications arise in ensuring the functionally of the joint, which may result in either chaotic or monotonous designs. In this way, according to the investigations, there are effective indicators which determine the creation and sustenance of a place classified as a “third-place.” Incorporating these characteristics is essential for the continued existence of such spaces within today’s urban public areas.
Conclusion: After analyzing the third-place theory and examining the indicators, design priorities were presented to improve the quality of social life in the forecourt of Jameh Mosque in Qazvin. The results can be generalized to other public spaces with a similar spatial nature. Readability, invitingness, proper access, social interactions and maintaining the place efficiency are the requirements of “third-place” according to this research. To enhance the readability within these areas, it is advisable to reduce the density compared to the nearby blocks. This will make it easier to perceive information. Following this, the invitingness will also become more effective. However, the key factor in reinforcing the invitingness within interface spaces lies in the utilization of various elements. Furthermore, indications of the adjacent spaces are present to serve as an initial welcome for users to engage with. In order to achieve a space for establishing social interactions, it is better to use a suitable space for pausing and having a conversation, which is suitable through the selection of urban furniture. Finally, design solutions were introduced in the case study.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Urban Space
 • Joints
 • Forecourt
 • Third-Place
 • Forecourt of Jameh Mosque in Qazvin

این مقاله برگرفته از پایان‌نامه کارشناسی ارشد نویسنده نخست با عنوان «طراحی شهری فضای جلوخان مسجد جامع قزوین با تمرکز بر نظریه مکان سوم» می‌باشد که به راهنمایی نویسنده دوم در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین انجام گرفته است.

This article is derived from the first author`s master thesis entitled “Urban design of frontage space in grand masque of Qazvin, concentrating on the 3th place theory”, supervised by the second author, at Islamic Azad University, Qazvin Branch.

 1. Akins, B. Tolson, H, & Cole R. (2005). Stability of Response Characteristics of a Delphi Panel: Application of Bootstrap Data Expansion. BMC Medical Research Methodology, 5(1): 37.
 2. Aldous G. (2013). The Islamic city critique: Revising the narrative. J Econ Soc Hist Orient.56(3):471-93.
 3. Alexander, C. (1977). A pattern language oxford. University press.
 4. Alimardani, M., Mahdinejad, Jamaluddin, Efhemi & Talia. (2014). Qualitative growth of urban space in order to improve social interactions (Case example of Ahmadabad Street, Mashhad). Semnan: Two Quarterly Journals of Applied Arts, 4(7), 14-5 [In Persian].
 5. Alpagunovo, A., Falamaki, M. & others. (2005). Native architecture. Tehran: Space Publishing [In Persian].
 6. Alsayyad, N. (1996). The study of Islamic urbanism: An historiographic essay. Built Environ, 7-91.
 7. Avella, R. (2016). Delphi panels: Research design, procedures, advantages, and challenges. International Journal of Doctoral Studies, 11(1): 305-321.
 8. Carr, S. Francis, M. Rivlin, L. G. & Stone, A. M. (1992). Needs in public space. In M. Carmona, & S. Tiesdell (Eds.), Urban Design Reader, 230-240. Oxford, UK: Architectural Press.
 9. Davudi, E. & Modiri, A. (2014). Evaluation of the distribution of third places in relation to the levels of different social classes in Zanjan city. Urban Studies, 4(16), 81-92 [In Persian].
 10. Doiran, I., Karimnejad, M. (2013). Identity and sense of belonging to a place in the new public spaces of urban construction (Nahj al-Balagheh Park, Tehran). City identity, 8(18) 81-92[In Persian] .
 11. Hamidi, M., Habibi, M. & Salimi, J. (1997). The Bones of the City of Tehran. Tehran:Technical Deputy of the Municipality of Tehran [In Persian]..
 12. Jabbari, M. (1999). TheRole of Joint in the City Space Organization. Master's Thesis for Urban Design, Tehran: University of Science and Technology [In Persian].
 13. Jeffres, L. W., Bracken, C., Jian, G., & Casey, M. F. (2009). The Impact of Third Places on Community Quality of Life, Applied Research Quality Life.
 14. Khatami, M. (2018). Rethinking the concept of the Islamic city; An analysis of different perceptions of the concept of the Islamic city and explaining the necessity of moral reading. Naqshejahan, 9(3):157-166 [In Persian].
 15. Khodayi, Z. & Taghvaee, A.A. (2011). Characteristics of Islamic City:with Emphasis on the Physical Dimensions of Islamic City. studies on Iranian Islamic cities, 2(5), 103-113 [In Persian].
 16. Lang, J. (2004). Creating Architectural Theory: The Role of the Behavioral Sciences in Environmental Design. Einifar, A., Tehran: Tehran University[In Persian].
 17. Lukito, & Xenia, A. (2017). Café as third place and the creation of a unique space of interaction in UI Campus. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 99, International Conference on Sustainability in Architectural Design and Urbanism, Semarang, Indonesia
 18. Mahdavipour, H., Jafari, R. & Saadati, P. (2013). Position of Forecourt in the Native Residential Architecture of Iran. Housing and rural environment, 32(142), 8-18 [In Persian].
 19. Mahjoub Jalali, N. & Qalenoi, M. (2013). third place; Social need for the city. Tehran: The first national conference on urban planning, urban management and sustainable development. [In Persian].
 20. Marcais W. (1928). Islam and urban life. Rep Sess Acad Inscr B-Lett, 86-100.
 21. Moeini, M. (2011).SociableStreets a Place for Pause and Stay. Tehran: Municipality Beauty Organization [In Persian]..
 22. Nasr, T. (2017). The significance of “Iranian urban semiotics” in tourism in line with future study of urban planning and sustainable development. J Reg Plan. 189-200.
 23. Oldenburg, R. (1999). The great good place. DA Capo Press,US
 24. Omidvar, F. & Razmjooi, F. (2018). Historical baths, as a third place (case study: Historical bath Vakil Shiraz). Journal of Politics and Media History, 4 [In Persian].
 25. Pakzad, J. (2010). Feast of Thoughts in Urbanism, Volume 2: From Quantity to Quality (First Edition). Omrane Sharhaye Jadid Co., Tehran [In Persian].
 26. Samadi Ahri, A. & Sattarzadeh A. (2017). The third place, a place for leisure time and its connection with different social environments in Tabriz. International Journal of Architectural Engineering and Urban Planning, 27(2), 103-95 [In Persian].
 27. Shahnawaz, A., Mousavi-Rozati, M., Zarini, H., Khorram, B., Sabunian-Yazd, M., Haji-Qasmi, K., Rasouli, J., Nourbakhsh, H. (2013). Ganjnameh: Culture of Iranian Islamic Architecture Works: Eighth Book of Jame Mosques, Tehran: Rozneh, Shahid Beheshti University [In Persian].
 28. Shareipour, M. (2012). Urban Sociology. Tehran: Oughaf publications [In Persian].
 29. Siavashpour, B., Abron, A. & Mousavi, M. (2018). Approaches to the design of public spaces of urban sociability derived from the characteristics of the third place. Urban design studies and urban researches, 2(4) [In Persian].
 30. Soltanzadeh, H. (2019). Entrance space in traditional Iranian architecture, Tehran: Cultural Research Office [In Persian].
 31. Taqavi Sangdehi, M. & Turkashund, A. (2013). The role of urban third places in improving social interactions. The first national conference in search of the city of tomorrow "Analysis of concepts and examples in the Iranian-Islamic city" [In Persian].