نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری معماری دانشگاه هنر اسلامی تبریز

2 استادیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، ایران

3 استاد دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، ایران

چکیده

توجه به ضرورت روزافزون فناوری در پیشرفت هرجامعه‌ای و نیاز به ایجاد درکی صحیح از مفهوم آن در سو گرفتن مسیری روشن در پیشبرد و ارتقاء معماری الزامی است تا مفهوم این واژه در مباحث معماری مورد مطالعه قرار گیرد. با بررسی پژوهش‌ها مشخص می‌شود که، در فرهنگ عامه به فناوری بیشتر به دید ماشین‌ها نگریسته می‌شود، اما در نزد صاحب‌نظران، تعاریف دیگری نیز برای آن مطرح شده است. لذا هدف از این مقاله، پالایش فضای مفهومی فناوری و ارائه مفهوم‌سازی دقیق‌تر با کمک مولفه‌های حاصل از آن می‌باشد، حال سوالاتی که مطرح می‌گردد آن است که با توجه به عدم دیدگاهی واحد برای فناوری، منظور دقیق از این واژه چیست؟ و جهت دستیابی به تعریفی جامع و مانع از فناوری، چه شاخص‌ها و مولفه-هایی را می‌توان برای این مقوله ذکر نمود به‌نحوی که بتوان از کاربردهای متفاوت و بعضا متعارض که موجب ابهام می‌شود، رهایی یافت؟
در راستای پاسخ به این مساله، بر ریشه‌شناسی این مفهوم، بسط رویکردهای نظری و بررسی تعاریف موجود مروری دقیق مدنظر می‌باشد. بدین منظور با استفاده از روش اسنادی و تحلیل مفهومی و با ابزار کتابخانه‌ای، دیدگاه‌های صاحب‌نظران بررسی و تحلیل محتوا شد و سپس با تمرکز بر وجوه مشترک تعاریف موجود، شاخص‌هایی تبیین گردید، بدین صورت که با تحلیل دیدگاه اندیشمندان، تعداد 10 شاخص‌ بدست آمد که مورد امتیازبندی قرار گرفت. از میان این شاخص‌ها، 6 شاخص بالاترین میانگین را به خود اختصاص دادند که جهت اعتبارسنجی شاخص‌های با میانگین بالاتر از روش دلفی و از دیدگاه‌های 23 متخصص، بهره گرفته شد و در پایان مشخص شد که از دیدگاه خبرگان، کدام‌یک از مولفه‌ها از اهمیت بالاتر و کدام‌یک از اهمیت پایین‌تری برخوردار می‌باشد. یافته‌ها حاکی از آن است که از میان مولفه‌های موردنظر، مولفه «ابزار (سخت‌ابزار و وسیله)» در هر دو دور آزمون دلفی، بالاترین امتیاز را به خود اختصاص داده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Concept of Technology in Architecture and Explaining Its Components Using Delphi Method

نویسندگان [English]

  • Sonya Silvayeh 1
  • abbas ghaffari 2
  • Maziar Asefi 3

1 PhD student

2 Assisstant Professor, Faculty of Art and Architecture, Tabriz Islamic Art University (Corresponding author)

3 Professor, Faculty of Art and Architecture, Tabriz Islamic Art University

چکیده [English]

Paying attention to the increasing importance of technology in the progress and development of every society, as well as the need to have a proper understanding of its meaning and concept in order to find a clear path in architecture promotion, it is imperative that the concept of technology be thoroughly studied in the architectural context. Technology involves different beliefs and approaches and the purpose of this article is to refine the conceptual space of technology and to provide a more precise conceptualization with the help of its components. Now the questions that arise are: what is the exact meaning of the technology due to the given the diversity of opinions and lack of a unified view of this word? And in order to achieve a comprehensive definition of technology, what indicators and components can be mentioned for this category so that to get rid of different and sometimes conflicting applications that cause ambiguity? For this purpose, using the documentary method and conceptual analysis and with library tools, the views and theories of the experts are first examined and analyzed. Then, the indicators were elaborated by focusing on the commonalities of the existing definitions. That way, by analyzing the views of scholars, 10 indicators which were rated according to the definitions of the experts, were scored. Among these indices, 6 indices had the highest average, which requires the validity and reliability of the components to use the Delphi method. Thus, the components are put to the test to determine their significance from the viewpoint of Iranian scholars and rankings with higher average ratings, which were used in this study from the views of 23 experts. The findings indicate that the components of "tools" as well as "techno-industry" scored the highest and the "practical-experimental knowledge" component also scored the lowest.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technology
  • Architecture
  • Theoretical approaches
  • Hard tool
  • Delphi Method