نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران.

2 استادیار، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران.

3 استاد، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران.

چکیده

توجه به ضرورت روزافزون فناوری در پیشرفت هرجامعه‌ای و علاوه بر آن، نیاز به ایجاد درکی صحیح از مفهوم آن در سوگرفتن مسیری روشن در پیشبرد و ارتقاء معماری، الزامی است تا مفهوم این واژه در مباحث معماری مورد مطالعه قرار گیرد. با بررسی پژوهش‌ها مشخص می‌شود که در فرهنگ عامه به فناوری بیشتر به دید ماشین‌ها نگریسته می‌شود، اما در نزد صاحب‌نظران، تعاریف دیگری نیز برای آن مطرح شده است. مقوله فناوری مشتمل بر رویکردهای متفاوتی است و هدف از این مقاله، پالایش فضای مفهومی فناوری و ارائه مفهوم‌سازی دقیق‌تر با کمک مولفه‌های حاصل از آن می‌باشد. حال سوالاتی که مطرح می‌گردد آن است که با توجه به کاربردهای متعارض و عدم دیدگاهی واحد برای فناوری، منظور دقیق از این واژه چیست؟ و چه شاخص‌ها و مولفه‌هایی را با بررسی نظرسنجی متخصصین معماری می‌توان برای این مقوله ذکر نمود به‌نحوی که بتوان، به اولویت‌بندی این شاخص‌ها در بحث معماری دست یافت؟ در این راستا، بررسی تعاریف و دیدگاه‌های صاحب‌نظران مدنظر می‌باشد. بدین منظور با استفاده از روش اسنادی و تحلیل مفهومی و با ابزار کتابخانه‌ای، رویکردهای نظری مرتبط با فناوری، بررسی و تحلیل محتوا شد و سپس با تمرکز بر وجوه مشترک تعاریف موجود، شاخص‌هایی تبیین گردید، بدین صورت که با تحلیل دیدگاه اندیشمندان، تعداد ۱۰ شاخص‌ بدست آمد که امتیازبندی شدند. از میان این شاخص‌ها، ۶ شاخص بالاترین میانگین را به خود اختصاص دادند که جهت اعتبارسنجی شاخص‌های با میانگین بالاتر از روش دلفی و از دیدگاه‌های ۲۳ متخصص معماری، بهره گرفته شد و مشخص شد که از دیدگاه خبرگان، کدام‌یک از مولفه‌ها از اهمیت بالاتر و کدام‌یک از اهمیت پایین‌تری برخوردار می‌باشد. یافته‌ها حاکی از آن است که از میان مولفه‌های موردنظر، مولفه «ابزار (سخت‌ابزار و وسیله)» در هر دو دور آزمون دلفی، بالاترین امتیاز را به خود اختصاص داده است.

چکیده تصویری

مفهوم فناوری در معماری و تبیین مولفه‌های آن با استفاده از روش دلفی

تازه های تحقیق

- پالایش فضای مفهومی فناوری و ارائه مفهوم‌سازی و تعریف دقیق‌تر آن.
- دست‌یابی به شاخصه‌ها و مولفه‌های فناوری از نظر اندیشمندان و متخصصین معماری.
- استفاده از پرسشنامه و روش دلفی برای تعیین پارامترهای فناوری.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The concept of technology in architecture and explaining its components using Delphi method

نویسندگان [English]

 • Sonya Silvayeh 1
 • Abbas Ghaffari 2
 • Maziar Asefi 3

1 Ph.D. Candidate in Architecture, Faculty of Architecture and Urbanism, Tabriz Islamic Art University, Tabriz, Iran.

2 Assistant Professor, Faculty of Architecture and Urbanism, Tabriz Islamic Art University, Tabriz, Iran.

3 Professor, Faculty of Architecture and Urbanism, Tabriz Islamic Art University, Tabriz, Iran.

چکیده [English]

Extended Abstract
Background and Objectives: Given the increasing significance of technology in the progress and development of every society, along with the need to have a proper understanding of its meaning and concept to promote architecture, it is imperative to conduct a comprehensive study on technology in the architectural context. It is not an overstatement to claim that all scholars of architectural history have somehow addressed the importance and concept of technology in architecture and have considered its role in the emergence of architecture. Meanwhile, research shows that technology in popular culture refers to machines, but there are other definitions for scholars. Consequently, extensive research in recent years has explored this subject, with experts presenting various viewpoints. But sometimes issues such as inappropriate, incomplete and inaccurate conceptualizations cause problems in these studies. Consequently, when referring to “technology in architecture,”, one cannot precisely define technology and its related components, which in its turn poses a big problem. Technology involves different beliefs and approaches and the purpose of this article is to refine the conceptual space of technology and to provide a more precise conceptualization with the help of its components. The questions that emerge are: What precisely is the definition of technology, given the wide range of opinions and the absence of a unified perspective on this term? To achieve a comprehensive definition of technology and address the diverse and occasionally contradictory interpretations, what indicators and components can be mentioned for this category?
Methods: To address these questions, we will closely review the etymology of this concept, trace its historical development, explore the growth of theoretical perspectives, scrutinize related definitions, and analyze its associated characteristics. For this purpose, using the bibliographic method and conceptual analysis and, the views and theories of the experts are first examined and analyzed. Then, the indicators were elaborated by focusing on the commonalities of the existing definitions. Thus, through the analysis of scholars’ perspectives, 10 indicators were assessed based on expert definitions and assigned scores. Among these indicators, six had the highest mean scores, implying the need to employ the Delphi method to assess the validity and reliability of these components. Consequently, these components are subjected to evaluation to ascertain their significance as perceived by Iranian scholars, with rankings derived from the perspectives of 23 experts who participated in this study. 
Findings: This test was conducted by interviewing the experts in two rounds. In the end, it was determined from the experts’ point of view which components were more important and which were less significant. Finally, one can achieve the highest level of success with these steps and arrive at a comprehensive definition of technology and its associated elements by considering the theoretical approaches put forth by experts. The findings indicate that among the components of “tools (hard tools and devices)”, “scientific knowledge”, “practical-experimental knowledge”, “process-system”, “techno-industry” and “manufacturing-production”, the components of “tools” as well as “techno-industry” scored the highest and the “practical-experimental knowledge” component scored the lowest.
Conclusion: In general, it is evident from the scholars’ perspectives presented in the table that their opinions align with those of the Delphi method experts. This means that for both groups, the “tool” component has the highest score. According to a wide range of definitions in terms of different opinions (positive to negative attitude) on the nature of technology, it was observed that some approach it in terms of its use or function, while others focus on its underlying meanings and concepts. In the end, according to the components, technology can be defined as the application of science, experience and human skills to meet human needs. It is a set of tools, skills, knowledge, and information known as technology components. This implies that not only the absence of these components but also the absence of synchronization among them can impact the ineffectiveness of the technology.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Technology
 • Architecture
 • Theoretical Approaches
 • Explanation of Technology Component
 • Delphi Method

این مقاله برگرفته از رساله دکتری نویسنده نخست با عنوان «الگوی تعامل فناوری و سبک زندگی در معماری مجتمع‌های مسکونی از دوره پهلوی اول تا امروز» می‌باشد که به راهنمایی نویسنده دوم و سوم در دانشگاه هنر اسلامی تبریز انجام گرفته است.

This article is derived from the first author`s doctoral thesis entitled “Interaction Pattern Between Technology and Lifestyle in Architecture of residential complexes from Pahlavi to today”, supervised by the second and third authors, at Tabriz Islamic Art University.

 1. Andriani, P., & Cohen, J. (2013). From exaptation to radical niche construction in biological and technological complex system. Journal of Complexity. 18(5), 7-14
 2. Arthur, W. B. (2019). The nature of technology: What it is and how it evolves? (M. E. Mahjob, Trans.). Tehran: Ney Publication. (In Persian)
 3. Aulizadeh, A. (2014). Conducting research via Delphi method. Tehran: Ayandepajooh Publication. (In Persian)
 4. Blaiki, N.W.H. (2018). Designing social research: The logic of anticipation. (H. Chavoshian, Trans.). Tehran: Ney Publiction. (In Persian)
 5. Ellul, J. (1994). The Technological society. (J. Wilkinson, Trans.). Vintage Books. Alfred A. Knopt Publication.
 6. Fardanesh, H., & Jamshidi, T.A. (2014). An explanation of the philosophy of the humanistic and educational technology: Approaches, views and erroneous perceptions. Instructional Technology and Design. 3 (4), 21-29. (In Persian)
 7. Feenberg, A. (2010). Marxism and the critique of rationality: from surplus value to the politics of technology. Cambridge Journal of Economics. 34(1), 37-49.
 8. Feizabadi, Mahmood. (2012). Theoretical explanation of architectural technology in Iran with the emphasis on natural organisms. Ph.D. Thesis. Department of architecture. Faculty of art and architecture. Tarbiat Modares University. (In Persian)
 9. Fritsch, Stefan. (2011). Technology and global affairs. Journal of International Studies Perspectives. 12 (1), 27-45.
 10. Glen, A. (2010). Technology as a philosophical phenomenon. (M. Sanei, Trans.). Journal of Hekmat va Marefat. 43(7), 4-9. (In Persian)  
 11. Grover, R.B. (2019). The Relationship between Science and Technology and Evolution in Methods of Knowledge Production. Journal of History of Science. 54 (1), 50-68.
 12. Heidegger, M. (2016). The question concerning technology. (S. Etemad, Trans.). Arghanon. (1), 1-30. (In Persian)
 13. Jaferi, A., & Mahdavi pour, H. (2013). The role of vernacular technologies in the quality of residential spaces. Journal of Housing and Rural Environment. 32 (141), 51-68. (In Persian)
 14. Jaspers, K. (1996). The origin and goal of history. (M.H. Lotfi, Trans.). Tehran: Kharazmi Publication. (In Persian)
 15. Kaplan, S., & Tripsas, M. (2008). Thinking about technology: applying a cognitive lens to technical change. Journal of Research Policy. 37(5), 790-805.
 16. Ladriere, J. (2002). The challenge presented to cultures by science and technology. (P. Sotode, Trans.). Tehran: Research Center for Culture, Art and Communication Publication. (In Persian)
 17. Lukacs, G. (2018). History and class consciousness: Studies in Marxist Dialectics. (M. J. Poyande, Trans.). Tehran: Bootimar Publiction. (In Persian)
 18. Madomi, Karim and Ahsani, Amir. (2016). Technology and its function in society anf physical environment. Journal of Naqshejahan. 5(1), 85-99. (In Persian)
 19. Mahmoodzade, E. (2011). Managing the future by coming technologies. Tehran: ISIran Institude Publication. (In Persian)
 20. Mansourfar, K. (2018). Advanced statistical methods: Using applied software. Tehran: University of Tehran Press. (In Persian)
 21. Marcuse, H. (2016). One-Dimensional-Man. (M. Moayadi, Trans.). Tehran: Amirkabir Publication. (In Persian)
 22. Mccloy, Don. (2014). Technology: Made simple. London: Heinemann
 23. Metz, Bert, Ogunlade Davidson, Peter Bosch, Rutu Dave, and Leo Meyer, eds. (2007). Climate change 2007: Mitigation of climate change. New York: Cambridge University Press.
 24. Movahed Abtahi, M. T., & Donyavi, M. (2012). Technology and culture: A comparative Study of Paya and Mirbegheri viewpoints. Journal of Metodology of Sicial Science and Humanities. 18 (73), 85-109. (In Persian)
 25. Nasr, Seyed Hossein. (2018). Islam, Science, Muslims and Technology. (A. H. Asghari, Trans.). Journal of Hekmat va Marefat. 2(1), 8-17. (In Persian)
 26. Okoli, Chitu & Pawlowski, Suzanne. D. (2004). The Delphi method as a research tool: an example design consideration and applications. Journal of Information & Management. 42 (1), 15-30.
 27. Pacey, A. (2001). Meaning in Technology. Cambridge, MA: MIT Publication.
 28. Parvivi, E., Mahdavinejad, M.J., & Bemanian, M.R. (2015). Investigating the process of Technology's entry in to modern architecture. Armanshahr. 8 (15), 1-14. (In Persian)
 29. Paya, A. (2008). Critical considerations about the concept of religious knowledge and indigenous knowledge. Journal of Hekmat va Falsafeh (Wisdom and Philosiphy). 3(11), 39-76. (In Persian)
 30. Postman, N. (2016). Technopolo (The surrender of culture to technology). (S. Tabatabaei, Trans.). Tehran: Sorosh Publication. (In Persian)
 31. Powell, C. (2003). The Delphi technique: Myths and realities. Journal of Methodological Issues in Nursing Research. 41(4), 376-382.
 32. Rahimzadeh, M.R. (2009). Rethinking technology and its part in the rise of modern architecture. Journal of Soffeh. 17(47), 27-42. (In Persian)
 33. -Rocher, Guy. (2016). Social Change. (M. Vosoghi, Trans.). Tehran: Ney Press. (In Persian)
 34. Scharff, Robert C., and Val Dusek. (2014). Philosophy of Technology: the technological condition: An Anthology. United State: Blackwell Publishing.
 35. Shayanfar, Shiva. (2005). Philosiphical inquiry into the role of technology in architecture. Ph.D. Thesis. School of Architecture. College of Fine Art. University of Tehran. (In Persian)
 36. Soroush, Abdolkarim. (2014). Tafarroje Sone. Tehran: Soroush Press. (In Persian)
 37. Taghavi, M., & Khoushnevis, Y. (2008). The autonomy of technology, or being passive against technological attitude. Journal of Roshd-E-Fanavari. 4 (16), 55-63. (In Persian)
 38. Tarek, K. (2019). Management of technology. (S. M. Arabi., & D. Izadi, Trans.). Tehran: Iran Cultural Studies Publication. (In Persian)
 39. Vafamehr, M. (2011). The place of technology in Iranian architecture. Khaneomran. (1), 6-9. (In Persian)
 40. Vafamehr, M; Shahroodi, A.A & Arbabian, H. (2006). Man and the technology architecture. Technology Development. 4(10), 45-67. (In Persian)