نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری شهرسازی، دانشکدۀ معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر تهران، تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد طراحی شهری، دانشکدۀ معماری و شهرسازی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

3 استادیار، گروه معماری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

چکیده

آنچه در طرح‌های توسعۀ شهر تهران ذیل خدمات محلی بررسی می‌شود، صرفاً محدود به خدماتی است که با عنوان خدمات هفتگانه مستقیماً توسط نهادهای عمومی و دولتی تأمین می‌شود. همین امر باعث شده است که در برخی محلات شهر تهران، پراکندگی خدمات تجاری محله‌ای به درستی صورت نگیرد و بخشی از جمعیت محله دسترسی مناسب به ویژه به صورت پیاده به خدمات تجاری محله‌ای نداشته باشند. بر این اساس، لازم است مداخلاتی توسط شهرداری در فرآیند توزیع و دسترسی (به ویژه به صورت پیاده) به خدمات تجاری محله‌ای در سطح محلات شهر تهران صورت گیرد. بر این اساس، این پژوهش با هدف تدوین برنامه راهبردی توزیع مکانی مناسب خدمات محله‌ای (با تاکید بر خدمات تجاری محله‌ای) مبتنی بر پیاده‌مداری در محلات شهر تهران صورت گرفته است. برای انجام این پژوهش که ذیل پژوهش‌های کاربردی قرار می‌گیرد، از رویکرد ترکیبی با غلبۀ روش کیفی استفاده شده است. به منظور جمع‌آوری داده از روش‌های اسنادی، داده‌های ثانویه، مشاهدۀ غیرمشارکتی، مصاحبۀ عمیق و پرسشنامه استفاده شده است. تحلیل داده‌ها نیز با استفاده از تحلیل آماری، تحلیل محتوای کیفی و تحلیل تطبیقی صورت گرفته است. مطالعات این پژوهش نشان می‌دهد که ارتقای توزیع خدمات محله‌ای مبتنی بر پیاده‌مداری نیازمند تدوین و اجرای برنامه‌هایی در سه بازۀ کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت است. در کوتاه‌مدت، لازم است دستورالعمل‌هایی مرتبط با توزیع خدمات تجاری محله‌ای، دسترسی به خدمات تجاری محله‌ای و نیازسنجی خدمات تجاری محله‌ای در برنامۀ توسعۀ محلات شهر تهران ذیل اسناد فرادست مربوطه تصویب و ابلاغ شوند. برنامه‌ها و اقدامات میان‌مدت جهت ارتقای توزیع خدمات محله‌ای مبتنی بر تعریف جایگاه شهرداری در فرآیند توزیع خدمات محله‌ای (از طریق صدور پروانۀ کسب یا تأمین فضای مورد نیاز این خدمات) در نظر گرفته شده است. برنامه‌ها و اقدامات بلندمدت نیز بر تغییر قوانین فرادست جهت تثبیت شهرداری به عنوان یکی از مراجع صدور پروانۀ کسب متکی هستند. 

چکیده تصویری

تدوین سازوکارهای ارتقای توزیع و دسترسی به خدمات تجاری محله‌ای در شهر تهران

تازه های تحقیق

- آسیب‌شناسی توزیع خدمات تجاری محله‌ای مبتنی بر پیاده‌مداری.
- تحلیل شکاف وضع موجود با گرایش‌ها و تقاضاهای مردم و قوانین و اسناد فرادست در زمینۀ توزیع و دسترسی به خدمات تجاری محله‌ای.
- ارائۀ سازوکار ارتقای توزیع و دسترسی به خدمات تجاری محله‌ای (مبتنی بر شرایط محلات شهر تهران و اکوسیستم هوشمند).

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Developing mechanisms for improving the distribution and access to neighborhood commercial services in Tehran

نویسندگان [English]

 • Zahra Azad Takcho Olia 1
 • Kourosh Asefvaziri 2
 • Mohammad Saeid Izadi 3

1 Ph.D. in Urban Planning, Department of Architecture and Urban Planning, Tehran University of Art, Tehran, Iran.

2 M.A. in Urban Design, Department of Architecture and Urban Planning, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.

3 Assistant Professor, Department of Architecture, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran.

چکیده [English]

Extended Abstract
Background and Objectives: Commercial services play a significant role in the daily lives of neighborhood residents. However, when we look at the city of Tehran’s development plans regarding local services, they primarily focus on services directly provided by public and government institutions. This has led to an uneven distribution of commercial services in various neighborhoods. As a result, it becomes essential for the municipal authorities to intervene in the distribution and accessibility of neighborhood commercial services. Thus, this research aims to develop a strategic plan for the appropriate distribution and allocation of commercial services within neighborhoods.
Methods: This research, considered an applied research, adopts a mixed-method approach, with a qualitative emphasis. It incorporates various data collection methods, including documentary research, secondary data analysis, non-participatory observation, in-depth interviews, and questionnaires. Data analysis encompasses statistical analysis, qualitative content analysis, and comparative analysis. In order to formulate a strategic plan for the spatial distribution of neighborhood services in Tehran, various aspects affecting the access to neighborhood services have been examined through the bibliographic review of global experiences. In addition, the models for evaluating the pedestrian access to neighborhood services have also been reviewed so that the model suitable for the context of Tehran’s neighborhoods is formulated as a model for measuring pedestrian access to services. After developing the relevant conceptual framework, this framework was used to identify neighborhood commercial services and ways of accessing these services in the selected neighborhoods. In addition to this investigation, the current state of access to neighborhood services, the causes of the formation of services in the current situation of neighborhoods and the needs, demand, patterns and tendencies of the people in using services were identified, and the pathology of the distribution of neighborhood services in the sample neighborhoods was made. This pathology, which led to the classification of problems in the field of distribution of neighborhood services, became the basis for developing a strategic plan for the appropriate spatial distribution of neighborhood commercial services in Tehran.
Findings: In order to formulate a strategic plan for the spatial distribution of neighborhood services in Tehran, various aspects affecting the access to neighborhood services have been examined through the bibliographic review of global experiences. In addition, the models for evaluating the pedestrian access to neighborhood services have also been reviewed, adapting them to suit the unique context of Tehran’s neighborhoods, thus creating a suitable model for measuring pedestrian access to services. After developing the relevant conceptual framework, this framework was used to identify neighborhood commercial services and ways of accessing these services in the selected neighborhoods. In addition to this investigation, the current state of access to neighborhood services, the causes of the formation of services in the current situation of neighborhoods and the needs, demand, patterns and tendencies of the people in using services were identified, and an assessment and pathology of the distribution of neighborhood services within the chosen neighborhoods was conducted. This pathology, which led to the classification of problems in the field of distribution of neighborhood services, paved the way for developing a strategic plan for the appropriate spatial distribution of neighborhood commercial services in Tehran.
Conclusion: The study results show that improving the distribution of pedestrian-based neighborhood services requires formulation and implementation of short-term, medium-term and long-term programs. In the short term, it is necessary to approve and communicate guidelines in relation to the distribution of neighborhood commercial services, access to neighborhood commercial services and needs assessment of neighborhood commercial services in the neighborhood development plan of the city of Tehran, respectively, under the detailed plan of the city of Tehran, the comprehensive plan of integrated transportation of the city of Tehran and the regulations of the neighborhood development plan of Tehran. In order to operationalize the mechanisms related to the promotion of smart access to neighborhood services, it is also necessary to revise the guidelines of Tehran Municipality for the support of startups based on the proposals of this project in the short term. Considering that currently the municipality has no intervention in the process of issuing licenses to commercial services, medium-term plans and measures to promote the distribution of neighborhood services based on the definition of the position of the municipality in the process of distributing neighborhood services (through the issuance of licenses for space acquisition or provision) is considered. In this regard, three scenarios have been proposed. In the first scenario, Tehran Municipality can be added to the process of issuing a business license as one of the permanent authorities for issuing a business license. In other words, the request to set up a commercial business in the neighborhood must be approved by the municipality. In the second scenario, it is not necessary to get an approval from the municipality of the region, but if the license applicants receive documents from the municipality indicating the need for the relevant services, they will be subject to a discount in the four municipal services. In other words, receiving approval from the municipality to obtain a business license will result in taking advantage of the municipality’s incentives. The operationalization of the first and second the scenario requires the revision of the executive regulations on the manner of issuing and extending the business license (the subject of Article “12” of the Trade Union Law) in the medium term. In the third scenario, the municipality does not interfere in issuing a license for local commercial activities. In this particular scenario, the municipality is actively involved in supplying the necessary space for setting up local commercial services, such as fruit and vegetable markets and neighborhood stores. In the medium term, this scenario requires the revision of fruit and vegetable fields services in the statutes of the fruit and vegetable fields management organization of Tehran municipality and the local Shahrvand markets. Long-term plans and measures also rely on the change of the laws in order to grant the municipality the authority to issue business licenses.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Neighborhood Commercial Services
 • Service Distribution
 • Accessibility
 • Pedestrianization
 • Regulations and Guidelines
 1. Ayazi, S. (2012). Structural design of neighborhood identity in Tehran city. Tehran: Omidan Publications.[In Persian]
 2. Azizi, M. and Habibi, S. (2008). Analysis of the system of neighborhood centers in Tehran, a case study: Quds town (Gharb town). Shahrnagar, 52, 37-42.[In Persian]
 3. Bezi, Kh. and Abdulahi Pourhaqighi, A. (2012). Analysis of the spatial distribution of urban services based on people's wishes, a case study of the city of Estehban. Journal of Geography and Environmental Planning, 24(49), 201-214.[In Persian]
 4. Bostani, K., Iqbali, N. and Iqbali, M. (2011). Investigating the process of distribution of educational centers in Zahedan city with emphasis on social justice. Quarterly Journal of Human Geography, 3(2), 170-181.[In Persian]
 5. Burchell, R. (1972). Planned Unit Development: New Communities American Style. New Jersey: MacCrellish & Quigley.
 6. Delanty, G. (2003). Community. London & New York: Routledge.
 7. DeMersseman, A., Dickman, D., Key, N. T., & Spidell, L. (2009). 20 Minutes in West Portland Park: Opportunities for Access. Retrieved from https://pdxscholar.library.pdx.edu/usp_murp/38/
 8. Einifar, A. (2006). The dominant role of early general patterns in the design of contemporary residential neighborhoods. Journal of Fine Arts, 32, 39-50. [In Persian]
 9. Emery, T., & Thrift, J. (2021). 20-Minute Neighbourhoods Creating Healthier, Active, Prosperous Communities. An Introduction for Council Planners in England. London: Town and Country Planning Association.
 10. Girling, C. (1993). The Pedestrian Pocket: Reorienting Radburn. Landscape Journal, 12(1), 40–50. https://doi.org/10.3368/lj.12.1.40
 11. Institute for Advanced Architecture of Catalonia Student Handbook (2016). Spain: Institute for Advanced Architecture of Catalonia. Retrieved from https://iaac.net/wp-content/uploads/2022/02/IAAC-STUDENT-HANDBOOK.pdf
 12. Iyanda, S. A., & Mohit, M. A. (2016). Measuring The Dimensions And Attributes Of Liveability Of Low-Income Housing Communities In Nigeria. Planning Malaysia JournaL, 14(4). https://doi.org/10.21837/pmjournal.v14.i4.172
 13. Jia, Y., Zheng, Z., Zhang, Q., Li, M., & Liu, X. (2020). Associations of Spatial Aggregation between Neighborhood Facilities and the Population of Age Groups Based on Points-of-Interest Data. Sustainability, 12(4), 1692. https://doi.org/10.3390/su12041692
 14. Kalanter, A. and Shahabian, P. (2017). Pedestrian measurement of urban neighborhoods using walk score method, case study: Park Lale neighborhood and Ivanek neighborhood. Armanshahr Architecture and Urbanism, 23, 211-223. [In Persian]
 15. Larsen, K. (2008). Research in progress: the Radburn idea as an emergent concept: Henry Wright’s regional city. Planning Perspectives, 23(3), 381–395. https://doi.org/10.1080/02665430802102849
 16. Macedo, A. C. (2016). Learning from Seaside`s Master Plan Adilson. Journal of Engineering and Architecture, 4(2), 148–159.
 17. Madanipour, A. (2000). Urban design; An attitude on a socio-spatial process. Tehran: Urban Processing and Planning Company.
 18. Cultural, social and identity typology of neighborhoods in Tehran and identification of neighborhood patterns and local communities. (2016). Study and planning center of Tehran city. [In Persian]
 19. Marmot, A. F. (1978). The Legacy of Le Corbusier and High-Rise Housing. Built Environment, 7(2), 82–95. Retrieved from https://www.jstor.org/stable/23288674
 20. Martin, M. D. (2001). Returning to Radburn. Landscape Journal, 20(2), 156–175. https://doi.org/10.3368/lj.20.2.156
 21. McNeil, N. (2010). Bikeability and the Twenty-Minute Neighborhood. Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, 2247(1), 53-63.
 22. Patricios, N. N. (2002). The Neighborhood Concept: A Retrospective Of Physical Design And Social Interaction. Journal of Architectural and Planning Research, 19(1), 70–90. https://doi.org/10.2307/43030600
 23. Popper, B. (2014). The anti-Facebook: one in four American neighborhoods are now using this private social network. Retrieved from https://www.theverge.com/ website: https://www.theverge.com/2014/8/18/6030393/nextdoor-private- social-network-40000-neighborhoods.
 24. Rheingold, H. (1993). The virtual community: Homesteading on the electronic frontier. MIT Press. https://doi.org/http://www.rheingold.com/vc/book/
 25. Rohe, WM. (2009). From local to global: One hundred years of neighborhood planning. Journal of the American planning association, 75 (2), 209-230.
 26. Sedaghatnia, S., Lamit, H., Ghahramanpouri, A., & Mohamad, S. B. (2013). An Evaluation of Residents’ Quality of Life through Neighborhood Satisfaction in Malaysia. Environmental Management and Sustainable Development, 2(1), 114. https://doi.org/10.5296/emsd.v2i1.3254
 27. Spielberg, F. (1989). The traditional neighborhood development: How will traffic engineers respond? Institute of Transportation Engineers (ITE) Journal, 59 (9), 1718.
 28. Talen, E. (2003). Neighborhoods as Service Providers: A Methodology for Evaluating Pedestrian Access. Environment and Planning B: Planning and Design, 30(2), 181–200. https://doi.org/10.1068/b12977
 29. The Portland Plan. (2012). Oregon: City of Portland. Retrieved from https://www.portland.gov/bps/planning/about-bps/portland-plan.
 30. Tsou, K.-W., Hung, Y.-T., & Chang, Y.-L. (2005). An accessibility-based integrated measure of relative spatial equity in urban public facilities. Cities, 22(6), 424–435. https://doi.org/10.1016/j.cities.2005.07.004
 31. Vogel, P., Jurcevic, N., & Meyer-Blankart. (2019). HEALTHY, ACTIVE AND CONNECTED: TOWARDS DE- SIGNING AN AGE-FRIENDLY DIGITAL NEIGHBORHOOD PLATFORM. Twenty-Seventh European Conference on Information Systems, 1–12. Stockholm-Uppsala.
 32. Warsi, H., Zangiabadi, A. and Yeghfouri, H. (2007). A comparative study of the distribution of urban public services from the perspective of social justice, a case study: Zahedan. Journal of Geography and Development, 11, 139-156. [In Persian]