نویسندگان

1 گیلان

2 دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

3 پیام نور مرکز تهران شرق

چکیده

تغییر و تحولات زندگی در شهرهای امروزی، موجب کم رنگ شدن و یا از دست رفتن بسیاری از فضاهای شهری و عملکردهای اجتماعی و فرهنگی آن ها شده است. تغییراتی که اغلب، احساس عدم تعلق، بی هویتی و عدم مشارکت شهروندان در فعالیت های اجتماعی را به دنبال دارد. حال آن که، هویت شهری که زمینه ساز تشخص و اعتبار شهروندان می شود، از طریق تداعی خاطرات و ایجاد حس تعلق در آن ها، پیوند شهر و شهروندان را تقویت نموده، آن ها را به سوی ویژگی های ممتاز اجتماعی هدایت می کند. یکی از راه های تحقق این مهم، بهره گیری از ظرفیت بناهای خاطره انگیز و تاریخی شهرهاست. بر این اساس، هدف از این پژوهش امکان سنجی ارتقای کیفیت فضای شهری پیرامون پل های تاریخی با تأکید بر مؤلفه های هویت و خاطره جمعی شهروندان می باشد. در پژوهش حاضر، فضای شهری اطراف پل تاریخی لنگرود به عنوان نمونه موردی مطالعه شده و مؤلفه های ایجاد خاطره جمعی و هویت برای شهروندان لنگرودی، در خلال یک پیمایش میدانی، بازشناسی شده است. برای این منظور از دو نوع پرسشنامه استفاده شد و اعتبار (پایایی) هر کدام از پرسشنامه ها با توجه به آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. پرسشنامه ها با استفاده از نرم افزار Spss تحلیل  شدند. یافته های پژوهش بیانگر آن است که مؤلفه های معنا، کالبد و فعالیت به ترتیب بیشترین تأثیر را در ارتقای فضای شهری محدوده پل تاریخی لنگرود و ایجاد حس تعلق در شهروندان دارند. نتیجه نهایی پژوهش آن است که برنامه ریزی کالبدی محدوده ی پل های تاریخی شهرها می بایست برای تقویت فعالیت های مناسب اجتماعی و فرهنگی و معنا بخشیدن به شهر انجام پذیرد و نقش این عناصر ارزشمند در ایجاد فضای شهری خاطره انگیز و با هویت برای شهروندان بیش از یک بنای تاریخی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Recognition of Components Affecting the Formation of Identity and Collective Memory Around Historic Bridges (Case Study: Langroud City)

نویسندگان [English]

  • Abbas Tarkashvand 1
  • Heydar Jahanbakhsh 2
  • Maryam KarimiNezhad 3

1

2

3

چکیده [English]

The changes in urban life today has resulted in the less importance or complete loss or of many known urban spaces and social and cultural functionalities. These changes are mostly by disorientation, lack of identity and disaffiliation of citizens in social activities, whereas urban identity reinforces the link between city and citizens, and brings them special social characteristics, through the association of memories and sense of belonging in them. One way to accomplish this matter is utilizing the capacity of historic evocative buildings in the cities. Based on this, the purpose of this research is the feasibility study for the revival of urban space around the historical bridges of the city with emphasis on citizen’s identity and collective memory. The case study for this research is urban space around the historic bridge of Langroud city. In this research, effective factors in creating evocative urban space for citizens were evaluated by a questionnaire. The research
method presented in this paper was survey method using a case study. For this reason, two kind of questionnaires has been used and the reliability of each ones has been verified by calculating Cronbach’s Alpha coefficient. Also, the questionnaires were analyzed by SPSS software. The results indicate that elements such as meaning, structure and activity have the highest impact respectively, in the revival of urban space and creating sense of belonging around the historic bridge of Langroud city. The final result is that structural planning around historic bridges should be done in order to improve appropriate social and cultural activities, and give meaning to the city. It also indicates the role these valuable elements have in creating evocative urban space and identity for citizens.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Collective Memory
  • Urban Identity
  • Sense of Place
  • Historic Bridge
  • Langroud City
اسمعیلیان، س. و رنجبر، ا. ( 1392 ). بررسی تطبیقی مؤلفه های مؤثر بر شکل گیری و انتقال خاطرات جمعی در فضاهای عمومی شهری، نشر یه.181- معماری و شهرسازی آرمانشهر، شماره 11 ، صص. 194
 
بهبودیان، جواد ( 1383 ). آمار ناپارامتری، شیراز، مرکز نشر دانشگاه شیراز، چاپ سوم.
 
بهزادفر، مصطفی ( 1386 ). هویت شهر: نگاهی به هویت شهر تهران، نشریه شهر، تهران.، تیبالدز، فرانسیس ( 1387 ).
 
شهرهای انسان محور، مترجم: حسن علی لقایی و فیروزه جدلی، تهران، دانشگاه تهران.
 
حبیبی، سید محسن ( 1383 ). شهر بی خاطره و شهر بی هویت، شهرهای جدید، نشریه داخلی - تخصصی شرکت عمران شهرهای جدید شماره.4- 14صص. 18،
 
 حبیبی، م. و مقصودی، م. ( 1381 ). مرمت شهری، تهران: دانشگاه تهران.،
 
 خاکی، غلامرضا ( 1387 ). روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی، چاپ اول، تهران، مرکز تح قیقات علم ی کشور با همکار ی کانون فرهنگی انتشاراتی درایت.،
 
 دهخدا، علی اکبر ( 1373 ). لغت نامهء تهران دهخدا، جلد سیزدهم، تهران: دانشگاه تهران..39،
 
حبیبی، رعنا سادات ( 1387 ). تصویرهای ذهنی و مفهوم مکان. نشریه هنرهای زیبا، شماره 35 ، صص. 50، 
 
سفردوست، احمد ( 1384 ). پژوهش در شناخت هویت کالبد شهر رشت ، تهران: سازمان عمران و بهسازی شهری.، 
 
سلطان زاده، حسین ( 1372 ). فضاهای شهری در بافت های تاریخی ایران، چاپ دوم، دفتر پژوهش های فرهنگی با همکاری شهرداری تهران.، 
 
شماعی، ع. و پور احمد، ا. ( 1383 ). تحلیلی بر سیاست ها و برنامه های بهسازی و نوسازی شهری در برنامه های توسعه کشور، مجله پژوهش های.179- جغرافیایی، شماره 48 ، دانشگاه تهران، صص. 202،
 
 شولتز، نوربرگ کریستیان ( 1383 ). معماری: معنا و مکان، مترجم: برازجانی، تهران: انتشارات جان جهان.،
 
 فلاحت، محمد صادق ( 1385 ). مفهوم حس مکان و عوامل تشکیل دهنده آن، نشریه هنرهای زیبا، شماره 26، 
 
کلانتری خلیل آباد و پور احمد، ا. ( 1384 ). فنون و تجارب برنامه ریزی هویت شهری، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.، 
 
گروتر، یورگ ( 1389 ). زیبایی شناسی در معماری، مترجم: جهانشاه پاکزاد و عبدالرضا همایون، چاپ سوم، تهران، دانشگاه شهید بهشتی..38- ،
 
گلکار، کورش ( 1379 ). مؤلفه های سازنده کیفیت طراحی شهری، نشریه علمی پژوهشی صفه، شماره 32 ، صص. 69، 
 
لینچ، کوین ( 1376 ). تئوری شکل خوب شهر، مترجم: حسین بحرینی، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.، 
 
معین، محمد ( 1371 ). فرهنگ لغات معین، تهران، انتشارات سپهر تهران.، معین، محمد ( 1378 ). گزیده فرهنگ معین، تهران: مرکز فرهنگی انتشاراتی رایحه.