نویسندگان

1 هنر تهران

2 دانشگاه هنر

چکیده

امروزه، امکان ارتباط میان افراد در نقاط مختلف جهان بسیار راحت تر و سریع تر گشته است و شبکه های ارتباطات مجازی روز به روز فراگیرتر و گسترده تر می گردد. با این وجود، میزان تعاملات اجتماعی و آشنایی همسایگان با یکدیگر در محله های شهری نسبت به گذشته به شدت کاهش یافته است. هرچند فعالیت هایی همچون برپایی بازارهای روز و دورهای در کنار محله های شهری، توانسته است همچنان به نقش گذشته خود که جنبه اقتصادی-اجتماعی دارد، تدوام ببخشد و مردم ساکن محله ها را به حضور در فضاهای شهری ترغیب نماید، اما با توجه به پتانسیل های موجود این سنخ بازارها و مشکلات عصر حاضر در زمینه ارتباطات و آلودگی های زیست محیطی، لازم می باشد با راهکارهای ساده و عملیاتی، همچون افزایش کیفیت محیط از طریق ایجاد و بهبود فضای سبز، بستر لازم را جهت حضور بیشتر مردم و افزایش تعاملات اجتماعی فراهم آورد. بر همین اساس، در این پژوهش میزان تأثیر فضاهای سبز بر میزان تعاملات اجتماعی و حضور شهروندان در محله هایی که در آن بازار روز برپا می گردد، بررسی شده است. جامعه آماری این پژوهش، شامل ساکنین 6 محله شهر همدان می باشد که در آن، بازار روز برپا می گردد که ساکنین 3 محل های که در آن محل برپایی بازارهای روز دارای فضای سبز می باشد، با 3 محله متناظر که محل برپایی بازار روز در آن فاقد فضای سبز می باشد، مقایسه و مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که در محلاتی که بازار دوره ای برگزار می گردد، و محل برپایی آن دارای فضای سبز می باشد میزان مراجعه به بازار، آشنایی همسایگان از یکدیگر، حس تعلق و میزان همکاری با یکدیگر بیشتر از محلاتی است که فاقد فضای سبز می باشد. همچنین، از دیگر نتایج تحقیق دست یافتن به شاخص های مؤثر در کیفیت فضاهای سبز می باشد که به ترتیب اهمیت عبارت اند از 1. میزان زیبایی مبلمان شهری 2. پوشش گیاهی مناسب 3. کافی بودن مبلمان شهری 4. کفسازی مناسب

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Survey on the Role of Green Spaces on the Inhabitants' Active Presence and Increase of the Social Interactions in Neighborhoods with Periodic Markets (A Case Study on Daily Markets in Hamedan)

نویسندگان [English]

  • Farshid Aram 1
  • Fariba Gharaee 1
  • Mitra Habibi 2

1

2


.179- افسرکشمیری، بیژن ( 1372 ). بازارهای هفتگی روستایی در شمال ایران، نامة علوم اجتماعی، شمارة 3، جلد دوم: 192 
 
خسروی،خسرو ( 1358 ). پژوهشی در جامعة روستایی ایران. تهران: انتشارات پیام. 
 
سلطان زاده، حسین ( 1392 ). فضاهای شهری در باف تهای تاریخی ایران، تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی. 
 
معتمدی مهر، اکبر و مطیع دوست کومله، ابوذر ( 1389 ). نقش پارک بازار لنگرود در تغییرات فضایی شهر، فصل نامة جغرافیای آمایش محیط، شمارة 
.27- 11 ، صص. 61