نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

2 استاد، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.

3 دانشجوی دکتری، دانشکده حفاظت و مرمت، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

فرآیند بازآفرینی بافت تاریخی، درپی ایجاد توسعه پایدار در جمیع ابعاد کالبدی، اجتماعی- فرهنگی و اقتصادی بافت است و از این ­رو، تجدید حیات اجتماعی و اقتصادی به عنوان مهمترین اصول مورد تأکید فرآیند بازآفرینی مطرح می ­باشد. در این خصوص، نحوه مداخله در عرصه­ های همگانی در جهت تجدید حیات کالبدی، اجتماعی و اقتصادی بافت تاریخی در راستای تحقق اهداف بازآفرینی، تبدیل به چالش اصلی امروز دانش مرمت شهری شده است. در راستای پاسخ به این چالش، پژوهش­ های متأخر در حوزه برنامه ­ریزی و طراحی شهری، بر ضرورت تحلیل جریان‌های حرکتی در بافت ­های شهری در جهت تبیین میزان بهره­ گیری شهروندان از کیفیت­ های محیطی و نقش توزیع متناسب جریان پیاده در اجتماع‌پذیری، تقویت سرمایه­ های اجتماعی و رشد اقتصاد محلی بافت­ های شهری صحه می­ گذارد. بنابراین، در این پژوهش در راستای بازآفرینی بافت تاریخی و با تمرکز بر عرصه ­های همگانی و فضاهای شهری بافت، موضوع تحلیل تقاضای جریان پیاده مورد بررسی قرار می­ گیرد تا بتوان بر اساس نتایج حاصل از این تحلیل، به ارزیابی طرح ­های پیشنهادی و ارائه راهکارهای کارامد جهت توزیع متناسب جریان پیاده در بافت تاریخی نائل شد. تحقق این هدف عملیاتی، اولاً، منجر به افزایش میزان بهره­ گیری شهروندان (عابران) از ارتقای کیفیت­ های محیطی در نتیجه اجرای طرح ­های مرمتی به عنوان پروژه­ های محرک توسعه خواهد شد و بنابراین سرزندگی بافت، اجتماع­ پذیری فضاهای شهری و زمینه­ های ارتقای سرمایه ­های اجتماعی در جهت حفظ ساکنان و بومیان و تجدید حیات اجتماعی بافت را پی خواهد داشت و ثانیاً، توزیع متناسب با ظرفیت جریان پیاده در بافت منجر به توزیع متناسب فرصت­ های اقتصادی شده و رشد اقتصاد محلی و تجدید حیات اقتصادی بافت را به دنبال خواهد داشت. بنابراین، در این پژوهش، برآورد تقاضا به عنوان نخستین مرحله از مطالعات جامع ­نگر جریان پیاده به عنوان هدف عملیاتی مطرح است که برآورد حاصل، پایه و اساس توزیع متناسب جریان پیاده در بافت بوده و زمینه­ های تحقق تجدید حیات اقتصادی و اجتماعی و درنتیجه بازآفرینی بافت تاریخی به عنوان هدف غایی را موجب می­ گردد. این پژوهش، از نقطه نظر هدف، تحقیق کاربردی و از نقطه نظر روش، تحقیق همبستگی می ­باشد و شاخص ­های مورد پژوهش به عنوان متغیرهای مستقل، بر اساس بررسی مبانی و پیشینه تحقیق، حاصل شده است. بخشی از بافت تاریخی- فرهنگی شهر تهران به عنوان نمونه موردی جهت انجام فرآیند پیشنهادی در این پژوهش، انتخاب شده که علاوه بر ارزیابی نقشه ­های محدوده، با توزیع پرسش­نامه، داده ­های اولیه جهت مدل­سازی فراهم گردیده است و درنهایت، از رگرسیون گام به گام جهت تبیین روابط مابین متغیرهای وابسته و مستقل و برآورد تقاضای جریان پیاده به تفکیک اهداف مختلف سفر پیاده استفاده شده است. نتایج حاصل از رگرسیون، از نقظه نظر معناداری کل فرآیند حاکم بر رگرسیون و معناداری هر یک از متغیرهای مستقل، مورد آزمون قرار گرفته و در نهایت، روابط پیشنهادی جهت برآورد تقاضای جریان پیاده، ارائه شده است. مبتنی بر روابط کمی حاصل از رگرسیون و بر اساس پیشنهادات طرح تفصیلی مصوب محدوده، مشخص گردیده است که پیشنهادات طرح تفصیلی در راستای توزیع متناسب جریان پیاده، کارامد نخواهد بود و درنتیجه بازبینی ­های اساسی در پیشنهادات طرح تفصیلی به عنوان طرح فرادست، جهت تجدید حیات اقتصادی و اجتماعی و درنتیجه تحقق اهداف بازآفرینی بافت مورد مطالعه، لازم است. بنابراین فرآیند پیشنهادی می ­تواند در راستای اثرسنجی و غنای طرح ­های بازآفرینی بافت ­های تاریخی بسیار موثر و کارامد باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Demand for Pedestrian Flow Analysis, an Undeniable Necessity in the Planning of the Regeneration of Historical Contexts

نویسندگان [English]

  • Farhangh Mozafar 1
  • Mostafa Behzadfar 2
  • Sajed Rastbin 3

1 Associate Professor, School of Architecture and Environmental Design, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran

2 Professor, School of Architecture and Environmental Design, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran

3 PhD Student, Faculty of Conservation & Restoration , Art University of Isfahan, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Historic district regeneration process searches for sustainable physical, socio-cultural and economic development and therefore, its main principle is socio-economic revitalization. In this regard, intervention method in public spaces to gain socio-economic revitalization of historic district in compliance with realization of regeneration goals, has become the main challenge of modern urban regeneration knowledge. To answer this challenge, recent academic literature in the field of urban planning and design confirms the necessity of pedestrian flow analysis in urban districts to explain how much citizens benefit from environmental qualities, and also the role of appropriate flow distribution in socialization, reinforcing social capital and local economic growth of urban districts. Therefore, in this research, in compliance with historic district regeneration with focus on public urban spaces, the subject of pedestrian flow demand analysis is considered to assess the status-quo plans and also suggest efficient solutions for proper pedestrian flows distribution in historic district, by using the given results. Realizing this operative goal, firstly increases the amount of environmental qualities citizens benefit from, due to the implementation of regenerating plans. This results in the improvement of the district’s vitality, sociality of urban spaces, and reinforcement of social capital to retain local citizens. Secondly, correct pedestrian flow distribution in districts would lead to appropriate distribution of economic opportunities and hence create local economic growth and revitalization of the district’s economy. Therefore, in this research estimating pedestrian trip demand function, as the first step in the comprehensive study of pedestrian flow, is considered as an operative goal and which is a basis for appropriate pedestrian flow distribution in districts. This triggers the realization of socio-economic revitalization of districts and results in the regeneration of the district as the ultimate goal. This research, in terms of goal, is an applied research and in terms of method, is a correlation research. Researched indexes, as independent variables, are based on literature review. A part of the historic district of Tehran is selected as the case study of the proposed process, and as well as assessing the district maps, the raw data for modeling is gathered by using questionnaires. Finally, step by step regression is used to explain the relationship between independent and dependent variables, and also to estimate pedestrian trip demand with regards to demand goals. The results of regression, are tested in terms of meaningfulness of the whole regression and also every independent variable, and finally, the proposed relations to estimate pedestrian flow demand are provided. Based on quantitative relations given by regression and also suggestions of the legitimate elaborate plan of the district, it is determined that the suggestions of this detailed plan for the appropriate distribution of pedestrian flow, is not effective. Consequently, major reviews in the plan suggestions, as an upper-hand plan, is required in order to revitalize socio-economic life and achieve the regeneration goals of the studied district. Therefore, the proposed process could be highly effective and efficient in assessing and enriching the historic districts’ regeneration plans.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Historic District
  • Social and Economic Revitalization
  • Regeneration
  • Pedestrian Demand Estimation
  • Regression
-          افندی زاده و رحیمی (1388). اصول برنامه ریزی و مدلسازی حمل و نقل. انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران.
-          انصاری، مجتبی؛ پورجعفر، محمدرضا؛ صادقی، علیرضا و حقیقت­بین، مهدی (1388). بازشناسی انگاره­های نظام بصری در محلات بافت فرسوده شهری، نمونه موردی: محله عباسی تهران. دو فصل­نامه علمی- پژوهشی نامه معماری و شهرسازی. دانشگاه هنر. شماره دوم: 71-91.
-          بحرینی، سید حسین(1377). فرایند طراحی شهری، تهران، دانشگاه تهران.
-          بنیادی، ناصر (1391). سیر تحول در اندیشه مرمت شهری. نشریع علمی- پژوهشی هویت شهر. سال ششم. شماره دهم. 67-78.
-          بهزادفر، مصطفی؛ مظفر، فرهنگ؛ راست­بین، ساجد و معززی مهر طهران، امیر محمد (1391). ارتقای کیفیت­های محیطی گامی در جهت توسعه پایدار اجتماعی، نمونه موردی: بافت تاریخی جلفای اصفهان. نشریه علمی- پژوهشی ساخت شهر، شماره 20: 47- 56.
-          بهزادی، غلامعلی؛ رضازاده، آزاده و نصری، فرزین (1395). کالیبره نمودن ضرایب جذب سفر  برای کاربری­های جاذب سفر در ایران. پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک، تهران، 1-13.
-          پاکزاد، جهانشاه (1385). مبانی نظری و فرایند طراحی شهری، وزارت مسکن و شهرسازی، دبیرخانه شورایعالی شهرسازی و معماری. انتشارات شهیدی، تهران.
-          پامیر سای (1389). آفرینش مرکز شهری، سرزنده اصول طراحی شهری و بازآفرینی. مترجم مصطفی بهزادفر.تهران: انتشارات علم و صنعت.
-          تابان، محسن و پورجعفر، محمدرضا (1387). بازشناسی عوامل هویتی بافت تاریخی دزفول و کاربرد آن­ها در توسعه شهر. فضل­نامه مدیریت شهری، شماره 22: 23-42.
-          حبیبی، کیومرث؛ پوراحمد، احمد و  مشکینی، ابوالفضل (1389). بهسازی و نوسازی بافت­های کهن شهری. تهران: نشر انتخاب.
-          حکیم، مدیا و روشنعلی، فاطمه (1387). بررسی تجارب موفق بهسازی و نوسازی بافت­های فرسوده در جهان. اولین همایش بهسازی و نوسازی بافت­های فرسوده. مشهد.
-          حناچی، پیروز (1386). بررسی تطبیقی تجارب مرمت شهری در ایران و جهان تهران: نشر سبحان نور.
-          حناچی، پیروز و فدایی­نژاد، سمیه (1390). تدوین چارچوب مفهومی حفاظت و بازآفرینی یکپارچه در بافت­های فرهنگی- تاریخی. تهران: نشریه هنرهای زیبا، 46، 15-26.
-          دویران، اسماعیل؛ مشکینی، ابوالفضل؛ کاظمیان، غلامرضا و علی­آبادی، زینب (1390). بررسی مداخله در سامان­دهی بافت­های فرسوده و ناکارامد شهری با رویکرد ترکیبی (نمونه موردی: محله زینبیه زنجان). تهران: مجله پژوهش و برنامه­ریزی شهری، سال دوم، 7: 71-90.
-          راست­بین، ساجد؛ جعفری، یاسر؛ دارم، یاسمن و معززی مهر طهران، امیرمحمد (1391).رابطه همبستگی بین کیفیت­های محیطی و تداوم حیات شهری در عرصه­های عمومی، نمونه موردی: جلفای اصفهان. تهران: فصل­نامه علمی- پژوهشی باغ نظر. سال نهم. 21: 35-46.
-     رضایی، نعیمه و حناچی، پیروز (1394). میراث شهری بین سنت و مدرنیته. نمونه موردی: محله عودلاجان تهران. تهران: مطالعات معماری ایران. 7: 19-34.
-          سلطانی، علی؛ سقاپور، طیبه؛ ایزدی، حسن و پاکشیر، عبدالرضا (1391). تولید سفرهای درون شهری و تأثیرپذیری از تنوع کاربری زمین. نمونه موردی: چهار محدوده مسکونی در شهر شیراز. مطالعات و پژوهشهای شهری و منطقه ای، سال سوم، شماره 12، 1-16.
-          شماعی، علی و پوراحمد، احمد (1384). بهسازی و نوسازی شهری از دیدگاه علم جغرافیا. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
-          طالبیان، محمد حسین (1383). میزگرد بحران بافت­های تاریخی و فرسوده شهری. تهران: ویژه­نامه حفظ و احیای بافت تاریخی شهرها. ضمیمه شماره 61 شهرداری­ها.
-          عسگری تفرشی، حدیثه؛ ادیب­زاده، بهمن؛ رفیعیان، مجتبی و حسینی، سید ابراهیم (1389). بررسی عوامل محیطی موثر در نوسازی بافت­های فرسوده شهری به منظور افزایش امنیت محلی. نشریه هویت شهر، 6 (1): 39-50.
-          علی­پور، روجا؛ خادمی، مسعود؛ سنماری، محمد مهدی و رفیعیان، مجتبی (1391). شاخصه­های کیفیت محیطی در شناسایی اولویت­های مداخله در محدوده بافت فرسوده شهر بندر لنگه. تهران: فصلنامه علمی- پژوهشی باغ نظر. سال نهم. 20: 13-22.
-          عندلیب، علیرضا (1387). تجارب دفاتر نوسازی بافت­های فرسوده. تهران: سازمان نوسازی شهر تهران.
-          قدیری، مجتبی (1388). دستورالعمل تهیه و بررسی طرح­های منظر شهری محلات فرسوده شهر تهران با رویکرد تحقق­پذیری طرح­ها. تهران: نشریه نوسازی سازمان نوسازی شهر تهران. سال اول: شماره 5.
-          کاکاوند، الهام؛ براتی، ناصر و امین­زاده گوهرریزی، بهرام (1392). سنجش تطبیقی تصویر ذهنی شهروند و شهرسازی به مفهوم کیفیت محیطی شهری (مطالعه موردی: بافت فرسوده شهر قزوین). فصل­نامه علمی- پژوهشی باغ نظر، سال دهم، شماره 25: 101-112.
-          کوچک خوش­نویس، احمد میرزا (1383). میزگرد بحران بافت­های تاریخی و فرسوده شهری. تهران: ویژه­نامه حفظ و احیای بافت تاریخی شهرها. ضمیمه شماره 61 شهرداری­ها.
-          لطفی، سهند و زرگری مرندی، ابراهیم (1394). بازآفرینی شهری و بازتعریف معیارهای فرسودگی: آغازی بر مرمت شهری پایدار. دوماهنامه شهرنگار، شماره 58: 14-25.
-          مدنی­پور، علی(1384). طراحی فضای شهری؛ نگرشی بر فرایند اجتماعی و مکانی. ترجمه فرهاد مرتضایی. تهران، انتشارات پردازش و برنامه­ریزی شهری.
-     مسعود، محمد؛ حجت، عیسی و ناسخیان، شهریار (1391). جایگاه اصالت در مرمت بافت. نشریه علمی- پژوهشی معماری و شهرسازی آرمان­شهر. شماره 9: 271-283.
-          مظفر، فرهنگ؛ مسعود، محمد و راست­بین، ساجد (1391). ارزیابی تأثیرات کیفیت­های شهری در میزان شاخص سرمایه اجتماعی در بافت­های تاریخی (مطالعه موردی: محله جلفای اصفهان). دوفصل­نامه علمی- پژوهشی مرمت آثار و بافت­های تاریخی- فرهنگی.شماره 4: 29-46.
-          مظفر، فرهنگ و راست­بین، ساجد (1390). مدل­سازی و تحلیل جریان حرکت پیاده در بافت­های تاریخی با رویکرد احیا و پویایی اجتماعی. دو فصل­نامه علمی- پژوهشی مرمت آثار و بافت­های تاریخی- فرهنگی. شماره 2: 31-53.
-          معاونت و سازمان حمل­ونقل و ترافیک شهرداری تهران (1392). مدلسازی و شبیه سازی تردد عابران پیاده در شهر تهران. تهران: معاونت مطالعات و برنامه­ریزی شهرداری تهران.
-          منصوری، سید امیر (1383). میزگرد بحران بافت­های تاریخی و فرسوده شهری. تهران: ویژه­نامه حفظ و احیای بافت تاریخی شهرها. ضمیمه شماره 61 شهرداری­ها.
-          مهندسین مشاور باوند (1386). طرح تفصیلی منطقه 12. تهران: معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران.
-          مهندسین مشاور پارس بوم (1390). طرح راهبردی- ساختاری توسعه و عمران شهر مناطق شهری تهران.
-          Albrechts, L. (2004). Strategic (Spatial) Planning Reexamined. Environment and Planning B: Planning and Design. 3: 743-758.
-          Al Gadhi & S.A.H., Mahmassani, H. (1991). Simulation of crowd behavior and movement: fundamental relations and application. Transp. Res. Rec. 1320, 260–268.
-          Alonso, W. (1960). A Theory of the Urban Land Market, Papers and Proceedings of the Regional Science Association, Vol. 6, 149–158.
-          Batey, P. (2000). Urban Regeneration in Britain: Progress, Principles and Prospects, International Symposium on Regeneration of City Down Town.
-          Bates, J. (2000). History of Demand Modelling, in Handbook of transport modeling, ed. Hensher, D., Button, K., Pergamon, New York.
-          Bellomo, N. & Dogbe, C. (2008). On the modelling crowd dynamics from scaling to hyperbolic macroscopic models. Mathematical Models and Methods in Applied Sciences. 18(supp01), 1317-1345.
-          Blue, V. J. & Adler, J. L. (1999). Cellular automata microsimulation of bidirectional pedestrian flows. Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, 1678(1), 135-141.
-          Bovy, P.H.L. & Stern, E. (1990). Route Choice: Wayfinding in Transport Networks. Studies in Operational Regional Science. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
-          Bradley, G.E. (1993). A proposed mathematical model for computer prediction of crowd movements and their associated risks. In: Smith, R.A., Dickie, J.F. (Eds.), Engineering for Crowd Safety. Elsevier, Amsterdam, pp. 303–311.
-          Cervero, R. & Kockelman, K. (1997). Travel demand and the 3Ds: density, diversity, and design." Journal of Transportation Research Part D: Transport and Environment: 199-219.
-          Clifton, K. J.; Singleton, P. A.; Muhs, C. D. & Schneider, R. J. (2016). Representing pedestrian activity in travel demand models: Framework and application. Journal of Transport Geography, Vol. 52:111-122.
-          Clifton, K; Singleton, J.; Muhs, C. & Schneider, R. (2015). Development of a Pedestrian Demand Estimation Tool”, National Institute for Transportation & Communities, NITC-RR-677, 2015.
-          Daly, P.N.; McGrath, F. & Annesley, T.J. (1991). Pedestrian speed/flow relationships for underground stations. Traffic Engineering and Control 32, 75–78.
-          Division of Highway Safety Programs (2004). PEDESTRIAN FLOW MODELING FOR PROTOTYPICAL MARYLAND CITIES, Prepared for Maryland Department of Transportation, Hanover, MD.
-          Doratli, N., Hoskara, S. O., & Fasli, M. (2004). An analytical methodology for revitalization strategies in historic urban quarters: a case study of the Walled City of Nicosia, North Cyprus. Cities, 21(4), 329-348.
-          Gibson, J. J. (1979). The Ecological Approach to Visual Perception. Boston, Houghton Mifflin.
-          Gibson, J. J. (1966). The Senses Considered as Perceptual Systems, Boston, Houghton Mifflin.
-          Harvey, David (1985). The Urbanization of Capital, Basil Blackwell, Oxford.
-          Hensher, K. & Button, K. (2000). Handbook of Transport Geography and Spatial Systems, Elsevier.
-          Hillier, B.; Penn, A.; Hanson, J. & Grajweski, T (1993). Natural movement: or, configuration and attraction in urban pedestrain movement." Environment and Planning B: Planning and Design, 20(1): 29-66.
-          Hillier, B. (1996). Cities as Movement Economies. Urban Design International, volume 1 No 1, 1996: 49 – 60.
-          Hillier, B., & Hanson, J. (1984). The Social Logic of Space. London, Cambridge University Press.
-          Hoogendorn, S. P. & Bovy, P. H. (2004). Dynamic user-optimal assignment in continuous time and space. Transportation Research Part B: Methodological, 38(7), 571-592.
-          Hughes, R. L. (2002). A continuum theory for the flow of pedestrians. ELSEVIER: Transportation Research Part B: Methodological, 36(6), 507-535.
-          Institute of Transportation Engineers (2008). Trip Generation Handbook, 8th edition, Washington, D. C.
-          Kerridge, J.; Hine, J. & Wigan, M. (2001). Agent-based modelling of pedestrian movements: the questions that need to be asked and answered. Environment and Planning B, 28(3), 327-342.
-          Knox, P. L. (1978). The intra-urban ecology of primary medical care: patterns of accessibility and their policy implications, Journal of Environment and Planning A. Vol. 10, pp: 415–435.
-          Kunzmann, K. (2000). Strategic spatial development through information and communication." European Planning Studies, 2000.
-          Lefebvre, H. (1991). The Production of Space. Blackwell, Oxford.
-          Levine, J. (1998), Rethinking accessibility and jobs–housing balance, Journal of the American Planning Association, Vol. 64, No. 2, pp: 133–149.
-          Maryland Department of Transportation, Division of Highway Safety Programs, Hanover MD. (2004). Pedestrian modeling for prototypical Maryland cities. Technical Report.
-          McNally, M. (2000). The Four-step Model. in Hensher and Button, eds., Handbook of Transport Modelling, Pergamon, New York, New York
-          Moudon, A. V.; Hess, P. M.; Snyder, M. C, & Stanilov, K. (1997). Effects of Site Design on Pedestrian travel in Mixed-Use, Medium-Density Environments; TRANSPORTATION RESEARCH RECORD.
-          Muhs, C. D.; Singleton, P. A.; Clifton, K. J. & Schneider, R. J. (2015).Development of a pedestrian demand estimation tool: A destination choice model,” presented at the 15th Transportation Research Board (TRB) National Transportation Planning Applications Conference, Atlantic City.
-          Newell, G. (1980). Traffic flow on transportation networks, MIT Press, Cambirdge, Massachusetts.
-          ODPM (2003). Searching for Solid Foundations: Community Involvement and Urban Policy .London: HMSO.
-          Ortúzar, J.; Martinez, F. J. & Varela, F. J. (2000). State preferences in modeling accessibility, Journal of International Planning Studies, Vol. 5, No. 1, pp: 65–85.
-          Ortúzar, J. (1994). Modelling transport, Wiley, New York.
-          Pacionet, M. (1989). Access to urban services: the case of secondary schools in Glasgow, Scottish Geographical Magazine, Vol. 105, No. 1, pp: 12–18.
-          Poister, T.H., & Streib, G. (2005). Elements of strategic planning and management in municipal government: Status after two decades. Public Administration Review, 2005.
-          Roberts, P. W. & Sykes, H. (2003). Urban regeneration: a handbook. London: Sage.
-          Ronald, N.; Sterling, L. & Kirley, M. (2007). An agent-based approach to modelling pedestrian behaviour. International Journal of Simulation, 8(1), 25-38.
-          Schelhorn, T.; O'Sullivan, D.; Haklay, M. & Goodwin, M. (1999). Streets: an agent-based pedestrian model, UCL, centre for advanced spatial analysis working paper series, No. 9.
-          Selim S. Z.; Al-Rubeh A. H. (1991). The modelling of pedestrian flow on the Jamarat Bridge. Transportation Science 24 257 – 263.
-          Senevarante, P.; Morall, J. (1986). Analysis of factors affecting the choice of route of pedestrians. Transportation Planning and Technology, volume 10, p. 147 – 159.
-          Singleton, P; Muhs, C; Schneider, R & Clifton, K. (2014). Introducing MoPeD 2.0: A Model of Pedestrian Demand, Integrated with Trip-Based Travel Demand Forecasting Models,”Presented at Transportation Research Board Innovations in Travel Modeling, Baltimore.
-          Smith, R.A. (1993). Volume flow rates of densely packed crowds. In: Smith, R.A., Dickie, J.F. (Eds.), Engineering for Crowd Safety. Elsevier, Amsterdam, pp. 313–319.
-          Surti, V.H. & Burke, T.J. (1971). Investigation of the capacity of the white house sidewalk for orderly demonstrations. Highway Research Record 355, 1625.
-          Talen, E. & Anselin, L. (1998). Assessing spatial equity: an evaluation of measures of accessibility to public playgrounds, Journal of Environment and Planning A, Vol. 30, pp: 595–613.
-          Tanaka, T. (1991). A study for performance based design of means of escape in fire. In: Cox, G., Langford, B. (Eds.) Fire Safety Science – Proceedings of the 3rd International Symposium. Elsevier, Amsterdam, pp. 729–738.
-          Tibbalds, F. (1992). Making People Friendly Towns: Improving The Public Environments in Towns and Cities, Longman Press, Harlow, Essex.
-          Tiesdel, S.; Oc, T. & Heath, T. (1996). Revitalizing Historic Urban Quarters. London: Architectural Press.
-          Toshiyuki, A. (1993). Prediction system of passenger flow. In: Smith, R.A., Dickie, J.F. (Eds.), Engineering for Crowd Safety. Elsevier, Amsterdam, pp. 249–258.
-          Wigan, M.R. (1993). Why should we worry about pedestrians? In: CAITR Paper 15th Conference of Australian Institutes of Transport Research. Transport Research Centre, University of Melbourne, December 10 1993, 12 pp.
-          Zegeer, C.; Seiderman, C.; Lagerway, P.; Cynecki, M.; Ronkin, M., & Schneider, R. (2002).Pedestrian Facilities Users Guide - Providing Safety and Mobility. University of North Carolina, Highway Safety Research Center. McLean: Federal Highway Administration.