ارائه مدل مفهومی مکان در همنوایی نمایانگرهای زمان و فضا(نمونه موردی: امام‌زاده یحیی تهران)
ارائه مدل مفهومی مکان در همنوایی نمایانگرهای زمان و فضا(نمونه موردی: امام‌زاده یحیی تهران)

غزاله گودرزی؛ مصطفی بهزاد فر؛ یوسفعلی زیاری

دوره 12، شماره 2 ، دی 1400، ، صفحه 103-117

https://doi.org/10.30475/isau.2021.231763.1423

چکیده
  در قرن حاضر در پی ظهور اندیشه‌های جدید شهرسازی، تفکر‌ها در ارتباط با ساخت و طراحی شهر‌ها به ماهیت پیچیده خود رجعت کرده و پارادایم‌های شهری نیز همواره انسان را به تفکر و تعمق دعوت کرده است. طراحی شهری ...  بیشتر
بازخوانی و تبیین ارتباط معنی و هویت مکان
بازخوانی و تبیین ارتباط معنی و هویت مکان

مهران علی الحسابی؛ نصیبه چرب گو

دوره 6، شماره 1 ، شهریور 1394

https://doi.org/10.30475/isau.2016.62003

چکیده
  گسترش مداوم شهرها و کاهش تعلقات مکانی و محلی به واسطه ظهور پدیده هایی چون جهانی شدن، لزوم پرداختن به چگونگی ارتباط افراد و مکان زندگی را بیش از پیش روشن نموده است. به نظر می رسد پرداختن به مفاهیم معنایی ...  بیشتر