تدوین راهبردهای طراحی مبادی ورودی شهرها با رویکرد کیفیات ادراکی - بصری (نمونه مورد مطالعه: ورودی جنوب شرقی کلان شهر تهران)
تدوین راهبردهای طراحی مبادی ورودی شهرها با رویکرد کیفیات ادراکی - بصری (نمونه مورد مطالعه: ورودی جنوب شرقی کلان شهر تهران)

عبدالهادی دانشپور؛ مهدی ماستیانی

دوره 5، شماره 1 ، تیر 1393

https://doi.org/10.30475/isau.2015.61979

چکیده
  در گذشته های نه چندان دور فضای ورودی شهر به مثابه اولین فضای شهری، نخستین تصویری از شهر بود که در ذهن مسافران شکل می گرفت. لذا این فضاها نه تنها از کیفیات فضایی بالایی برخوردار بودند بلکه جزء ویژگی های ...  بیشتر
ارزیابی کیفیت های مؤثر بر گردشگری شهری در خیابان شریعتی کرمان
ارزیابی کیفیت های مؤثر بر گردشگری شهری در خیابان شریعتی کرمان

محمود قلعه نویی؛ مریم بهرامی

دوره 5، شماره 1 ، تیر 1393

https://doi.org/10.30475/isau.2015.61980

چکیده
  فضاهای شهری به عنوان بستر گردشگری شهری دارای اهمیت فراوان هستند؛ جایی که افراد در آن با دیگران وارد تعامل می شوند. اما امروزه فقدان ارتباطات اجتماعی منفعل در فضاهای شهری، نشان از زوال زندگی شهری و اجتماعی ...  بیشتر
ارتقاء حس تعلق به مکان ازطریق نوسازی بافت فرسوده با توجه به فضای واسط (نمونه موردی: محله باغ شاطر تهران)
ارتقاء حس تعلق به مکان ازطریق نوسازی بافت فرسوده با توجه به فضای واسط (نمونه موردی: محله باغ شاطر تهران)

زهرا صدریان؛ سید باقر حسینی؛ سعید نوروزیان ملکی

دوره 5، شماره 1 ، تیر 1393

https://doi.org/10.30475/isau.2015.61981

چکیده
  بافت های فرسوده شهری به دلیل ارزشهای تاریخی-فرهنگی نیازمند حفظ، احترام و بازآفرینی است. امروزه احیای این بافتها با اصل قرار دادن نیاز ساکنین در برقراری ارتباط با فضای کالبدی و مباحثی چون تعلق به مکان ...  بیشتر
اجتماع پذیری در حیاط خانه ایرانی (شناخت ویژگی های تقویت کننده حضور در حیاط، از طریق تحلیل سکانس های سینمایی)
اجتماع پذیری در حیاط خانه ایرانی (شناخت ویژگی های تقویت کننده حضور در حیاط، از طریق تحلیل سکانس های سینمایی)

عبالحمید نقره کار؛ مهدی حمزه نژاد؛ حسین باقری

دوره 5، شماره 1 ، تیر 1393

https://doi.org/10.30475/isau.2015.61982

چکیده
  در فرایند ادراک همواره سینما به عنوان بازتاب دهنده ی عناصری چون معماری، نقش بسزایی داشته است. هدف از این تحقیق استخراج عوامل حضور در حیاط خانه ایرانی از دریچه سینما است. بدین سبب به بازخوانی فیلم هایی ...  بیشتر
بررسی عوامل مؤثر بر ارتقاء تعاملات اجتماعی در میان ساکنان محله مسکونی (نمونه موردی: محله درکه – تهران)
بررسی عوامل مؤثر بر ارتقاء تعاملات اجتماعی در میان ساکنان محله مسکونی (نمونه موردی: محله درکه – تهران)

عبالحمید قنبران؛ مرضیه جعفری

دوره 5، شماره 1 ، تیر 1393

https://doi.org/10.30475/isau.2015.61983

چکیده
  ارتقاء تعاملات اجتماعی از مهم ترین جلوهای فضاهای شهری موفق می باشد. پژوهش حاضر به بررسی عوامل مؤثر بر ارتقاء تعاملات اجتماعی در بین ساکنین 18-55 ساله ساکن و شاغل محله درکه تهران می پردازد. حجم نمونه با سطح ...  بیشتر
بازی انگیزی، راهبرد طراحی محیط های یادگیری
بازی انگیزی، راهبرد طراحی محیط های یادگیری

کریم مردمی؛ سیما ابراهیمی

دوره 5، شماره 1 ، تیر 1393

https://doi.org/10.30475/isau.2015.61984

چکیده
  یادگیری بازی محور، از رویکردهای نوین به مقوله ی یادگیری است که در آن با رجوع به مفهوم کودکی کردن، یادگیری را کسب تجربه از جنبه های گوناگون بازی تعریف می کنند. در این رویکرد بازی، ابزار یادگیری است زیرا ...  بیشتر
دستیابی به مولفه های معماری فضاهای آموزشی ویژه کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر
دستیابی به مولفه های معماری فضاهای آموزشی ویژه کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر

مهدی خاک زند؛ کوروش آقابزرگی؛ محمدرضا کدخدا

دوره 5، شماره 1 ، تیر 1393

https://doi.org/10.30475/isau.2015.61985

چکیده
  کودکان کم توان ذهنی به لحاظ جسمانی، عقلانی، رفتاری و اجتماعی تفاوت قابل ملاحظه ای با سایرکودکان دارند . هدف از پژوهش حاضر، شناخت و بررسی عواملی است که موجب کیفیتی ویژه در معماری فضاهای آموزشی کودکان کم ...  بیشتر
الگوهای چیدمان فضا در بناهای آموزشی همساز با اقلیم معتدل و مرطوب Cf
الگوهای چیدمان فضا در بناهای آموزشی همساز با اقلیم معتدل و مرطوب Cf

سید مجید مفیدی؛ مهدی فاضلی؛ الهام فلاح

دوره 5، شماره 1 ، تیر 1393

https://doi.org/10.30475/isau.2015.61986

چکیده
  ساختار چیدمان فضا در بناهای آموزشی همساز با اقلیم علاوه بر اینکه به کاهش مصرف منابع منتج می گردد، به صورت عمده به منظور ایجاد فرصت برای دانش آموزان در راستای پرورش استعدادها و یادگیری از محیط پیرامون ...  بیشتر
معیارهای طراحی سرپناه موقت با رویکرد زلزله (مطالعه موردی خراسان رضوی)
معیارهای طراحی سرپناه موقت با رویکرد زلزله (مطالعه موردی خراسان رضوی)

مهدی خرم؛ مهسا طیرانی نجاران؛ حسن صادقی نائینی

دوره 5، شماره 1 ، تیر 1393

https://doi.org/10.30475/isau.2015.61987

چکیده
  هرساله افراد زیادی در سراسر دنیا در اثر وقوع حوادث طبیعی، خانه و کاشانه ی خود را از دست می دهند. در ایران نیز حوادثی نظیر زلزله بیشترین تعداد بی خانمان ها را در سال های گذشته در پی داشته است. پس از وقوع یک ...  بیشتر